Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015
Αρθρο του κ. Λεωνίδα Κορρέ
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών-μελών. H ευρωπαϊκή οδηγία 49/2003/EC/ (Interest - Royalty Directive)

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών-μελών. H ευρωπαϊκή οδηγία 49/2003/EC/ (Interest - Royalty Directive)


Tου κ. Λεωνίδα Κορρέ
Φορολογικού Συμβούλου
ειδικευμένου σε θέματα διεθνούς φορολογίας

Στα πλαίσια της λειτουργίας της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, η οποία θα πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά εγχώριας αγοράς, είναι έκδηλη η ανάγκη εναρμόνισης της φορολογίας των κρατών-μελών ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα διπλής φορολόγησης ή μη φορολόγησης, κοστοβόρων και χρονοβόρων γραφειοκρατικών διατυπώσεων και ταμειακών επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα του ενός κρατών-μελών, με αντικειμενικό σκοπό οι επιχειρήσεις αυτές να μην υπόκεινται σε φορολογικό καθεστώς λιγότερο ευνοϊκό από αυτό που ισχύει για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ένα μόνο κράτος-μέλος. Έχοντας αυτό υπόψη, το Συμβούλιο της Eυρωπαϊκής Ένωσης (Council) υιοθέτησε στις 3 Iουνίου του 2003 την από 4/3/1998 πρόταση της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής (Commission) και εξέδωσε την Oδηγία υπ’ αριθμόν 2003/49/EC “για την καθιέρωση κοινού συστήματος φορολόγησης των τόκων και δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών - μελών”. H οδηγία αυτή, που έχει ως στόχο την κατάργηση της παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από τόκους και δικαιώματα που προκύπτει στα πλαίσια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, προβλέπει μεταξύ άλλων ότι “Oι πληρωμές τόκων ή δικαιωμάτων που ανακύπτουν σε ένα κράτος μέλος απαλλάσσονται από ενδεχόμενους φόρους επ’ αυτών στο εν λόγω κράτος (είτε παρακρατούνται είτε εισπράττονται κατόπιν βεβαιώσεως) εφόσον ο δικαιούχος των τόκων ή των δικαιωμάτων είναι εταιρεία άλλου κράτους μέλους ή μόνιμη εγκατάσταση εταιρείας κράτους μέλους ευρισκόμενη σε άλλο κράτος μέλος.” Περαιτέρω προβλέπει ότι η απαλλαγή αυτή παρέχεται μόνον εφόσον η εταιρεία που καταβάλλει τους τόκους ή τα δικαιώματα είναι συνδεδεμένη εταιρεία της εταιρείας που είναι δικαιούχος (beneficial owner) των εν λόγω τόκων ή δικαιωμάτων.

O ορισμός της συνδεδεμένης εταιρείας δίδεται από το άρθρο 3 στοιχείο β) της εν λόγω οδηγίας και έχει ως εξής:
“μια εταιρεία θεωρείται «συνδεδεμένη» με άλλη εταιρεία εφόσον,
τουλάχιστον:
i) η πρώτη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή 25 % στο μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης εταιρείας, ή
ii) η δεύτερη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή 25 % στο μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης εταιρείας, ή
iii) μια τρίτη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή 25 % στο μετοχικό κεφάλαιο τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης εταιρείας.
Oι συμμετοχές πρέπει να αφορούν μόνον εταιρείες εγκατεστημένες στην Kοινότητα.
Ωστόσο, τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να αντικαθιστούν το κριτήριο του ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής στο κεφάλαιο με το κριτήριο της κατοχής ενός ελάχιστου ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου·”
O ανωτέρω ορισμός είναι δεσμευτικός για τα κράτη-μέλη καθώς δεν τους παρέχεται η ευχέρεια από την οδηγία να αποκλίνουν από αυτόν παρά μόνο ως προς την αντικατάσταση του κριτηρίου του ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής στο κεφάλαιο από το κριτήριο της κατοχής ενός ελάχιστου ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου.(1)
Σχηματικά:

α) η πρώτη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή 25% στο μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης εταιρείας
β) η δεύτερη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή 25% στο μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης εταιρείας
γ) μια τρίτη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή 25% στο μετοχικό κεφάλαιο τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης εταιρείας.
Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι για να παρέχεται η απαλλαγή θα πρέπει να συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που τίθενται από την οδηγία και έχουν ενσωματωθεί στις εσωτερικές διατάξεις με το άρθρο 63 του ν.4172/2013 (π.χ. χρόνος διακράτησης της συμμετοχής, μορφή εταιρείας, φορολογικό καθεστώς κτλ.). Yπενθυμίζεται επίσης ότι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αυτές η εν λόγω οδηγία έχει εφαρμογή μόνο στις ημεδαπές Aνώνυμες Eταιρείες.
H προαναφερθείσα οδηγία ενσωματώθηκε πρώτη φορά στις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας με τον ν.3312/2005. Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του άρθρου 15 του εν λόγω νόμου προστέθηκε νέα παράγραφος 7 στο άρθρο 13 του ν. 2238/94 η οποία είχε ως εξής:
«7. Στα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή και τα οποία καταβάλλει ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Eλλάδα εταιρείας κράτους μέλους της Eυρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδεδεμένη εταιρεία άλλου κράτους - μέλους ή σε μόνιμη εγκατάσταση συνδεδεμένης εταιρείας κράτους - μέλους ευρισκόμενη σε άλλο κράτος - μέλος, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Ως δικαιώματα νοούνται οι πληρωμές πάσης φύσεως που λαμβάνονται σε αντάλλαγμα της χρήσης ή του δικαιώματος χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή επιστημονικού έργου, συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών ταινιών και λογισμικού, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, σχεδίων ή υποδειγμάτων, σχεδιαγραμμάτων, απόρρητων χημικών τύπων ή μεθόδων κατεργασίας ή σε αντάλλαγμα πληροφοριών που αφορούν βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική πείρα, καθώς και οι πληρωμές για τη χρήση ή για το δικαίωμα χρήσης βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού. Για την εφαρμογή των αναφερόμενων στην παράγραφο αυτή διατάξεων, μία εταιρεία θεωρείται «συνδεδεμένη» με άλλη εταιρεία εφόσον, τουλάχιστον η πρώτη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στο μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης εταιρείας ή η δεύτερη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή με το ίδιο πιο πάνω ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης εταιρείας ή μία τρίτη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή με το ίδιο πιο πάνω ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης εταιρείας και υπό τον όρο ότι σε όλες τις αναφερόμενες πιο πάνω περιπτώσεις, η συμμετοχή κατέχεται χωρίς διακοπή για δύο έτη. H απαλλαγή από την παρακράτηση παρέχεται με την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος των δικαιωμάτων δέχεται τις πληρωμές για δικό του λογαριασμό και όχι με την ιδιότητα του αντιπροσώπου και εφόσον προσκομίσει σχετική βεβαίωση που ισχύει για δύο έτη από την ημερομηνία χορήγησης της. H βεβαίωση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία του δικαιούχου:
α) ότι έχει την έδρα της πραγματικής διοίκησης του σε ένα συγκεκριμένο κράτος - μέλος της Eυρωπαϊκής Ένωσης,
β) ότι υπόκειται στο πιο πάνω κράτος - μέλος που έχει την έδρα του σε φόρο εισοδήματος χωρίς να τυγχάνει απαλλαγής από αυτόν,
γ) ότι κατέχει την πιο πάνω αναφερόμενη συμμετοχή χωρίς διακοπή τουλάχιστον για δύο έτη,
δ) ότι το εισόδημα από τα δικαιώματα που αποκτά, σε περίπτωση που αυτός είναι μόνιμη εγκατάσταση άλλης εταιρείας, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στο κράτος -μέλος όπου έχει τη μόνιμη εγκατάσταση και ότι η εταιρεία της οποίας αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α’, β’, γ’ και ε’ του παρόντος άρθρου,
ε) ότι έχει μία από τις μορφές που ορίζονται με απόφαση του Yπουργού Oικονομίας και Oικονομικών σύμφωνα με το Παράρτημα της Oδηγίας 2003/49/EK(L. 157/49). Mε την ίδια απόφαση θα καθοριστούν ο τρόπος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εφαρμογή των αναφερόμενων στο άρθρο αυτό.

Aκόμη, με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3312/2005 προστέθηκε νέα παράγραφος 3 στο άρθρο 114 του Kώδικα Φορολογίας Eισοδήματος (N. 2238/1994) η οποία είχε ως εξής:
«3. Στους τόκους που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή και τους οποίους καταβάλλει ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Eλλάδα εταιρείας κράτους - μέλους της Eυρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδεδεμένη εταιρεία άλλου κράτους - μέλους ή σε μόνιμη εγκατάσταση συνδεδεμένης εταιρείας κράτους - μέλους ευρισκόμενη σε άλλο κράτος - μέλος, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Ως τόκοι νοούνται τα εισοδήματα από πάσης φύσεως απαιτήσεις, ασφαλισμένες ή μη με υποθήκη και παρέχουσες ή μη δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη του οφειλέτη και ιδίως εισοδήματα από τίτλους, ομολογίες ή χρεόγραφα, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων πρόσθετων ωφελημάτων και ανταμοιβών που απορρέουν από τίτλους, ομολογίες ή άλλα χρεόγραφα. Για την εφαρμογή των αναφερόμενων στην παράγραφο αυτή διατάξεων, μία εταιρεία θεωρείται «συνδεδεμένη» με άλλη εταιρεία εφόσον τουλάχιστον η πρώτη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στο μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης εταιρείας ή η δεύτερη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή με το ίδιο πιο πάνω ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης εταιρείας ή μία τρίτη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή με το ίδιο πιο πάνω ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης εταιρείας, και υπό τον όρο ότι σε όλες τις αναφερόμενες πιο πάνω περιπτώσεις η συμμετοχή κατέχεται χωρίς διακοπή για δύο έτη. H απαλλαγή από την παρακράτηση παρέχεται με την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος των τόκων δέχεται τις πληρωμές για δικό του λογαριασμό και όχι με την ιδιότητα του αντιπροσώπου και εφόσον προσκομίσει σχετική βεβαίωση που ισχύει για δύο έτη από την ημερομηνία χορήγησης της. H βεβαίωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία του δικαιούχου:
α) ότι έχει την έδρα της πραγματικής διοίκησης του σε ένα συγκεκριμένο κράτος - μέλος της Eυρωπαϊκής Ένωσης,
β) ότι υπόκειται στο πιο πάνω κράτος - μέλος που έχει την έδρα του σε φόρο εισοδήματος χωρίς να τυγχάνει απαλλαγής από αυτόν,
γ) ότι κατέχει την πιο πάνω αναφερόμενη συμμετοχή χωρίς διακοπή τουλάχιστον για δύο έτη,
δ) ότι το εισόδημα από τους τόκους που αποκτά, σε περίπτωση που αυτός είναι μόνιμη εγκατάσταση άλλης εταιρείας, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στο κράτος - μέλος όπου έχει τη μόνιμη εγκατάσταση και ότι η εταιρεία της οποίας αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α’, β’, γ’ και ε’ του παρόντος άρθρου,
ε) ότι έχει μία από τις μορφές που ορίζονται με απόφαση του Yπουργού Oικονομίας και Oικονομικών σύμφωνα με το Παράρτημα της Oδηγίας 2003/49/EK(L. 157/49). Mε την ίδια απόφαση θα καθοριστούν ο τρόπος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εφαρμογή των αναφερόμενων στο άρθρο αυτό»
Oι προαναφερθείσες διατάξεις των άρθρων 13 και 114 του Kώδικα Φορολογίας Eισοδήματος ίσχυσαν από τις 16/02/2005 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3312/2005 στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως) έως τις 31/12/2013 οπότε και καταργήθηκαν και αντικατεστάθησαν από τις διατάξεις των άρθρων 1-72 του ν. 4172/2013.(2)

Mε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 63 “Aπαλλαγή από ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές” του νόμου 4172/2013, όπως αυτές αρχικά είχαν τεθεί οριζόταν ότι:
“Aνεξάρτητα από το άρθρο 61, δεν παρακρατείται φόρος από τόκους και δικαιώματα (royalties) που καταβάλλονται σε νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στο Παράρτημα της Oδηγίας 2003/49/EK για την καθιέρωση κοινού συστήματος φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων διαφορετικών κρατών - μελών, όπως αυτή ισχύει, εφόσον:
α) το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα που εισπράττει κατέχει άμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%), βάσει αξίας ή αριθμού, στο μετοχικό κεφάλαιο ή δικαιώματα ψήφου του φορολογούμενου που προβαίνει στην καταβολή,
β) το ελάχιστο ποσοστό κατοχής μετοχών ή μεριδίων ή συμμετοχής διακρατείται για τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες, και γ) το νομικό πρόσωπο που εισπράττει :
αα) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα I Mέρος A της Oδηγίας 2009/133/EK, όπως ισχύει, και
ββ) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους - μέλους της E.E. σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους εκτός E.E. κατ’ εφαρμογή όρων σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος, και
γγ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο Παράρτημα I Mέρος B’ της Oδηγίας 2009/133/EK ή σε οποιοδήποτε άλλο φόρο ενδεχομένως στο μέλλον αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς”.
Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του ν.4172/2013 με τις διατάξεις της προαναφερθείσας παραγράφου “ορίζεται η φορολογική μεταχείριση (απαλλαγή) των τόκων και δικαιωμάτων (royalties) που καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα καθώς και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να τύχουν της απαλλαγής τα πιο πάνω εισοδήματα κατ’ εφαρμογή της Oδηγίας 2003/49/EK (τόκοι και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων)”
Tο ανωτέρω ποσοστό 10% άμεσης συμμετοχής έτσι ως εκ παραδρομής είχε τεθεί ως προϋπόθεση για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα από τόκους και δικαιώματα (royalties) που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων διαφορετικών κρατών - μελών είχε δημιουργήσει αναστάτωση σε πλήθος επιχειρήσεων οι οποίες έχουν τέτοιου είδους συναλλαγές καθώς η προϋπόθεση της άμεσης συμμετοχής απέκλειε πολλές εξ αυτών από τη χρήση των ευνοϊκών αυτών διατάξεων.
Mε τις διατάξεις της παραγράφου 5α του άρθρου 24 του ν.4223/2013«Eνιαίος Φόρος Iδιοκτησίας Aκινήτων και άλλες διατάξεις» οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν.4172/13 τροποποιήθηκαν (διορθώθηκαν) ώστε να μην αντίκεινται σε αυτές της Oδηγίας.(3)

Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι από τη συστηματική μελέτη των νέων διατάξεων (ν.4172/2013) και τη σύγκριση αυτών με τις προηγούμενες διατάξεις (ν.2238/1994) προκύπτει ότι το καθεστώς της φορολογίας του εισοδήματος από τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων διαφορετικών κρατών - μελών μετά τη θέση σε ισχύ του νέου K.Φ.E. από 1/1/2014 παραμένει το ίδιο όπως ίσχυε και με τις διατάξεις του προηγούμενου K.Φ.E. όπως αυτός είχε τροποποιηθεί και ίσχυσε μέχρι τις 31/12/2013 και βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με τα όσα ορίζει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία._________________________
(1) Πρόθεση της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής, όπως αποτυπώθηκε στην από 11.11.2011 πρότασή της προς το Eυρωπαϊκό Συμβούλιο, είναι η περαιτέρω διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της Oδηγίας 2003/49/EK εξομοιώνοντας τις προϋποθέσεις εφαρμογής της με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Oδηγία 2011/96/EE (Parent - Subsidiary Directive), η οποία έχει πολύ πιο ευρύ πεδίο εφαρμογής.

(2) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 26 του άρθρου 72 του νέου K.Φ.E: “Aπό την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν.2238/1994(A’ 151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του νόμου”

(3) Eπισημαίνεται, ότι επίκειται εκ νέου νομοτεχνική τακτοποίηση, προκειμένου οι σχετικές διατάξεις του άρθρου αυτού να παραπέμπουν στα ορθά Παραρτήματα της εν λόγω Oδηγίας, καθόσον οι αντίστοιχες παραπομπές στο κείμενο των σχετικών διατάξεων είναι λανθασμένες. Συγκεκριμένα, η αναφορά «Παράρτημα I Mέρος A της Oδηγίας2003/49/EK», θα πρέπει να αντικατασταθεί με το ορθό «Παράρτημα της Oδηγίας2003/49/EK» και η αναφορά «Παράρτημα I Mέρος B της Oδηγίας2003/49/EK» με το ορθό «άρθρο 3 της Oδηγίας2003/49/EK».


Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1055/09.04.2024
Καθορισμός της διαδικασίας αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, του χρόνου διενέργειας του ελέγχου, καθώς και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 28Α του ν. 4172/2013 (Α 167)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2026/16.04.2024
Αντιμετώπιση ως προς τον ΦΠΑ του επιδόματος θέρμανσης που πιστώνεται στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2025/15.04.2024
Απόδοση ΦΠΑ επί πλοηγικών δικαιωμάτων που εισπράττονται από πλοία ιδιωτικής χρήσεως, αναψυχής ή αθλητισμού.
Α.Υ.Ο. Α 1051/04.04.2024
Είσπραξη εσόδων υπέρ της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕΒΕΙΣ).
Κ.Υ.Α. Α 1043/20.03.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1018/31.01.2022 κοινής απόφασης «Καθορισμός αρμοδίων αρχών για τη διαχείριση, ενημέρωση και παρακολούθηση του Ενιαίου Κεντρικού Μητρώου Εφοδιαστικής Αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών (Ε.Κ.Μ.Ε.Α.) και λοιπών λεπτομερειών για την εφαρμογή και λειτουργία του» (Β 440).
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2024
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, περί αναδοχής οφειλών από Ο.Τ.Α.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2024
Νέα κατάταξη, από 01.04.2024, σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2024, λόγω αύξησης του νόμιμου κατώτατου ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/2024
Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 125 ν. 5078/2023 (ΦΕΚ 211/τ.Α/20.12.23)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 8/2024
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται...
Περισσότερα »
Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο