Κυριακή, 22 Μαϊου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Πέμπτη 25 Μαϊου 2017
Επιμέλεια: ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
Eιδήσεις - Kρίσεις - Σχόλια


Δικηγόρος - Φορολογικός Σύμβουλος

Η υποχρεωτική εγκατάσταση των τερματικών POS
Με καθυστέρηση τεσσάρων (4) μηνών υπεγράφη η κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζονται οι κατηγορίες επιχειρήσεων και επαγγελμάτων που υποχρεούνται να εγκαταστήσουν τερματικά POS και να αποδέχονται τα μέσα πληρωμής με κάρτα.

Η Κ.Υ.Α. 45231/20.4.2017 που δημοσιεύεται στη στήλη των φορολογικών αποφάσεων του παρόντος τεύχους, εκδόθηκε κατ' επιταγήν του άρθρου 65 του Ν. 4446/2016 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1445 Β'/27.4.2017. Οι υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της Κ.Υ.Α. στο ΦΕΚ, ήτοι μέχρι 27 Ιουλίου 2017, αλλιώς κινδυνεύουν με πρόστιμο 1500 ευρώ, το οποίο μειώνεται στο μισό (ήτοι 750 ευρώ) εάν καταβληθεί μέσα σε 30 ημέρες.

Αποδείξεις που χτίζουν το αφορολόγητο και συλλογή αυτών για το φορολογικό έτος 2017
Με την πολυγραφημένη εγκύκλιο 1062/12.4.2017 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύεται στη στήλη των διοικητικών λύσεων του παρόντος τεύχους, παρέχονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή της A.Y.O. πολ. 1005/2017 που δημοσιεύεται στο «Λογιστή» Μαρτίου 2017, σελ. 361, αναφορικά με τη μείωση του φόρου εισοδήματος.
Οι φορολογούμενοι που δικαιούνται το αφορολόγητο, δεν χρειάζεται πλέον να φυλάσσουν τις χάρτινες αποδείξεις, προκειμένου να χτίσουν αυτό, αλλά μπορούν να επικαλούνται τις μηνιαίες καταστάσεις (statement) των τραπεζών.

Στην περίπτωση συζύγων με κοινό τραπεζικό λογαριασμό, όπου ο ένας φορολογούμενος δικαιούται αφορολόγητο (π.χ. μισθωτός) και ο έτερος δεν δικαιούται (π.χ. ελεύθερος επαγγελματίας), ο δικαιούχος αφορολογήτου μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύνολο των ηλεκτρονικών πληρωμών του κοινού λογαριασμού για το χτίσιμο του αφορολογήτου.

Σημειώνεται ότι ειδικά για τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ που είναι σε όνομα διαφορετικό από αυτόν που καταβάλλει, γίνονται δεκτές οι εν λόγω δαπάνες, εφόσον ο καταβάλλων τη δαπάνη είναι και ο πραγματικός χρήστης του ακινήτου.

Διευκρινίζεται ότι προκειμένου να διατηρηθεί η μείωση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4172/2013, στην περίπτωση δαπανών των κοινόχρηστων χώρων, οι οποίες εξοφλούνται από το διαχειριστή της πολυκατοικίας με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, οι εν λόγω δαπάνες θα λαμβάνονται υπόψη μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.

Για την απόδειξη της εξόφλησης με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής των δαπανών απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της ΑΥΟ Πολ. 1005/12.1.2017, γίνεται δεκτό κάθε πρόσφορο μέσο όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (bank statement) ή αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, αναλυτική εικόνα καρτών, αποδεικτικά κατάθεσης ή εξόφλησης, αντίγραφα του τερματικού μηχανήματος (POS) κ.λπ. και δεν απαιτείται η συλλογή αποδείξεων.

Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την απόδειξη της δαπάνης για απόκτηση αγαθών και λήψης υπηρεσιών φυλάσσονται από τους φορολογούμενους μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης.

Μετασχηματισμοί (συγχωνεύσεις, διασπάσεις κ.λπ.) που γίνονται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013. Πεδίο εφαρμογής ευεργετικών διατάξεων.

Με την ερμηνευτική εγκύκλιο Πολ. 1057/6.4.2017, που δημοσιεύεται στη στήλη των διοικητικών λύσεων του παρόντος τεύχους, παρέχονται οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 52 έως και 55 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013), αναφορικά με τα φορολογικά ευεργετήματα που ισχύουν εκτός των άλλων και επί απορρόφησης εταιρείας ή εταιρειών από άλλη υφιστάμενη εταιρεία, συγχώνευσης δύο ή περισσότερων εταιρειών με τη σύσταση νέας εταιρείας και διάσπασης μίας εταιρείας σε δύο ή περισσότερες υφιστάμενες ή νέες εταιρείες.

Σημειώνεται ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ευεργετικών διατάξεων, πέραν των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και οι Ι.Κ.Ε. Η ένταξη των Ι.Κ.Ε. κρίθηκε απαραίτητη, λόγω της ίδιας φορολογικής μεταχείρισης που έχουν με τις Ε.Π.Ε.

Δεν εμπίπτουν όμως στο πεδίο εφαρμογής μετατροπές επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής σε άλλη νομική μορφή. Επίσης, εκτός πεδίου εφαρμογής τίθενται ρητά οι μετασχηματισμοί ατομικών επιχειρήσεων και οι μετασχηματισμοί προσωπικών εταιρειών, είτε με τη μορφή συγχώνευσης με απορρόφηση από υφιστάμενη Α.Ε. ή ΕΠΕ, είτε μέσω σύστασης νέας Α.Ε. ή ΕΠΕ.

Η φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία (ενοίκια)
Όπως είναι γνωστό μέχρι και το φορολογικό έτος 2015 οι συντελεστές φορολόγησης των ενοικίων ήταν 11% μέχρι τις 12.000 ευρώ και 33% από 12.000 και πάνω. Από το φορολογικό όμως έτος 2016 και επόμενα οι συντελεστές φορολόγησης αυξήθηκαν και έχουν ως εξής:

0 - 12.000 15%
12.001 - 35.000 35%
35.000 και άνω 45%

Βλ. άρθρο 112 παρ. 7 Ν. 4387/2016 στον «Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» Χρήστου Ν. Τότση, έκδοση 48η (2017) σελ. 378.
Έτσι λοιπόν τα φετινά εκκαθαριστικά σημειώματα που θα περιλαμβάνουν εισοδήματα του 2016 θα έχουν υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση, ενώ αντιθέτως τα εισοδήματα των φορολογουμένων έχουν μειωθεί κατά 25% έως 30%.

Ως προς τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις επιπλωμένων κατοικιών μέσω AirBnB (ψηφιακή πλατφόρμα), οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από 1ης Φεβρουαρίου 2017, βλ. άρθρο 111 του Ν. 4446/2016.

Το εισόδημα αυτό θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και φορολογείται με βάση την κλίμακα της παρ. 4 του άρθρου 44 του Κ.Φ.Ε. (βλ. πιο πάνω). Επιπλέον η μίσθωση αυτή απαλλάσσεται από το ΦΠΑ (βλ. παρ. 6 άρθρο 111 Ν. 4446/2017).

Οι κατασχέσεις καλά κρατούν· ποιος φταίει όμως γι' αυτό;
Από όσα διαβάζουμε στις οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες, το Δημόσιο διενεργεί 500 με 1000 περίπου κατασχέσεις καθημερινώς στους τραπεζικούς λογαριασμούς, στα χέρια τρίτων όπως τα ενοίκια, αλλά και στα ακίνητα των πολιτών. Περίπου 4.000.000 οφειλέτες του Δημοσίου, δηλ. ένας στους δύο φορολογούμενους πολίτες, χρωστάει στην Εφορία και ζει με το φόβο των κατασχέσεων. Μέχρι 31.12.2016 είχαν επιβληθεί κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων σε βάρος 840.000 οφειλετών, ακόμη και για οφειλές 500 ευρώ.
Το ερώτημα είναι ποιος ευθύνεται για τις κατασχέσεις που δημιουργούν κατάθλιψη και άγχος στους φορολογούμενους. Η κυβέρνηση ή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων; Όποιος και να φταίει όμως πρέπει να σταματήσει αυτή η καθημερινή ντροπή που ζουν οι Έλληνες.
Πρέπει να πούμε, όμως, ότι υπάρχει ο ακατάσχετος λογαριασμός των μισθωτών και συνταξιούχων, ο οποίος όμως πρέπει να έχει δηλωθεί στην Εφορία. Στην περίπτωση ζεύγους μισθωτών ή συνταξιούχοι, ο λογαριασμός αυτός λειτουργεί αθροιστικά, ήτοι 1250 + 1250 = 2.500 ευρώ.

Υπόψη και η εγκύκλιος πολ. 1066/13.4.2017 της ΑΑΔΕ, που δημοσιεύεται στη στήλη των διοικητικών λύσεων του παρόντος τεύχους, με την οποία κοινοποιείται η γνωμοδότηση 254/2016 του Ν.Σ.Κ. και η οποία δέχεται ότι όταν το Δημόσιο προβαίνει σε κατάσχεση του οφειλέτη εις χείρας τρίτου, ο τρίτος καθίσταται ουσιαστικά οφειλέτης προς το Δημόσιο για το εν λόγω ποσό, εκτός εάν προβεί νομότυπα σε αρνητική δήλωση εντός 8 ημερών από την επομένη της επιδόσεως του κατασχετηρίου. Η υποβολή δήλωσης μετά την παρέλευση του 8ημέρου θεωρείται ανύπαρκτη ως εκπρόθεσμη και ανίσχυρη με όλες τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται.

Ειδικός φόρος επί των ακινήτων άρθρου 15 Ν. 3091/2002
Με την απόφαση πολ. 1056/7.4.2017 της ΑΑΔΕ που δημοσιεύεται στη στήλη των φορολογικών αποφάσεων του παρόντος τεύχους, προβλέπεται, εκτός των άλλων, ότι για τις ανάγκες του ειδικού αυτού φόρου (15%) δεν θεωρείται εισόδημα από ακίνητα το εισόδημα που προέρχεται από συμβάσεις μίσθωσης με παράλληλη παροχή υπηρεσιών, ενδεικτικά καθαριότητας, ασφάλειας, φύλαξης, όπως είναι δυνατόν να ισχύει σε εμπορικά κέντρα ή σε χώρους εκδηλώσεων.
Συνεπώς, μια εταιρεία που έχει έσοδα μόνο από τις πιο πάνω δραστηριότητες και όχι από απλές μισθώσεις ακινήτων, απαλλάσσεται από τον φόρο αυτόν.

Λογιστικές εγγραφές της καταστροφής ακατάλληλων αποθεμάτων
Συνδρομήτριά μας ερωτά ποιος είναι ο λογιστικός χειρισμός της καταστροφής ληγμένων εμπορευμάτων. Επί του ερωτήματος τούτου ο συνεργάτης μας κος Γεώργιος Στ. Αληφαντής απαντά ως εξής:
Σύμφωνα με τα ΕΛΠ, το κόστος ακατάλληλων αποθεμάτων που καταστρέφονται, εφόσον η αξία των καταστρεφόμενων αγαθών κυμαίνεται στα συνήθη επίπεδα, καταχωρείται σε αύξηση του κόστους πωληθέντων στην κατάσταση αποτελεσμάτων (2712 ΕΞ/18.2.2016). Στην περίπτωση αυτή γίνεται η παρακάτω λογιστική εγγραφή:
81.02 ΧΧΧ
20.00.00 ΧΧΧ

Όταν όμως το κόστος αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και παρεκκλίνει από τα συνήθη επίπεδα, το σχετικό ποσό μπορεί να εμφανίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων, ώστε να μην στρεβλώνεται το κόστος πωληθέντων και το μικτό κέρδος. (2712 ΕΞ/18.2.2016).
Στην περίπτωση αυτή γίνεται η παρακάτω λογιστική εγγραφή:

81.02 ζημίες από καταστροφή ακατ. αποθηκ. ΧΧΧ
78.11 Αξία καταστροφής ακατάλλ. αποθ. ΧΧΧ

Στην περίπτωση αυτή ο λογαριασμός εκμετάλλευσης καθώς και ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως θα εμφανισθούν ως ακολούθως π.χ.:

Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως
31η Δεκεμβρίου 2003 (1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου)

Χρέωση Πίστωση
1. Απόθεμα ενάρξεως χρήσεως 1. Πωλήσεις
20 Εμπορεύματα 20.000,00 70 Εμπορευμάτων 300.000,00
2. Αγορές Χρήσεως
20 Εμπορεύματα 200.000,00
3. Μείον: Απόθεμα τέλους χρήσεως
20 Εμπορεύματα (30.000,00)
Αγορές και διαφορά αποθεμάτων 190.000,00
4. Οργανικά έξοδα
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 35.000,00
62 Παροχές τρίτων 15.000,00
64 Διάφορα έξοδα
64.02 Έξοδα προβολής και διαφημίσεως 5.000,00
Συνολικό κόστος 245.000,00
Μείον:
78.11 Αξία καταστραφέντων
ακαταλλήλων αποθεμάτων (1.000,00)
Συνολικό κόστος εσόδων 244.000,00
Κέρδη εκμεταλλεύσεως 56.000,00
Σύνολο 300.000,00 Σύνολο 300.000,00

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως

Ι. Αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως 300.000,00
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
μείον: Κόστος πωληθέντων (189.000,00)
Μικτό κέρδος 111.000,00
μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (50.000,00)
Μείον: Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (5.000,00)
Κέρδος εκμεταλλεύσεως 56.000,00
ΙΙ. Έκτακτα αποτελέσματα
μείον: Έκτακτες ζημιές (1.000,00)
Καθαρό κέρδος χρήσεως 55.000,00
(προ φόρου)

 

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1062/19.05.2022
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2022
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1061/17.05.2022
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α 129), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2045/17.05.2022
Οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση του Κοινού Κεφαλαίου και των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν κεφαλαιουχικές εταιρείες - φορείς γενικής κυβέρνησης, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4916/2022 (Α 65).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2043/12.05.2022
Απαγόρευση πώλησης ειδών πολυτελείας σε φυσικά πρόσωπα ταξιδιώτες εγκατεστημένους στη Ρωσία - εφαρμογή ΚΑΝ (ΕΕ) 2022/428
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2042/10.05.2022
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα πρόστιμα που αφορούν τις παραβάσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών, καθώς και καταχώρισης στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, κατόπιν έκδοσης της υπ αρ. 2319/2021 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο