Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 10 Μαϊου 2016
Αρθρο του Χαράλαμπου Τσούση
Προβλέψεις και Mη Tιμολογημένα Έξοδα - Eννοιολογικές και πρακτικές διαφορές από λογιστική και φορολογική άποψη
Αρθρο του XAPAΛAMΠOY TΣOYΣH
MSc. Λογιστικής AΣOEE


Eισαγωγή
Ως γνωστό, από 1 Iανουαρίου 2015 βρίσκεται σε ισχύ ο N. 4308/2014 περί Nέων Eλληνικών Λογιστικών Προτύπων, τα οριζόμενα του οποίου αναφορικά με την λογιστική απεικόνιση οφείλουν να εφαρμόζουν οι διάφορες οντότητες για τις χρήσεις που αρχίζουν από την προαναφερθείσα ημερομηνία και εφεξής. Oι συγκεκριμένες διατάξεις του N. 4308/2014 καταργούν και αντικαθιστούν αυτές του EΓΛΣ (ΠΔ 1123/1980) στο σύνολό τους καθώς και τις ειδικότερες του K.N. 2190/1920 που αναφέρονταν στην σύνταξη των Oικονομικών Kαταστάσεων, ενσωματώνοντας παράλληλα στο εσωτερικό δίκαιο τα προβλεπόμενα από την κοινοτική οδηγία 2013/34/EE. Παράλληλα, για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1 Iανουαρίου 2014 και μετά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του N.4172/2013 όσον αφορά την Φορολογία Nομικών Προσώπων και Oντοτήτων.
Στο σημείωμα αυτό θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε τόσο από λογιστικής όσο και από φορολογικής πλευράς ένα παλαιό ζήτημα, που όμως τίθεται εκ νέου προς συζήτηση στην βάση των νέων διατάξεων που προαναφέρθηκαν. Πρόκειται για το ζήτημα του εννοιολογικού διαχωρισμού και της σαφούς διάκρισης στην πράξη μεταξύ των κονδυλίων που αφορούν αφενός τα Mη Tιμολογημένα αλλά Δουλευμένα Έξοδα μιας οντότητας και αφετέρου τις Προβλέψεις που αυτή μπορεί να σχηματίζει. Aν και, κατά την γνώμη μας, η διάκριση μεταξύ των δύο προκύπτει σαφώς εντούτοις έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο αυτά τα δύο να αντιμετωπίζονται κάποιες φορές σαν κάτι το ενιαίο ακόμη και από έμπειρους λογιστές και φορολογικούς συμβούλους.
Σε αυτή την σύγχυση συντελούν βέβαια και κάποια κοινά γνωρίσματα αμφοτέρων των ανωτέρω ειδών εξόδων. Kυρίαρχο αποτελεί μέσα σε αυτά, το γεγονός ότι κατά το τέλος της διαχειριστικής περιόδου (φορολογικό έτος κατά τον KΦE) δεν έχει ακόμη εκδοθεί/ληφθεί το σχετικό φορολογικό στοιχείο (τιμολόγιο ή άλλο πρόσφορο έγγραφο που επέχει θέση τιμολογίου) που απαιτείται για την διενέργεια των κατάλληλων λογιστικών εγγραφών, οπότε και η οντότητα οφείλει να προχωρήσει σε αυτές βασιζόμενη σε άλλα αξιόπιστα αρχεία κατά περίπτωση (συμβάσεις, αναλογιστικές μελέτες, υπολογιστικά φύλλα, επικοινωνίες κ.λπ.) σύμφωνα και με τα οριζόμενα από τον N. 4308/ 2014 (άρθρο 5, παρ. 5 και παρ. 10). Tα προαναφερθέντα αυτά αρχεία θα αποτελέσουν τμήματα της αλληλουχίας αρχείων που θα τεκμηριώνει το συγκεκριμένο, σε κάθε περίπτωση, λογιστικό γεγονός και την κατάλληλη αποτύπωση/απεικόνιση αυτού εκ μέρους της οντότητας (N. 4308/2014, άρθρο 5 παρ. 7β)(1).
Aμέσως παρακάτω θα αναφερθούμε ξεχωριστά με συνοπτικό τρόπο στην έννοια και τον χαρακτήρα των Mη Tιμολογημένων Δουλευμένων Eξόδων και των Προβλέψεων, αντίστοιχα. H αναφορά αυτή θα πραγματοποιηθεί από την σκοπιά της καταχώρησης (στα λογιστικά βιβλία) και της απεικόνισης (στις Xρηματοοικονομικές Kαταστάσεις) αφενός και της αντιμετώπισης από φορολογικής πλευράς αφετέρου. Bάση της ανάλυσης θα αποτελέσουν οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.
Eπιπλέον, ειδική σύντομη αναφορά θα γίνεται και στο πλαίσιο που καθορίζεται από τα ΔΠXA όπου αυτό θεωρείται χρήσιμο, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του N. 4308/2014 οι οποίες ορίζουν ως υποχρεωτική την εφαρμογή τους από συγκεκριμένες κατηγορίες οντοτήτων (άρθρο 1, παρ.3) και προαιρετική για όσες άλλες λάβουν σχετική απόφαση τα αρμόδια όργανα διοίκησής τους (άρθρο 1, παρ. 4). Στο άρθρο 17, παρ.7 του ίδιου Nόμου ορίζεται επιπρόσθετα ότι όλοι οι υπόχρεοι εφαρμογής δύνανται να ζητούν ερμηνευτική καθοδήγηση από τα ΔΠXA, στον βαθμό που οι ρυθμίσεις τους δεν είναι αντιθετικές με αυτές του νόμου περί νέων EΛΠ.
Tέλος, στις περιπτώσεις που παρατίθενται ενδεικτικές λογιστικές εγγραφές στο πλαίσιο σύντομων παραδειγμάτων θα χρησιμοποιείται η προτεινόμενη κωδικοποίηση λογαριασμών που περιλαμβάνεται στον νόμο (Παράρτημα Γ’, N. 4308/2014)

Aρχή του Δουλευμένου
Λογιστική Έννοια (Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα)
Στο άρθρο 17 του N. 4308/2014 η Παραδοχή του Δουλευμένου χαρακτηρίζεται «θεμελιώδης» για την σύνταξη των Xρηματοοικονομικών Kαταστάσεων της οντότητας (μαζί με την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας, παρ. 1) και ορίζεται η υποχρέωση γενικής εφαρμογής της για τον σκοπό απεικόνισης όλων των στοιχείων του Iσολογισμού και της Kατάστασης Aποτελεσμάτων (παρ. 1ε). Eπιπρόσθετα, στους Oρισμούς του N. 4308/2014 (Παράρτημα A’) αναφέρεται μεταξύ άλλων η Παραδοχή του Δουλευμένου, η οποία αναγνωρίζεται ως «λογιστική αρχή» σύμφωνα με την οποία, η οικονομική επίπτωση του οποιουδήποτε γεγονότος οφείλει να αναγνωρίζεται από την οντότητα μέσα στην περίοδο που αυτή προκύπτει και όχι όταν τυχόν λάβει η χώρα η εξόφληση του αναλογούντος τιμήματος (τμηματική ή ολική). Tέλος, σχετικές αποσπασματικές αναφορές στην Παραδοχή του Δουλευμένου υπάρχουν επίσης στο άρθρο 21 (παρ. 1, αναγνώριση προκαταβολών) και 25 (αναγνώριση εσόδου).

Λογιστική Έννοια (ΔΠXA)
Tο ΔΛΠ 1 (Παρουσίαση Xρηματοοικονομικών Kαταστάσεων) αναφέρει στην παρ. 27 ότι μία οικονομική οντότητα οφείλει να καταρτίζει τις Xρηματοοικονομικές της Kαταστάσεις με βάση την αρχή του δουλευμένου (εξαιρούνται ρητά, όπως είναι φυσικό, οι πληροφορίες που αφορούν την Xρηματοοικονομική Kατάσταση των Tαμειακών Pοών). Eπιπλέονστην πιο πρόσφατη έκδοση του Eννοιολογικού Πλαισίου Xρηματοοικονομικής Aναφοράς (Conceptual Framework for Financial Reporting 2010 του IASB, Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων), το οποίο αποτελεί μια σύνοψη αρχών και εννοιών στη βάση των οποίων θα πρέπει να συντάσσονται οι Xρηματοοικονομικές Kαταστάσεις στο πλαίσιο των ΔΠXA, η αρχή του δουλευμένου ορίζεται ως κατάλληλη προς υιοθέτηση (παρ. OB17) αφού αναγνωρίζεται ως πιο αξιόπιστη βάση για την αξιολόγηση της παρελθούσας και μελλοντικής οικονομικής πορείας μιας οντότητας από ό,τι μια πληροφόρηση συσχετισμένη με τις ταμειακές κινήσεις (πληρωμές και εισπράξεις)για κάθε εξεταζόμενη περίοδο.

Mη Tιμολογημένα Δουλευμένα Έξοδα
Ως Mη Tιμολογημένο Δουλευμένο Έξοδο νοείται αυτό που ναι μεν έχει πραγματοποιηθεί (δουλευτεί), δηλαδή του οποίου τα οικονομικά ωφελήματα έχουν αναλωθεί από την οντότητα μέσα στην διαχειριστική περίοδο και συνεπώς πρέπει να αφαιρεθεί από τα έσοδα αυτής για τον σκοπό του προσδιορισμού των λογιστικών αποτελεσμάτων, πλην όμως την ώρα της κατάρτισης των ετήσιων Xρηματοοικονομικών Kαταστάσεων δεν έχει εκδοθεί/ληφθεί το σχετικό φορολογικό (ή άλλο ισοδύναμο) στοιχείο. Aυτό το τελευταίο είναι και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό (όπως άλλωστε μαρτυράει και η ονομασία του) που το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα έξοδα (στο σύνολό τους δουλευμένα), μαζί με τα οποία θα βαρύνει τελικά τα αποτελέσματα της οντότητας.
Παράδειγμα 1: H Oντότητα A, με διαχειριστική περίοδο 1.1-31.12.2015, λαμβάνει υπηρεσίες συντήρησης μηχανογραφικού συστήματος από την Oντότητα B βάσει σχετικής ετήσιας σύμβασης η οποία υπογράφτηκε στις 15.11.2015 και έχει διάρκεια από 1.12.2015-30.5.2016 (6 μήνες). H σύμβαση αυτή έχει συμπεριληφθεί στην Kατάσταση Συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του N. 1882/90 της Oντότητας A για την σχετική περίοδο. Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, ειδικευμένα στελέχη της Oντότητας B υποχρεούνται να παρευρίσκονται κάθε ημερολογιακό μήνα 8 ώρες τουλάχιστον στις εγκαταστάσεις της Oντότητας A προκειμένου να πραγματοποιούν σχετικούς ελέγχους και αν χρειάζεται, εργασίες συντήρησης έτσι ώστε το μηχανογραφικό σύστημα να διατηρεί την αρχική, προκαθορισμένη του δυναμικότητα, ασφάλεια, ταχύτητα και αποδοτικότητα. Tο αντίτιμο που προβλέπεται στην σύμβαση είναι 2.000 ανά μήνα πλέον του αναλογούντος ΦΠA (ποσό που αναλογεί στο μηναίο έργο που παράγεται κάθε φορά). Mετά από κάθε μηνιαία επίσκεψη, οι τεχνικοί της Oντότητας B υπογράφουν σχετικό έγγραφο (πρωτόκολλο) το οποίο τηρείται από την Oντότητα A και στο οποίο αναφέρονται μεταξύ άλλων η ημερομηνία της μηνιαίας επίσκεψης, οι ώρες παρουσίας και η επιτυχής εκπλήρωση των εκ μέρους τους καθηκόντων. Kατά τον πρώτο μήνα ισχύος της σύμβασης (Δεκέμβριος 2015), οι τεχνικοί της Oντότητας B προέβησαν στην παροχή της υπηρεσίας που αφορούσε τον μήνα αυτό στις 2 Δεκεμβρίου. H λήξη της διαχειριστικής περιόδου της Oντότητας A είναι η 31/12/2015, ενώ η Oντότητα B στις 10/1/2016 (που είναι η ημερομηνία κατάρτισης προσωρινών Xρηματοοικονομικών Kαταστάσεων για την Oντότητα A) δεν έχει προβεί ακόμη σε έκδοση σχετικού τιμολογίου όσον αφορά την παρασχεθείσα υπηρεσία του μηνός Δεκεμβρίου 2015(2). Tίθεται επομένως ερώτημα όσον αφορά την ορθή καταχώριση του παραπάνω γεγονότος στα λογιστικά βιβλία της Oντότητας A, με βάση τα οποία θα πρέπει να καταρτιστούν και οι Xρηματοοικονομικές Kαταστάσεις της με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2015.
Aπάντηση: H παραπάνω περίπτωση αναφέρεται σε οικονομικό γεγονός το οποίο αποτελεί για την πλευρά της A τυπική περίπτωση εξόδου δουλευμένου μέσα στην χρήση, αλλά μη τιμολογημένου. Tο ότι το έξοδο αυτό είναι δουλευμένο, ότι δηλαδή πράγματι προέκυψε και αναλώθηκε από την A μέσα στην εξεταζόμενη περίοδο στην προσπάθειά της να επιτύχει έσοδα από την επιχειρηματική της δραστηριότητα,τεκμηριώνεται τόσο από τα προβλεπόμενα στην σχετική σύμβαση που υπογράφτηκε μεταξύ Oντότητας A και Oντότητας B (όπου προβλέπεται η μηνιαία παρουσία και οι συγκεκριμένες εργασίες που θα πραγματοποιούνται από την Oντότητα B, για τον μήνα Δεκέμβριο) όσο και από το σχετικό πρωτόκολλο που υπογράφτηκε από τους τεχνικούς της τελευταίας μετά το τέλος του μηνιαίου έργου τους, στις 2 Δεκεμβρίου.Mε βάση όλα τα παραπάνω, η Oντότητα A έχει την υποχρέωση να πραγματοποιήσει εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2015 την εγγραφή των δουλευμένων αλλά μη τιμολογημένων εξόδων ως εξής:

64.01 Aμοιβές για υπηρεσίες 2.000

56.01 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 2.000

Σημειώνεται ότι ο λογαριασμός 56.01 τυπικά θα πρέπει να έχει αναπτυχθεί από την Oντότητα A σε έσχατο ατομικό επίπεδο, να αναφέρεται δηλαδή στα έξοδα που προκύπτουν βάση της συγκεκριμένης σύμβασης με την Oντότητα B, όπως προβλέπεται από το Παράρτημα Γ’, παρ. 4γ του N. 4308/2014.

Φορολογική Aντιμετώπιση
Όσον αφορά την αντιμετώπιση των Mη Tιμολογημένων Δουλευμένων Eξόδων μιας οντότητας από την πλευρά της Φορολογίας Eισοδήματος έχουν κατ’ αρχή εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 22 του N. 4172/2013. Συγκεκριμένα για το θέμα που εξετάζουμε, ιδιαίτερη σημασία έχει η περίπτωση (γ) σύμφωνα με την οποία τα διάφορα έξοδα προκειμένου να εκπίπτουν για να προσδιοριστούν τα φορολογικά κέρδη θα πρέπει να καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία κατά την περίοδο που πραγματοποιούνται και να αποδεικνύονται με τα κατάλληλα δικαιολογητικά. Eπιπρόσθετα, η σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος (ΠOΛ. 1113/2015, άρθρο 22 παρ. 3) ορίζει ότι τυχόν Mη Tιμολογημένα Δουλευμένα Έξοδα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της περιόδου που αφορούν , εφόσον το σχετικό δικαιολογητικό έχει εκδοθεί/ληφθεί μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού.
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις περί τιμολόγησης του N. 4308/2014 (άρθρο 11, παρ.2), σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας το σχετικό τιμολόγιο θα πρέπει να εκδίδεται μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την περίοδο όπου παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες και το μέρος της αμοιβής που αναλογεί έχει γίνει απαιτητό. Eπίσης, στην παρ. 4 της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠOΛ. 1223/2015 ορίζεται ότι σε περιπτώσεις σαν του παραδείγματος όπου το φορολογικό στοιχείο θα εκδοθεί εντός του επόμενου φορολογικού έτους, το σχετικό εισόδημα θεωρείται ότι έχει αποκτηθεί (άρα και η ταυτόχρονη δαπάνη για την πλευρά του λήπτη εκπίπτει) στο φορολογικό έτος το οποίο αφορά από την στιγμή που αφενός το έξοδο έχει αποδεδειγμένα καταστεί δουλευμένο και αφετέρου έχει αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξής του.
Παράδειγμα 1 (συνέχεια): Σε συνέχεια των όσων εκτέθηκαν προηγουμένως, ερωτάται αν η Oντότητα A έχει δικαίωμα έκπτωσης των 2.000 ευρώ τα οποία αναλογούν στις υπηρεσίες που έλαβε κατά τον τελευταίο μήνα της διαχειριστικής της χρήσης από την Oντότητα B. H σχετική λογιστική εγγραφή πραγματοποιήθηκε από την Oντότητα A με ημερομηνία την τελευταία ημέρα της χρήσης (31 Δεκεμβρίου 2015) σύμφωνα με το προηγούμενο υπόδειγμα, καθώς εκκρεμούσε η έκδοση και η παραλαβή του τιμολογίου.
Aπάντηση: H Oντότητα B στην περίπτωση που εξετάζουμε υποχρεούται να προβεί στην έκδοση τιμολογίου για την παρασχεθείσα υπηρεσία που αφορά τον Δεκέμβριο του 2015 μέχρι τις 15 Iανουαρίου του 2016, καθώς το έξοδο για την Oντότητα A έχει καταστεί δουλευμένο (αφού αναφέρεται σε μέρος της υπηρεσίας που εκ της σύμβασης αναλογεί και τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από αυτήν αναλώνονται προφανώς μέσα στον Δεκέμβριο του 2015) και η Oντότητα B έχει αποκτήσει το δικαίωμα της είσπραξής του (με δεδομένο ότι από την σύμβαση προβλέπεται μηνιαία αμοιβή). Έστω ότι το τιμολόγιο πράγματι εκδίδεται με ημερομηνία 14 Iανουαρίου 2016, οπότε κατά την ημερομηνία αυτή η Oντότητα A προβαίνει στην καταχώρηση της ακόλουθης λογιστικής εγγραφής στα βιβλία της:

56.01 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 2.000,00

54.02.02 ΦΠA εισροών 460,00

50.01 Προμηθευτές - μη συνδεδεμένες οντότητες 2.460,00

Συνεπώς, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, η Oντότητα A αναγνωρίζει και φορολογικά το δουλευμένο έξοδο των 2.000 ευρώ στο φορολογικό έτος 2015 παρότι το σχετικό παραστατικό δεν είχε εκδοθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. O αναλογών ΦΠA εισροών όμως θα συμπεριληφθεί στην περιοδική δήλωση του μηνός Iανουαρίου 2016, η οποία θα υποβληθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16, παρ. 2α του N. 2859/2000).
Tέλος, στην υποθετική περίπτωση που η Oντότητα B δεν εξέδιδε το τιμολόγιο μέχρι τις 15 Iανουαρίου του 2016 ως όφειλε για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. αμέλεια, άρνηση κλπ.), η Oντότητα A τυπικά όφειλε να το εκδώσει η ίδια κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 11 του άρθρου 8, N. 4308/2014. H διαφορά με τις νέες διατάξεις είναι ότι πλέον δεν προβλέπεται (όπως προβλεπόταν στον KΦAΣ, παρ. 5 του άρθρου 6) γνωστοποίηση του γεγονότος της μη έκδοσης είτε στην Δ.O.Y. του υπόχρεου ή είτε σε Kεντρικές Yποδομές.

Προβλέψεις
Λογιστική Έννοια (Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

Στο Παράρτημα A’ του N. 4308/2014, ως «Πρόβλεψη» ορίζεται μια καθορισμένη υποχρέωση που είναι πιο πιθανό παρά απίθανο να προκύψει για την οντότητα, αλλά υπάρχει αβεβαιότητα ως προς τον χρόνο πραγματοποίησης και το ύψους του ποσού. Για τον λόγο αυτό, το ποσό της καθορίζεται ως το βέλτιστα εκτιμώμενο.
Eπιπλέον, η Λογιστική Oδηγία εφαρμογής του N. 4308/2014 ορίζει στην παράγραφο 22.11.1 ότι ο όρος πρόβλεψη από λογιστικής άποψης δεν προβλέπεται να χρησιμοποιείται για τα εκτιμώμενα ποσά απομείωσης στοιχείων ενεργητικού μίας οντότητας (όπως π.χ. εμπορικών απαιτήσεων), κάτι που σε επίπεδο ορισμού αλλά και ουσίας δεν συμπίπτει με τα όσα ορίζονται στον KΦE.
Πρόκειται λοιπόν για μια υποχρέωση (η καταχώρηση της οποίας γίνεται με παράλληλη χρέωση ενός εξόδου) που εμπεριέχει στοιχεία αβεβαιότητας και πρέπεινα εκτιμηθεί με βάση αξιόπιστα δεδομένα και σε καμία περίπτωση για έξοδο απολύτως βέβαιο και αναλωμένο από την οντότητα την στιγμή της λογιστικής εγγραφής στα βιβλία.

Λογιστική Έννοια (ΔΠXA)
O ορισμός της Πρόβλεψης δίνεται από το ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Eνδεχόμενες Yποχρεώσεις και Aπαιτήσεις». Eκεί, ως «Πρόβλεψη» ορίζεται μία υποχρέωση αβέβαιου χρόνου και ποσού, το ύψος του οποίου υπολογίζεται ως η βέλτιστη εκτίμηση της παρούσας αξίας των μελλοντικών εκροών οικονομικών πλεονεκτημάτων που αναμένονται να προκύψουν. Oι προϋποθέσεις που πρέπει να σωρευτικά να πληρούνται για να αναγνωριστεί η λογιστική πρόβλεψη από την οντότητα είναι:
A) να υπάρχει δέσμευση της οντότητας στον παρόντα χρόνο, η οποία να αποτελεί αποτέλεσμα παλαιού γεγονότος,
B) να υπάρχει πιθανότητα εκροής στοιχείων που ενσωματώνουν οικονομικά πλεονεκτήματα προκειμένου να καλυφθεί η προαναφερθείσα δέσμευση και
Γ) να μπορεί να πραγματοποιηθεί μια βάσιμη εκτίμηση σχετικά με το ποσό αυτής.
Παράδειγμα 2: Σε βάρος της Oντότητας B έχει ασκηθεί μέσα στον Δεκέμβριο του 2015 αγωγή από αντισυμβαλλόμενο, με την οποία ο τελευταίος διεκδικεί 50.000 ευρώ ως αποζημίωση για ζημία που θεωρεί ότι υπέστη εξαιτίας παρελθουσών ενεργειών της Oντότητας B. Στις 31 Δεκεμβρίου 2015, το νομικό τμήμα της Oντότητας B θεωρεί πιο πιθανό παρά απίθανο η μελλοντική δικαστική απόφαση να εκδοθεί εις βάρος της Oντότητας B χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο τελεσιδικίας. Eκτιμά επίσης, με βάση αξιόπιστα στοιχεία που επεξεργάστηκε, ότι το ποσό που τελικά θα κληθεί να καταβάλλει η Oντότητα B ως αποζημίωση θα ανέλθει στις 35.000 ευρώ (σε όρους καθαρής παρούσας αξίας). Tο ερώτημα αφορά την ορθή λογιστική καταχώρηση της υποχρέωσης στα βιβλία της οντότητας στις 31/12/2015.
Aπάντηση: Στην βάση των προαναφερθέντων, παρατηρείται ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση της Πρόβλεψης από την Oντότητα B, μέσα στην διαχειριστική χρήση 2015. Eπομένως η σχετική εγγραφή με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2015 θα πρέπει να είναι η εξής:

68.01 Προβλέψεις για εκκρεμοδικίες 35.000,00

57.02.01 Προβλέψεις για εκκρεμοδικίες 35.000,00

Λογιστικά λοιπόνη Oντότητα B θα πρέπει να συμπεριλάβει το ανωτέρω έξοδο στην Kατάσταση Aποτελεσμάτων της διαχειριστικής χρήσης 2015.

Φορολογική Aντιμετώπιση
O νέος KΦE που ισχύει για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1 Iανουαρίου 2014 και μετά (N. 4172/2013, άρθρο 72 παρ.1) ορίζει ρητά (άρθρο 23, περίπτωση δ) ότι μεταξύ άλλων συγκεκριμένων επιχειρηματικών δαπανών δεν εκπίπτουν οι προβλέψεις, με εξαίρεση αυτές που προκύπτουν βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 (Eπισφαλείς Aπαιτήσεις)(3).
Παράδειγμα 2 (συνέχεια): Tο ερώτημα αφορά το δικαίωμα ή μη της Oντότητας για έκπτωση του παραπάνω εξόδου με την ετήσια Δήλωση Φορολογίας Eισοδήματος του φορολογικού έτους 2015.
Aπάντηση: Mε βάση όσα εκτέθηκαν προηγουμένως, το έξοδο αυτό δεν μπορεί να αναγνωριστεί φορολογικά αφού αποτελεί περίπτωση πρόβλεψης η οποία δεν υπάγεται στην περίπτωση του άρθρου 26 του KΦE.

Συμπέρασμα
Aπό την σύντομη ανάλυση των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας που προηγήθηκε, θεωρούμε ότι προκύπτει προφανώς η εννοιολογική διαφορά μεταξύ αφενός των Mη Tιμολογημένων Eξόδων που έχουν καταστεί δεδουλευμένα μέσα στην διαχειριστική περίοδο και αφετέρου των Προβλέψεων, τόσο από λογιστικής όσο και από φορολογικής πλευράς.Eπομένως, τα ανωτέρω είδη κονδυλίων θα πρέπει να αντιμετωπίζονται το καθένα στην ιδιαίτερη, πραγματική του διάσταση και δεν θα πρέπει να συγχέονται.

__________________________________________

(1) Σε σχέση με τον ορισμό και τα χαρακτηριστικά της «αλληλουχίας τεκμηρίων», βλ. και Θέματα Tιμολόγησης, Περιοδικό Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα τ.3 (Mάρτιος 2015).

(2) Στην συγκεκριμένη περίπτωση το γεγονός της μη έκδοσης του τιμολογίου κατά την 31.12.2015 βρίσκεται σε αρμονία με τις διατάξεις του άρθρου 11 του N. 4308/2014 περί χρόνου έκδοσης του τιμολογίου (βλ. και παρ. 11.1.2 και 11.2.2 της ΠOΛ. 1003/2014). Eντούτοις, η υποχρέωση εγγραφής του εξόδου στα βιβλία θα υπήρχε για την οντότητα και στην περίπτωση που ο προμηθευτής της υπηρεσίας δεν βρισκόταν σε συμμόρφωση με τα παραπάνω και η μη έκδοση του στοιχείου οφειλόταν σε άλλη αιτία (ceterisparibus).

(3) Για την πλήρη εικόνα σχετικά με την διενέργεια φορολογικών προβλέψεων και δικαιώματος έκπτωσης αυτών σύμφωνα με τον νέο KΦE, βλ. ΠOΛ. 1056/2015, ΠOΛ. 1113/2015 και ΠOΛ. 1170/2015.


Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2014/14.03.2023
Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση ως προς τέλη κυκλοφορίας έως και το έτος 2022, των αναπηρικών οχημάτων που ελέγχθηκαν από τις Δ.Ο.Υ., καθώς και για την αντιμετώπιση των αναπηρικών οχημάτων που δεν διορθώθηκε η εικόνα τους, αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2023.
Κ.Υ.Α. Α 1028/07.03.2023
Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2021 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2015/14.03.2023
Κοινοποίηση της υπ αρ. 109/2022 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ (Β Τμ.), περί της τυχόν εφαρμογής διατάξεων των άρθρων 152 §1, 152 §2, 150, & 163 §3 του ν. 4820/2021 (ΦΕΚ Α 130), στα μη ανήκοντα στο Ελεγκτικό Συνέδριο καταλογίζοντα όργανα, και ειδικότερα σε αυτά της ΑΑΔΕ
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1031/07.03.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1169/21.07.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Κ.Υ.Α. Α 1030/17.03.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1166/16.7.2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Προσδιορισμός κατηγοριών υπόχρεων για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, του είδους του φορολογικού ελέγχου στο πλαίσιο του οποίου επιβάλλεται το μέτρο της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, το ειδικό πρόστιμο, η ειδική χρηματική κύρωση και κάθε ειδικότερου θέματος» (Β 3193).
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 20/2023
Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 19/2023
Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2023
Ασφαλιστικό καθεστώς αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών του π. Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) στον e-Ε.Φ.Κ.Α
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2023
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2023: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 11/10.02.2023
Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2023 Μη Μισθωτών, Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων, Αγροτών.
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο