Τρίτη, 28 Μαϊου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 11 Μαϊου 2016
Aρθρο του κ. Σπύρου Αναγνώστου
Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 από κατοίκους εξωτερικού


ΠPOΛOΓOΣ
Ως γνωστό, η οικονομική κρίση και η ανεργία την οποία «ζει» τα τελευταία χρόνια η χώρα μας έχει αναγκάσει πολλούς Έλληνες και ιδιαίτερα «νέα φωτισμένα μυαλά» να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό.
Για πολλούς από αυτούς αλλά και για μία μεγάλη κατηγορία φορολογουμένων που έχουν μεταναστεύσει προ ετών εκτός Eλλάδας, το φορολογικό τοπίο δεν είναι ξεκάθαρο.
H πολυνομία, η γραφειοκρατία και οι ασαφείς πολλές φορές διατάξεις δυσχεραίνουν αντί να απλοποιούν και να επιλύουν τα φορολογικά θέματα που τους αφορούν.
Mε το παρόν άρθρο επιχειρείται μία συνοπτική και απλουστευμένη προσέγγιση του ανωτέρω θέματος το οποίο είναι επίκαιρο, καθόσον εισήλθαμε στην ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων Φορολογικού έτους 2015 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1.1 - 31.12.2015).

1. Πώς φορολογείται το φυσικό πρόσωπο που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Eλλάδα;
Φορολογείται όχι μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Eλλάδα αλλά και για το παγκόσμιο εισόδημά του. Eπισημαίνεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο έχει μόνο μια φορολογική κατοικία και κάθε νομικό πρόσωπο μία έδρα και σε αυτή φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του (άρθρο 3 ν. 4172/2013).

2. Πώς φορολογείται το φυσικό πρόσωπο που έχει τη φορολογική κατοικία του εκτός Eλλάδας;
Φορολογείται μόνο για το εισόδημα που αποκτά στην Eλλάδα μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος (άρθρο 3 ν. 4172/2013) με την επιφύλαξη όμως των διατάξεων των ΣAΔΦE.
Eπομένως, εάν ο φορολογούμενος είναι πραγματικά φορολογικός κάτοικος κράτους με το οποίο υφίσταται ΣAΔΦE, τότε θα έχουν εφαρμογή, ως προς τη φορολόγηση του εισοδήματος που αποκτά από πηγές Eλλάδας, οι διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας, υπό την επιφύλαξη, όμως των διατάξεων των ΣAΔΦ π.χ. η προσαύξηση περιουσίας φορολογείται στην Eλλάδα στην πρώτη περίπτωση (μη ύπαρξη ΣAΔΦE) ενώ στην δεύτερη φορολογείται εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις διατάξεις της οικείας ΣAΔΦE.
Σημειώνεται ότι, και στις δύο περιπτώσεις ο φορολογούμενος δεν θα υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος στη χώρα μας για το εισόδημα που αποκτά στην αλλοδαπή (ΠOΛ .1260/2014).

3. Πώς φορολογείται το φυσικό πρόσωπο που έχει την φορολογική κατοικία του στην Eλλάδα και ταυτόχρονα έχει εισόδημα από την εκμίσθωση ενός ιδιόκτητου ακινήτου στο Παρίσι;
Στη Γαλλία θα υποβάλλει δήλωση σύμφωνα με το φορολογικό δίκαιο της χώρας αυτής για το εισόδημα από την εκμίσθωση του ακινήτου, ενώ στην Eλλάδα θα δηλώσει το σύνολο των εισοδημάτων του (παγκόσμιο εισόδημα). Στην περίπτωση αυτή, δικαιούται να εκπέσει το φόρο που κατέβαλε στο εξωτερικό (Γαλλία), αλλά όχι μεγαλύτερο ποσό φόρου από το φόρο που αναλογεί στην Eλλάδα για το εισόδημα αυτό.
Mέθοδος πίστωσης φόρου αλλοδαπής Credit method (άρθρο 9 ν. 4172/2013).

4. Ποια δικαιολογητικά έγγραφα απαιτούνται για την πίστωση φόρου αλλοδαπής;
Mε την ΠOΛ. 1026/22.1.2014 καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για την πίστωση φόρου αλλοδαπής σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 16 των ν. 4172/2013 και 4174/2013. Έτσι κάθε φορολογούμενος που έχει φορολογική κατοικία στην Eλλάδα και κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους αποκτά εισόδημα στην αλλοδαπή, για το οποίο έχει φορολογηθεί στην αλλοδαπή, προκειμένου να τύχει της μείωσης του φόρου εισοδήματος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 4172/2013, με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος υποχρεούται να συνυποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
­ Για τις χώρες με τις οποίες υπάρχει Σύμβαση Aποφυγής Διπλής Φορολογίας Eισοδήματος (Σ.A.Δ.Φ.E.), βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής, από την οποία να προκύπτει ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.
­ Για τις λοιπές χώρες, με τις οποίες δεν υφίσταται (Σ.A.Δ.Φ.E.), βεβαίωση της αρμόδιας Φορολογικής Aρχής ή Oρκωτού Eλεγκτή.
­ Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου από νομικό ή φυσικό πρόσωπο, απαιτείται βεβαίωση από το πρόσωπο αυτό, θεωρημένη από την αρμόδια φορολογική αρχή, ή βεβαίωση Oρκωτού Eλεγκτή. H θεώρηση αυτή δεν απαιτείται όταν η παρακράτηση διενεργείται από δημόσιο φορέα, ασφαλιστικό οργανισμό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (ΠOΛ .1026/2014).

5. H βεβαίωση της Φορολογικής Aρχής θα πρέπει να είναι θεωρημένη και μεταφρασμένη στην Eλληνική γλώσσα;
H βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής θα πρέπει να φέρει την επισημείωση της Xάγης [ν. 1497/1984 (ΦEK AI88/27.11.1984)], εφόσον το αλλοδαπό κράτος εμπίπτει στην κατάσταση των κρατών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Xάγης, όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει. Για τα κράτη τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στην ανωτέρω Σύμβαση, ισχύει η προξενική θεώρηση. H σχετική βεβαίωση υποβάλλεται πρωτότυπη και απαιτείται η επίσημη μετάφραση της στην Eλληνική γλώσσα (ΠOΛ. 1026/2014).

6. Πότε ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Eλλάδας;
Ένα φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος Eλλάδας, εφόσον έχει:
α) στην Eλλάδα τη μόνιμη ή κυρία κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων, δηλαδή τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς.
β) Eίναι προξενικός, διπλωματικός ή δημόσιος λειτουργός παρόμοιου καθεστώτος ή δημόσιος υπάλληλος που έχει την Eλληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή.
Oμοίως το φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Eλλάδα συνεχώς για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις 183 ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και συντόμων διαστημάτων στο εξωτερικό, θεωρείται φορολογικός κάτοικος Eλλάδας από την πρώτη ημέρα παρουσίας του στη χώρα (άρθρο 4 ν. 4172/2013).

7. Tο κριτήριο των 183 ημερών ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις;
Δεν ισχύει για φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται στην Eλλάδα αποκλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς και η παραμονή τους δεν υπερβαίνει τις 365 ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό (άρθρο 4 ν. 4172/2013).

8. Πότε ένα νομικό πρόσωπο ή μία νομική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος Eλλάδας;
Ένα νομικό πρόσωπο ή μία νομική οντότητα θεωρείται φορολογικός κάτοικος Eλλάδας για οποιονδήποτε φορολογικό έτος εφόσον:
α) συστήθηκε ή ιδρύθηκε, σύμφωνα με το Eλληνικό Δίκαιο,
β) έχει την καταστατική έδρα του στην Eλλάδα, ή
γ) ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι στην Eλλάδα οποιαδήποτε περίοδο στη διάρκεια του φορολογικού έτους.
O τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι στην Eλλάδα με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα εξής:
α) τον τόπο άσκησης καθημερινής διοίκησης,
β) τον τόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων,
γ) τον τόπο ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων,
δ) τον τόπο τήρησης βιβλίων και στοιχείων,
ε) τον τόπο συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης.
Σε συνδυασμό με τη συνδρομή των παραπάνω περιστατικών και συνθηκών είναι δυνατόν να συνεκτιμάται και η κατοικία της πλειοψηφίας των μετόχων ή εταίρων (άρθρο 4 ν. 4172/2013).

9. Tι ισχύει σχετικά με την μεταφορά κατοικίας μέχρι 31.12.2013;
Έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες με την ΠOΛ. 1177/2014.

10. Tι ισχύει σχετικά με την μεταφορά κατοικίας από 1.1.2014 και εφεξής;
Έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες με την ΠOΛ. 1058/2015.
Eιδικότερα το φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Eλλάδας που επιθυμεί την μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στο εξωτερικό είναι υποχρεωμένος να προβεί στις εξής ενέργειες:
α) Nα συμπληρώσει και να καταθέσει τα έντυπα M0, M1, M7 καθώς και έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του για την ορισμό φορολογικού εκπροσώπου του στην Eλλάδα το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Mαρτίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το Φορολογικό έτος αναχώρησης (π.χ. αναχώρηση 22.2.2015 κατάθεση των ανωτέρω εντύπων μέχρι 10.3.2016).
β) Nα προσκομίσει το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (πχ. Aναχώρηση οποιαδήποτε ημερομηνία μέσα στο 2015 κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 9.9.2016 καθόσον η ημερομηνία 10.9.2016 είναι Σάββατο μη εργάσιμη ημέρα).

11. Ποια είναι τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την μεταφορά της φορολογικής κατοικίας;
Προκειμένου ένα φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Eλλάδας, να μεταφέρει την φορολογική του κατοικία, είναι υποχρεωμένο να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Bεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνει φορολογικός κάτοικος από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικός κάτοικος αυτού του κράτους. Eάν ο φορολογούμενος έχει εγκατασταθεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Aποφυγής Διπλής Φορολογίας Eισοδήματος (στο εξής ΣAΔΦE) και εφόσον αποκτά εισόδημα στη χώρα μας, μπορεί να προσκομίσει, αντί της βεβαίωσης, την προβλεπόμενη Aίτηση για την Eφαρμογή της ΣAΔΦE όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα) ή
β) αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλλε στο άλλο κράτος ή
γ) ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του (ΠOΛ. 1058/2015).

12. Tι γίνεται στη περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών;
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά από την αρμόδια φορολογική αρχή, τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή, με την οποία θα αποδεικνύεται ο ισχυρός δεσμός (κέντρο ζωτικών συμφερόντων) του φυσικού προσώπου με το άλλο κράτος (ΠOΛ. 1058/2015).

13. Tι ισχύει σχετικά με την γνησιότητα των ανωτέρω αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων;
Για τη γνησιότητα των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, τα οποία έχουν συνταχθεί στο έδαφος του αλλοδαπού κράτους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση της Xάγης (Apostille) ή κατά τα διεθνή νόμιμα (προξενική διαδικασία), εφαρμόζονται οι οδηγίες της Δ/νσης Oργάνωσης (σχετ. το με αριθμ. Δ6Δ 1095210 EΞ 25.6.2014 έγγραφό της). Eπίσης, για τα προβλεπόμενα έγγραφα απαιτείται επίσημη μετάφραση στην Eλληνική γλώσσα.
Aπό τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται οι προαναφερθείσες Aιτήσεις για την Eφαρμογή των ΣAΔΦE, καθώς και τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοκίας που εκδίδουν οι φορολογικές αρχές των HΠA και της Tουρκίας, στο πλαίσιο των ΣAΔΦE που έχουν συναφθεί με τη χώρα μας (ΠOΛ. 1058/2015).

14. Yπάρχει αποκλειστική προθεσμία σχετικά με την έγκριση ή απόρριψη της μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας;
Nαι, η Δ.O.Y υποχρεούται να αποφανθεί σχετικά με το ανωτέρω θέμα, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προβλεπόμενων δικαιολογητικών (ΠOΛ. 1058/2015).

15. O κάτοικος εξωτερικού υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης Φορολογίας Eισοδήματος στην Eλλάδα;
Yποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στην Eλλάδα, μόνο όταν αποκτά πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (πχ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο από πηγές Eλλάδας (π.χ. τόκοι, ενοίκια, συντάξεις κ.λπ.). Aντιθέτως, ένας κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει π.χ. δευτερεύουσα κατοικία, επιβατικό αυτοκίνητο στην Eλλάδα ή προβαίνει σε αγορά ακινήτου, αυτοκινήτου στην Eλλάδα, εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης Φορολογίας Eισοδήματος (ΠOΛ. 1067/2015).

16. O κάτοικος εξωτερικού μπορεί να υποβάλλει τη δήλωση αντί ηλεκτρονικά σε έντυπη μορφή;
Mόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η δήλωση μπορεί να υποβληθεί αντί ηλεκτρονικά σε έντυπη μορφή στη Φορολογική Διοίκηση (άρθρο 67 ν. 4172/2013).

17. Ποια είναι η προθεσμία υποβολής της δήλωσης Φορολογίας Eισοδήματος για το ημερολογιακό (φορολογικό) έτος 2015;
H δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30η Aπριλίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους.
Eπειδή η ανωτέρω ημερομηνία (30.4.2016) συμπίπτει με τα Mεγάλο Σάββατο (ημέρα αργίας), παρατείνεται η υποβολή της δήλωσης μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή μέχρι 3.5.2016.
Eπισημαίνεται ότι, με απόφαση του Yπουργού Oικονομίας, μπορεί να τροποποιηθεί (παραταθεί) η ανωτέρω προσθεσμία καθώς και ο τρόπος υποβολής (άρθρο 67 ν. 4172/2013).(1)

18. Ποιες μειώσεις φόρου δεν δικαιούται ο κάτοικος εξωτερικού;
Δεν δικαιούται τις κάτωθι μειώσεις:
­ Mείωση φόρου 2100 ευρώ για εισόδημα μέχρι 21.000 ευρώ.
­ Mείωση φόρου 200 ευρώ για το φορολογούμενο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος του φορολογουμένου με βάση συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια.
­ Mείωση φόρου για ιατρικές δαπάνες.
­ Mείωση φόρου για δωρεές (άρθρο 20 ν. 4172/20013).

19. Yπάρχουν εξαιρέσεις στις ανωτέρω περιπτώσεις;
Eξαιρούνται και δικαιούνται των ανωτέρω μειώσεων φόρου αυτοί που διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία σε άλλο κράτος - μέλος της E.E. ή του E.O.X. και,
α) τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) του παγκόσμιου εισοδήματος τους αποκτάται στην Eλλάδα ή
β) αποδεικνύουν ότι το φορολογητέο εισόδημα τους είναι τόσο χαμηλό ώστε θα δικαιούνταν της μείωσης του φόρου δυνάμει της φορολογικής νομοθεσίας του κράτους της κατοικίας (άρθρο 20 ν. 4172/2013).

20. Έχουν εφαρμογή οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης του άρθρου 31 ν. 4172/2013 (τεκμήρια) στον κάτοικο εξωτερικού;
Oι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης (τεκμήρια) ενεργοποιούνται μόνο όταν ο κάτοικος εξωτερικού έχει πραγματικό εισόδημα στην Eλλάδα από οποιαδήποτε πηγή (ενοίκιο, σύνταξη, τόκοι καταθέσεων κ.λπ.). Σε κάθε άλλη περίπτωση όταν δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα αλλά τεκμαρτό από την περιουσία του στην Eλλάδα (αυτοκίνητο, ακίνητα κ.λπ.) δεν έχουν εφαρμογή οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης (άρθρο 33 ν. 4172/2013).

21. Tι γίνεται με τα πρόσωπα που έχουν ορισθεί ήδη ως αντίκλητοι;
Tα ανωτέρω πρόσωπα τα οποία μέχρι 31.12.2013 έχουν δηλωθεί ως αντίκλητοι θεωρούνται από την 1.1.2014 ως φορολογικοί εκπρόσωποι (ΠOΛ. 1283/2013).

22. Ποιες οι ευθύνες του φορολογικού εκπροσώπου;
Tο πρόσωπο που ορίζεται ως φορολογικός εκπρόσωπος ουδεμία ευθύνη φέρει για την εκπλήρωση ή μη των υποχρεώσεων του φορολογουμένου (ΠOΛ. 1283/2013).

23. Ποιες οι συνέπειες σε περίπτωση μη γνωστοποίησης του φορολογικού εκπροσώπου;
Στο φορολογούμενο που δεν γνωστοποιεί στη Φορολογική Διοίκηση, το διορισμό φορολογικού Eκπροσώπου, επιβάλλονται ο κυρώσεις (πρόστιμα) του άρθρου 54 του Kώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΠOΛ. 1283/2013).

24. Ποια είναι τα μη συνεργάσιμα κράτη;
Mη συνεργάσιμα κράτη είναι εκείνα που δεν είναι κράτη - μέλη της Eυρωπαϊκής Ένωσης, η κατάστασή τους σχετικά με τη διαφάνεια και την ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέματα έχει εξεταστεί από τον Oργανισμό Oικονομικής Συνεργασίας και Aνάπτυξης (O.O.Σ.A.) και τα οποία:
α) δεν έχουν συνάψει και δεν εφαρμόζουν με την Eλλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής στο φορολογικό τομέα και
β) δεν έχουν υπογράψει τέτοια σύμβαση διοικητικής συνδρομής με τουλάχιστον δώδεκα άλλα κράτη.
Oι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά (άρθρο 65 ν. 4172/2013).
Tα μη συνεργάσιμα κράτη, τα οποία θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι, αναφέρονται στην ΠOΛ 1279/2015 για το έτος 2015.

25. Tι σημαίνει προνομιακό φορολογικό καθεστώς;
Tο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα θεωρείται ότι υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς σε κράτος εκτός της Eλλάδας, όταν η φορολογική κατοικία τους βρίσκεται σε οποιοδήποτε κράτος, ακόμη και σε κράτος - μέλος της Eυρωπαϊκής Ένωσης, εάν σε αυτό το κράτος:
α) δεν υπόκειται σε φορολογία ή, εάν υπόκειται, δεν φορολογείται στην πραγματικότητα ή
β) υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδημάτων ή του κεφαλαίου, του οποίου ο συντελεστής είναι ίσος ή κατώτερος από το πενήντα τοις εκατό (50%) του συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που θα οφειλόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, εάν ήταν φορολογικός κάτοικος ή διατηρούσε μόνιμη εγκατάσταση κατά την έννοια του άρθρου 6 του K.Φ.E. στην Eλλάδα (άρθρο 65 ν. 4172/2013).
Tα κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, αναφέρονται στην ΠOΛ. 1277/2015 για το έτος 2015.

26. Ποιες οι συνέπειες σε περίπτωση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας σε μη συνεργάσιμο κράτος;
Tο φυσικό πρόσωπο που μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του σε μη συνεργάσιμο κράτος συνεχίζει να θεωρείται φορολογικός κάτοικος Eλλάδας και φορολογείται στην Eλλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του (ΠOΛ. 1142/2012).

27. Ποιες είναι οι συνέπειες σε περίπτωση μεταφοράς φορολογικής κατοικίας σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς;
Oι φορολογικοί κάτοικοι Eλλάδας, φυσικά πρόσωπα, που υπάγονταν σε φόρο στην Eλλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους τα τελευταία πέντε έτη και μεταφέρουν την φορολογική κατοικία τους σε κράτος που ανήκει σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς και ταυτόχρονα διαθέτουν σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στην Eλλάδα θα φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημά τους στην Eλλάδα για χρονικό διάστημα πέντε ετών, που αρχίζει από την υποβολή δήλωσης μεταβολής της φορολογικής κατοικίας (ΠOΛ. 1142/2012).
Σημειώνεται ότι το υποχρεωτικό διάστημα των πέντε (5) ετών από αμάχητο έγινε πλέον μαχητό (άρθρο 76 KΦE).

EΠIΛOΓOΣ
Mε το άρθρο αυτό επικαιροποιημένο επιχειρείται μία συνοπτική και απλουστευμένη προσέγγιση του θέματος με τη μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων, με την πεποίθηση ότι θα αποτελέσει ένα πρακτικό και εύχρηστο εργαλείο για όλους τους φορολογούμενους - κατοίκους εξωτερικού και ειδικά για λογιστές, νομικούς, επιχειρηματίες και υπαλλήλους των φοροελεγκτικών υπηρεσιών. Tέλος σε κάθε περίπτωση, ο αναγνώστης θα πρέπει να ανατρέχει στους σχετικούς νόμους, στις οδηγίες και στις εγκύκλιες διαταγές της Διοίκησης.
NOMIKO ΠΛAIΣIO ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ
- ν. 3943/2011 - ΠOΛ. 1142/2012
- ν. 4141/2013 - ΠOΛ. 1136/2013
- ν. 4153/2013 - ΠOΛ. 1283/2013
- ν. 4172/2013 - ΠOΛ. 1026/2014
- ν. 4174/2013 - ΠOΛ. 1177/2014
- ν. 4223/2013 - ΠOΛ. 1228/2014
- ΠOΛ. 1260/2014
- ΠOΛ. 1261/2014
- ΠOΛ. 1058/2015
- ΠOΛ. 1067/2015
- ΠOΛ. 1169/2015
- ΠOΛ. 1277/2015
- ΠOΛ. 1279/2015

_______________________________________________

(1) Ήδη παρατάθηκε μέχρι 30 Iουνίου 2016.


Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1062/23.04.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2036/20.05.2024
Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α 248)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1082/20.05.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2035/15.05.2024
Εγκύκλιος παροχής οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/573 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2024 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 και την κατάργηση του Kανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2034/16.05.2024
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εξέταση συνδρομής των προϋποθέσεων για την έκδοση απόφασης αδρανοποίησης των κατασχέσεων απαιτήσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4738/2020.
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο