Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)

Συνημμένα: Παράρτημα

Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/13.02.2024

e-ΕΦΚΑ 13/02/2024

Α. Π.: 215620

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 9

Σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις του Ν. 5078/2023 ρυθμίστηκαν θέματα μεταξύ των οποίων και η χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς. Ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου 122 του Ν. 5078/2023 προστέθηκε περίπτωση ε) στην παράγραφο 3 του άρθρου 35 του Ν. 4387/2016, με την οποία στους κληρικούς που είναι ασφαλισμένοι στο π. Ταμείο Προνοίας Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος παρέχεται το δικαίωμα κατά τον χρόνο άσκησης του λειτουργήματός τους να ζητήσουν την καταβολή εφάπαξ παροχής από τον φορέα αυτό για τα έτη που ήταν ασφαλισμένοι στον κλάδο εφάπαξ παροχών του e-ΕΦΚΑ, με την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Όσοι από τους ασφαλισμένους κληρικούς λάβουν την εφάπαξ παροχή σύμφωνα με την παρούσα διάταξη δεν δικαιούνται συμπληρωματικής εφάπαξ παροχής και απαλλάσσονται εφεξής της παρακράτησης και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τον κλάδο εφάπαξ παροχών του e-ΕΦΚΑ από την πρώτη του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης μέχρι τη συνταξιοδότησή τους από τον κλάδο κύριας ασφάλισης. Ως εκ τούτου, από την υποβολή της αίτησης για απονομή της εφάπαξ παροχής δεν πρέπει στους ασφαλισμένους αυτούς από την 1η του επόμενου μήνα να γίνεται η αντίστοιχη κράτηση.

Σε περίπτωση που εκ των υστέρων αποδειχθεί ότι δεν υφίσταται συντάξιμος χρόνος στον κλάδο κύριας ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, πλην όμως ο χρόνος αυτός έχει ληφθεί υπόψη για τη χορήγηση της εφάπαξ παροχής, το επιπλέον ποσό που λήφθηκε επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν στον κλάδο εφάπαξ παροχών του e-ΕΦΚΑ σε δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις με εντολή παρακράτησης από την κύρια σύνταξη. Στις περιπτώσεις που για οποιοδήποτε λόγο δεν απονεμηθεί κύρια σύνταξη, το ανωτέρω ποσό αναζητείται και εισπράττεται με κάθε νόμιμη διαδικασία ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

Κρίνεται αναγκαίο να επισημάνουμε ότι το ποσό της εφάπαξ παροχής των κληρικών εξακολουθεί να υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.4387/2016, όπως αυτό ισχύει. Στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία αποχώρησης για τον τρόπο υπολογισμού της εφάπαξ παροχής λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

Διευκρινίζουμε ότι από την παρούσα ρύθμιση εξαιρούνται τα άτομα που έλαβαν εφάπαξ παροχή σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 3232/2004 και για τα οποία ισχύει το νομοθετικό αυτό πλαίσιο.

Πέραν των προαναφερθέντων επιθυμούμε να διευκρινίσουμε ότι για την απονομή της εν λόγω παροχής υποβάλλεται σχετική αίτηση στην οικεία Μητρόπολη η οποία αποστέλλεται στη Β' Δ/νση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα. Εκτός από τα λοιπά δικαιολογητικά που ήδη προσκομίζονται μέχρι σήμερα και εξακολουθούν να ισχύουν απαιτείται η προσκόμιση Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών και βεβαίωση χρόνου ασφάλισης στην οποία θα καταγράφεται ρητά η έναρξη υπαγωγής στον κλάδο πρόνοιας, η απόδοση των προβλεπόμενων κατά νόμο εισφορών και η αναλυτική καταγραφή των αποδοχών και των κρατήσεων που έγιναν από 1/1/2009 και εφεξής.

Ακολουθεί συνημμένο ενημερωτικό σημείωμα με οδηγίες σχετικά με την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Η ΠΡ/ΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ι. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΥ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 122 ΤΟΥ Ν. 5078/2023
Με τις προαναφερόμενος διατάξεις του Ν. 5078/2023 και την ανωτέρω εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα ρυθμίστηκαν θέματα χορήγησης εφάπαξ παροχής σε εν ενεργεία κληρικούς, μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους.

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα επιχειρεί να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις και πρακτικές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία, προκειμένου να προληφθούν παρανοήσεις και σφάλματα στην υποβολή της σχετικής αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών, αλλά και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, ώστε να εκδίδονται οι αντίστοιχες αποφάσεις εφάπαξ παροχής με ορθό και γρήγορο τρόπο.

1) Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον κληρικό που επιθυμεί να κάνει χρήση των διατάξεων του Ν.5078/2023 στην αρμόδια Ιερά Μητρόπολη και όχι απευθείας στον e-ΕΦΚΑ. Στην αίτηση πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται: Επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΑΔΤ και ταχυδρομική δ/νση.

2) Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται ταυτόχρονα με την αίτηση είναι όμοια με όσα προσκομίζονταν μέχρι σήμερα (Παράρτημα 1 που ακολουθεί).

3) Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποστέλλονται από τις Ιερές Μητροπόλεις προς τον e-ΕΦΚΑ, καθώς και οι πίνακες που θα πρέπει να συμπληρωθούν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 2 που ακολουθεί.

4) Επισημαίνουμε ότι όσοι κληρικοί έχουν ήδη λάβει εφάπαξ παροχή, σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 3232/2004, εξαιρούνται της διάταξης του Ν. 5078/2023 και για αυτούς εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3232/2004.

5) Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι όσοι κληρικοί λάβουν εφάπαξ παροχή, σύμφωνα με την παρούσα, παύουν να καταβάλουν εισφορές υπέρ κλάδου πρόνοιας από την πρώτη του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Συνεπώς, δεν δικαιούται άλλη εφάπαξ παροχή στο μέλλον.

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1097/14.06.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1096/14.06.2024
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ρυμουλκών ή ναυαγοσωστικών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) με ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων γίνεται από εταιρείες του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1095/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1122/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται» (Β 4976).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1094/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1102/13.7.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (Β 4650)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1093/13.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο