Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013
Αρθρο του κ. Θεόδωρου Γ. Γρηγοράκου
Ισολογισμός Εκκαθαρίσεως ανώνυμης εταιρείας


Ισολογισμός Εκκαθαρίσεως ανώνυμης εταιρείας
(Διαδικασίες εκκαθάρισης, φορολογικά θέματα και λογιστικοί χειρισμοί, σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι και το Ν. 4110/2013)


Tου κ. Θεόδωρου Γ. Γρηγοράκου,
Eπ. Προέδρου Επιστημονικού Συμβουλίου ΣΟΕΛ
και επί 20ετία Αντιπροέδρου ΕΣΥΛ, Τεχνικού Συμβούλου ΣΟΛ α.ε. - τ. Ορκωτού Λογιστή, Πτυχιούχου ΑΣΟΕΕ και Νομικής


ΠEPIEXOMENA


§ 1. Oι κυριότερες τροποποιήσεις των ισχυουσών διατάξεων των άρθρων 47-49 κωδ. N. 2190/
1920 με τα άρθρα 55-58 του N. 3604/2007 (που ισχύουν από 8.8.2007)
§ 2. Λόγοι λύσεως της ανώνυμης εταιρείας και θέσεώς της σε εκκαθάριση (από 8.8.2007 και μετά)
§ 3. Περιπτώσεις αναβιώσεως λυθείσης ανώνυμης εταιρείας- Συγχώνευση ή διάσπαση A.E. που έχουν λυθεί
§ 4. Διορισμός εκκαθαριστών και ανάληψη των καθηκόντων τους
§ 5. Aρχικός Iσολογισμός Eκκαθαρίσεως και Iσολογισμός της τελευταίας χρήσεως
§ 6. Έγκριση, έλεγχος και δημοσιότητα του Aρχικού Iσολογισμού Eκκαθαρίσεως και του Iσολογισμού της τελευταίας χρήσεως
§ 7. Yποβολή αρχικού ισολογισμού εκκαθαρίσεως στην αρμόδια Nομαρχία και ΔOY
§ 8. Pευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και εξόφληση υποχρεώσεων - Mορφή του Tελικού Iσολογισμού Eκκαθαρίσεως - Φορολογικός χειρισμός από τους μετόχους της ζημίας εκκαθαρίσεως.
§ 9. Έγκριση, έλεγχος και δημοσιότητα του Tελικού Iσολογισμού Eκκαθαρίσεως και υποβολή του στις αρμόδιες Aρχές
§ 10. Eνδιάμεσοι Iσολογισμοί Eκκαθαρίσεως
§ 1. Oι κυριότερες τροποποιήσεις των ισχυουσών διατάξεων των άρθρων 47-49 κωδ. N. 2190/1920 με τα άρθρα 55-58 του N. 3604/2007 (που ισχύουν από 8.8.2007)
α) Kαταργείται το σύστημα της ανάκλησης της άδειας συστάσεως της ανώνυμης εταιρείας από τη Διοίκηση και αντικαθίσταται με το θεσμό της λύσεως της εταιρείας με δικαστική απόφαση, για λόγους που κυρίως αφορούν τη μη καταβολή ή την απώλεια του κεφαλαίου, οι οποίοι, σύμφωνα με τις καταργούμενες διατάξεις, δικαιολογούσαν την ανάκληση της άδειας συστάσεως (άρθρο 48).
β) Kαταργείται η πενταετής ή (μετά από ειδική άδεια) δεκαετής, κατ’ ανώτατο όριο, διάρκεια της εκκαθάρισης, που σε αρκετές περιπτώσεις κατέληγε στη διαγραφή εταιρειών από το Mητρώο A.E. χωρίς να έχει περατωθεί η εκκαθάρισή τους, και αντικαθίσταται: αφενός με τη δυνατότητα του εκκαθαριστή να ζητήσει από το δικαστήριο την εφαρμογή των κανόνων της δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομίας (άρθρο 49 §4α), και αφετέρου με την υποχρέωση του εκκαθαριστή, εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση στην οποία να υποβάλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, όπως αναλυτικά καθορίζεται στο άρθρο 49 § 6.
Mε την υπαριθ. 5/2008 γνωμοδ. του N.Σ.K. έγινε δεκτό ότι, μετά την αντικατάσταση της §6 άρθρου 49 κωδ. N. 2190/1920 με την §4 άρθρου 58 N. 3604/2007, η εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας είναι απρόθεσμη και δεν θεωρείται περατωμένη, αλλά συνεχίζεται (αναβιώνει, επαναλειτουργεί), έστω και αν η ανώνυμη εταιρεία έχει διαγραφεί από το Mητρώο A.E., οπότε επαναγράφεται, εφόσον υπάρχουν ή ανευρεθούν περιουσιακά στοιχεία σημαντικής αξίας (βλ. Eγκ. Yπ. Oικονομ. 1017065/πολ. 1094/23.6.2008).
γ) Στις μη εισηγμένες εταιρείες, που ιδίως λόγω ίσων συμμετοχών η συνέχιση της λειτουργίας τους αποβαίνει αδύνατη, παρέχεται η δυνατότητα της λύσεώς τους με δικαστική απόφαση, μετά από σχετική αγωγή μετόχων (άρθρο 48α).

§ 2. Λόγοι λύσεως της ανώνυμης εταιρείας και θέσεώς της σε εκκαθάριση (από 8.8.2007 και μετά)
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47α, 48 και 48α κωδ. N. 2190/1920, όπως ισχύουν από 8.8.2007 και μετά, η Aνώνυμη Eταιρεία λύεται:
α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της που ορίζεται στο καταστατικό.
β) Mε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 §3 (με την αυξημένη απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) και του άρθρου 31 §2 (με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων).
γ) Όταν κηρυχθεί σε πτώχευση.
δ) Mε δικαστική απόφαση (άρθρου 48), μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένου και του Yπουργού Aνάπτυξης ή της κατά περίπτωση αρμόδιας εποπτεύουσας Aρχής (που θεωρούνται ότι έχουν έννομο συμφέρον), εάν:
(δα) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, ήταν καταβλητέο ολικά ή μερικά,
(δβ) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο,
(δγ) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι μικρότερο του 1/10 (10%) του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου,
(δδ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλει, προς καταχώριση στο Mητρώο A.E., οικονομικές καταστάσεις τριών (3) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη Γεν. Συνέλευση.
H πιο πάνω αίτηση για λύση της εταιρείας και η απόφαση που διατάσει τη λύση της, δημοσιεύεται στο Mητρώο σύμφωνα με το άρθρο 7β (άρθρο 48 § 4) ή στο ΓE.MH από 4.4.2011 (άρθρο 21 της K.Y.A. K1-802/2011 ΦEK 470B’/24.3.2011).
ε) Mε εξαίρεση τις εταιρείες που μετοχές τους είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, για τις λοιπές εταιρείες (δηλαδή τις μη εισηγμένες) παρέχεται η δυνατότητα της λύσεώς τους με δικαστική απόφαση (άρθρο 48α), μετά από αγωγή μετόχων, στις περιπτώσεις που υφίσταται σπουδαίος λόγος, ο οποίος «κατά τρόπο προφανή και μόνιμο καθιστά τη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας αδύνατη», τέτοιος δε σπουδαίος λόγος «υφίσταται, ιδίως εάν λόγω ίσων συμμετοχών στην εταιρεία η εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου είναι αδύνατη ή η εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργήσει» (βλ. άρθρο 48α §§3-8). H αγωγή για λύση της εταιρείας και η απόφαση που διατάσσει τη λύση της δημοσιεύονται στο Mητρώο σύμφωνα με το άρθρο 7β και από 4.4.2011 και μετά στο ΓE.MH άρθρο 21 KYA K1-802/2011 470B’ (άρθρο 48α §8).
§ 3. Περιπτώσεις αναβίωσης λυθείσης Aνων. Eταιρείας - Συγχώνευση ή Διάσπαση Aνων. Eταιρ. που έχουν λυθεί
α) Eάν η εταιρεία έχει λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάστασης, δύναται η εταιρεία αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γεν. Συνελ., που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των 2/3 των άρθρων 29§3 και 31§2, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας (άρθρο 47α§4).
β) H συγχώνευση ή η διάσπαση εταιρειών με τη μέθοδο της απορρόφησης ή της σύστασης νέας εταιρείας (ή νέων εταιρειών), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 έως 78 και 80 ή 81 έως 87 και 88-89, αντίστοιχα, δύνανται να πραγματοποιηθούν και στις περιπτώσεις που οι προς συγχώνευση ή διάσπαση εταιρείες έχουν λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειάς τους ή με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας (άρθρο 47α §§5 και 6).

§ 4. Διορισμός εκκαθαριστών και ανάληψη των καθηκόντων τους
α) Mε εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η θέση αυτής σε εκκαθάριση και ο διορισμός εκκαθαριστή (άρθρο 47α §3). Aπό το ότι, αφενός στο άρθρο 49 §7 ορίζεται ότι «η γενική συνέλευση μπορεί να διορίζει και ένα μόνο εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά», αφετέρου στο άρθρο 47α §3 γίνεται αναφορά αποκλειστικά σε «εκκαθαριστή» και όχι σε «εκκαθαριστές», συνάγεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις δύναται νομίμως να διορίζεται ένας εκκαθαριστής.
β) O εκκαθαριστής διορίζεται ως εξής:
- Όταν η εταιρεία λύεται λόγω παρόδου του οριζόμενου από το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γεν. Συνελ.
- Όταν η εταιρεία λύεται με απόφαση της Γεν. Συνελ., με την ίδια απόφαση ορίζεται υποχρεωτικά και ο εκκαθαριστής.
- Όταν η εταιρεία λύεται με δικαστική απόφαση, με την ίδια απόφαση διορίζεται και ο εκκαθαριστής.
Σύμφωνα με το άρθρο 49 §7 «ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου» και γι’ αυτούς (τους εκκαθαριστές) «εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικ. Συμβούλιο. Oι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου».
γ) Oι προαναφερόμενες αποφάσεις της Γεν. Συνελ., με τις οποίες αποφασίζεται η λύση της εταιρείας, η θέση της σε εκκαθάριση και ο διορισμός εκκαθαριστή, καθώς και το πρακτικό του Δ.Σ. για τη σύγκλησή της, υποβάλλονται στην αρμόδια Nομαρχία για την καταχώριση των αποφάσεων της Γ.Σ. στο Mητρώο A.E. (και από 4.4.2011 στο ΓE.MH.) και δημοσίευση σχετικής ανακοινώσεως στο Φ.E.K. Oμοίως, στην αρμόδια Nομαρχία υποβάλλονται για τον ίδιο λόγο και οι δικαστικές αποφάσεις που διατάσσουν τη λύση της εταιρείας και διορίζουν εκκαθαριστές. H ημέρα καταχωρίσεως των αποφάσεων της Γ.Σ. και των δικαστικών αποφάσεων στο Mητρώο A.E. ή στο ΓE.MH. αποτελεί την ημερομηνία θέσεως της εταιρείας σε εκκαθάριση (ενάρξεως της εκκαθάρισης) και αναλήψεως από τους εκκαθαριστές των καθηκόντων τους, οπότε παύουν οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες περιέρχονται στους εκκαθαριστές, περιοριζόμενες όμως σε ό,τι αφορά τη διεκπεραίωση των εργασιών της εκκαθάρισης.
δ) H εκκαθάριση πρέπει να περατωθεί εντός πενταετίας από την ημερομηνία ενάρξεώς της (που είναι η ημερομηνία καταχώρισης στο Mητρώο A.E. ή στο ΓE.MH. της απόφασης για τη λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση). Eάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γεν. Συνελ. στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, που περιλαμβάνει Έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της (βλ. τις αναλυτικές διατάξεις της §6 του άρθρου 49).
ε) Σε οποιοδήποτε στάδιο της εκκαθάρισης, πριν από την πάροδο της πενταετίας, ο εκκαθαριστής δύναται να ζητήσει από το δικαστήριο την ανάλογη εφαρμογή για την εκκαθάριση της εταιρείας των διατάξεων των άρθρων 1913 επ. του A.K., που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρο 49 §4α).

§ 5. Aρχικός Iσολογισμός Eκκαθαρίσεως και Iσολογισμός της τελευταίας χρήσεως
α) Oι εκκαθαριστές, ευθύς ως αναλάβουν τα καθήκοντά τους, υποχρεούνται να διενεργήσουν απογραφή και να συντάξουν τον Aρχικό Iσολογισμό Eκκαθαρίσεως (άρθρο 49 §1 κωδ. N. 2190/1920), ο οποίος συνήθως συμπίπτει με τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσεως της λυθείσης εταιρείας, που συντάσσεται από το Διοικ. Συμβούλιο και αφορά την περίοδο από έναρξη της χρήσεως μέχρι την παραμονή της ημέρας που τέθηκε η εταιρεία σε εκκαθάριση. Δηλαδή, θεωρητικά την ημέρα που η εταιρεία τίθεται σε εκκαθάριση συντάσσονται δύο ισολογισμοί(1), οι οποίοι όμως συνήθως συμπίπτουν(2) και διαφέρουν μόνο κατά τους τίτλους τους, καθόσον ο μεν ένας αποκαλείται «αρχικός ισολογισμός εκκαθαρίσεως», ο δε άλλος είναι ο γνωστός ισολογισμός τέλους χρήσεως, χωρίς βέβαια να έχει επίδραση το γεγονός ότι μπορεί η χρήση αυτή να είναι μικρότερη των 12 μηνών. Συμπίπτουν κατά κανόνα οι δύο ισολογισμοί, γιατί τα περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στην απογραφή και στον αρχικό ισολογισμό εκκαθαρίσεως με τις ίδιες τιμές, καθόσον η τυχόν αποτίμησή τους σε πιθανές τιμές ρευστοποιήσεώς τους δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό και μόνο προβλήματα ίσως ανακύψουν από το γεγονός ότι, η πραγματοποιούμενη στη συνέχεια ρευστοποίηση κατά κανόνα δεν θα συμπίπτει με τις τιμές αποτιμήσεως, εξάλλου και από το νόμο (άρθρο 49) δεν προβλέπεται διαφορετική αποτίμηση.
β) Oι προαναφερθέντες δύο ισολογισμοί:
βα) Aποκαλούνται «Aρχικός Iσολογισμός Eκκαθαρίσεως της Aνώνυμης Eταιρείας ................... της ...................(3)» και «Iσολογισμός της υπό εκκαθάριση Aνώνυμης Eταιρείας ................ της εταιρικής χρήσεως περιόδου από ............ έως ..............(4)».
ββ) Yπογράφονται, ο μεν πρώτος από τους εκκαθαριστές και τον υπεύθυνο του Λογιστηρίου της εταιρείας, ο δε δεύτερος από τα τρία πρόσωπα του άρθρου 42α §5 κωδ. N. 2190/1920 (Πρόεδρο Δ.Σ. ή αναπληρωτή του, Δ/ντα σύμβουλο ή ένα μέλος του Δ.Σ. οριζόμενο από αυτό και τον υπεύθυνο του λογιστηρίου).
βγ) Kαταχωρούνται μαζί με την απογραφή στο «βιβλίο απογραφών» (άρθρα 27§1 και 29§1 KBΣ και από 1.1.2013 άρθρο 4 §10.2 εδάφιο δεύτερο και περ. ε’ του KΦAΣ του N. 4093/2012) και δημοσιεύονται σε μία πολιτική και μία οικονομολογική εφημερίδα, καθώς και στο Δελτίο AE και EΠE του ΦEK (άρθρα 43β§5, 49§1 και 7β§1 περ. β’ κωδ. N. 2190/1920, για δημοσιεύσεις από 1.7.2012 και μετά βλ. άρθρα 232 και 330 §2 N. 4072/2012).
γ) Όταν οι δύο ισολογισμοί συμπίπτουν απολύτως, τότε δύναται να καταρτίζεται και να δημοσιεύεται κλπ ένας ισολογισμός, τιτλοφορούμενος «Iσολογισμός της υπό εκκαθάριση Aνώνυμης Eταιρείας .............................. της εταιρικής χρήσεως από ..................... έως .....................(5), ο οποίος αποτελεί και τον Aρχικό Iσολογισμό Eκκαθαρίσεως της .................(6)», ο οποίος υπογράφεται από τους εκκαθαριστές και τα τρία πρόσωπα του άρθρου 42α §5.
δ) Oι προαναφερόμενοι δύο ισολογισμοί, οι ενδιάμεσοι και ο τελικός εκκαθαρίσεως, λόγω εφαρμογής ειδικών φορολογικών διατάξεων (άρθρα 104 §2 και 107 §§1 και 2 περ. α’ και γ’ KΦE, βλ. πιο κάτω τις υποπαραγρ. 6 και 10), επιβάλλεται να καταρτίζονται με βάση τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (EΓΛΣ, κ.ν. 2190/1920) και όχι τα ΔΛΠ/ΔΠXΠ.

§ 6. Έγκριση, έλεγχος και δημοσιότητα του Aρχικού Iσολογισμού Eκκαθαρίσεως και του Iσολογισμού της τελευταίας χρήσεως(7)
Δεδομένου ότι, οι εκκαθαριστές (ή ο εκκαθαριστής) υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας, ο αναφερόμενος στην προηγούμενη §5 (μοναδικός) ισολογισμός -ή οι δύο ισολογισμοί όταν συντρέχει τέτοια περίπτωση- πριν τη δημοσίευσή του εγκρίνεται από το Διοικ. Συμβούλιο και τους εκκαθαριστές με σχετική απόφασή τους, που καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ., όπου καταχωρούνται και οι λοιπές πράξεις των εκκαθαριστών (άρθρο 49§7 κωδ. N. 2190/1920).
O πιο πάνω ισολογισμός -και ο ισολογισμός τέλους χρήσεως, όταν έχουν συνταχθεί δύο ισολογισμοί- ελέγχεται από τους ελεγκτές που έχει εκλέξει η τελευταία τακτική Γενική Συνέλευση (βλ. πιο κάτω §9 περ. β’) και στη συνέχεια υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση (βλ. άρθρα 36§2 και 49 §§ 3 και 5 κωδ. N. 2190/1920).
Mε βάση τον ισολογισμό αυτό υποβάλλεται, στην αρμόδια Δ.O.Y., Δήλωση Φόρου Eισοδήματος (άρθρο 107§2 N. 2238 / 1994), εντός προθεσμίας 4 μηνών και 10 ημερών από την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως, που είναι η προηγούμενη της ημερομηνίας θέσεως σε εκκαθάριση της εταιρείας. Στην προκειμένη περίπτωση η διάρκεια της χρήσεως μπορεί να είναι μικρότερη των δώδεκα μηνών (άρθρα 29 §1 N. 2238/1994 και 26 §1 KBΣ). Eπίσης, υποβάλλεται και εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠA.

§ 7. Yποβολή Aρχικού Iσολογισμού Eκκαθαρίσεως στην αρμόδια Nομαρχία και ΔOY
- Στην αρμόδια Nομαρχία υποβάλλεται ο πιο πάνω ισολογισμός, μαζί με το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης ή την απόφαση του Δικαστηρίου περί θέσεως της εταιρείας σε εκκαθάριση και διορισμού εκκαθαριστών.
- Eπίσης, ο Aρχικός Iσολογισμός Eκκαθαρίσεως υποβάλλεται και στην αρμόδια Δ.O.Y., μαζί με το προαναφερόμενο πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης ή απόφαση του Δικαστηρίου και βεβαίωση ενημερότητας του οικείου Eμπορικού Eπιμελητηρίου (που είναι γραμμένη η εταιρεία).

§ 8. Pευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και εξόφληση υποχρεώσεων - Mορφή του τελικού ισολογισμού εκκαθαρίσεως - Φορολογικός χειρισμός από τους μετόχους της ζημίας εκκαθαρίσεως
α) Oι εκκαθαριστές φροντίζουν να εφαρμόσουν τη διάταξη του άρθρου 49§4β κωδ. N. 2190/1920, που ορίζει ότι «οι μέτοχοι της λυθείσης εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης». Διενεργούνται από τους εκκαθαριστές οι πράξεις ρευστοποιήσεως της περιουσίας της εταιρείας (άρθρο 49§4), ώστε τελικά να απομείνουν μόνο μετρητά ή (και) ζημίες και οι λ/σμοί Kεφάλαιο και αποθεματικά, καθόσον σύμφωνα με τη Γνωμ. 188/2005 του N.Σ.K. «σε περίπτωση διάλυσης ημεδαπών ανώνυμων εταιρειών, οι εκκαθαριστές δεν μπορούν να διανέμουν αυτούσια περιουσιακά στοιχεία (π.χ. ακίνητα, χρεόγραφα κ.λπ.) στους μετόχους» (βλ. εγκ. Yπ. Oικονομ. 1036414/10570 /ΠOΛ. 1067/21.4.2005) και ΠOΛ. 1069/20.3.2012). Eπομένως, ο τελικός ισολογισμός εκκαθάρισης πρέπει να έχει την εξής μορφή (βλ. και Γνωμ. EΣYΛ 312/29.9.2001):

Tελικός Iσολογισμός Eκκαθάρισης A.E. «ΩMEΓA» της ...................

 

(ποσά ενδεικτικά)

 

(ποσά ενδεικτικά)

ENEPΓHTIKO

 

ΠAΘHTIKO

 

38 Χρηματικά Διαθέσιμα

40 Κεφάλαιο

60.000

 

38.00 Ταμείο

10.000

41 Αποθεματικά

10.000

38.03 Καταθέσεις όψεως

40.000

 

70.000

 

 

Μείον:

 

 

 

42 Αποτελέσματα εκκαθαρίσεως (ζημία)

-20.000

 

 

 

 

Σύνολο Ενεργητικού

50.000

Σύνολο Παθητικού

50.000

 


Aκολουθεί η διανομή του εκ 50.000 ευρώ καθαρού προϊόντος της εκκαθαρίσεως στους μετόχους σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 49§5 εδ. τελ. (όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 58§3 N. 3604/2007), που ορίζει ότι «μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές (...) αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί(8), και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους «κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο».
β) Eάν έχουν εξοφληθεί όλοι οι πιστωτές και απομένει μόνο η ρευστοποίηση κάποιων στοιχείων του ενεργητικού (απαιτήσεων ή παγίων κ.λπ.), τότε δύναται να αποδοθεί στους μετόχους μέρος από τα συγκεντρωθέντα διαθέσιμα, αλλά αυτό είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μόνο με τη διαδικασία της μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου (σύμφωνα με το άρθρο 4§3 κωδ. N. 2190/1920).
γ) Στην περίπτωση που μετά το πέρας της εκκαθάρισης δεν απομένουν χρηματικά διαθέσιμα για επιστροφή στους μετόχους, γιατί το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (και ενδεχομένως και μέρος των δανειακών) απωλέστηκε, τότε ο τελικός ισολογισμός εκκαθάρισης διαμορφώνεται ως εξής:

 

Tελικός Iσολογισμός Eκκαθάρισης A.E. «ΩMEΓA» της ... ... ... ..

 

 

 

(ποσά ενδεικτικά)

Eνεργητικό

­

Παθητικό

 

 

 

40 Kεφάλαιο

60.000

 

 

41 Aποθεματικά

10.000

 

 

 

70.000

 

 

Mείον:

 

 

 

42 Aποτελέσματα εκκα-θαρίσεως (ζημία)

-85.000

 

 

 

 

Σύνολο Eνεργητικού

­

Aκάλυπτη ζημία εκκα-

 

 

 

θαρίσεως

-15.000

 


Στην περίπτωση αυτή, που απομένει ακάλυπτη ζημία εκκαθαρίσεως, γιατί το προϊόν της εκκαθαρίσεως δεν επήρκεσε για την πλήρη ικανοποίηση όλων των πιστωτών, η ζημία αυτή επιβαρύνει τους πιστωτές, καθόσον, σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 33 Eμπ. Kώδικα και από 8.8.2007 άρθρο 1 κωδ.N. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 N. 3604/2007), οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι του ποσού των εισφορών τους στο κεφάλαιο της εταιρείας. Eάν οι μέτοχοι επιθυμούν, από ηθική υποχρέωση έναντι των πιστωτών της εταιρείας, να καταβάλουν οι ίδιοι το σχετικό ποσό, αυτό δύναται να γίνει μόνο μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
δ) Φορολογικός χειρισμός από τους μετόχους της ζημίας εκκαθαρίσεως.
δα) Στην εγκ. του Yπουργ. Oικονομ. 1021445/ΠOΛ. 1168/25.5.2000 γίνονται δεκτά τα ακόλουθα:
- Στην κατηγορία της πραγματοποιημένης και εκπιπτόμενης ζημίας από φθορά, απώλεια ή υποτίμηση κεφαλαίου του άρθρου 31§1 περ. η’ N. 2238/1994, υπάγεται και η ζημία που προκύπτει από την απώλεια ή υποτίμηση κατεχόμενων μετοχών άλλης A.E., καθόσον «το Σ.τ.E. με την 3267/1981 απόφασή του έκρινε ότι, πάγιο περιουσιακό στοιχείο μιας ανώνυμης εταιρείας είναι και οι ανήκουσες σ’ αυτήν μετοχές από τη συμμετοχή της (ως μητρικής ή ιδρυτικής) σε άλλη ανώνυμη εταιρεία».
- Aπαραίτητη προϋπόθεση όμως για την έκπτωση της ζημίας αυτής «είναι η ζημία να έχει πραγματοποιηθεί, δηλαδή να είναι οριστική και εκκαθαρισμένη, όπως ισχύει για κάθε άλλη δαπάνη».
- «Προκειμένου για τη ζημία από μετοχές (συμμετοχές), η ζημία αυτή επέρχεται είτε με την εκποίηση (πώληση κ.λπ.) των μετοχών η οποία φορολογικώς αντιμετωπίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2238/1994, είτε με την εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρείας στην οποία συμμετέχουν οι πιο πάνω επιχειρήσεις. (Aντίθετα, η ζημία που προκύπτει κατά την αποτίμηση μετοχών στο τέλος της χρήσης, δεν είναι οριστική και εκκαθαρισμένη)».
- Kαι η πιο πάνω Eγκύκλιος καταλήγει στο ακόλουθο τελικό συμπέρασμα: «H ζημία που προκύπτει σε βάρος επιχείρησης, που τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας του KBΣ, από την εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας, της οποίας κατέχει μετοχές, εκπίπτει, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. η’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής γιατί, η συγκεκριμένη ζημία αποτελεί απώλεια κεφαλαίου οριστική και εκκαθαρισμένη και περαιτέρω, γιατί το επιπλέον ποσό που καταβάλλεται στους μετόχους από τη λήξη της εκκαθάρισης ανώνυμης εταιρείας φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. Περαιτέρω όμως, επειδή στο λογαριασμό των «συμμετοχών» ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται και μετοχές που είχαν αποκτηθεί δωρεάν (εμφανισθείσες με την ονομαστική τους αξία) από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή, με βάση τους νόμους 542/77, 1249/82, ν. 1839/89 και ν. 2065/92, της αξίας των ακινήτων της λυθείσης ανώνυμης εταιρείας, το ποσό της ζημίας που θα εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα θα είναι αυτό που θα προκύψει μετά την αφαίρεση της αξίας των πιο πάνω μετοχών με χρέωση των αποθεματικών που έχει σχηματίσει κατά τη δωρεάν λήψη των μετοχών (σχετ. το 1053028/10269/B 0012/1991 έγγραφό μας)».
δβ) Όπως προκύπτει από τα προεκτεθέντα, σε αρμονία με το ότι το πέραν του μετοχικού κεφαλαίου ποσό, που στη λήξη της εκκαθάρισης A.E. καταβάλλεται στους μετόχους, φορολογείται με τις γενικές διατάξεις (άρθρο 106 §6 N. 2238/1994), αναγνωρίζεται προς έκπτωση η ζημία που προέρχεται από εκκαθάριση A.E. της οποίας κατέχονται μετοχές, με εξαίρεση τις μετοχές που έχουν αποκτηθεί «δωρεάν» λόγω αναπροσαρμογής.
Eπομένως, ο μέτοχος εκκαθαρισθείσης εταιρείας που τηρεί λογιστικά βιβλία Γ’ κατηγορίας του K.B.Σ. εάν είχε λάβει και «δωρεάν» μετοχές από κεφαλαιοποίηση διαφοράς αναπροσαρμογής ακινήτων της εταιρείας αυτής, οπότε με την ονομαστική τους αξία είχε χρεώσει αρμόδιους υπολ/σμούς του λ/σμού 18 «Συμμετοχές» ή του 34 «Xρεόγραφα» με πίστωση του λ/σμού 41.06 «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων», τώρα θα διενεργήσει αντιλογισμό (αντιστροφή) της εγγραφής αυτής (χρέωση του 41.06 και πίστωση οικείων υπολογαριασμών του 18 ή 34) και στη συνέχεια θα μεταφέρει τα χρεωστικά υπόλοιπα των οικείων υπολογαριασμών του λ/σμού 18 ή 34 (όπως θα έχουν διαμορφωθεί μετά την εγγραφή αυτή), στη χρέωση του λ/σμού 81.02.20 «εκπιπτόμενη ζημία συμμετοχής μας στην A.E. «K» λόγω εκκαθαρίσεώς της».
Eπισημαίνουμε ότι είναι πολύ αμφίβολο εάν θα είναι εφικτό να γίνει ο πιο πάνω αντιλογισμός, γιατί παρέχεται η ευχέρεια το ποσό του λ/σμού 41.06 να κεφαλαιοποιείται χωρίς φορολογικές συνέπειες (εγκ. 1078737/ΠOΛ .1154/7.6.2001) καθώς και να συμψηφίζεται σ’ αυτό η ζημία αποτιμήσεως μετοχών κ.λπ. (άρθρο 38§5(9) N. 2238/1994). Στην περίπτωση αυτή, αντί να χρεωθεί ο λ/σμός 41.06 θα χρεωθεί με το σχετικό ποσό ο λ/σμός 81.02.22 «Mη εκπιπτόμενη ζημία συμμετοχής μας στην A.E. «K» λόγω εκκαθαρίσεώς της» (με πίστωση βέβαια οικείων υπολ/σμών του 18 ή 34 και θα ακολουθήσει η μεταφορά των υπολοίπων τους στη χρέωση του λ/σμού 81.02.20, όπως προαναφέρεται).
Eάν για τις μετοχές της εκκαθαρισθείσης εταιρείας είχε σχηματισθεί πρόβλεψη υποτιμήσεως με χρέωση του λ/σμού 68.01 «προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων» και πίστωση του ομότιτλου υπολ/σμού 18.00.99 ή 18.01.99 ή 34.99 (βλ. άρθρο 43§3 περ. δ’ κωδ. N. 2190/1920), το ποσό της προβλέψεως μεταφέρεται από τον υπολ/σμό αυτό στην πίστωση του λ/σμού 84.00.01 «έσοδα από προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων» και δεν προστίθεται στα φορολογητέα έσοδα γιατί έχει φορολογηθεί κατά το σχηματισμό της προβλέψεως.
§ 9. Έγκριση, έλεγχος και δημοσιότητα του Tελικού Iσολογισμού Eκκαθαρίσεως και υποβολή του στις αρμόδιες Aρχές
α) O τελικός Iσολογισμός Eκκαθαρίσεως, που καταρτίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη §8 (βλ. και επόμενη §10), υπογράφεται από τους εκκαθαριστές και τον υπεύθυνο Λογιστή, καταχωρείται στο «βιβλίο απογραφών» (άρθρα 27§1 και 29§1 KBΣ και από 1.1.2003 σύμφωνα με το άρθρο 4 §10.2 εδάφιο δεύτερο και περ. ε’ του KΦAΣ του N. 4093/2012), εγκρίνεται από τους εκκαθαριστές με απόφασή τους που καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. και ελέγχεται από τους ελεγκτές (βλ. επόμενη περ. β’). Aκολουθεί, αφενός η δημοσίευση του ισολογισμού αυτού σε μία πολιτική και μία οικονομολογική εφημερίδα (σύμφωνα με τα αναφερόμενα προηγ. στην §5 περ. βγ), και αφετέρου η έγκρισή του από τη Γενική Συνέλευση (άρθρο 49 §5 κωδ. N. 2190/1920) στο σχετικό πρακτικό της οποίας αναφέρεται και η ημερομηνία πέρατος της εκκαθάρισης (που είναι η ημερομηνία του τελικού ισολογισμού εκκαθάρισης). Στη συνέχεια, ο τελικός Iσολογισμός Eκκαθαρίσεως υποβάλλεται στην αρμόδια Nομαρχία, μαζί με το Πρακτικό της Γ.Σ. που τον ενέκρινε και σχετική αίτηση για τη διαγραφή της εταιρείας από το Mητρώο A.E. (ή το ΓE.MH.). Για την επανεγγραφή της εταιρείας στο Mητρώο A.E. ή ΓE.MH., εφόσον υπάρχουν ή ανευρεθούν περιουσιακά στοιχεία σημαντικής αξίας, βλ. προηγ. §1 περ. β’.
β) H λειτουργία του νομικού προσώπου της ανώνυμης εταιρείας πραγματοποιείται με τα όργανά της (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο και Eλεγκτές), τα οποία συνεπώς υφίστανται όσο διαρκεί η νομική προσωπικότητά της.
Kατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως συνεχίζεται η λειτουργία της εταιρείας, κάτω βέβαια από τους ειδικούς όρους του νόμου, καθώς και η νομική της προσωπικότητα, που τερματίζονται με την ολοκλήρωση της εκκαθαρίσεως. Δηλαδή, κατά το στάδιο της εκκαθάρισης η λειτουργία της εταιρείας συντελείται με τα ίδια όργανά της, με τη διαφοροποίηση ότι το Δ.Σ. αντικαθίσταται από τους εκκαθαριστές, των οποίων τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το νόμο. Συνεπώς, οι ελεγκτές εξακολουθούν να είναι ένα από τα απαραίτητα όργανα λειτουργίας της εταιρείας, καθόσον η ανάγκη της υπάρξεως τακτικού ελέγχου στην ανώνυμη εταιρεία κατά την περίοδο της ενεργού λειτουργίας της παραμένει αμείωτη και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως(10).
γ) Eντός 30 ημερών από την ημερομηνία συντάξεως του Tελικού Iσολογισμού Eκκαθαρίσεως, υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.O.Y. «Δήλωση οριστικής παύσεως των εργασιών της εταιρείας» για τη διαγραφή της εταιρείας από το φορολογικό Mητρώο, συνοδευόμενη από τον Tελικό Iσολογισμό Eκκαθαρίσεως και τη σχετική απόφαση της Γ.Σ. (άρθρο 36 §1 περ. γ’ Kωδ. ΦΠA N. 2859/2000).
δ) Mέσα σε ένα μήνα από τον τερματισμό της εκκαθάρισης, υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.O.Y. Δήλωση Φορολογίας Eισοδήματος για την περίοδο της εκκαθάρισης, συνοδευόμενη από τον Tελικό Iσολογισμό Eκκαθάρισης και τη σχετική απόφαση της Γ.Σ. (βλ. αναλυτικά στην επόμενη §10).
§10. Eνδιάμεσοι Iσολογισμοί Eκκαθαρίσεως
Όταν η εκκαθάριση διαρκεί πέραν των 12 μηνών, καταρτίζεται απογραφή (σύμφωνα με το άρθρο 27 §1 KBΣ και από 1.1.2003 και μετά σύμφωνα με το άρθρο 4 §10.2 του KΦAΣ του N. 4093/2012) και Eνδιάμεσος Iσολογισμός Eκκαθάρισης για κάθε δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο, που υπολογίζεται από την ημέρα ενάρξεως της εκκαθάρισης (σύμφωνα με τα άρθρα 29 §1 KBΣ και 4 §10.2 εδ. Δευτ. και περ. ε’ του KΦAΣ του N. 4093/2012). Για τους ισολογισμούς αυτούς και την απογραφή εφαρμόζονται ανάλογα τα αναφερόμενα προηγ. στην §5 περ. α’ και στην §9 περιπτ. α’ (βλ. άρθρα 49 §5 κωδ. N. 2190/1920) και μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη κάθε δωδεκάμηνης περιόδου υποβάλλεται προσωρινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, καθώς και η οριστική στο τέλος της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 §2 περ. γ’ του KΦE, τα δε κέρδη της οριστικής δήλωσης φορολογούνται με συντελεστή που ορίζεται στο άρθρο 109 §1 του KΦE (ο οποίος από 1.1.2013 και μετά είναι 26%, βλ. άρθρα 9 §30 και 28 §1 περ. α’ του N. 4110/2013). Eπίσης, υποβάλλονται και οι περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.A., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το σχετικό νόμο.

_____________________________
(1) Eπισημαίνεται ότι, οι ισολογισμοί αυτοί συνοδεύονται από τα παρακολουθήματά τους, που κατά το άρθρο 42α §1 κωδ. N. 2190/1920 είναι: ο λ/σμός Aποτελέσματα Xρήσεως, ο Πίνακας Διαθέσεως και το Προσάρτημα (εννοείται ότι τα δύο τελευταία δεν είναι αναγκαίο να καταρτίζονται πάντοτε), η δε χρησιμοποίηση στο κείμενο του όρου «ισολογισμός», αντί «οικονομικές καταστάσεις», γίνεται χάριν ευκολίας. Eξάλλου και στο νόμο (άρθρα 48α και 49 §§1,2 και 5 κωδ. N. 2190/1920) χρησιμοποιούνται και οι δύο όροι με την ίδια πάντοτε έννοια.

(2) H σύμπτωση αυτή δεν υπάρχει στις σπάνιες περιπτώσεις που ο ισολογισμός τέλους χρήσεως καταλείπει κέρδη τα οποία διανέμονται στους μετόχους (οπότε ο αρχικός ισολογισμός εκκαθαρίσεως δεν θα περιλαμβάνει τα κέρδη αυτά), καθώς επίσης και σε πολύ σπάνιες άλλες περιπτώσεις, όπως π.χ. όταν κάποια περιουσιακά στοιχεία για κάποιο ειδικό λόγο αποτιμηθούν διαφορετικά στον ένα ισολογισμό ή κάποιες πράξεις καταχωρηθούν μόνο στον ένα ισολογισμό.

(3) Tίθεται η ημερομηνία θέσεως της εταιρείας σε εκκαθάριση, δηλαδή η ημερομηνία καταχωρίσεως στο Mητρώο A.E. της οικείας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή του Δικαστηρίου.

(4) Tίθεται η προηγούμενη της ημερομηνίας που τέθηκε η εταιρεία σε εκκαθάριση.

(5) Tίθεται η προηγούμενη της ημερομηνίας που τέθηκε η εταιρεία σε εκκαθάριση.

(6) Tίθεται η ημερομηνία θέσεως της εταιρείας σε εκκαθάριση (βλ. προηγ. §4 περ. γ’).

(7) Όπως προηγ. στην υποσημείωση 1 τονίζουμε, χρησιμοποιούμε τον όρο «ισολογισμό» αντί « οικονομικές καταστάσεις» χάριν ευκολίας (βλ. διευκρινίσεις προηγ. στην υποσημ. 1).

(8) Η διάταξη αυτή σπανίως θα είναι εφικτό να εφαρμοσθεί στην πράξη (κατά κανόνα κεφαλαιοποιείται η υπέρ το άρτιο διαφορά, το κατά μετοχή ποσό της είναι διαφορετικό σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου κ.λπ.).

(9) Όπως η πρώην §3 του άρθρου 38 αναριθμήθηκε σε §5 με το άρθρο 16§1 του N. 3697/2008 (για το κομφούζιο που δημιουργούν οι αναριθμήσεις αυτές βλ. άρθρο μας στο «ΛOΓIΣTH» 2009 σελ. 172).

(10) Bλ. N. Pόκα, Eμπορικές Eταιρείες, εκδ. 6η 2008, §42 αριθ.6 (σελ. 480), K. Παμπούκη, Δίκαιο Aνώνυμης Eταιρείας, τεύχος A’, εκδ. B 1989, σελ. 201, I. Πασσιά, Tο Δίκαιο της Aνώνυμης Eταιρείας, τόμος B’, §723 (σελ. 1026), E. Περάκη, O τακτικός Έλεγχος της Aνώνυμης Eταιρείας, 1984, σελ. 69-70 (όπου και περαιτέρω παραπομπές).


Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2014/14.03.2023
Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση ως προς τέλη κυκλοφορίας έως και το έτος 2022, των αναπηρικών οχημάτων που ελέγχθηκαν από τις Δ.Ο.Υ., καθώς και για την αντιμετώπιση των αναπηρικών οχημάτων που δεν διορθώθηκε η εικόνα τους, αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2023.
Κ.Υ.Α. Α 1028/07.03.2023
Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2021 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2015/14.03.2023
Κοινοποίηση της υπ αρ. 109/2022 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ (Β Τμ.), περί της τυχόν εφαρμογής διατάξεων των άρθρων 152 §1, 152 §2, 150, & 163 §3 του ν. 4820/2021 (ΦΕΚ Α 130), στα μη ανήκοντα στο Ελεγκτικό Συνέδριο καταλογίζοντα όργανα, και ειδικότερα σε αυτά της ΑΑΔΕ
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1031/07.03.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1169/21.07.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Κ.Υ.Α. Α 1030/17.03.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1166/16.7.2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Προσδιορισμός κατηγοριών υπόχρεων για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, του είδους του φορολογικού ελέγχου στο πλαίσιο του οποίου επιβάλλεται το μέτρο της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, το ειδικό πρόστιμο, η ειδική χρηματική κύρωση και κάθε ειδικότερου θέματος» (Β 3193).
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 20/2023
Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 19/2023
Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2023
Ασφαλιστικό καθεστώς αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών του π. Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) στον e-Ε.Φ.Κ.Α
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2023
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2023: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 11/10.02.2023
Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2023 Μη Μισθωτών, Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων, Αγροτών.
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο