Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016
Αρθρο της Bασ. Zαροκανέλλου
Tα πρόστιμα του Kώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), μετά τον ν. 4337/2015Δικηγόρου


Oι τόκοι και τα πρόστιμα που συναρτώνται με φορολογικές παραβάσεις προβλέπονται στο δέκατο κεφάλαιο και ειδικότερα στα άρθρα 53-62 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας). Προσφάτως, οι διατάξεις αυτές τροποποιήθηκαν ριζικά με τον ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17-10-2015). Ήδη εκδόθηκε στις 20/11/2015 η με αρ. ΠΟΛ. 1252/20.11.2015 εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών για την παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων. Συγκεκριμένα, στα άρθρα 54 και 56 προβλέπονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται για τις διαδικαστικές παραβάσεις, ενώ στα άρθρα 58, 58Α και 59 τα πρόστιμα για τις ουσιαστικές παραβάσεις. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα πρόστιμα τόσο για τις διαδικαστικές όσο και τις ουσιαστικές παραβάσεις μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τον νόμο 4337/2015.

Είδος παράβασης

Πρόστιμο

Διαδικαστικές παραβάσεις (άρθ. 54)

Μη υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων

Υπόχρεος με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα

Υπόχρεος με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα

1. Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη ή ελλιπής υποβολή δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογικής δήλωσης από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου.

100

100

100

2. Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής δήλωσης

100

250

500

3. Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης παρακράτησης φόρου

100

250

500

4. Μη ανταπόκριση σε αίτημα της φορολογικής διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων

100

250

500

5. Μη συνεργασία στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου

2.500

2.500

2.500

6. Μη γνωστοποίηση στη φορολογική διοίκηση του διορισμού του φορολογικού εκπροσώπου του

100

250

500

7. Μη εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγραφή περισσότερες φορές

2.500

2.500

2.500

8. Μη συμμόρφωση με κάθε υποχρέωση κατά το άρθ. 13 ΚΦΔ

2.500

2.500

2.500

9. Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης ή επαγγελματικών στοιχείων.

(Καταργήθηκε με το άρθ. 3 παρ. 3 περ. β’ ν. 4337/ 2015)

Στις περιπτώσεις που διαπράττονται οι παραβάσεις αυτές από 17.10.2015 και εξής δεν επιβάλλονται αυτοτελή πρόστιμα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 54.

Στις φορολογίες κεφαλαίου, ήτοι κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από τυχερά παίγνια, μεταβίβασης ακινήτων, ΕΝ.Φ.Ι.Α., Ε.Φ.Α. και στις δηλώσεις Ε9, εφόσον ο φορολογούμενος διαπράξει οποιαδήποτε από τις ως άνω παραβάσεις των περιπτώσεων 1, 2, 3, 4 και 6 επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ (βλ. άρθ. 3 παρ. 3 περ. γ’).

Δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου αυτού σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα (βλ. άρθ. 54 παρ. 2 τελ. εδάφιο).

Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα σύμφωνα με το άρθρο αυτό πρόστιμα επιβάλλονται στο διπλάσιο και, στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος προστίμου (βλ. άρθ. 3 παρ. 3 περ. στ’).

Παραβάσεις υποχρεώσεων τρίτων για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθ. 54Α)

(Η παρ. 6 του άρθρου αυτού που προβλέπει τα πρόστιμα αντικαταστάθηκε με το άρθ. 5 ν. 4330/2015 (ΦΕΚ Α 59/16.6.2015) και ισχύει από 16.6.2015)

1/1000 επί της αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου ή δικαιώματος επί αυτού με ελάχιστο 300 και μέγιστο 1.000 .

Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται.

Παραβάσεις φοροδιαφυγής (άρθ. 55 παρ. 2) Παραβάσεις διατάξεων Κ.Β.Σ./Κ.Φ.Α.Σ. (άρθ. 7 παρ. 3 ν. 4337/2015)

Η διάταξη αυτή καταργείται από 1.12.2015 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 3 παρ. 4 περ. β’ και άρθ. 7 παρ. 9 ν. 4337/2015. Εφεξής: α) για τις παραβάσεις των διατάξεων K.B.Σ. και K.Φ.A.Σ. που διαπράχθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4174/2013 και δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις μέχρι τις 12/10/2015, β) για παραβάσεις μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4337/2015 για τις οποίες είχαν εφαρμογή οι διατάξεις του αρθ. 55 παρ. 2 ν. 4174/2013. Eπιβάλλονται τα κατωτέρω πρόστιμα:

Σημείωση: Τα πρόστιμα αυτά δύνανται να εφαρμοστούν και για τις εκκρεμείς υποθέσεις (βλ. άρθ. 7 παρ. 4 ν. 4337/2015), ενώ από 17.10.2015 δεν επιβάλλονται οι κατωτέρω κυρώσεις.

Έκδοση πλαστού φορολογικού στοιχείου

100% 50% της αξίας του στοιχείου

Έκδοση ή λήψη εικονικού φορολογικού στοιχείου ή νόθευση αυτού ή καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή εξόδων χωρίς παραστατικά

50% 40% της αξίας του στοιχείου. Αν η αξία του στοιχείου μερικώς εικονική, το πρόστιμο επιβάλλεται για το μέρος της εικονικής αξίας.

- Μη δυνατός ο προσδιορισμός της μερικώς εικονικής αξίας του στοιχείου ί 25% 20% αξίας του

- Εικονικότητα που ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, λήπτης ί 25% 20% αξίας του

- Λήψη εικονικού στοιχείου που δεν είχε αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος ί 15% 10% αξίας του

Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείου ή άλλη παράβαση που έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη συναλλαγής ή μέρους της και η αποκρυβείσα αξία > 5.000 1.200

40% 25% της αξίας της συναλλαγής ή του μέρους της αποκρυβείσας αξίας για κάθε παράβαση.

Λοιπές παραβάσεις

1/3 του οριζόμενου προστίμου στις διατάξεις του άρθρου 5 ν. 2523/1997

Εκπρόθεσμη ή μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών (άρθ. 56) (Αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 άρθ. 3 ν. 4337/2015) Βλ. άρθ. 7 παρ. 2 ν. 4337/2015 για την εφαρμογή του και στις εκκρεμείς υποθέσεις.

Εκπρόθεσμη ή υποβολή ανακριβούς ή ατελούς Πίνακα ί 1/1000 των συναλλαγών για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης με ελάχιστο το ποσό των 500 και μέγιστο 2.000 . Εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικού Πίνακα ί Το ως άνω πρόστιμο μόνο αν μεταβάλλονται τα ποσά των συναλλαγών και οι συνολικές διαφορές είναι άνω των 200.000 . Υποβολή ανακριβούς ί Το ως άνω πρόστιμο υπολογίζεται επί των ποσών που αφορά η ανακρίβεια και μόνο εάν αυτά αφορούν ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των συνολικών συναλλαγών για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης. Μη υποβολή ί 1/1000 των συναλλαγών για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης, με ελάχιστο το ποσό των 2.500 και μέγιστο 10.000 . Σε περίπτωση που τεθεί στη διάθεση της φορολογικής διοίκησης από την κοινοποίηση πρόσκλησης:

- 31η - 60η ημέρα ί 5.000

- 61η - 90η ημέρα ί 10.000

- Μετά 90η ημέρα ή καθόλου ί 20.000

Εκπρόθεσμη καταβολή (άρθ. 57)

Τα πρόστιμα του άρθρου αυτού έχουν καταργηθεί με τη διάταξη του άρθ. 19 ν. 4321/2015 (ΦΕΚ Α 32/21.3.2015). Η κατάργηση ισχύει για βεβαιωμένες οφειλές από τις 21.3.2015 και εξής.

Ανακριβής δήλωση (άρθ. 58) (Αντικαταστάθηκε με το άρθ. 3 παρ. 7 περ. α’ ν. 4337/2015)

Βλ. άρθ. 7 παρ. 2 ν. 4337/ 2015 για την εφαρμογή του και στις εκκρεμείς υποθέσεις.

Ποσοστό επί του ποσού της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στη δήλωση και στον διορθωτικό προσδιορισμό του φόρου.

 

10% αν το ποσό της διαφοράς ανέρχεται σε ποσοστό από 5%-20% του φόρου που προκύπτει με βάση τη δήλωση.

30% 25% αν το ποσό της διαφοράς υπερβαίνει σε ποσοστό το 20% έως και 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη δήλωση.

100% 50% αν το ποσό της διαφοράς υπερβαίνει το 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη δήλωση.

Μη υποβολή δήλωσης (άρθ. 58) (Αντικαταστάθηκε με το άρθ. 3 παρ. 7 περ. β’ ν. 4337/2015)

Βλ. άρθ. 7 παρ. 2 ν. 4337/2015 για την εφαρμογή του και στις εκκρεμείς υποθέσεις.

Ίσο με το 100% 50% του φόρου που αναλογεί στην μη υποβληθείσα δήλωση.

Επί εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου σε ποσοστό 20% του φόρου.

Παραβάσεις σχετικές με τον Φ.Π.Α. (άρθ. 58Α) (Προστέθηκε με την παρ. 8 άρθ. 3 ν. 4337/2015)

Βλ. άρθ. 7 παρ. 2 ν. 4337/2015 για την εφαρμογή του και στις εκκρεμείς υποθέσεις.

Η διάταξη του άρθ. 55 παρ. 2 περ. δ’ καταργείται από 1.12.2015 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 3 παρ. 4 περ. β’ και άρθ. 7 παρ. 9 ν. 4337/2015. Εφεξής για τις παραβάσεις σχετικές με τον Φ.Π.Α. επιβάλλονται τα κατωτέρω πρόστιμα:

Μη έκδοση ή έκδοση ή λήψη ανακριβούς στοιχείου

50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή από τη διαφορά.

Μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης με συνέπεια την μη απόδοση, μειωμένη απόδοση, επιπλέον έκπτωση ή επιστροφή Φ.Π.Α.

50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από την μη υποβληθείσα δήλωση ή επί της διαφοράς.

Μη υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών.

50% επί του φόρου που θα έπρεπε να είχε αποδοθεί για όλη τη διάρκεια της οικονομικής δραστηριότητας.

Μη υπόχρεος σε υποβολή δηλώσεων που εκδίδει φορολογικά στοιχεία με Φ.Π.Α.

50% επί του φόρου που δεν αποδόθηκε.

Παραβάσεις σχετικές με παρακρατούμενους φόρου (άρθ. 59) (Αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 άρθ. 3 ν. 4337/2015) Βλ. άρθ. 7 παρ. 2 ν. 4337/2015 για την εφαρμογή του και στις εκκρεμείς υποθέσεις.

Μη υποβολή δήλωσης ί 50% επί του ποσού του φόρου που αναλογεί στην μη υποβληθείσα δήλωση.

Ανακριβής δήλωση ί 50% επί της διαφοράς του φόρου.

Τα πρόστιμα των άρθρων 58, 58Α και 59 επιβάλλονται μόνο σε περίπτωση που οι σχετικές παραβάσεις διαπιστωθούν κατόπιν ελέγχου. Το πρόστιμο του άρθρου 58 δεν επιβάλλεται σε περιπτώσεις που επιβάλλονται τα πρόστιμα των άρθρων 58Α και 59 (βλ. άρθ. 3 παρ. 10 ν. 4337/2015.

Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια (άρθ. 60)

Ίδιο με αυτό που επιβάλλεται στον φορολογούμενο.

 


Σε σχέση με τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής (άρθ. 53):
Ο τόκος εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής οποιουδήποτε ποσού φόρου, τέλους, προστίμου ή εισφοράς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κ.Φ.Δ. και για τα οποία εκδόθηκαν πράξεις προσδιορισμού από 1.1.2014 και εξής. Ο τόκος δεν συνιστά κύρωση αλλά υπολογίζεται λόγω της καθυστέρησης εξόφλησης της οφειλής. (Βλ. ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ 31.12.2013 Καθορισμός των επιτοκίων του άρθρου 53 του ν. 4174/2013). Αφετηρία για τον υπολογισμό του τόκου είναι η επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής.Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2028/19.04.2024
Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1059/18.04.2024
Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς προς τα πρόσωπα της παρ. 3 άρθρου 25 του ν. 2961/2001 - «Δήλωση φόρου δωρεάς ακινήτων, κινητών και χρημάτων προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY
Α.Υ.Ο. Α 1060/19.04.2024
Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3
Α.Υ.Ο. Α 1056/12.04.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1143/21.9.2023 (Β 5599) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1055/09.04.2024
Καθορισμός της διαδικασίας αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, του χρόνου διενέργειας του ελέγχου, καθώς και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 28Α του ν. 4172/2013 (Α 167)
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2024
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, περί αναδοχής οφειλών από Ο.Τ.Α.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2024
Νέα κατάταξη, από 01.04.2024, σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2024, λόγω αύξησης του νόμιμου κατώτατου ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/2024
Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 125 ν. 5078/2023 (ΦΕΚ 211/τ.Α/20.12.23)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 8/2024
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται...
Περισσότερα »
Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο