Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 11 Ιουλίου 2023
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 35/2023
Διευκρινίσεις ΚΕΑΟ μετά τις μεταβολές στο νέο ΚΕΔΕ Ν.4978/2022. - Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4978/2022 (ΦΕΚ Α 190) περί Κύρωσης του νέου Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).


Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 35/2023
Αρ. Πρωτ.: 282586/Σ.714/07.06.23

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35

Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται οι διατάξεις του ν.4978/2022 «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Α 190/07.10.2022) με τις οποίες καταργείται το ν.δ. 356/1974 (παλαιός ΚΕΔΕ) και κυρώνεται νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (νέος ΚΕΔΕ), ο οποίος διέπει πλέον την διοικητική διαδικασία είσπραξης των δημοσίων εσόδων και ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 7/10/2022.

Με τον νέο ΚΕΔΕ επήλθαν μικρές μόνο μεταβολές στις επιμέρους εφαρμοζόμενες διαδικασίες είσπραξης δημοσίων εσόδων και ιδίως ως προς την διαδικασία επίδοσης των πράξεων εκτέλεσης οι οποίες αναλύονται περαιτέρω στη συνέχεια. Ως επί τω πλείστον, πραγματοποιήθηκαν κυρίως ορισμένες αναγκαίες προσαρμογές στις διατάξεις του παλαιού ΚΕΔΕ για την ενίσχυση της νομοτεχνικής και λογικής συνέπειας αυτών, όπως η απόδοσή τους στην δημοτική, η ενσωμάτωση σε αυτές των εκτός ΚΕΔΕ διατάξεων στις οποίες παρέπεμπε ο παλαιός ΚΕΔΕ, η απαλοιφή των παρωχημένων και εξ αυτού σιωπηρά μη εφαρμοζόμενων διατάξεων του παλαιού ΚΕΔΕ π.χ. περί προσωποκράτησης, κλπ.

Επακόλουθο των προαναφερόμενων προσαρμογών ήταν σε ορισμένες περιπτώσεις και η αναρίθμηση των άρθρων του νέου ΚΕΔΕ και για το λόγο αυτό στο κείμενο του ν. 4978/2022, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχουν προσαρτηθεί δύο πίνακες αντιστοίχησης οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως ευρετήρια. Στον πρώτο πίνακα παρατίθενται οι νέες «κωδικοποιητικές» διατάξεις του νέου ΚΕΔΕ ενώ στον δεύτερο πίνακα παρατίθενται οι «κωδικοποιούμενες» διατάξεις του παλαιού ΚΕΔΕ.

Οι μεταβολές που επήλθαν κυρίως στην επίδοση των πράξεων εκτέλεσης είναι εξής:

• Σύμφωνα με το άρθρο 10 του νέου ΚΕΔΕ, η συνταχθείσα από τον δικαστικό επιμελητή έκθεση κατάσχεσης κινητών περιουσιακών στοιχείων επιδίδεται πλέον στον κ. Γραμματέα του κατά τόπον αρμοδίου Ειρηνοδίκη και όχι απευθείας στον ίδιο τον Ειρηνοδίκη όπως ίσχυε προγενέστερα.

• Σύμφωνα με το άρθρο 20 του νέου ΚΕΔΕ, τα προγράμματα πλειστηριασμού κινητών περιουσιακών στοιχείων με επίσπευση Δημοσίου (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ΟΤΑ, κλπ), επιδίδονται ρητά πλέον στην Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, εφόσον ο πλειστηριασμός διενεργείται στην περιφέρεια της τέως Διοίκησης Πρωτευούσης, ενώ αν ο πλειστηριασμός διενεργείται οπουδήποτε αλλού τότε τα προγράμματα επιδίδονται στις Τοπικές Δ/νσεις e-ΕΦΚΑ στις οποίες εδρεύει η επισπεύδουσα υπηρεσία του Δημοσίου. Στις προϊσχύουσες διατάξεις του παλαιού ΚΕΔΕ προβλεπόταν ότι το πρόγραμμα επιδίδεται στην Αγροτική Τράπεζα καθώς και στα Υποκαταστήματα τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανεξάρτητα από τον τόπο της εκτέλεσης.

Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι, σύμφωνα με τις παρασχεθείσες οδηγίες του υπ αρ. Γ36/04/96/2019 Γενικού Εγγράφου του ΚΕΑΟ, τα προγράμματα πλειστηριασμού κινητών/ακινήτων δεν θα προωθούνται από τις Τοπικές Δ/νσεις του e-ΕΦΚΑ στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ αλλά θα αρχειοθετούνται, εφόσον η διεξαγωγή τους πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, δεδομένου ότι από 6/3/2019 το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής διεξαγωγής των πλειστηριασμών κινητών/ακινήτων παρακολουθείται από την Κεντρική Υπηρεσία ΚΕΑΟ η οποία μεριμνά για τον εντοπισμό των απαιτήσεων e-ΕΦΚΑ προς αναγγελία και ενημερώνει τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες ΚΕΑΟ ώστε να επιμεληθούν την έκδοση και έγκαιρη επίδοση των αναγγελιών στον υπάλληλο του πλειστηριασμού (συμβολαιογράφο).

• Σύμφωνα με το άρθρο 40 του νέου ΚΕΔΕ, επιδίδεται πλέον αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης ακινήτου και στους ενυπόθηκους δανειστές του ακινήτου εντός της ίδιας προβλεπόμενης προθεσμίας που ισχύει για την επίδοση της έκθεσης κατάσχεσης στον οφειλέτη, δηλαδή εντός τριών (3) ημερών από το πέρας της κατάσχεσης ή εντός έντεκα (11) ημερών εφόσον εδρεύουν εκτός της περιφέρειας του Πρωτοδικείου του τόπου της κατάσχεσης.

• Σύμφωνα με το άρθρο 41 του νέου ΚΕΔΕ, επεκτείνεται και στους ενυπόθηκους δανειστές η απαγόρευση διάθεσης του κατασχεμένου ακινήτου μετά την κατά τα προαναφερθέντα επίδοση σε αυτούς αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης, καθώς και η αυτοδίκαιη ακυρότητα τυχόν διάθεσης του ακινήτου από αυτούς μετά την εν λόγω επίδοση, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος και εξακολουθεί να ισχύει (και με τον νέο ΚΕΔΕ) και για τον οφειλέτη.

Οι προαναφερόμενες νέες επιδόσεις ισχύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 4978/2022, για κατασχέσεις με ημερομηνία εγγραφής στο οικείο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολόγιο από την έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων και μεταγενέστερα, δηλαδή από την 7/10/2022 και μεταγενέστερα.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ελέγχετε εφεξής ενδελεχώς τις εκτελεσμένες παραγγελίες κατάσχεσης κινητών/ακινήτων όταν επιστρέφονται από τους δικαστικούς επιμελητές στην υπηρεσία σας ως προς την τήρηση από αυτούς των προαναφερομένων νέων υποχρεωτικών επιδόσεων των εκθέσεων κατάσχεσης πριν την έγκριση καταβολής σε αυτούς των δικαιούμενων εξόδων και δικαιωμάτων.

• Σύμφωνα με τις τελικές διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 4978/2022 προβλέπεται ότι όπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται παραπομπή ή αναφορά γενικά στον ΚΕΔΕ, νοείται, εφεξής, η αντίστοιχη διάταξη του νέου ΚΕΔΕ καθώς και ότι οι κανονιστικές αποφάσεις ή άλλες διοικητικές πράξεις οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση διατάξεων του παλαιού ΚΕΔΕ εξακολουθούν να ισχύουν.

Ως εκ τούτου οι κάτωθι εκδοθείσες στο παρελθόν Υπουργικές και άλλες Αποφάσεις, οι οποίες εξειδικεύουν επιμέρους διαδικασίες είσπραξης δημοσίων εσόδων, παραμένουν εν ισχύ και εφαρμόζονται κανονικά:

✓ Η υπ αρ. 1089838/6612/0016/06 (ΦΕΚ Β 1560/24-10-2006) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του ύψους των δικαιωμάτων και εξόδων της διοικητικής εκτέλεσης των δικαιούχων προσώπων και του τρόπου είσπραξης αυτών».

✓ Η υπ αρ. Γ31/82/4.3.2015 Απόφαση Διοικητή τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ «Διαδικασία κοινοποίησης κατασχετηρίων για την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και δήλωσης αυτών με ηλεκτρονικά μέσα κατ εφαρμογή των άρθρων 30Α και επόμενα του Ν.Δ. 356/1974 (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων».

✓ Η υπ αρ. ΠΟΛ.1011/2018 (ΦΕΚ Β 63/18-01-2018) «Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), καθορισμός του αρμόδιου οργάνου προσδιορισμού της αξίας αυτής, της αμοιβής και του τρόπου πληρωμής αυτού καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος».

✓ Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ (Υπ. Απόφ. Φ.ΕΦΚΑ/οικ.22424/861/2017, ΦΕΚ Β 1720/2017) οι απαιτήσεις του Φορέα από ληξιπρόθεσμες εισφορές, πρόσθετα τέλη και επιβαρύνσεις, « ...εισπράττονται κατ εφαρμογή των διατάξεων της εκάστοτε νομοθεσίας, που διέπει την αναγκαστική είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων» και ως εκ τούτου οι διατάξεις του νέου ΚΕΔΕ όπως και οι αντίστοιχες του καταργηθέντος παλαιού ΚΕΔΕ εφαρμόζονται κατά την είσπραξη των οφειλόμενων εισφορών.


Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Κ.Ε.Α.Ο.
ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ

 

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2011/21.02.2024
Νέα προθεσμία προσκόμισης δικαιολογητικών για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2024, λόγω αναπηρίας αφενός για τα οχήματα που δεν διορθώθηκε έως σήμερα η εικόνα τους στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων (ΠΣΟ) και αφετέρου περιπτώσεις αναπήρων που έληγε η απόφαση απαλλαγής την 31/12/2023 λόγω λήξης της γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ (ή της ΑΣΥΕ).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2010/16.02.2024
Παροχή διευκρινίσεων περί των εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014 (ΕΛΠ), για συναλλαγές που διενεργούνται μέσω Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) και εξοφλούνται μέσω EFT/POS, κατ' εφαρμογή της υπό στοιχεία Α 1098/2022 (Β 3940) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1027/16.02.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1098/13.07.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για τη διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής "είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ."» (Β 3940).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1025/16.02.2024
Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1023/20.01.2024
Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες και διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και τον Φ.Π.Α. από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) στο πλαίσιο Συμφωνίας Έδρας με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/13.02.2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 8/13.02.2024
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται...
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 01/15.01.2024
Νέο νομικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος (λόγω γήρατος/αναπηρίας), με την αντικατάσταση του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α 85). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 με παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 45/15.09.2023
Ασφαλιστικές εισφορές εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 44/30.08.2023
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθείσων εισφορών σε δικαιούχους του δημοσίου.
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο