Κυριακή, 22 Μαϊου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016
Αρθρο της Bασ. Zαροκανέλλου
Tα πρόστιμα του Kώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), μετά τον ν. 4337/2015Δικηγόρου


Oι τόκοι και τα πρόστιμα που συναρτώνται με φορολογικές παραβάσεις προβλέπονται στο δέκατο κεφάλαιο και ειδικότερα στα άρθρα 53-62 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας). Προσφάτως, οι διατάξεις αυτές τροποποιήθηκαν ριζικά με τον ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17-10-2015). Ήδη εκδόθηκε στις 20/11/2015 η με αρ. ΠΟΛ. 1252/20.11.2015 εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών για την παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων. Συγκεκριμένα, στα άρθρα 54 και 56 προβλέπονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται για τις διαδικαστικές παραβάσεις, ενώ στα άρθρα 58, 58Α και 59 τα πρόστιμα για τις ουσιαστικές παραβάσεις. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα πρόστιμα τόσο για τις διαδικαστικές όσο και τις ουσιαστικές παραβάσεις μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τον νόμο 4337/2015.

Είδος παράβασης

Πρόστιμο

Διαδικαστικές παραβάσεις (άρθ. 54)

Μη υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων

Υπόχρεος με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα

Υπόχρεος με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα

1. Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη ή ελλιπής υποβολή δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογικής δήλωσης από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου.

100

100

100

2. Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής δήλωσης

100

250

500

3. Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης παρακράτησης φόρου

100

250

500

4. Μη ανταπόκριση σε αίτημα της φορολογικής διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων

100

250

500

5. Μη συνεργασία στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου

2.500

2.500

2.500

6. Μη γνωστοποίηση στη φορολογική διοίκηση του διορισμού του φορολογικού εκπροσώπου του

100

250

500

7. Μη εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγραφή περισσότερες φορές

2.500

2.500

2.500

8. Μη συμμόρφωση με κάθε υποχρέωση κατά το άρθ. 13 ΚΦΔ

2.500

2.500

2.500

9. Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης ή επαγγελματικών στοιχείων.

(Καταργήθηκε με το άρθ. 3 παρ. 3 περ. β’ ν. 4337/ 2015)

Στις περιπτώσεις που διαπράττονται οι παραβάσεις αυτές από 17.10.2015 και εξής δεν επιβάλλονται αυτοτελή πρόστιμα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 54.

Στις φορολογίες κεφαλαίου, ήτοι κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από τυχερά παίγνια, μεταβίβασης ακινήτων, ΕΝ.Φ.Ι.Α., Ε.Φ.Α. και στις δηλώσεις Ε9, εφόσον ο φορολογούμενος διαπράξει οποιαδήποτε από τις ως άνω παραβάσεις των περιπτώσεων 1, 2, 3, 4 και 6 επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ (βλ. άρθ. 3 παρ. 3 περ. γ’).

Δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου αυτού σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα (βλ. άρθ. 54 παρ. 2 τελ. εδάφιο).

Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα σύμφωνα με το άρθρο αυτό πρόστιμα επιβάλλονται στο διπλάσιο και, στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος προστίμου (βλ. άρθ. 3 παρ. 3 περ. στ’).

Παραβάσεις υποχρεώσεων τρίτων για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθ. 54Α)

(Η παρ. 6 του άρθρου αυτού που προβλέπει τα πρόστιμα αντικαταστάθηκε με το άρθ. 5 ν. 4330/2015 (ΦΕΚ Α 59/16.6.2015) και ισχύει από 16.6.2015)

1/1000 επί της αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου ή δικαιώματος επί αυτού με ελάχιστο 300 και μέγιστο 1.000 .

Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται.

Παραβάσεις φοροδιαφυγής (άρθ. 55 παρ. 2) Παραβάσεις διατάξεων Κ.Β.Σ./Κ.Φ.Α.Σ. (άρθ. 7 παρ. 3 ν. 4337/2015)

Η διάταξη αυτή καταργείται από 1.12.2015 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 3 παρ. 4 περ. β’ και άρθ. 7 παρ. 9 ν. 4337/2015. Εφεξής: α) για τις παραβάσεις των διατάξεων K.B.Σ. και K.Φ.A.Σ. που διαπράχθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4174/2013 και δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις μέχρι τις 12/10/2015, β) για παραβάσεις μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4337/2015 για τις οποίες είχαν εφαρμογή οι διατάξεις του αρθ. 55 παρ. 2 ν. 4174/2013. Eπιβάλλονται τα κατωτέρω πρόστιμα:

Σημείωση: Τα πρόστιμα αυτά δύνανται να εφαρμοστούν και για τις εκκρεμείς υποθέσεις (βλ. άρθ. 7 παρ. 4 ν. 4337/2015), ενώ από 17.10.2015 δεν επιβάλλονται οι κατωτέρω κυρώσεις.

Έκδοση πλαστού φορολογικού στοιχείου

100% 50% της αξίας του στοιχείου

Έκδοση ή λήψη εικονικού φορολογικού στοιχείου ή νόθευση αυτού ή καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή εξόδων χωρίς παραστατικά

50% 40% της αξίας του στοιχείου. Αν η αξία του στοιχείου μερικώς εικονική, το πρόστιμο επιβάλλεται για το μέρος της εικονικής αξίας.

- Μη δυνατός ο προσδιορισμός της μερικώς εικονικής αξίας του στοιχείου ί 25% 20% αξίας του

- Εικονικότητα που ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, λήπτης ί 25% 20% αξίας του

- Λήψη εικονικού στοιχείου που δεν είχε αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος ί 15% 10% αξίας του

Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείου ή άλλη παράβαση που έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη συναλλαγής ή μέρους της και η αποκρυβείσα αξία > 5.000 1.200

40% 25% της αξίας της συναλλαγής ή του μέρους της αποκρυβείσας αξίας για κάθε παράβαση.

Λοιπές παραβάσεις

1/3 του οριζόμενου προστίμου στις διατάξεις του άρθρου 5 ν. 2523/1997

Εκπρόθεσμη ή μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών (άρθ. 56) (Αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 άρθ. 3 ν. 4337/2015) Βλ. άρθ. 7 παρ. 2 ν. 4337/2015 για την εφαρμογή του και στις εκκρεμείς υποθέσεις.

Εκπρόθεσμη ή υποβολή ανακριβούς ή ατελούς Πίνακα ί 1/1000 των συναλλαγών για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης με ελάχιστο το ποσό των 500 και μέγιστο 2.000 . Εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικού Πίνακα ί Το ως άνω πρόστιμο μόνο αν μεταβάλλονται τα ποσά των συναλλαγών και οι συνολικές διαφορές είναι άνω των 200.000 . Υποβολή ανακριβούς ί Το ως άνω πρόστιμο υπολογίζεται επί των ποσών που αφορά η ανακρίβεια και μόνο εάν αυτά αφορούν ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των συνολικών συναλλαγών για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης. Μη υποβολή ί 1/1000 των συναλλαγών για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης, με ελάχιστο το ποσό των 2.500 και μέγιστο 10.000 . Σε περίπτωση που τεθεί στη διάθεση της φορολογικής διοίκησης από την κοινοποίηση πρόσκλησης:

- 31η - 60η ημέρα ί 5.000

- 61η - 90η ημέρα ί 10.000

- Μετά 90η ημέρα ή καθόλου ί 20.000

Εκπρόθεσμη καταβολή (άρθ. 57)

Τα πρόστιμα του άρθρου αυτού έχουν καταργηθεί με τη διάταξη του άρθ. 19 ν. 4321/2015 (ΦΕΚ Α 32/21.3.2015). Η κατάργηση ισχύει για βεβαιωμένες οφειλές από τις 21.3.2015 και εξής.

Ανακριβής δήλωση (άρθ. 58) (Αντικαταστάθηκε με το άρθ. 3 παρ. 7 περ. α’ ν. 4337/2015)

Βλ. άρθ. 7 παρ. 2 ν. 4337/ 2015 για την εφαρμογή του και στις εκκρεμείς υποθέσεις.

Ποσοστό επί του ποσού της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στη δήλωση και στον διορθωτικό προσδιορισμό του φόρου.

 

10% αν το ποσό της διαφοράς ανέρχεται σε ποσοστό από 5%-20% του φόρου που προκύπτει με βάση τη δήλωση.

30% 25% αν το ποσό της διαφοράς υπερβαίνει σε ποσοστό το 20% έως και 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη δήλωση.

100% 50% αν το ποσό της διαφοράς υπερβαίνει το 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη δήλωση.

Μη υποβολή δήλωσης (άρθ. 58) (Αντικαταστάθηκε με το άρθ. 3 παρ. 7 περ. β’ ν. 4337/2015)

Βλ. άρθ. 7 παρ. 2 ν. 4337/2015 για την εφαρμογή του και στις εκκρεμείς υποθέσεις.

Ίσο με το 100% 50% του φόρου που αναλογεί στην μη υποβληθείσα δήλωση.

Επί εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου σε ποσοστό 20% του φόρου.

Παραβάσεις σχετικές με τον Φ.Π.Α. (άρθ. 58Α) (Προστέθηκε με την παρ. 8 άρθ. 3 ν. 4337/2015)

Βλ. άρθ. 7 παρ. 2 ν. 4337/2015 για την εφαρμογή του και στις εκκρεμείς υποθέσεις.

Η διάταξη του άρθ. 55 παρ. 2 περ. δ’ καταργείται από 1.12.2015 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 3 παρ. 4 περ. β’ και άρθ. 7 παρ. 9 ν. 4337/2015. Εφεξής για τις παραβάσεις σχετικές με τον Φ.Π.Α. επιβάλλονται τα κατωτέρω πρόστιμα:

Μη έκδοση ή έκδοση ή λήψη ανακριβούς στοιχείου

50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή από τη διαφορά.

Μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης με συνέπεια την μη απόδοση, μειωμένη απόδοση, επιπλέον έκπτωση ή επιστροφή Φ.Π.Α.

50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από την μη υποβληθείσα δήλωση ή επί της διαφοράς.

Μη υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών.

50% επί του φόρου που θα έπρεπε να είχε αποδοθεί για όλη τη διάρκεια της οικονομικής δραστηριότητας.

Μη υπόχρεος σε υποβολή δηλώσεων που εκδίδει φορολογικά στοιχεία με Φ.Π.Α.

50% επί του φόρου που δεν αποδόθηκε.

Παραβάσεις σχετικές με παρακρατούμενους φόρου (άρθ. 59) (Αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 άρθ. 3 ν. 4337/2015) Βλ. άρθ. 7 παρ. 2 ν. 4337/2015 για την εφαρμογή του και στις εκκρεμείς υποθέσεις.

Μη υποβολή δήλωσης ί 50% επί του ποσού του φόρου που αναλογεί στην μη υποβληθείσα δήλωση.

Ανακριβής δήλωση ί 50% επί της διαφοράς του φόρου.

Τα πρόστιμα των άρθρων 58, 58Α και 59 επιβάλλονται μόνο σε περίπτωση που οι σχετικές παραβάσεις διαπιστωθούν κατόπιν ελέγχου. Το πρόστιμο του άρθρου 58 δεν επιβάλλεται σε περιπτώσεις που επιβάλλονται τα πρόστιμα των άρθρων 58Α και 59 (βλ. άρθ. 3 παρ. 10 ν. 4337/2015.

Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια (άρθ. 60)

Ίδιο με αυτό που επιβάλλεται στον φορολογούμενο.

 


Σε σχέση με τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής (άρθ. 53):
Ο τόκος εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής οποιουδήποτε ποσού φόρου, τέλους, προστίμου ή εισφοράς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κ.Φ.Δ. και για τα οποία εκδόθηκαν πράξεις προσδιορισμού από 1.1.2014 και εξής. Ο τόκος δεν συνιστά κύρωση αλλά υπολογίζεται λόγω της καθυστέρησης εξόφλησης της οφειλής. (Βλ. ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ 31.12.2013 Καθορισμός των επιτοκίων του άρθρου 53 του ν. 4174/2013). Αφετηρία για τον υπολογισμό του τόκου είναι η επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής.Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1062/19.05.2022
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2022
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1061/17.05.2022
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α 129), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2045/17.05.2022
Οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση του Κοινού Κεφαλαίου και των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν κεφαλαιουχικές εταιρείες - φορείς γενικής κυβέρνησης, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4916/2022 (Α 65).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2043/12.05.2022
Απαγόρευση πώλησης ειδών πολυτελείας σε φυσικά πρόσωπα ταξιδιώτες εγκατεστημένους στη Ρωσία - εφαρμογή ΚΑΝ (ΕΕ) 2022/428
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2042/10.05.2022
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα πρόστιμα που αφορούν τις παραβάσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών, καθώς και καταχώρισης στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, κατόπιν έκδοσης της υπ αρ. 2319/2021 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο