Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 45/15.09.2023
Ασφαλιστικές εισφορές εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο.


Ασφαλιστικές εισφορές εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο. - Ασφαλιστικές εισφορές εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο και παράλληλα ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα (Ελ. Επαγγελματίας, Αυτοαπασχολούμενος ή Αγρότης) ή και μισθωτή απασχόληση, για τα έτη 2017 - 2019.

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 45/15.09.2023
Αριθμ. Πρωτ. 435332/15.09.2023

Με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α 43/28.02.2020) «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις», αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4387/2016, που αφορούσε στη θέσπιση ειδικού παραβόλου ασφαλιστικής κάλυψης εργατών γης και ισχύουν τροποποιούμενες οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3863/2010, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα καθορισμού χρόνου ασφάλισης και ασφαλιστικών εισφορών εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο, με αναδρομική ισχύ από 01/01/2017.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 6 εδάφια γ και δ του ανωτέρω άρθρου, καθορίστηκε ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών στις περιπτώσεις εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο και παράλληλα ασκούν και άλλη δραστηριότητα για την οποία προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ καθώς και στις περιπτώσεις που παράλληλα ασκούν και άλλη δραστηριότητα μη μισθωτή ή και μισθωτή για την οποία προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης σε άλλον, πλην ΟΓΑ, πρώην φορέα ασφάλισης.
Με την παρούσα, γνωστοποιούνται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ως προς τον προσδιορισμό των εισφορών στις περιπτώσεις εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο και παράλληλα ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα (Ελ. Επαγγελματίας, Αυτοαπασχολούμενος ή Αγρότης) ή και μισθωτή απασχόληση για τα έτη 2017 - 2019 και η υλοποίηση της διαδικασίας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών των ανωτέρω προσώπων.

ΓΕΝΙΚΑ

Οι εν λόγω εργάτες γης, δεδομένου ότι ασκούν παράλληλα και δραστηριότητα για την οποία έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ ή δραστηριότητα/απασχόληση για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση άλλου πρώην φορέα κύριας ασφάλισης (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), καταβάλουν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές:
- Για την ασκούμενη δραστηριότητα για την οποία έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ, ή δραστηριότητα/απασχόληση για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση άλλου πρώην φορέα κύριας ασφάλισης (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
- Ως εργάτες γης ποσό ίσο με το 10% επί των αμοιβών μέσω εργοσήμων.

Α. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Από τις σχετικές διατάξεις για τον προσδιορισμό των εισφορών ανά ασφαλιστική περίπτωση προβλέπονται τα εξής:
I. Εργάτες Γης που αμείβονται με εργόσημο και παράλληλα ασκούν δραστηριότητα ασφαλιστέα στον πρώην ΟΓΑ
Στις περιπτώσεις των εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο και παράλληλα ασκούν άλλη δραστηριότητα, για την οποία βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ισχύουν, προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον π. ΟΓΑ, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται, βάσει του Καθαρού Φορολογητέου Αποτελέσματος (ΚΦΑ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 και 41 παρ. 2 του ν. 4387/2016, όπως ίσχυαν έως 31/12/2019 και σε αυτή προστίθεται η εισφορά που έχει καταβληθεί μέσω εργοσήμου. Σε κάθε περίπτωση η προκύπτουσα εισφορά δεν μπορεί να υπολείπεται της προβλεπόμενης ελάχιστης μηνιαίας εισφοράς.
Προκειμένου να ελεγχθεί η καταβολή της ανωτέρω προβλεπόμενης ασφαλιστικής εισφοράς, αθροίζονται οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές (βάσει του ΚΦΑ) λόγω της αγροτικής δραστηριότητας και του εργοσήμου.
Σε περίπτωση που το άθροισμα των ασφαλιστικών εισφορών δεν καλύπτει την κατά περίπτωση προβλεπόμενη ελάχιστη εισφορά, η σχετική διαφορά αναζητείται σε δόσεις.
Σε περίπτωση που το ως άνω άθροισμα υπερκαλύπτει την ελάχιστη εισφορά, το επιπλέον ποσό δεν επιστρέφεται και αξιοποιείται για τη λήψη παροχών από τον e-ΕΦΚΑ.
Μέχρι την ολοκλήρωση του προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης από εργόσημο, οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που προκύπτουν βάσει του Καθαρού Φορολογητέου Αποτελέσματος (ΚΦΑ) ή την ελάχιστη προβλεπόμενη εισφορά, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 και 41 παράγραφος 2 του ν. 4387/2016 όπως ίσχυαν μέχρι 31/12/2019, όπως αυτές προσδιορίζονται, αναζητούνται και οριστικοποιούνται μέσω της εκκαθαριστικής διαδικασίας εισφορών μη μισθωτού.
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που έχει ήδη καταβληθεί για την αγροτική δραστηριότητα η ελάχιστη εισφορά και μετά τον συνυπολογισμό των εισφορών που έχουν καταβληθεί μέσω εργοσήμου, προκύπτει ότι ο ασφαλισμένος δεν οφείλει να καταβάλλει την ελάχιστη εισφορά αλλά εισφορά βάσει του Καθαρού Φορολογητέου Αποτελέσματος (ΚΦΑ), τυχόν μη οφειλόμενα ποσά που έχουν καταβληθεί από τον ασφαλισμένο, επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
II. Εργάτες Γης που αμείβονται με εργόσημο και παράλληλα ασκούν δραστηριότητα (μη μισθωτή ή και μισθωτή) ασφαλιστέα σε πρώην φορέα πλην ΟΓΑ
Δεδομένου ότι σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο οι εργάτες γης που αμείβονται με εργόσημο υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ (άρθ. 27 ν. 2639/1998), στις περιπτώσεις των εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο και παράλληλα ασκούν άλλη δραστηριότητα/απασχόληση, για την οποία βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ισχύουν, προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης και σε άλλο π. Φορέα Κύριας ασφάλισης (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) πλην ΟΓΑ, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται βάσει των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1 του ν. 4387/2016, όπως ίσχυαν μέχρι 31/12/2019, εφαρμόζοντας αντίστοιχα τα προβλεπόμενα για τις περιπτώσεις παράλληλης μη μισθωτής ή και μισθωτής απασχόλησης, με συνυπολογισμό της εισφοράς που έχει καταβληθεί μέσω εργοσήμου. Σε κάθε περίπτωση η προκύπτουσα εισφορά δεν μπορεί να υπολείπεται της προβλεπόμενης ελάχιστης μηνιαίας εισφοράς.
Προκειμένου να ελεγχθεί η καταβολή της ανωτέρω προβλεπόμενης ασφαλιστικής εισφοράς, αθροίζονται οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές (βάσει του ΚΦΑ ή και εισφοροδοτούμενων αποδοχών μισθωτής απασχόλησης) λόγω της παράλληλης μη μισθωτής ή και μισθωτής απασχόλησης και του εργοσήμου.
Σε περίπτωση που το άθροισμα των ασφαλιστικών εισφορών δεν καλύπτει την κατά περίπτωση προβλεπόμενη ελάχιστη εισφορά, η σχετική διαφορά αναζητείται σε δόσεις.
Σε περίπτωση που το ως άνω άθροισμα υπερκαλύπτει την ελάχιστη εισφορά, το επιπλέον ποσό δεν επιστρέφεται και αξιοποιείται για τη λήψη παροχών από τον e-ΕΦΚΑ.
Μέχρι την ολοκλήρωση του προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης από εργόσημο, οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που προκύπτουν βάσει του Καθαρού Φορολογητέου Αποτελέσματος (ΚΦΑ) και των αποδοχών τυχόν μισθωτής απασχόλησης ή την ελάχιστη προβλεπόμενη εισφορά, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 όπως ίσχυαν μέχρι 31/12/2019, όπως αυτές προσδιορίζονται, αναζητούνται και οριστικοποιούνται μέσω της εκκαθαριστικής διαδικασίας εισφορών μη μισθωτού.
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που έχει ήδη καταβληθεί για την ασκούμενη δραστηριότητα (μη μισθωτή ή και μισθωτή) η ελάχιστη εισφορά και μετά τον συνυπολογισμό των εισφορών που έχουν καταβληθεί μέσω εργοσήμου, προκύπτει ότι ο ασφαλισμένος δεν οφείλει να καταβάλλει την ελάχιστη εισφορά αλλά εισφορά βάσει του Καθαρού Φορολογητέου Αποτελέσματος (ΚΦΑ) και των αποδοχών τυχόν μισθωτής απασχόλησης, τα μη οφειλόμενα ποσά που έχουν καταβληθεί από τον ασφαλισμένο επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω προσδιορίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές και στις περιπτώσεις εργατών γης που παράλληλα ασκούν και άλλη δραστηριότητα ασφαλιστέα στον πρώην ΟΓΑ και μισθωτή απασχόληση (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ).

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, μέχρι την ολοκλήρωση του προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης από εργόσημο, οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016 όπως ίσχυαν μέχρι 31/12/2019, όπως αυτές προσδιορίζονται, αναζητούνται και οριστικοποιούνται μέσω της εκκαθαριστικής διαδικασίας εισφορών μη μισθωτού.
Η διαδικασία προσδιορισμού και οριστικοποίησης ασφαλιστικών εισφορών για τα έτη 2017 έως 2019 για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους (Ελ. Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες) καθώς και για όσους είχαν παράλληλη μισθωτή απασχόληση ή υπάγονταν στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, έχει ήδη πραγματοποιηθεί και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα αναζητήθηκε τυχόν οφειλή που προέκυψε ή συμψηφίσθηκαν/επεστράφησαν στον δικαιούχο τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα. (εγκύκλιες οδηγίες e-ΕΦΚΑ αρ. 21/2018, 45/2018, 50/2018).
Για την υλοποίηση των προβλεπομένων (στις περιπτώσεις εργατών γης που λαμβάνουν αμοιβή από εργόσημα στα έτη 2017 - 2019 και παράλληλα ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα -ασφαλιστέα στον πρώην ΟΓΑ ή σε άλλο πρώην φορέα - ή και μισθωτή), με συνυπολογισμό και των καταβληθέντων εισφορών μέσω εργοσήμων (10% των αμοιβών) και ειδικότερα για
- τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών
- τον έλεγχο εξόφλησής τους
- τον προσδιορισμό και την διαχείριση των οφειλών και των πιστωτικών υπολοίπων που θα προκύψουν,
πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες:
1. Προσδιορίσθηκε - ανά έτος - ο χρόνος ασφάλισης στον π. ΟΓΑ του εργάτη γης σύμφωνα με τα οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθ.. 38 του ν. 4670/2020. (εγκύκλιος οδηγία ε-ΕΦΚΑ αρ. 42/2021)
2. Προσδιορίσθηκε το ποσό εισφοράς εργοσήμου ανά μήνα ασφάλισης (ισόποση κατανομή)
3. Για τους κοινούς μήνες ασφάλισης, (λόγω εργοσήμου και παράλληλης άσκησης μη μισθωτής δραστηριότητας με υποχρέωση ασφάλισης σε π. Φορείς Μη Μισθωτών ε-ΕΦΚΑ ή και μισθωτής), ελέγχθηκε η εξόφληση μηνιαίως των προβλεπόμενων - κατά περίπτωση - ασφαλιστικών εισφορών (μη μισθωτού με βάση το ΚΦΑ ή και μισθωτού βάση των αποδοχών, με συνυπολογισμό και της εισφοράς μέσω εργοσήμου), μέσω διαδικασίας τροποποίησης της εκκαθάρισης εισφορών μη μισθωτού.
Υπενθυμίζουμε ότι στις περιπτώσεις παράλληλης απασχόλησης μισθωτού και μη μισθωτού, καταβάλλεται υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας για τους Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενου (π. ΟΑΕΕ, π. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και π. ΕΤΑΑ) μία εισφορά και συγκεκριμένα η ποσοστιαία εισφορά από τη μισθωτή απασχόληση (σχετ. η Δ.15/Δ'/οικ. 61080/1692/5.12.2018 οδηγία του ΥΠΕΚΑΑ).
Επιπλέον, η προβλεπόμενη από το άρθρο 40 παρ. 10 του ν. 4387/2016 εισφορά για τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ), δεν καταβάλλεται εφόσον από την ασκούμενη μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα έχει καταβληθεί ασφαλιστική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (εγκύκλιος ε-ΕΦΚΑ αρ. 27/2017).
4. Για τη γνωστοποίηση στους ασφαλισμένους του αποτελέσματος της ανωτέρω διαδικασίας έχει αναρτηθεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (www.efka.gov.gr) → Εισφορές μη μισθωτού → Ηλ. Υπηρεσίες →Υποχρεώσεις Κοινωνικής Ασφάλισης → Εκκαθαρίσεις) ειδοποιητήριο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ».
5. Ενημερώθηκε η ασφαλιστική ιστορία, ανά μήνα, διακριτά με τον ασφαλιστικό χρόνο εργάτη γης και με τον ασφαλιστικό χρόνο από την παράλληλα ασκούμενη μη μισθωτή ή και μισθωτή δραστηριότητα.

Γ. ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Με το ειδοποιητήριο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ» που έχει αναρτηθεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι εν λόγω ασφαλισμένοι ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της ανωτέρω διαδικασίας μετά τον συνυπολογισμό της εισφοράς εργοσήμου. Σημειώνεται ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι ήδη καταβληθείσες εισφορές, λόγω άσκησης μη μισθωτής δραστηριότητας ή και εισφοροδοτούμενων αποδοχών μισθωτής, όπως είχαν αποτυπωθεί κατά την εκκαθαριστική διαδικασία εισφορών μη μισθωτού.
Το αποτέλεσμα της τροποποίησης εκκαθάρισης εισφορών μη μισθωτού μπορεί να είναι:
I. μείωση χρεωστικού υπολοίπου (στην περίπτωση που η εισφορά εργοσήμου αξιοποιείται για την συμπλήρωση της ελάχιστης εισφοράς)
Καταβληθέντα ποσά για την εξόφληση δόσεων της τροποποιούμενης εκκαθάρισης, εξοφλούν τις αντίστοιχες νέες μειωμένες δόσεις. Πιστωτικά υπόλοιπα που προκύπτουν, μετά την εξόφληση των νέων δόσεων, συμψηφίζονται/επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Οφειλόμενες δόσεις εξοφλούνται ή ρυθμίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στο ΚΕΑΟ.
II. καμία μεταβολή (στην περίπτωση που οι προβλεπόμενες εισφορές μη μισθωτού με βάση το ΚΦΑ ή και μισθωτής απασχόλησης βάση αποδοχών καλύπτουν την ελάχιστη βάση και η εισφορά εργοσήμου αξιοποιείται για τη λήψη παροχών από τον e-ΕΦΚΑ). Στις περιπτώσεις μη τροποποίησης πιστωτικών εκκαθαρίσεων το νέο αποτέλεσμα είναι μηδενικό δεδομένου ότι έχουν ήδη συμψηφισθεί ή επιστραφεί τα πιστωτικά υπόλοιπα.
III. πιστωτικό υπόλοιπο (στην περίπτωση που οι ήδη καταβληθείσες εισφορές υπερβαίνουν την προβλεπόμενη εισφορά). Τα πιστωτικά υπόλοιπα συμψηφίζονται/επιστρέφονται στους δικαιούχους ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.

Δ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ

Στις περιπτώσεις που το αποτέλεσμα της ανωτέρω διαδικασίας είναι ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση πιστωτικών υπολοίπων αχρεωστήτως καταβληθέντων, το ποσό συμψηφίζεται με τρέχουσες εισφορές και το υπόλοιπο επιστρέφεται στους δικαιούχους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (αριθ. Δ.15/Δ/90598/11.11.2021 Υπουργική Απόφαση).
Ειδικότερα για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προβλέπεται:
- η υποβολή αίτησης από τον δικαιούχο και
- η επιστροφή άτοκα στους δικαιούχους του υπόλοιπου ποσού που προκύπτει μετά από συμψηφισμό με οφειλές, ρυθμισμένες ή μη.
Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση για επιστροφή, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα χρηματικά ποσά παραμένουν στον e-ΕΦΚΑ ως πιστωτικά υπόλοιπα, συμψηφιζόμενα με επόμενες ασφαλιστικές εισφορές.
Η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Αίτηση Επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντων» (Αγρότες → Αίτηση Επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντων).
Για την πρόσβαση στην υπηρεσία υποβολής αίτησης απαιτείται η χρήση κωδικών taxis και ο ΑΜΚΑ.
Οι αιτήσεις επιστροφής επεξεργάζονται μηνιαίως και για το αποτέλεσμα της επεξεργασίας ενημερώνονται οι αιτούντες με αποστολή μηνύματος στην δηλωθείσα δ/νση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).
Με ευθύνη των Προϊσταμένων των Τοπικών Διευθύνσεων να λάβει γνώση του παρόντος το προσωπικό αρμοδιότητάς τους, για την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2011/21.02.2024
Νέα προθεσμία προσκόμισης δικαιολογητικών για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2024, λόγω αναπηρίας αφενός για τα οχήματα που δεν διορθώθηκε έως σήμερα η εικόνα τους στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων (ΠΣΟ) και αφετέρου περιπτώσεις αναπήρων που έληγε η απόφαση απαλλαγής την 31/12/2023 λόγω λήξης της γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ (ή της ΑΣΥΕ).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2010/16.02.2024
Παροχή διευκρινίσεων περί των εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014 (ΕΛΠ), για συναλλαγές που διενεργούνται μέσω Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) και εξοφλούνται μέσω EFT/POS, κατ' εφαρμογή της υπό στοιχεία Α 1098/2022 (Β 3940) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1027/16.02.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1098/13.07.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για τη διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής "είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ."» (Β 3940).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1025/16.02.2024
Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1023/20.01.2024
Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες και διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και τον Φ.Π.Α. από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) στο πλαίσιο Συμφωνίας Έδρας με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/13.02.2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 8/13.02.2024
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται...
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 01/15.01.2024
Νέο νομικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος (λόγω γήρατος/αναπηρίας), με την αντικατάσταση του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α 85). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 με παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 45/15.09.2023
Ασφαλιστικές εισφορές εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 44/30.08.2023
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθείσων εισφορών σε δικαιούχους του δημοσίου.
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο