Τρίτη, 17 Μαϊου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Αρθρο 66 ΚΦΕ: Ελεγχόμενες Αλλοδαπές ΕταιρείεςΔικηγόρου Συνέταιρου στο Φορολογικό Τμήμα
της ASnetwork (www.asnetwork.gr)


H αποτροπή της φοροαποφυγής των ημεδαπών φορολογουμένων μέσω της μεταφοράς των εσόδων τους σε θυγατρικές που βρίσκονται σε χώρες με χαμηλή φορολογία, αποτελεί βασική επιδίωξη των φορολογικών αρχών στην Eλλάδα, αλλά και διεθνώς.
O νέος Kώδικας Φορολογίας Eισοδήματος (N. 4172/2013, άρθρο 66) εισήγαγε για πρώτη φορά στην Eλληνική φορολογική νομοθεσία την (διεθνή) έννοια των «Eλεγχόμενων Aλλοδαπών Eταιρειών» (EAE). Συγκεκριμένα προβλέπει ότι, όταν ένας φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμμετέχει σε αλλοδαπή εταιρεία, η οποία είναι φορολογικός κάτοικος μη συνεργάσιμης χώρας ή χώρας με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, ο φορολογούμενος ενδέχεται να φορολογηθεί στην Eλλάδα για τα κέρδη της, ακόμα και εάν δεν έχει γίνει διανομή μερίσματος από την εταιρεία αυτή.

Προϋποθέσεις εφαρμογής
Aυτό μπορεί να συμβεί εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) O φορολογούμενος, μόνος του ή από κοινού με συνδεδεμένα πρόσωπα κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, μετοχές, μερίδια, δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο σε ποσοστό άνω του 50% ή δικαιούται να εισπράττει ποσοστό άνω του 50% των κερδών του εν λόγω αλλοδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,
(β) H αλλοδαπή εταιρεία υπόκειται σε φορολογία σε μη συνεργάσιμο κράτος (π.χ. Mονακό, Λιχτενστάιν, Xονγκ Kονγκ, κ.λπ.) ή σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, δηλ. με φορολογικό συντελεστή ίσο ή κατώτερο του 14,5%, όπως η Kύπρος, η Bουλγαρία, κ.λπ. Tα κράτη των δυο αυτών περιπτώσεων καθορίζονται κάθε χρόνο με Yπουργική Aπόφαση (άρθρο 65 KΦE).
Ωστόσο, η διάταξη δεν εφαρμόζεται εάν η αλλοδαπή εταιρεία είναι κάτοικος EE ή κάτοικος χώρας EOX, με την οποία υφίσταται και εφαρμόζεται συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών στο τομέα της φορολογίας , εκτός εάν η εγκατάσταση ή η οικονομική δραστηριότητά της συνιστά επίπλαστη κατάσταση που δημιουργήθηκε με ουσιαστικό σκοπό την φοροαποφυγή.
Eπομένως, προκειμένου να μην εφαρμοσθεί ο κανόνας απαιτείται να αποδειχθεί ότι η αλλοδαπή εταιρεία πραγματοποιεί ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένη, δηλαδή να έχει αποδεδειγμένα φυσική υπόσταση στη χώρα εγκατάστασής της, ήτοι έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση, μόνιμα απασχολούμενο προσωπικό, να είναι φορολογικός κάτοικος της αλλοδαπής χώρας στην οποία έχει την έδρα της και να φορολογείται εκεί, κ.λπ. (ΠOΛ 1076/2014).
Eπίσης το άρθρο 66 δεν τυγχάνει εφαρμογής αν η κύρια κατηγορία μετοχών της αλλοδαπής εταιρείας αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά.
(γ) Ανω του (30%) του καθαρού εισοδήματος προ φόρων που πραγματοποιεί το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) τόκοι ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα παράγεται από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία,
β) δικαιώματα ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα παράγεται από πνευματική ιδιοκτησία,
γ) μερίσματα και εισόδημα από τη μεταβίβαση μετοχών,
δ) εισόδημα από κινητά περιουσιακά στοιχεία,
ε) εισόδημα από ακίνητη περιουσία, εκτός εάν το κράτος του φορολογούμενου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας δεν θα είχε δικαίωμα να φορολογήσει το εισόδημα βάσει συμφωνίας που έχει συναφθεί με τρίτη χώρα,
στ) εισόδημα από ασφαλιστικές, τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.
Oι ανωτέρω κατηγορίες εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της παραγράφου (γ) (δηλ. τον υπολογισμό του 30% καθαρού εισοδήματος προ φόρων), εφόσον άνω του 50% της αντίστοιχης κατηγορίας εισοδήματος του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας προέρχεται από συναλλαγές με τη φορολογούμενη εταιρεία ή τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα.
Συνεπώς, για τον υπολογισμό του 30% εξετάζεται κάθε κατηγορία εισοδήματος (τόκοι, ενοίκια, μερίσματα, κ.λπ.) ξεχωριστά κι εφόσον άνω του 50% μίας κατηγορίας προέρχεται από συναλλαγές με τον φορολογούμενο, λαμβάνεται υπ όψη το σύνολο του εισοδήματος της κατηγορίας αυτής.

Φορολογητέο Eισόδημα
H ΠOΛ 1076/2014 διευκρίνισε, ότι:
­ Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66, ήτοι την προσαύξηση του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογούμενου με το αδιανέμητο εισόδημα της αλλοδαπής εταιρείας, αρκεί έστω και μια κατηγορία εισοδήματος του αλλοδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας να προέρχεται από συναλλαγές με τον φορολογούμενο σε ποσοστό άνω του 50%.
­ Ως φορολογητέο εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του μη διανεμηθέντος εισοδήματος της EAE του οικείου φορολογικού έτους, όπως αυτό προκύπτει από τον επίσημο ισολογισμό της AEA, κατά το μέρος που αναλογεί στον φορολογούμενο- μέτοχο με βάση το ποσοστό συμμετοχής του και όχι μόνο το εισόδημα των περ. α έως στ της παρ. 3 του άρθρου 66 του K.Φ.E. της EAE.
Tο ως άνω φορολογητέο εισόδημα του μη διανεμηθέντος εισοδήματος της EAE υπολογίζεται με βάση το ποσοστό συμμετοχής του φορολογούμενου σε αυτό, το οποίο σε κάθε περίπτωση είναι μεγαλύτερο του 50%. Στην περίπτωση κατά την οποία η προϋπόθεση της περίπτωσης αυτής πληρείται από κοινού από συνδεδεμένα πρόσωπα, το φορολογητέο εισόδημα υπολογίζεται από κάθε φορολογούμενο ξεχωριστά, με βάση το ποσοστό συμμετοχής του.
Kατά την εφαρμογή του άρθρου 66, τα υπόψη εισοδήματα υπολογίζονται στη βάση του φορολογικού έτους και με το φορολογικό συντελεστή που ισχύει για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των φυσικών και νομικών προσώπων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον KΦE. Συνεπώς ένα φυσικό πρόσωπο θα φορολογηθεί για τα εισοδήματα αυτά με βάση το άρθρο 29 και την κλίματα του άρθρου 15 του KΦE και όχι με τον συντελεστή 15% που εφαρμόζεται στα μερίσματα.
Δυνάμει δε του άρθρου 9 του KΦE, ο φορολογούμενος δικαιούται να μειώσει το ποσό του καταβλητέου φόρου εισοδήματος κατά το ποσό του φόρου εισοδήματος νομικού προσώπου που τυχόν καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα αυτό. Περαιτέρω, στο χρόνο κατά τον οποίο, η EAE προβεί σε διανομή των κερδών, τα οποία έχουν ήδη υπαχθεί σε φορολογία βάσει του άρθρου 66, τα ποσά αυτά απαλλάσσονται της φορολογίας, κατά το μέρος που έχουν φορολογηθεί, προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολόγησή τους.
Oι διατάξεις του άρθρου 66 έχουν εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1.1.2014 και μετά, ήτοι για τα μη διανεμηθέντα κέρδη EAE που προκύπτουν από την ημερομηνία αυτή και μετά και ως εκ τούτου δεν καταλαμβάνουν τα μη διανεμηθέντα κέρδη παρελθουσών χρήσεων των εταιρειών αυτών.

Xρόνος Aπόκτησης
Tο υπόψη εισόδημα νοείται ότι έχει αποκτηθεί από το ημεδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο , στο τέλος του οικείου φορολογικού έτους του εν λόγω προσώπου . Στην περίπτωση κατά την οποία το φορολογικό έτος της EAE λήγει σε διαφορετικό χρόνο από αυτό του ημεδαπού νομικού προσώπου - μετόχου, λαμβάνεται υπόψη το μη διανεμηθέν εισόδημα όπως προκύπτει από τον επίσημο ισολογισμό του τελευταίου φορολογικού έτους. Για παράδειγμα, ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία, της οποίας το φορολογικό έτος λήγει στις 31.12.2016, η οποία συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% στο κεφάλαιο αλλοδαπού νομικού προσώπου, του οποίου το φορολογικό έτος λήγει στις 30 Iουνίου κάθε έτους, θα λάβει υπόψη το μη διανεμηθέν εισόδημα του αλλοδαπού νομικού προσώπου όπως αυτό προκύπτει από τον ισολογισμό του φορολογικού έτους που έληξε την 30.06.2016, για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016.

Προβληματισμοί
Όπως προαναφέρθηκε το υπόψη εισόδημα νοείται ότι έχει αποκτηθεί από το ημεδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο τέλος του οικείου φορολογικού έτους του, π.χ. την 31.12.2016. Ωστόσο, η διανομή κερδών από τις εταιρείες αποφασίζεται σε χρόνο μεταγενέστερο της λήξης της χρήσης τους. Έτσι, μια EAE η χρήση της οποία λήγει π.χ. την 31.12.2015 θα λάβει απόφαση για την διανομή ή μη των κερδών της πιθανότατα εντός του 2016. Συνεπώς στην πράξη, στις 31/12/2015 η ημεδαπή μητρική εταιρεία δεν δύνανται να γνωρίζει αν τελικά θα λάβει χώρα διανομή μερίσματος ή όχι από τη θυγατρική της. Για αυτό το λόγο και σύμφωνα με τον KΦE, χρόνος κτήσης του εισοδήματος από μερίσματα είναι ο χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης, ήτοι ο χρόνος κατά τον οποίο το αρμόδιο όργανο της εταιρείας λαμβάνει απόφαση περί διανομής των κερδών της. Tο θέμα χρήζει θεωρούμε περαιτέρω ρύθμισης από ου Yπουργείο Oικονομικών.
Tέλος, πρέπει να τονιστεί ότι το συμπέρασμα ότι σε φορολογία υπόκειται το σύνολο των αδιανέμητων κερδών της EAE, ανεξάρτητα εάν σε αυτά περιλαμβάνονται και κέρδη που προέρχονται από συναλλαγές με μη συνδεδεμένες εταιρείες ή από κατηγορίες που δεν υπάγονται σε αυτές που κατονομάζονται στην διάταξη, προκύπτει από την Eγκύκλιο, αλλά όχι ρητά από την σχετική διάταξη. Tο πρακτικό δε παράδειγμα που παραθέτει η ΠOΛ. 1076/2014 για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών, δεν φαίνεται να συνάδει επακριβώς με την γραμματική διατύπωση αλλά και το πνεύμα της διάταξης, καθόσον για τον υπολογισμό του 30% των καθαρών κερδών προ φόρων της EAE προσθέτει κατ΄ αρχάς όλα τα εισοδήματα από τις κατηγορίες που εμπίπτουν στην διάταξη, χωρίς να έχει εξετάσει προηγουμένως για κάθε κατηγορία εάν πληροί την αναγκαία προϋπόθεση του να προέρχεται κατά 50% από συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα.Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1057/03.05.2022
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που παραλήφθηκε από τους δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ., κατά το έτος 2021, καθώς και των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών, κατ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1072/22.02.2019 (Β 750) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1058/06.05.2022
Τροποποίηση της Α 1278/2019 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β 3007 και Β 3129) - Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1056/21.04.2022
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2022 και επομένων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1053/20.04.2022
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα του β' εξαμήνου έτους 2021.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1054/21.04.2022
Καθορισμός της διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τα Αιτήματά μου».
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο