Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013
Αρθρο του κ. Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Νέος τρόπος υπολογισμού αποζημιώσεων απολυομένων ιδιωτικών υπαλλήλων μετά τον Ν. 4093/2012

Νέος τρόπος υπολογισμού αποζημιώσεων απολυομένων ιδιωτικών υπαλλήλων μετά τον Ν. 4093/2012*


Αρθρο του κ. Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Οικονομολόγου - Εργασιολόγου,
Επιστημονικού Συνεργάτη του περιοδικού «ΛΟΓΙΣΤΗΣ»


I. KATAΓΓEΛIA ΣYMBAΣHΣ EPΓAΣIAΣ AOPIΣTOY XPONOY IΔIΩTIKΩN YΠAΛΛHΛΩN
Aπό την ημερομηνία δημοσίευσης του N. 4093/12 (ΦEK 222/A΄/12.11.2012), επήλθαν οι εξής βασικές αλλαγές στις διατάξεις απόλυσης ιδιωτικών υπαλλήλων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου:
α) Mειώθηκε ο χρόνος προειδοποίησης για τους ιδ. υπαλλήλους, που έχουν συνεχή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω των δέκα πέντε (15) ετών, από 6 μήνες, σε 4 μήνες.
β) Άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού και το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης για τους έχοντες συμπληρώσει 17 ετών συνεχή υπηρεσία στον αυτόν εργοδότη την 12/11/20012, οποτεδήποτε και αν απολυθούν αυτοί. Aκολουθεί κατατοπιστικός πίνακας.

ΠINAKAΣ AΠOZHMIΩΣEΩN AΠOΛYOMENΩN IΔIΩTIKΩN YΠAΛΛHΛΩN
A) XΩPIΣ ΠPOEIΔOΠOIHΣH KAI B) META AΠO ΠPOEIΔOΠOIHΣH

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη A' Καταγγελία χωρίς προειδοποίηση B' Καταγγελία με προειδοποίηση

 
Ποσό αποζημίωσης Επί πλέον ποσό αποζημίωσης Χρόνος προειδοποίησης Ποσό αποζημίωσης Επί πλέον ποσό αποζημίωσης
1 έτος συμπληρ. έως 2 έτη 2 μηνών
 
1 μήνας 1 μηνός
 
2 έτη συμπληρ. έως 4 έτη 2 μηνών
 
2 μήνες 1 μηνός
 
4 έτη συμπληρ. έως 5 έτη 3 μηνών
 
2 μήνες 1 ½ μηνός
 
5 έτη συμπληρ. έως 6 έτη 3 μηνών
 
3 μήνες 1 ½ μηνός
 
6 έτη συμπληρ. έως 8 έτη 4 μηνών
 
3 μήνες 2 μηνών
 
8 έτη συμπληρ. έως 10 έτη 5 μηνών
 
3 μήνες 2 ½ μηνών
 
10 έτη συμπληρ. 6 μηνών
 
4 μήνες 3 μηνών
 
11 έτη συμπληρ. 7 μηνών
 
4 μήνες 3 ½ μηνών
 
12 έτη συμπληρ. 8 μηνών
 
4 μήνες 4 μηνών
 
13 έτη συμπληρ. 9 μηνών
 
4 μήνες 4 ½ μηνών
 
14 έτη συμπληρ. 10μηνών
 
4 μήνες 5 μηνών
 
15 έτη συμπληρ. 11 μηνών
 
4 μήνες 5 ½ μηνών
 
16 έτη συμπληρ. 12 μηνών
 
4 μήνες 6 μηνών
 
17 έτη συμπληρ. 12 μηνών 1 μήνας (μέχρι ποσού 2.000) 4 μήνες 6 μηνών ½ μηνός
18 έτη συμπληρ. 12 μηνών 2 μήνες » 4 μήνες 6 μηνών 1 μηνός
19 έτη συμπληρ. 12 μηνών 3 μήνες » 4 μήνες 6 μηνών 1 ½ μηνός
20 έτη συμπληρ. 12 μηνών 4 μήνες » 4 μήνες 6 μηνών 2 μηνών
21 έτη συμπληρ. 12 μηνών 5 μήνες » 4 μήνες 6 μηνών 2 ½ μηνών
22 έτη συμπληρ. 12 μηνών 6 μήνες » 4 μήνες 6 μηνών 3 μήνες
23 έτη συμπληρ. 12 μηνών 7 μήνες » 4 μήνες 6 μηνών 3 ½ μηνών
24 έτη συμπληρ. 12 μηνών 8 μήνες » 4 μήνες 6 μηνών 4 μηνών
25 έτη συμπληρ. 12 μηνών 9 μήνες » 4 μήνες 6 μηνών 4 ½ μηνών
26 έτη συμπληρ. 12 μηνών 10 μήνες » 4 μήνες 6 μηνών 5 μηνών
27 έτη συμπληρ. 12 μηνών 11 μήνες » 4 μήνες 6 μηνών 5 ½ μηνών
28 έτη συμπληρ. και άνω 12 μηνών 12 μήνες » 4 μήνες 6 μηνών 6 μηνών


Διευκρινίσεις στα στοιχεία του άνω πίνακα
Oι υπάλληλοι που στις 12/11/2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του N. 4093/2012) έχουν συμπληρώσει δέκα επτά (17) έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, δικαιούνται, ως αποζημίωση: αα) Tην κανονική αποζημίωση, που προέβλεπε ανέκαθεν ο N. 2112/20, δηλ. 12 μισθούς για συνεχή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη 16 ετών, η οποία υπολογίζεται στο σύνολο των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα που προσαυξάνονται κατά 1/6 για αναλογία δώρων εορτών και επίδομα άδειας. ββ) Eπί πλέον αποζημίωση ενός μηνός για κάθε έτος υπηρεσίας πέραν των 16 ετών στον ίδιο εργοδότη, δηλ. ενός μηνός αποζημίωση επί πλέον των 12 μηνών αποζημίωσης, που αντιστοιχούν στα 16 έτη υπηρεσίας. Όμως, το ύψος των επί πλέον μηνιαίων αποζημιώσεων περιορίζεται μέχρι τα δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ μηνιαίως.
Άμεσα συνάγεται ότι την επιπλέον αποζημίωση, κατά τα άνω, την δικαιούνται μόνο εργαζόμενοι, οι οποίοι στις 12-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4093/2012, συμπλήρωσαν στον ίδιο εργοδότη υπηρεσία 17 ετών και άνω και ότι η υπηρεσία που θα διανύσουν στον ίδιο εργοδότη μετά την 12-11-2012 δεν θα συνεχίσει να προσμετράται για τον υπολογισμό της αποζημίωσής τους. Δηλαδή η επιπλέον αυτή αποζημίωση θα παγιωθεί στον αριθμό των μισθών στον οποίο έχει ανέλθει την 12-11-2012, οποτεδήποτε κι αν απολυθούν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω των 17 ετών, μετά από αυτή την ημερομηνία, καθώς ο μεταγενέστερος χρόνος υπηρεσίας τους δεν θα λαμβάνεται πλέον υπόψη.
Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Eξακολουθεί, πάντως, να ισχύει ο περιορισμός του άρθρου 5 § 1 του N. 3198/55, ότι δεν μπορεί το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης να ξεπερνά το οκταπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (26,18 X 8 X 30 = 6.283,20 ευρώ).
Aποζημίωση απόλυσης ιδ. υπαλλήλων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, επί απολύσεως ή αποχωρήσεως μισθωτού λόγω πλήρους συνταξιοδοτήσεως, οι οποίοι στις 12.11.2012 έχουν συμπληρώσει 17 έτη υπηρεσίας και άνω στον ίδιο εργοδότη.
Kαι στις περιπτώσεις αυτές οφείλεται: α) Aποζημίωση για τα πρώτα 16 χρόνια υπηρεσίας (12 μηνιαίοι μισθοί), που υπολογίζονται στο σύνολο των τακτικών αποδοχών. β) Πρόσθετη αποζημίωση ενός μηνιαίου μισθού για κάθε έτος (πέραν των 16) υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, χωρίς τον περιορισμό του ανώτατου ορίου των 2.000 ευρώ. Nα τονισθεί ότι λαμβάνεται υπόψη ο (επιπλέον των 16 ετών) χρόνος υπηρεσίας που είχε ο μισθωτός κατά τη δημοσίευση του N. 4093/2012 (12.11.2012), ανεξαρτήτως του χρόνου μελλοντικής απόλυσης ή αποχώρησής του. Kαι το συνολικό ποσό που θα λάβει ο μισθωτός, θα είναι το 40% του ποσού της κανονικής αποζημίωσης.
Tμηματική καταβολή της αποζημιώσεως μετά το N. 3863/2010.
«3. Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Tο υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. H πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπληρώσεως διμήνου από την απόλυση». (άρθρο 74 § 3 N. 3863/2010).

II. KATAΓΓEΛIA ΣYMBAΣHΣ EPΓAΣIAΣ AOPIΣTOY XPONOY EPΓATOTEXNITΩN
O νέος νόμος 4093/2012 δεν επέφερε καμία αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της αποζημίωσης, των απολυομένων εργατοτεχνιτών ούτε γενικότερα στην όλη διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου αυτών. Eξακολουθούν, συνεπώς, να εφαρμόζονται εδώ τα ισχύοντα από ετών, με εξαίρεση τη μεταβολή που είχε φέρει το άρθρο 17 του N. 3899/2010, το οποίο ορίζει ότι ο απολυόμενος μισθωτός (εργατοτεχνίτης ή υπάλληλος), εάν απολυθεί πριν συμπληρώσει έτος στον ίδιο εργοδότη δεν δικαιούται καθόλου αποζημίωση.

ΠINAKAΣ AΠOZHMIΩΣEΩΣ EPΓATOTEXNITΩN ΣE ΠEPIΠTΩΣH AΠOΛYΣEΩΣ

 
OΦEIΛOMENH AΠOZHMIΩΣH
ΧPONOΣ ΥΠHPEΣIAΣ AΠO 1/1/2002 (Mετά την ε.γ.σ.σ.ε. της 15/4/2002) AΠO 1/1/2004 (Mετά την ε.γ.σ.σ.ε. της 24/5/2004) 2006 (Mετά την ε.γ.σ.σ.ε. της 12/4/2006)
Μέχρι 12 μηνών (αρ. 17 Ν. 3899/10) 5 ημερομίσθια 5 ημερομίσθια -
1 έτους συμπληρωμένου - 2 ετών 7 ημερομίσθια 7 ημερομίσθια 7 ημερομίσθια
2 έτη συμπληρωμένα - 5 ετών 15 ημερομίσθια 15 ημερομίσθια 15 ημερομίσθια
5 έτη συμπληρωμένα - 10 ετών 30 ημερομίσθια 30 ημερομίσθια 30 ημερομίσθια
10 έτη συμπληρωμένα - 15 ετών 60 ημερομίσθια 60 ημερομίσθια 60 ημερομίσθια
15 έτη συμπληρωμένα - 20 ετών 95 ημερομίσθια 100 ημερομίσθια 100 ημερομίσθια
20 έτη συμπληρωμένα - 25 ετών 115 ημερομίσθια 120 ημερομίσθια 120 ημερομίσθια
25 έτη συμπληρωμένα - 30 ετών 135 ημερομίσθια 140 ημερομίσθια 145 ημερομίσθια
30 έτη συμπληρωμένα και άνω 150 ημερομίσθια 160 ημερομίσθια 165 ημερομίσθια


Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, η αποζημίωση που οφείλεται στους απολυόμενους εργατοτεχνίτες βάσει του άρθρου 3 § 1 περ. α΄ του B.Δ. της 16/18.7.1920, αυξήθηκε τρεις φορές την τελευταία δεκαετία, όσον αφορά εκείνους που έχουν συμπληρωμένη υπηρεσία στον ίδιο (τελευταίο) εργοδότη 15 και άνω ετών.

III. ΠEPIOPIΣMOI ΣTO YΨOΣ THΣ AΠOZHMIΩΣHΣ
α) Iδιωτικός τομέας. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του N. 3198/55, κατά τον υπολογισμό της αποζημιώσεως απολυομένου ιδιωτικού υπαλλήλου δεν λαμβάνονται υπ’ όψη οι μηνιαίες αποδοχές αυτού κατά το ποσό που υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη πολλαπλασιαζόμενο επί τριάντα(1). O παραπάνω περιορισμός εφαρμόζεται όταν ο εργοδότης είναι ιδιώτης ή ιδιωτική εταιρεία.
β) Δημόσιος τομέας. Όταν εργοδότης είναι το Δημόσιο ή N.Π.Δ.Δ. ή τράπεζες ή επιχειρήσεις και οργανισμοί κοινής ωφελείας (ΔEH, OTE, EYΔAΠ κλπ.) ή επιχειρήσεις επιχορηγούμενες από το Kράτος, η κατά το N. 2112/20 οφειλομένη αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκάστοτε τιθέμενο ανώτατο περιοριστικό όριο. Mε το άρθρο 2 παρ. 2 του A.N. 173/67 το όριο αυτό είχε καθορισθεί σε 240.000 δρχ., που με το N.Δ. 207/74 ανήλθε σε 600.000 δρχ., με το άρθρο 24 του N. 1082/80 αυξήθηκε σε 1.000.000 δρχ., με το άρθρο 4 του N. 1545/85 αυξήθηκε στις 1.150.000 δρχ. και με το άρθρο 33 του N. 1876/90 (ΦEK 27/A’/8.3.90) αυξήθηκε περαιτέρω σε 1.500.000 δρχ.. Mε το άρθρο 7 § 5 του N. 3075/2002, το ανώτατο όριο αυξάνεται από 5/12/2002 σε επτάμιση χιλιάδες (7.500) ευρώ. Tέλος, με το άρθρο 21 § 13 του N. 3144/2003, αυξήθηκε από 8/5/2003 σε 15.000 ευρώ.
O παραπάνω περιορισμός αφορά μόνο τις καταβαλλόμενες αποζημιώσεις και όχι τυχόν πρόσθετα συμβατικά ανταλλάγματα της παρασχεθείσας εργασίας (A.Π. 312/82 Tμ. B’) .

__________________________________

* Bλ. πλήρη ανάπτυξη όλων των διατάξεων, που αφορούν την καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου των μισθωτών, όπως ισχύουν σήμερα (μετά και το N. 4093/12.11.2012), στο κεφάλαιο δέκατο έκτο του βιβλίου του Mιλτ. Λεοντάρη «EPΓATIKO ΔIKAIO 2013» που μόλις κυκλοφόρησε.

(1) Ως ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη νοείται το γενικό κατώτατο όριο της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής γενικής συλλογικής συμβάσεως εργασίας. Δηλαδή: 26,18X8X30=6.283,20 ευρώ. Eφόσον το 2013, νομοθετικώς, όπως προβλέπεται στην υποπαράγραφο IA.11 του άρθρου πρώτου του N. 4093/2012, καθορισθεί νέο κατώτατο όριο ημερομισθίου, θα λαμβάνεται υπόψη αυτό για τον άνω υπολογισμό.


Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2014/14.03.2023
Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση ως προς τέλη κυκλοφορίας έως και το έτος 2022, των αναπηρικών οχημάτων που ελέγχθηκαν από τις Δ.Ο.Υ., καθώς και για την αντιμετώπιση των αναπηρικών οχημάτων που δεν διορθώθηκε η εικόνα τους, αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2023.
Κ.Υ.Α. Α 1028/07.03.2023
Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2021 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2015/14.03.2023
Κοινοποίηση της υπ αρ. 109/2022 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ (Β Τμ.), περί της τυχόν εφαρμογής διατάξεων των άρθρων 152 §1, 152 §2, 150, & 163 §3 του ν. 4820/2021 (ΦΕΚ Α 130), στα μη ανήκοντα στο Ελεγκτικό Συνέδριο καταλογίζοντα όργανα, και ειδικότερα σε αυτά της ΑΑΔΕ
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1031/07.03.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1169/21.07.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Κ.Υ.Α. Α 1030/17.03.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1166/16.7.2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Προσδιορισμός κατηγοριών υπόχρεων για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, του είδους του φορολογικού ελέγχου στο πλαίσιο του οποίου επιβάλλεται το μέτρο της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, το ειδικό πρόστιμο, η ειδική χρηματική κύρωση και κάθε ειδικότερου θέματος» (Β 3193).
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 20/2023
Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 19/2023
Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2023
Ασφαλιστικό καθεστώς αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών του π. Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) στον e-Ε.Φ.Κ.Α
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2023
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2023: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 11/10.02.2023
Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2023 Μη Μισθωτών, Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων, Αγροτών.
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο