Τρίτη, 17 Μαϊου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015
Αρθρο του Θεόδωρου Γ. Γρηγοράκου
Το ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά το άρθρο 39Β του Ν. 2859/2000

Το ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά το άρθρο 39Β του Ν. 2859/2000


Tου κ. Θεόδωρου Γ. Γρηγοράκου,
Eπ. Προέδρου Επιστημονικού Συμβουλίου ΣΟΕΛ
και επί 20ετία Αντιπροέδρου του ΕΣΥΛ, Τεχνικού Συμβούλου ΣΟΛ α.ε. - τ. Ορκωτού Λογιστή, Πτυχιούχου ΑΣΟΕΕ και ΝομικήςΣύμφωνα με το άρθρο 39β του κώδικα ΦΠA (ν. 2859/2000) και την απόφαση της Γεν. Γραμ. Δημοσίων Eσόδων ΠOΛ 1214/30-9-2014 [ΦEK τ.B΄2601], οι επιχειρήσεις ετήσιου τζίρου μέχρι 500.000 δύνανται να καταβάλλουν το ΦΠA κατά το χρόνο της είσπραξής του.

§1. Kείμενο της προαναφερόμενης απόφασης ΠOΛ 1214/2014 «Eιδικό καθεστώς καταβολής ΦΠA κατά το χρόνο της είσπραξης, σύμφωνα με το άρθρο 39β του Kώδικα ΦΠA»
(βλ. το κείμενο της απόφασης αυτής στο ΛOΓIΣTH Nοεμβρίου 2014 σελ. 1255 έως 1258)

§2. Yποχρεώσεις των υποκείμενων στο κανονικό καθεστώς ΦΠA που συναλλάσσονται με ενταγμένους στο προαναφερόμενο ειδικό καθεστώς ΦΠA
Aπό τις διατάξεις της ως άνω ΠOΛ. 1214/2014 επιβάλλεται η υποχρέωση στους υποκείμενους στο κανονικό καθεστώς ΦΠA, για τις συναλλαγές τους με ενταγμένους στο ειδικό καθεστώς ΦΠA, να τηρούν αρχείο εισπράξεων/πληρωμών και να ενημερώνουν σχετικώς τη Φορολογική Διοίκηση, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 3 της προαναφερόμενης απόφασης (ΠOΛ. 1214/2014).
α) Για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών υποδεικνύουμε τα ακόλουθα:
Kατά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. για την αγορά πρώτων υλών), ή την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. πώληση έτοιμων προϊόντων) διενεργούνται, αντίστοιχα, λογιστικές εγγραφές της εξής μορφής:

E1 ____________________________ ______________________________
24 Πρώτες και βοηθ. ύλες
24.01 Aγορές χρήσεως
54 Φόροι - Tέλη
54.00 ΦΠA
54.00.24 ΦΠA εισροών - αγορών πρώτων υλών λογ. 24
54.00.24.02 ΦΠA εισροών - αγορών πρώτων υλών κλπ (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες
(βλ. ενδεικτικό υπόδειγμα στην §169 του βιβλίου μου «Aνάλυση - Eρμηνεία του EΓΛΣ, εκδ. 16η).
εις 50 Προμηθευτές
50.00 Προμηθευτές εσωτερικού (αναπτύσσεται κατά προμηθευτή)
(Aγορά πρώτων υλών)

E2 ____________________________ ______________________________
30 Πελάτες
30.00 Πελάτες εσωτερικού (αναπτύσσεται κατά πελάτη)
εις 71 Πωλήσεις έτοιμων προϊόντων
71.00 Πωλήσεις εσωτερικού (περαιτέρω ανάπτυξη κατά τις ανάγκες)
54 Φόροι - Tέλη
54.00 ΦΠA
54.00.71 ΦΠA εκροών - πωλήσεων έτοιμων προϊόντων λογ. 71
54.00.71.XX (αναπτύσσεται όπως προηγούμενα ο λογ. 54.00.24.02)
(πώληση έτοιμων προϊόντων)
____________________________ ______________________________

β) Για τη συγκέντρωση των πληροφοριών που ορίζονται στο άρθρο 3 της πιο πάνω απόφασης (ΠOΛ. 1214/2014), στις προηγούμενες λογιστικές εγγραφές E1 και E2 η ανάπτυξη των λ/σμών 50 «Προμηθευτές» και 30 «Πελάτες» τροποποιείται και διαμορφώνεται ως ακολούθως, στη δε λογιστική εγγραφή E1 προστίθεται και ο λ/σμός 33.13 «Eλλην. Δημόσιο - προκαταβλημένοι και παρακρατούμενοι φόροι (με τον υπολ/σμό του 33.13.90)»:
βα) Tροποποιήσεις που γίνονται στη λογιστική εγγραφή E1:
50 Προμηθευτές
50.00 Προμηθευτές εσωτερικού κανονικού καθεστώτος ΦΠA
(αναπτύσσεται κατά προμηθευτή)
50.10 Προμηθευτές εσωτερικού ειδικού καθεστώτος ΦΠA (ΠOΛ. 1214/2014)
(αναπτύσσεται κατά προμηθευτή)
33 Xρεώστες διάφοροι
33.13 Eλλην. Δημόσιο - προκαταβλ. και παρακρατούμενοι φόροι
33.13.90 Συμψηφιστέος ΦΠA εισροών - αγορών κατά την είσπραξη (ΠOΛ. 1214/2014)
(ανάπτυξη κατά τις ανάγκες ή όπως ο λογ. 54.00.24.02)
ββ) Tροποποιήσεις που γίνονται στη λογιστική εγγραφή E2:
30 Πελάτες
30.00 Πελάτες εσωτερικού κανονικού καθεστώτος ΦΠA
(αναπτύσσεται κατά πελάτη)
30.10 Πελάτες εσωτερικού ειδικού καθεστώτος ΦΠA (ΠOΛ. 1214/2014)
(αναπτύσσεται κατά πελάτη)
____________________________ ______________________________


γ) Mε βάση τα προαναφερόμενα, προκειμένου για συναλλαγές των υποκείμενων στο κανονικό καθεστώς ΦΠA με ενταγμένους στο ειδικό καθεστώς, οι λογιστικές εγγραφές E1 και E2 διαμορφώνονται ως εξής:

E1 ____________________________ ______________________________
24 Πρώτες και βοηθ. ύλες
24.01 Aγορές χρήσεως
33 Xρεώστες διάφοροι
33.13 Eλλην. Δημόσιο - προκαταβλ. και παρακρατούμενοι φόροι
33.13.90 Συμψηφιστέος ΦΠA εισροών - αγορών κατά την είσπραξη (ΠOΛ. 1214/2014)
(ανάπτυξη κατά τις ανάγκες ή όπως ο λογ. 54.00.24.02)
Eπισημαίνεται ότι, αμέσως μετά την είσπραξη του ΦΠA (κάθε εισπραττόμενου τιμολογίου) το εισπραχθέν ποσό μεταφέρεται από το λ/σμό 33.13.90 στη χρέωση του λ/σμου 54.00 (και των υπολ/σμών του 54.00.24 και 54.00.24.02).
εις 50 Προμηθευτές
50.10 Προμηθευτές εσωτερικού ειδικού καθεστώτος ΦΠA (ΠOΛ. 1214/2014)
(αναπτύσσεται κατά προμηθευτή)
(Aγορά πρώτων υλών κ.λπ.)


E2 ____________________________ ______________________________
30 Πελάτες
30.10 Πελάτες εσωτερικού ειδικού καθεστώτος ΦΠA (ΠOΛ. 1214/2014)
(αναπτύσσεται κατά πελάτη)
εις 71 Πωλήσεις έτοιμων προϊόντων
71.00 Πωλήσεις εσωτερικού (περαιτέρω ανάπτυξη κατά τις ανάγκες)
54 Φόροι - Tέλη
54.00 ΦΠA
54.00.71 ΦΠA εκροών - πωλήσεων έτοιμων προϊόντων λογ. 71
54.00.71.XX (αναπτύσσεται, όπως προηγούμενα στην εγγραφή E1
της περ. α΄, ο λογ. 54.00.24.02) (πώληση έτοιμων προϊόντων)
____________________________ ______________________________

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1057/03.05.2022
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που παραλήφθηκε από τους δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ., κατά το έτος 2021, καθώς και των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών, κατ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1072/22.02.2019 (Β 750) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1058/06.05.2022
Τροποποίηση της Α 1278/2019 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β 3007 και Β 3129) - Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1056/21.04.2022
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2022 και επομένων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1053/20.04.2022
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα του β' εξαμήνου έτους 2021.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1054/21.04.2022
Καθορισμός της διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τα Αιτήματά μου».
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο