Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021

www.totsisgroup.gr  Est.1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες Άρθρου
Πέμπτη 25 Μαϊου 2017
Επιμέλεια: ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
Eιδήσεις - Kρίσεις - Σχόλια


Δικηγόρος - Φορολογικός Σύμβουλος

Η υποχρεωτική εγκατάσταση των τερματικών POS
Με καθυστέρηση τεσσάρων (4) μηνών υπεγράφη η κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζονται οι κατηγορίες επιχειρήσεων και επαγγελμάτων που υποχρεούνται να εγκαταστήσουν τερματικά POS και να αποδέχονται τα μέσα πληρωμής με κάρτα.

Η Κ.Υ.Α. 45231/20.4.2017 που δημοσιεύεται στη στήλη των φορολογικών αποφάσεων του παρόντος τεύχους, εκδόθηκε κατ' επιταγήν του άρθρου 65 του Ν. 4446/2016 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1445 Β'/27.4.2017. Οι υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της Κ.Υ.Α. στο ΦΕΚ, ήτοι μέχρι 27 Ιουλίου 2017, αλλιώς κινδυνεύουν με πρόστιμο 1500 ευρώ, το οποίο μειώνεται στο μισό (ήτοι 750 ευρώ) εάν καταβληθεί μέσα σε 30 ημέρες.

Αποδείξεις που χτίζουν το αφορολόγητο και συλλογή αυτών για το φορολογικό έτος 2017
Με την πολυγραφημένη εγκύκλιο 1062/12.4.2017 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύεται στη στήλη των διοικητικών λύσεων του παρόντος τεύχους, παρέχονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή της A.Y.O. πολ. 1005/2017 που δημοσιεύεται στο «Λογιστή» Μαρτίου 2017, σελ. 361, αναφορικά με τη μείωση του φόρου εισοδήματος.
Οι φορολογούμενοι που δικαιούνται το αφορολόγητο, δεν χρειάζεται πλέον να φυλάσσουν τις χάρτινες αποδείξεις, προκειμένου να χτίσουν αυτό, αλλά μπορούν να επικαλούνται τις μηνιαίες καταστάσεις (statement) των τραπεζών.

Στην περίπτωση συζύγων με κοινό τραπεζικό λογαριασμό, όπου ο ένας φορολογούμενος δικαιούται αφορολόγητο (π.χ. μισθωτός) και ο έτερος δεν δικαιούται (π.χ. ελεύθερος επαγγελματίας), ο δικαιούχος αφορολογήτου μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύνολο των ηλεκτρονικών πληρωμών του κοινού λογαριασμού για το χτίσιμο του αφορολογήτου.

Σημειώνεται ότι ειδικά για τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ που είναι σε όνομα διαφορετικό από αυτόν που καταβάλλει, γίνονται δεκτές οι εν λόγω δαπάνες, εφόσον ο καταβάλλων τη δαπάνη είναι και ο πραγματικός χρήστης του ακινήτου.

Διευκρινίζεται ότι προκειμένου να διατηρηθεί η μείωση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4172/2013, στην περίπτωση δαπανών των κοινόχρηστων χώρων, οι οποίες εξοφλούνται από το διαχειριστή της πολυκατοικίας με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, οι εν λόγω δαπάνες θα λαμβάνονται υπόψη μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.

Για την απόδειξη της εξόφλησης με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής των δαπανών απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της ΑΥΟ Πολ. 1005/12.1.2017, γίνεται δεκτό κάθε πρόσφορο μέσο όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (bank statement) ή αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, αναλυτική εικόνα καρτών, αποδεικτικά κατάθεσης ή εξόφλησης, αντίγραφα του τερματικού μηχανήματος (POS) κ.λπ. και δεν απαιτείται η συλλογή αποδείξεων.

Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την απόδειξη της δαπάνης για απόκτηση αγαθών και λήψης υπηρεσιών φυλάσσονται από τους φορολογούμενους μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης.

Μετασχηματισμοί (συγχωνεύσεις, διασπάσεις κ.λπ.) που γίνονται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013. Πεδίο εφαρμογής ευεργετικών διατάξεων.

Με την ερμηνευτική εγκύκλιο Πολ. 1057/6.4.2017, που δημοσιεύεται στη στήλη των διοικητικών λύσεων του παρόντος τεύχους, παρέχονται οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 52 έως και 55 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013), αναφορικά με τα φορολογικά ευεργετήματα που ισχύουν εκτός των άλλων και επί απορρόφησης εταιρείας ή εταιρειών από άλλη υφιστάμενη εταιρεία, συγχώνευσης δύο ή περισσότερων εταιρειών με τη σύσταση νέας εταιρείας και διάσπασης μίας εταιρείας σε δύο ή περισσότερες υφιστάμενες ή νέες εταιρείες.

Σημειώνεται ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ευεργετικών διατάξεων, πέραν των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και οι Ι.Κ.Ε. Η ένταξη των Ι.Κ.Ε. κρίθηκε απαραίτητη, λόγω της ίδιας φορολογικής μεταχείρισης που έχουν με τις Ε.Π.Ε.

Δεν εμπίπτουν όμως στο πεδίο εφαρμογής μετατροπές επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής σε άλλη νομική μορφή. Επίσης, εκτός πεδίου εφαρμογής τίθενται ρητά οι μετασχηματισμοί ατομικών επιχειρήσεων και οι μετασχηματισμοί προσωπικών εταιρειών, είτε με τη μορφή συγχώνευσης με απορρόφηση από υφιστάμενη Α.Ε. ή ΕΠΕ, είτε μέσω σύστασης νέας Α.Ε. ή ΕΠΕ.

Η φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία (ενοίκια)
Όπως είναι γνωστό μέχρι και το φορολογικό έτος 2015 οι συντελεστές φορολόγησης των ενοικίων ήταν 11% μέχρι τις 12.000 ευρώ και 33% από 12.000 και πάνω. Από το φορολογικό όμως έτος 2016 και επόμενα οι συντελεστές φορολόγησης αυξήθηκαν και έχουν ως εξής:

0 - 12.000 15%
12.001 - 35.000 35%
35.000 και άνω 45%

Βλ. άρθρο 112 παρ. 7 Ν. 4387/2016 στον «Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» Χρήστου Ν. Τότση, έκδοση 48η (2017) σελ. 378.
Έτσι λοιπόν τα φετινά εκκαθαριστικά σημειώματα που θα περιλαμβάνουν εισοδήματα του 2016 θα έχουν υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση, ενώ αντιθέτως τα εισοδήματα των φορολογουμένων έχουν μειωθεί κατά 25% έως 30%.

Ως προς τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις επιπλωμένων κατοικιών μέσω AirBnB (ψηφιακή πλατφόρμα), οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από 1ης Φεβρουαρίου 2017, βλ. άρθρο 111 του Ν. 4446/2016.

Το εισόδημα αυτό θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και φορολογείται με βάση την κλίμακα της παρ. 4 του άρθρου 44 του Κ.Φ.Ε. (βλ. πιο πάνω). Επιπλέον η μίσθωση αυτή απαλλάσσεται από το ΦΠΑ (βλ. παρ. 6 άρθρο 111 Ν. 4446/2017).

Οι κατασχέσεις καλά κρατούν· ποιος φταίει όμως γι' αυτό;
Από όσα διαβάζουμε στις οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες, το Δημόσιο διενεργεί 500 με 1000 περίπου κατασχέσεις καθημερινώς στους τραπεζικούς λογαριασμούς, στα χέρια τρίτων όπως τα ενοίκια, αλλά και στα ακίνητα των πολιτών. Περίπου 4.000.000 οφειλέτες του Δημοσίου, δηλ. ένας στους δύο φορολογούμενους πολίτες, χρωστάει στην Εφορία και ζει με το φόβο των κατασχέσεων. Μέχρι 31.12.2016 είχαν επιβληθεί κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων σε βάρος 840.000 οφειλετών, ακόμη και για οφειλές 500 ευρώ.
Το ερώτημα είναι ποιος ευθύνεται για τις κατασχέσεις που δημιουργούν κατάθλιψη και άγχος στους φορολογούμενους. Η κυβέρνηση ή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων; Όποιος και να φταίει όμως πρέπει να σταματήσει αυτή η καθημερινή ντροπή που ζουν οι Έλληνες.
Πρέπει να πούμε, όμως, ότι υπάρχει ο ακατάσχετος λογαριασμός των μισθωτών και συνταξιούχων, ο οποίος όμως πρέπει να έχει δηλωθεί στην Εφορία. Στην περίπτωση ζεύγους μισθωτών ή συνταξιούχοι, ο λογαριασμός αυτός λειτουργεί αθροιστικά, ήτοι 1250 + 1250 = 2.500 ευρώ.

Υπόψη και η εγκύκλιος πολ. 1066/13.4.2017 της ΑΑΔΕ, που δημοσιεύεται στη στήλη των διοικητικών λύσεων του παρόντος τεύχους, με την οποία κοινοποιείται η γνωμοδότηση 254/2016 του Ν.Σ.Κ. και η οποία δέχεται ότι όταν το Δημόσιο προβαίνει σε κατάσχεση του οφειλέτη εις χείρας τρίτου, ο τρίτος καθίσταται ουσιαστικά οφειλέτης προς το Δημόσιο για το εν λόγω ποσό, εκτός εάν προβεί νομότυπα σε αρνητική δήλωση εντός 8 ημερών από την επομένη της επιδόσεως του κατασχετηρίου. Η υποβολή δήλωσης μετά την παρέλευση του 8ημέρου θεωρείται ανύπαρκτη ως εκπρόθεσμη και ανίσχυρη με όλες τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται.

Ειδικός φόρος επί των ακινήτων άρθρου 15 Ν. 3091/2002
Με την απόφαση πολ. 1056/7.4.2017 της ΑΑΔΕ που δημοσιεύεται στη στήλη των φορολογικών αποφάσεων του παρόντος τεύχους, προβλέπεται, εκτός των άλλων, ότι για τις ανάγκες του ειδικού αυτού φόρου (15%) δεν θεωρείται εισόδημα από ακίνητα το εισόδημα που προέρχεται από συμβάσεις μίσθωσης με παράλληλη παροχή υπηρεσιών, ενδεικτικά καθαριότητας, ασφάλειας, φύλαξης, όπως είναι δυνατόν να ισχύει σε εμπορικά κέντρα ή σε χώρους εκδηλώσεων.
Συνεπώς, μια εταιρεία που έχει έσοδα μόνο από τις πιο πάνω δραστηριότητες και όχι από απλές μισθώσεις ακινήτων, απαλλάσσεται από τον φόρο αυτόν.

Λογιστικές εγγραφές της καταστροφής ακατάλληλων αποθεμάτων
Συνδρομήτριά μας ερωτά ποιος είναι ο λογιστικός χειρισμός της καταστροφής ληγμένων εμπορευμάτων. Επί του ερωτήματος τούτου ο συνεργάτης μας κος Γεώργιος Στ. Αληφαντής απαντά ως εξής:
Σύμφωνα με τα ΕΛΠ, το κόστος ακατάλληλων αποθεμάτων που καταστρέφονται, εφόσον η αξία των καταστρεφόμενων αγαθών κυμαίνεται στα συνήθη επίπεδα, καταχωρείται σε αύξηση του κόστους πωληθέντων στην κατάσταση αποτελεσμάτων (2712 ΕΞ/18.2.2016). Στην περίπτωση αυτή γίνεται η παρακάτω λογιστική εγγραφή:
81.02 ΧΧΧ
20.00.00 ΧΧΧ

Όταν όμως το κόστος αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και παρεκκλίνει από τα συνήθη επίπεδα, το σχετικό ποσό μπορεί να εμφανίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων, ώστε να μην στρεβλώνεται το κόστος πωληθέντων και το μικτό κέρδος. (2712 ΕΞ/18.2.2016).
Στην περίπτωση αυτή γίνεται η παρακάτω λογιστική εγγραφή:

81.02 ζημίες από καταστροφή ακατ. αποθηκ. ΧΧΧ
78.11 Αξία καταστροφής ακατάλλ. αποθ. ΧΧΧ

Στην περίπτωση αυτή ο λογαριασμός εκμετάλλευσης καθώς και ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως θα εμφανισθούν ως ακολούθως π.χ.:

Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως
31η Δεκεμβρίου 2003 (1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου)

Χρέωση Πίστωση
1. Απόθεμα ενάρξεως χρήσεως 1. Πωλήσεις
20 Εμπορεύματα 20.000,00 70 Εμπορευμάτων 300.000,00
2. Αγορές Χρήσεως
20 Εμπορεύματα 200.000,00
3. Μείον: Απόθεμα τέλους χρήσεως
20 Εμπορεύματα (30.000,00)
Αγορές και διαφορά αποθεμάτων 190.000,00
4. Οργανικά έξοδα
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 35.000,00
62 Παροχές τρίτων 15.000,00
64 Διάφορα έξοδα
64.02 Έξοδα προβολής και διαφημίσεως 5.000,00
Συνολικό κόστος 245.000,00
Μείον:
78.11 Αξία καταστραφέντων
ακαταλλήλων αποθεμάτων (1.000,00)
Συνολικό κόστος εσόδων 244.000,00
Κέρδη εκμεταλλεύσεως 56.000,00
Σύνολο 300.000,00 Σύνολο 300.000,00

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως

Ι. Αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως 300.000,00
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
μείον: Κόστος πωληθέντων (189.000,00)
Μικτό κέρδος 111.000,00
μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (50.000,00)
Μείον: Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (5.000,00)
Κέρδος εκμεταλλεύσεως 56.000,00
ΙΙ. Έκτακτα αποτελέσματα
μείον: Έκτακτες ζημιές (1.000,00)
Καθαρό κέρδος χρήσεως 55.000,00
(προ φόρου)

 

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2155/27.07.2021
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18, 46 και 66 του ν. 4818/18.7.2021 (Α' 124)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2154/23.07.2021
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 27/1975 (Α' 77) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4808/2021(Α' 101) περί υπολογισμού φόρου των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1169/21.07.2021
Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2153/19.07.2021
Παροχή οδηγιών σχετικά με: (α) την τήρηση διατυπώσεων εξόδου εμπορευμάτων που εξάγονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης στο πλαίσιο Ενιαίας Σύμβασης Μεταφοράς και (β) την οριστικοποίηση ανοιχτών εξαγωγών με τελωνείο εξόδου το τελωνείο Αερολιμένα "Ελ. Βενιζέλος".
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2152/22.07.2021
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου δεύτερου του ν. 4810/2021 (Α' 107/25.06.2021)
Περισσότερα »
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/01.02.2021
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021
Εγκύκλιος 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Περισσότερα »
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότση
Νικόλαος Χρ. Τότση
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μετασχηματισμοί Ν. 4601/2019 και εμπειρογνώμονες
Αρθρο Γιώργου Δαλιάνη
Κρυπτονομίσματα και φορολογία
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Oι επιχειρήσεις-δικαιούχοι απαλλαγής ενοικίων για Ιανουάριο - Φεβρουάριο και οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες
Αρθρο του Κων/ντινου Ι. Νιφορόπουλου
Το «ταξίδι» της λέξης «Λογιστική» στην Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και θέση οχημάτων σε ακινησία
Αρθρο του Γεωργίου Ι. Δουκίδη
Η Στρατηγική Σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσόστομου Π. Γκίκα και Σπύρου ΣΤ. Δελλαπόρτα
H ορθή εφαρμογή του άρθρου 23 περ. β του Κ.Φ.Ε περί απόρριψης δαπανών άνω των 500,00 ευρώ επειδή η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου. Οι καινοτομίες του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο