Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/12.03.2024
Απαλλαγή Αλληλέγγυας Ευθύνης Καταβολής Ασφαλιστικών Οφειλών Νομικών Προσώπων. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 131 του ν. 5078/2023 (ΦΕΚ Α 211) περί κατάργησης της προθεσμίας υποβολής αίτησης από τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) για την απαλλαγή τους από την αλληλέγγυα ευθύνη καταβολής ασφαλιστικών οφειλών νομικών προσώπων.

 

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2024
Α.Π.: 378391
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13

ΣΧΕΤ.: α) η υπ' αρ. 9/2020 Εγκύκλιος ΚΕΑΟ
β) η υπ’ αρ. 42/2020 Εγκύκλιος ΚΕΑΟ
γ) το υπ’ αρ. 67796/31-03-2020 Έγγραφο ΚΕΑΟ
δ) η υπ’ αρ. 62/2021 Εγκύκλιος Γενικής Δ/νσης Εισφορών e-ΕΦΚΑ - ΚΕΑΟ
 

Με την α άνωθεν σχετική Εγκύκλιο κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α 201) με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί αλληλέγγυας ευθύνης διοικούντων νομικά πρόσωπα.

Με την β άνωθεν σχετική Εγκύκλιο κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν. 4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) με τις οποίες προστέθηκε στο άρθρο 66 του ν. 4646/2019 νέα παράγραφος 44 με την οποία ορίστηκε μεταξύ άλλων ως καταληκτική προθεσμία υποβολής αίτησης από τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) για την απαλλαγή τους λόγω έλλειψης υπαιτιότητας από την αλληλέγγυα ευθύνη καταβολής των ασφαλιστικών οφειλών των νομικών προσώπων στα οποία συμμετέχουν ως διοικούντες η 31η Δεκεμβρίου 2020.

Με το γ άνωθεν σχετικό έγγραφο παρασχέθηκαν οδηγίες σχετικά με την ορθή υλοποίηση ρύθμισης υπευθύνου με βάση τις νέες διατάξεις περί αλληλέγγυας ευθύνης διοικούντων του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α 201) επισημαίνοντας με ειδικό παράδειγμα (παράδειγμα 3) την ιδιαιτερότητα της περίπτωσης απώλειας ρύθμισης κατά την διάρκεια της θητεία ενός υπευθύνου ιδίως ως προς τις οφειλές οι οποίες ανάγονται σε χρονικές περιόδους πριν από την έναρξη της θητείας του οι οποίες όμως είχαν συμπεριληφθεί στην απολεσθείσα ρύθμιση εντός της θητείας του.

Με την δ άνωθεν σχετική Εγκύκλιο κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4826/2021 (ΦΕΚ Α 160), με τις οποίες τροποποιήθηκε το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 44 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α 201) ορίζοντας ως νέα καταληκτική προθεσμία υποβολής της εν λόγω αίτησης την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Με την παρούσα Εγκύκλιο κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 131 του ν. 5078/2023 (ΦΕΚ Α 211) με τις οποίες τροποποιήθηκε εκ νέου η παράγραφος 44 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α 201) καταργώντας εξολοκλήρου την παραπάνω προθεσμία και αποσαφηνίζοντας τις διακριτές αρμοδιότητες των υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ ως προς την εξέταση των αιτήσεων απαλλαγής ως εξής:

«Στην παρ. 44 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 (Α 201), περί της αλληλέγγυας ευθύνης για ασφαλιστικές εισφορές πρόσθετα τέλη, τόκους προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) στο τρίτο εδάφιο διαγράφεται η προθεσμία «μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021» και

β) μετά από το τρίτο εδάφιο προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο και η παρ. 44 διαμορφώνεται ως εξής:

«44. Η παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (Α 32), όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 64 του παρόντος και ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος εφαρμόζεται και για οφειλές που είχαν βεβαιωθεί σε βάρος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος και για τις οποίες ευθύνονται αλληλεγγύως, προσωπικά και εις ολόκληρον τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 31, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το άρθρο 64, καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση που είχαν βεβαιωθεί οφειλές κατ εφαρμογή άλλης διάταξης με την οποία θεσπίζεται αλληλέγγυα ευθύνη για ασφαλιστικές εισφορές, πρόσθετα τέλη, τόκους προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (Α 32) δεν ευθύνονται για τις οφειλές αυτές εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των περ. α), β) και γ) του άρθρου 64 του παρόντος και αίρονται τα σε βάρος τους ληφθέντα αναγκαστικά και άλλα μέτρα.

Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, υποβάλλεται αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), που είναι αρμόδιο για την επιδίωξη της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών.

Σε περίπτωση που δεν εκκρεμούν σε βάρος του αιτούντα ενεργές πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, η αίτηση του τρίτου εδαφίου υποβάλλεται στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και για εκκρεμείς υποθέσεις.

Η αρμόδια Υπηρεσία του ΚΕΑΟ εκδίδει πράξη, με την οποία αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση.

Κατά της απορριπτικής απόφασης ή της σιωπηρής απόρριψης της αίτησης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή του άρθρου 63 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Ποσά που έχουν εισπραχθεί από τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (Α 32) δεν επιστρέφονται.»

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις της παραγράφου 44 προβλέπεται ότι η διοικητική διαδικασία της εξέτασης αιτήσεων απαλλαγής των διοικούντων νομικά πρόσωπα λόγω έλλειψης υπαιτιότητας καθίσταται πάγια και απρόθεσμη.

Αιτήσεις απαλλαγής οι οποίες υποβλήθηκαν μετά την 31/12/2021 και απορρίφθηκαν ως εκπρόθεσμες δεν θα επανεξεταστούν από τις υπηρεσίες του Φορέα αλλά θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.

Επίσης, με τις νέες διατάξεις της παραγράφου 44 ορίζεται ρητά η αρμοδιότητα των υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ ως προς την εξέταση των αιτήσεων απαλλαγής ώστε, αν δεν υφίστανται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ενεργές πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του αιτούντα, τότε, η αίτηση δεν θα εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία ΚΕΑΟ η οποία χειρίζεται την οφειλή του νομικού προσώπου, αλλά από την αρμόδια Τοπική Δ/νση e-ΕΦΚΑ η οποία ελέγχει ασφαλιστικά την έδρα του νομικού προσώπου ως εργοδότη. Η προαναφερόμενη διάκριση αρμοδιοτήτων είχε ούτως ή άλλως ήδη υιοθετηθεί από τον Φορέα ως κατάλληλη διαχείριση των εν λόγω υποθέσεων και σχετικές οδηγίες είχαν ήδη παρασχεθεί με την δ άνωθεν σχετική εγκύκλιο.

Τέλος, ως προς τις ενδεικτικές περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας, σας γνωρίζουμε ότι παραμένουν σε ισχύ ως έχουν οι διατάξεις της υπ’ αρ. 65118/6-9-2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 4217) καθώς και οι αντίστοιχες ανά περίπτωση οδηγίες οι οποίες είχαν παρασχεθεί με την δ’ άνωθεν σχετική εγκύκλιο.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΚΕΑΟ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ e-ΕΦΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ

 

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1097/14.06.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1096/14.06.2024
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ρυμουλκών ή ναυαγοσωστικών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) με ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων γίνεται από εταιρείες του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1095/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1122/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται» (Β 4976).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1094/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1102/13.7.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (Β 4650)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1093/13.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο