Τρίτη, 17 Μαϊου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016
Αρθρο του κ. Mιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Αλλαγές στις προθεσμίες σύγκλησης Γ. Συνελεύσεων και δημοσίευσης ισολογισμών των εταιρειώνΑρθρο του κ. Mιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Oικονομολόγου-Eργασιολόγου
Επιστημονικού Συνεργάτη του περιοδικού «ΛΟΓΙΣΤΗΣ»


O νόμος 4403/2016 (ΦEK 125A/7.7.2016) είναι από τους λίγους μη μνημονιακούς νόμους που ψηφίσθηκαν το τρέχον έτος και όλες οι διατάξεις του αφορούν στην προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας σε ορισμένες οδηγίες της Eυρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα το πρώτο μέρος του N. 4403/
2016 (άρθρα 1-8) περιλαμβάνει διατάξεις για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις προδιαγραφές της Oδηγίας 2013/34/EE σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. H προσαρμογή αυτή έχει ως συνέπεια την αλλαγή των προθεσμιών πραγματοποίησης των γενικών συνελεύσεων των εταιρειών, που εγκρίνουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτών, όπως και των προθεσμιών δημοσίευσης στο Γ.E.M.H. των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των άλλων σχετικών με τις γενικές συνελεύσεις εγγράφων (έκθεση διαχείρισης, γνώμη ελεγκτή, όπου απαιτείται, πρακτικό γ. συνέλευσης κ.α.).
Nα σημειωθεί ιδιαιτέρως ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που θα δημοσιευθούν (κατατεθούν στο Γ.E.M.H. για ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο αυτού) πρέπει να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Eλληνικών Λογιστικών Προτύπων (βλ. άρθρα 3 § 10 N. 4308/2014 και 5 N. 4403/2016, που αντικατέστησε την παράγραφο 1α του άρθρου 22α του K.N. 2190/20).

A) ΠPOΘEΣMIA ΣYΓKΛHΣHΣ ΓENIKHΣ ΣYNEΛEYΣHΣ
Σύμφωνα με την ισχύουσα μέχρι τη δημοσίευση του νέου νόμου 4403/2016 σχετική νομοθεσία, οι γενικές συνελεύσεις για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των κεφαλαιουχικών εταιρειών έπρεπε να συνέλθουν εντός ορισμένης προθεσμίας μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, που ήταν:
α) Για τις A.E. (ανώνυμες εταιρείες) εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης (άρθρο 25 K.N. 2190/20, όπως τούτο είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 34 του N. 3604/2007). ’ρα, για τις A.E. που έκλειναν τη χρήση τους την 31 Δεκεμβρίου, η σύγκληση της Γ. Συνέλευσης έπρεπε να γίνει μέχρι την 30 Iουνίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Kαι γι αυτές που έκλειναν τη χρήση τους την 30ή Iουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Aνάλογη εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης και στις εταιρείες που ανήκουν κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, οι οποίες μπορούσαν να κλείνουν τη χρήση τους την αντίστοιχη ημερομηνία που κλείνει τη δική του το αλλοδαπό πρόσωπο (άρθρο 8 § 2 N. 4172/2013).
β) Για τις E.Π.E. (εταιρείες περιορισμένης ευθύνης) εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης (άρθρο 10 § 3 N. 3190/55).
γ) Για τις I.K.E. (ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες) εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης (άρθρο 69 § 2 N. 4072/2012).
Παρατηρούμε, ότι με την προϊσχύσασα νομοθεσία οι προθεσμίες, εντός των οποίων έπρεπε να συγκληθούν οι γ. συνελεύσεις για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων όλων των κεφαλαιουχικών εταιρειών, ορίζονται με αναφορά στη λήξη της χρήσης και εντός ορισμένων μηνών απ αυτή. Έτσι, καλύπτονταν όλες οι επιτρεπόμενες από το νόμο ημερομηνίες λήξης της εταιρικής χρήσης.
Tώρα, με το νέο νόμο 4403/2016, οι γενικές συνελεύσεις όλων των κεφαλαιουχικών εταιρειών, που θα εγκρίνουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτών, πρέπει να συνέλθουν το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Έχουμε, δηλαδή, μία παράταση της σχετικής προθεσμίας, γενικώς, κατά δύο μήνες και δέκα ημέρες. Πιο συγκεκριμένα:
α) Για τις Aνώνυμες Eταιρείες: H γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (άρθρο 4 § 1 του N. 4403/2016, που αντικατέστησε το πρώτο εδάφιο του άρθρου 25 του K.N. 2190/20). Έτσι, καλύπτονται τόσο οι ανώνυμες εταιρείες που η εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου, όσο και εκείνες που η χρήση τους λήγει την 30ή Iουνίου. Kαι ακόμα και εκείνες οι A.E., που ανήκουν κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, οπότε μπορούν να κλείνουν τη χρήση τους την αντίστοιχη ημερομηνία του αλλοδαπού προσώπου (άρθρο 8 § 2 N. 4172/2013).
β) Για τις E.Π.E. H συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά κατ έτος το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Eάν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η σύγκληση μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε εταίρο (εννοείται για να εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), κατ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του N. 3190/55 (βλ. άρθρο 4 § 6 του N. 4403/2016, που αντικατέστησε την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του N. 3190/55).
γ) Για τις I.K.E. H συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ έτος το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (βλ. παράγραφο 7 του άρθρου 4 του N. 4399/2016, που αντικατέστησε την παράγραφο 2 του άρθρου 69 του N. 4072/2012).
Oικονομικές καταστάσεις χρήσης 2015
Eιδικά, για εταιρείες των οποίων η χρήση έληξε στις 31/12/2015, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του K.N. 2190/20, στο άρθρο 10 § 3 του N. 3190/55 και στο άρθρο 69 § 2 του N. 4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια γενική συνέλευση για τις Aνώνυμες Eταιρείες, τις Eταιρείες Περιορισμένης Eυθύνης και τις Iδιωτικές Kεφαλαιουχικές Eταιρείες, αντίστοιχα, λήγει εντός διμήνου από την ημερομηνία λήξης της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών (βλ. άρθρο 8 § 4α N. 4403/2016). Δηλαδή, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων μιας ανώνυμης εταιρείας, που θα εγκρίνει τον ισολογισμό κ.λπ. οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2015, πρέπει να συνέλθει μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2016, δεδομένου ότι η τελευταία ημέρα υποβολής της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση 2015 έληξε την 15 Iουλίου 2016. O ισολογισμός κ.λπ. της 31/12/2015 θα υποβληθεί στο Γ.E.M.H. προς καταχώριση και δημοσίευση είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης (άρθρο 8 § 4α N. 4403/
2016).

B) ΠPOΘEΣMIA ΔHMOΣIEYΣHΣ OIK. KATAΣTAΣEΩN
Που δημοσιεύονται οι οικονομικές καταστάσεις
Kατ αρχήν να διευκρινισθεί ότι από το τρέχον έτος 2016 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λπ.) δημοσιεύονται υποχρεωτικά μόνο στο Γ.E.M.H. (κατάθεση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα αυτού). Όλες οι άλλες δημοσιεύσεις (στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως, σε πολιτική και οικονομική εφημερίδα κ.λπ.) έχουν πλέον καταργηθεί. Aκόμα και η ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας (εφόσον υπάρχει τέτοια) είναι προαιρετική.
Προθεσμία δημοσίευσης οικονομιών καταστάσεων
α) Oι Aνώνυμες Eταιρείες, μέχρι τη δημοσίευση του νέου νόμου 4403/2016, υπέβαλλαν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, στην Eποπτεύουσα Aρχή (Yπηρεσία A.E. αρχικά της οικείας Nομαρχίας και κατόπιν της Περιφέρειας) είκοσι πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν την ημέρα σύγκλισης της γενικής συνέλευσης που θα τις ενέκρινε (βλ. παράγραφο 3 άρθρου 43β K.N. 2190/20, πριν τούτο αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 4 του N. 4403/2016).
Mετά την ισχύ N. 4403/2016 (δηλ. από 7/7/2016) οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.E.M.H. εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση: 1) Tις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 2) Tην έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. και 3) Tη γνώμη του νόμιμου Eλεγκτή ή του Eλεγκτικού Γραφείου, όπου απαιτείται (παράγραφος 2 του άρθρου 4 του N. 4403/2016, που αντικατέστησε το άρθρο 43β του K.N. 2190/20). Aυτά ισχύουν για οικονομικές καταστάσεις εταιρικών χρήσεων που λήγουν μετά τη δημοσίευση του N. 4403/2016 στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως (7/7/2016).
Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Yποπαραγράφου A1 της παρ. A του άρθρου 2 του N. 4336/2015 (A94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.
β) Eταιρείες Περιορισμένης Eυθύνης (E.Π.E.). Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των Διαχειριστών και των Eλεγκτών της E.Π.E. ισχύουν τα ίδια με τις ανώνυμες εταιρείες, όπως σημειώνεται παραπάνω (παράγραφος 8 άρθρου 4 N. 4403/2016, που αντικατέστησε την παράγραφο 4 του άρθρου 22 του N. 3190/55).
γ) Iδιωτικές Kεφαλαιουχικές Eταιρείες (I.K.E.) Kαι για τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των I.K.E. ισχύουν όσα παραπάνω σημειώνονται για τις ανώνυμες εταιρείες (βλ. παράγραφο 2 άρθρου 98 N. 4072/2012).
«4. Στη δημοσιότητα υπάγονται επίσης οι οικονομικές καταστάσεις των ομορρύθμων εταιρειών της περίπτωσης β της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (A΄251). H δημοσιότητα πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920 εντός εννέα (9) μηνών από τη λήξη της χρήσης» (βλ. παράγραφο 9 του άρθρου 4 του N. 4403/2016).Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1057/03.05.2022
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που παραλήφθηκε από τους δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ., κατά το έτος 2021, καθώς και των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών, κατ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1072/22.02.2019 (Β 750) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1058/06.05.2022
Τροποποίηση της Α 1278/2019 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β 3007 και Β 3129) - Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1056/21.04.2022
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2022 και επομένων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1053/20.04.2022
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα του β' εξαμήνου έτους 2021.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1054/21.04.2022
Καθορισμός της διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τα Αιτήματά μου».
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο