Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 11 Ιουλίου 2023
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 35/2023
Διευκρινίσεις ΚΕΑΟ μετά τις μεταβολές στο νέο ΚΕΔΕ Ν.4978/2022. - Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4978/2022 (ΦΕΚ Α 190) περί Κύρωσης του νέου Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).


Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 35/2023
Αρ. Πρωτ.: 282586/Σ.714/07.06.23

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35

Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται οι διατάξεις του ν.4978/2022 «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Α 190/07.10.2022) με τις οποίες καταργείται το ν.δ. 356/1974 (παλαιός ΚΕΔΕ) και κυρώνεται νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (νέος ΚΕΔΕ), ο οποίος διέπει πλέον την διοικητική διαδικασία είσπραξης των δημοσίων εσόδων και ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 7/10/2022.

Με τον νέο ΚΕΔΕ επήλθαν μικρές μόνο μεταβολές στις επιμέρους εφαρμοζόμενες διαδικασίες είσπραξης δημοσίων εσόδων και ιδίως ως προς την διαδικασία επίδοσης των πράξεων εκτέλεσης οι οποίες αναλύονται περαιτέρω στη συνέχεια. Ως επί τω πλείστον, πραγματοποιήθηκαν κυρίως ορισμένες αναγκαίες προσαρμογές στις διατάξεις του παλαιού ΚΕΔΕ για την ενίσχυση της νομοτεχνικής και λογικής συνέπειας αυτών, όπως η απόδοσή τους στην δημοτική, η ενσωμάτωση σε αυτές των εκτός ΚΕΔΕ διατάξεων στις οποίες παρέπεμπε ο παλαιός ΚΕΔΕ, η απαλοιφή των παρωχημένων και εξ αυτού σιωπηρά μη εφαρμοζόμενων διατάξεων του παλαιού ΚΕΔΕ π.χ. περί προσωποκράτησης, κλπ.

Επακόλουθο των προαναφερόμενων προσαρμογών ήταν σε ορισμένες περιπτώσεις και η αναρίθμηση των άρθρων του νέου ΚΕΔΕ και για το λόγο αυτό στο κείμενο του ν. 4978/2022, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχουν προσαρτηθεί δύο πίνακες αντιστοίχησης οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως ευρετήρια. Στον πρώτο πίνακα παρατίθενται οι νέες «κωδικοποιητικές» διατάξεις του νέου ΚΕΔΕ ενώ στον δεύτερο πίνακα παρατίθενται οι «κωδικοποιούμενες» διατάξεις του παλαιού ΚΕΔΕ.

Οι μεταβολές που επήλθαν κυρίως στην επίδοση των πράξεων εκτέλεσης είναι εξής:

• Σύμφωνα με το άρθρο 10 του νέου ΚΕΔΕ, η συνταχθείσα από τον δικαστικό επιμελητή έκθεση κατάσχεσης κινητών περιουσιακών στοιχείων επιδίδεται πλέον στον κ. Γραμματέα του κατά τόπον αρμοδίου Ειρηνοδίκη και όχι απευθείας στον ίδιο τον Ειρηνοδίκη όπως ίσχυε προγενέστερα.

• Σύμφωνα με το άρθρο 20 του νέου ΚΕΔΕ, τα προγράμματα πλειστηριασμού κινητών περιουσιακών στοιχείων με επίσπευση Δημοσίου (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ΟΤΑ, κλπ), επιδίδονται ρητά πλέον στην Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, εφόσον ο πλειστηριασμός διενεργείται στην περιφέρεια της τέως Διοίκησης Πρωτευούσης, ενώ αν ο πλειστηριασμός διενεργείται οπουδήποτε αλλού τότε τα προγράμματα επιδίδονται στις Τοπικές Δ/νσεις e-ΕΦΚΑ στις οποίες εδρεύει η επισπεύδουσα υπηρεσία του Δημοσίου. Στις προϊσχύουσες διατάξεις του παλαιού ΚΕΔΕ προβλεπόταν ότι το πρόγραμμα επιδίδεται στην Αγροτική Τράπεζα καθώς και στα Υποκαταστήματα τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανεξάρτητα από τον τόπο της εκτέλεσης.

Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι, σύμφωνα με τις παρασχεθείσες οδηγίες του υπ αρ. Γ36/04/96/2019 Γενικού Εγγράφου του ΚΕΑΟ, τα προγράμματα πλειστηριασμού κινητών/ακινήτων δεν θα προωθούνται από τις Τοπικές Δ/νσεις του e-ΕΦΚΑ στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ αλλά θα αρχειοθετούνται, εφόσον η διεξαγωγή τους πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, δεδομένου ότι από 6/3/2019 το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής διεξαγωγής των πλειστηριασμών κινητών/ακινήτων παρακολουθείται από την Κεντρική Υπηρεσία ΚΕΑΟ η οποία μεριμνά για τον εντοπισμό των απαιτήσεων e-ΕΦΚΑ προς αναγγελία και ενημερώνει τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες ΚΕΑΟ ώστε να επιμεληθούν την έκδοση και έγκαιρη επίδοση των αναγγελιών στον υπάλληλο του πλειστηριασμού (συμβολαιογράφο).

• Σύμφωνα με το άρθρο 40 του νέου ΚΕΔΕ, επιδίδεται πλέον αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης ακινήτου και στους ενυπόθηκους δανειστές του ακινήτου εντός της ίδιας προβλεπόμενης προθεσμίας που ισχύει για την επίδοση της έκθεσης κατάσχεσης στον οφειλέτη, δηλαδή εντός τριών (3) ημερών από το πέρας της κατάσχεσης ή εντός έντεκα (11) ημερών εφόσον εδρεύουν εκτός της περιφέρειας του Πρωτοδικείου του τόπου της κατάσχεσης.

• Σύμφωνα με το άρθρο 41 του νέου ΚΕΔΕ, επεκτείνεται και στους ενυπόθηκους δανειστές η απαγόρευση διάθεσης του κατασχεμένου ακινήτου μετά την κατά τα προαναφερθέντα επίδοση σε αυτούς αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης, καθώς και η αυτοδίκαιη ακυρότητα τυχόν διάθεσης του ακινήτου από αυτούς μετά την εν λόγω επίδοση, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος και εξακολουθεί να ισχύει (και με τον νέο ΚΕΔΕ) και για τον οφειλέτη.

Οι προαναφερόμενες νέες επιδόσεις ισχύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 4978/2022, για κατασχέσεις με ημερομηνία εγγραφής στο οικείο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολόγιο από την έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων και μεταγενέστερα, δηλαδή από την 7/10/2022 και μεταγενέστερα.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ελέγχετε εφεξής ενδελεχώς τις εκτελεσμένες παραγγελίες κατάσχεσης κινητών/ακινήτων όταν επιστρέφονται από τους δικαστικούς επιμελητές στην υπηρεσία σας ως προς την τήρηση από αυτούς των προαναφερομένων νέων υποχρεωτικών επιδόσεων των εκθέσεων κατάσχεσης πριν την έγκριση καταβολής σε αυτούς των δικαιούμενων εξόδων και δικαιωμάτων.

• Σύμφωνα με τις τελικές διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 4978/2022 προβλέπεται ότι όπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται παραπομπή ή αναφορά γενικά στον ΚΕΔΕ, νοείται, εφεξής, η αντίστοιχη διάταξη του νέου ΚΕΔΕ καθώς και ότι οι κανονιστικές αποφάσεις ή άλλες διοικητικές πράξεις οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση διατάξεων του παλαιού ΚΕΔΕ εξακολουθούν να ισχύουν.

Ως εκ τούτου οι κάτωθι εκδοθείσες στο παρελθόν Υπουργικές και άλλες Αποφάσεις, οι οποίες εξειδικεύουν επιμέρους διαδικασίες είσπραξης δημοσίων εσόδων, παραμένουν εν ισχύ και εφαρμόζονται κανονικά:

✓ Η υπ αρ. 1089838/6612/0016/06 (ΦΕΚ Β 1560/24-10-2006) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του ύψους των δικαιωμάτων και εξόδων της διοικητικής εκτέλεσης των δικαιούχων προσώπων και του τρόπου είσπραξης αυτών».

✓ Η υπ αρ. Γ31/82/4.3.2015 Απόφαση Διοικητή τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ «Διαδικασία κοινοποίησης κατασχετηρίων για την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και δήλωσης αυτών με ηλεκτρονικά μέσα κατ εφαρμογή των άρθρων 30Α και επόμενα του Ν.Δ. 356/1974 (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων».

✓ Η υπ αρ. ΠΟΛ.1011/2018 (ΦΕΚ Β 63/18-01-2018) «Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), καθορισμός του αρμόδιου οργάνου προσδιορισμού της αξίας αυτής, της αμοιβής και του τρόπου πληρωμής αυτού καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος».

✓ Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ (Υπ. Απόφ. Φ.ΕΦΚΑ/οικ.22424/861/2017, ΦΕΚ Β 1720/2017) οι απαιτήσεις του Φορέα από ληξιπρόθεσμες εισφορές, πρόσθετα τέλη και επιβαρύνσεις, « ...εισπράττονται κατ εφαρμογή των διατάξεων της εκάστοτε νομοθεσίας, που διέπει την αναγκαστική είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων» και ως εκ τούτου οι διατάξεις του νέου ΚΕΔΕ όπως και οι αντίστοιχες του καταργηθέντος παλαιού ΚΕΔΕ εφαρμόζονται κατά την είσπραξη των οφειλόμενων εισφορών.


Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Κ.Ε.Α.Ο.
ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ

 

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1093/13.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1092/13.06.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
Α.Υ.Ο. Α 1057/12.04.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1050/01.02.2019 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά» (Β 735).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2042/04.06.2024
Οδηγίες για τη θέση σε παραγωγική λειτουργία της Έκδοσης 3 (R3) του Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών (ICS2) και την υποβολή συνόλων δεδομένων της Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου (ENS) για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1090/07.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο