Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 44/30.08.2023
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθείσων εισφορών σε δικαιούχους του δημοσίου.


Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθείσων εισφορών σε δικαιούχους του δημοσίου - Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους ασφαλισμένους που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και σε εργοδότες του δημοσίου τομέα: - διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στον e-Ε.Φ.Κ.Α. - διαχείριση αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί από 01/01/2017. - επιστροφή εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης που καταβλήθηκαν αχρεώστητα έως 31/12/2016 στο δημόσιο και από 01/01/2017 έως 31/12/2019 στον e-Ε.Φ.Κ.Α.

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 44/30.08.2023
Αριθμ. Πρωτ. 408939/30.08.2023

Σας κοινοποιούμε την ως άνω απόφαση Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο: «Καθορισμός της διαδικασίας συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-Ε.Φ.Κ.Α.)» και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή της:

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Όπως ρητώς διαλαμβάνεται στην κοινοποιούμενη απόφαση Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές νοούνται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., για οποιαδήποτε αιτία, και για τα οποία, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής τους.
Ενδεικτικά, περιπτώσεις για τις οποίες η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών χαρακτηρίζεται ως «αχρεώστητη» αποτελούν η καταβολή εισφορών πέραν του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών (πλαφόν), η καταβολή εισφορών για αποδοχές, τμήματα αποδοχών και για πρόσθετες αμοιβές-αποζημιώσεις, για τις οποίες ρητά προβλέπεται η μη καταβολή εισφορών, η καταβολή εισφορών πέραν της νόμιμης βάσης υπολογισμού, οι εισφορές που προκύπτουν ως υπερβάλλουσες των οφειλομένων από μεταβολή του χρόνου ασφάλισης, των πακέτων κάλυψης ή της ιδιότητας των ασφαλισμένων/ασφαλισθέντων πριν την 1/1/1993 (παλαιοί ασφαλισμένοι) ή μετά την 1/1/1993 (νέοι ασφαλισμένοι), κ.λπ..
Κατ' εξαίρεση, δεν θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί σε περιπτώσεις που προκύπτει ακύρωση χρόνου λόγω δόλιας ή εικονικής ασφάλισης.
Ο συμψηφισμός με οφειλή και η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών αφορούν σε χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί υπέρ των κλάδων ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και σε χρηματικά ποσά που έχουν εισπραχθεί αχρεωστήτως από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., του τ. Ο.Α.Ε.Δ (νυν Δ.ΥΠ.Α.), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα, για τον οποίο ο e-Ε.Φ.Κ.Α. συνεισπράττει εισφορές.
Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για τη διαχείριση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από 01/01/2017 και εφεξής από δικαιούχους μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα ή για λογαριασμό αυτών, και από δικαιούχους φορείς απασχόλησής τους και καθορίζεται η διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στο Δημόσιο μέχρι 31/12/2016 και στον e-Ε.Φ.Κ.Α. από 01/01/2017 μέχρι 31/12/2019, του κλάδου Κύριας Σύνταξης.
Για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών που αφορούν στους λοιπούς κλάδους (επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχών και υγειονομικής περίθαλψης), όπως επίσης και για την επιστροφή εισφορών που καταβλήθηκαν από 01/01/2020 και εφεξής, θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων.

Β. ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Με την υπ' αριθμ. 33/2018 Εγκύκλιο του Ε.Φ.Κ.Α. παρασχέθηκαν οδηγίες για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους εργοδότες και μισθωτούς ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 104 του Ν. 4387/2016 (Α' 85), όπως αντικαταστάθηκαν από τότε που ίσχυσαν, με αυτές του άρθρου 15 του Ν. 4488/2017 (Α' 137) και αυτών της υπ' αριθμ.: Δ15/Δ/12601/293/01-03-2018 Απόφασης Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και καθορίστηκε η διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικών εισφορών.
Με την κοινοποιούμενη Απόφαση εντάσσονται στη διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών και οι απαιτήσεις ασφαλισμένων που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, καθώς και αυτές των εργοδοτών του Δημοσίου Τομέα, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς τους, ενώ καθορίζεται η διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών στον ε-ΕΦΚΑ ασφαλιστικών εισφορών.

Γ. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 της κοινοποιούμενης Υπουργικής Απόφασης, τα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις έχουν εφαρμογή:
Ι) Σε περιπτώσεις που προκύπτει επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σύμφωνα με τα προηγούμενα και η σχετική αξίωση έχει γεννηθεί ή θα γεννηθεί μετά την 1/1/2017.
ΙΙ) Σε εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών οι οποίες έχουν υποβληθεί στους ενταχθέντες β-Ε.Φ.Κ.Α. ασφαλιστικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, μέχρι 31/12/2016, ή στον e-Ε.Φ.Κ.Α. από 1/1/2017, και βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας.
Οι απαιτήσεις από αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές δεν πρέπει να έχουν υποπέσει σε παραγραφή κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αιτήσεως. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 40 του Α.Ν.1846/1951, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 825/1978 και τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 21 του Ν. 1902/1990, οι απαιτήσεις από αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή. Επομένως είναι απαιτητό το ποσό των εισφορών που καταβλήθηκε αχρεώστητα κατά την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αιτήσεως για επιστροφή αυτών.
Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ορίζεται ότι οι αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης έως 31/12/2016 στο Δημόσιο και από 1/1/2017 έως 31/12/2019 στον e-Ε.Φ.Κ.Α., για τα πρόσωπα της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016, επιστρέφονται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγουμένων άρθρων, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης που εκδίδεται από τους οικείους εκκαθαριστές μισθοδοσίας.
Σημειώνεται ότι, με τις διατάξεις της περ. α 'της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016, από 1.1.2017 οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α' και β' βαθμίδας, οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

Δ. ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ 31/12/2019

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για τη διεκπεραίωση αιτήσεων επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών κύριας σύνταξης, μισθωτών ασφαλισμένων και εργοδοτών του Δημοσίου Τομέα, οι οποίες έχουν καταβληθεί στο Δημόσιο έως 31/12/2016 και στον e-Ε.Φ.Κ.Α. από 1/1/2017 και εφεξής, και αφορούν σε χρονικό διάστημα έως 31/12/2019.
Για απαιτήσεις μισθωτών ασφαλισμένων και εργοδοτών, κατά το μέρος που αφορούν στους λοιπούς κλάδους ασφάλισης (επικουρικής ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης και εφάπαξ παροχών), καθώς επίσης και για τις αιτήσεις (ασφαλισμένων και εργοδοτών) που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 1/1/2020 και εφεξής, κατά το οποίο έχει εφαρμογή η Α.Π.Δ. Δημοσίου, θα δοθούν οδηγίες όπως προαναφέρθηκε.
Οι ήδη υποβληθείσες αιτήσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών θα διαβιβαστούν στις κατά τόπο αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α., στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων εντάσσεται ο φορέας ή η Υπηρεσία απασχόλησης των δικαιούχων ασφαλισμένων και των εργοδοτών.
Η διαδικασία διεκπεραίωσης εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών κύριας σύνταξης, μισθωτών ασφαλισμένων και εργοδοτών του Δημοσίου Τομέα, που αφορούν στο χρονικό διάστημα έως 31/12/2019, καθώς και των αιτήσεων που θα υποβληθούν για το ίδιο χρονικό διάστημα από την κοινοποίηση της παρούσας και εφεξής, περιλαμβάνει κατά στάδιο την ακόλουθη ροή εργασιών:

Δ.1: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΟΠΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 περ. α της κοινοποιούμενης Υ.Α, για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών στις περιπτώσεις μισθωτών ασφαλισμένων, υποβάλλεται σχετική αίτηση από τον δικαιούχο των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, ασφαλισμένο ή και εργοδότη. Στην αίτηση αυτή (επισυνάπτονται υποδείγματα) θα πρέπει, προκειμένου για ασφαλισμένο δικαιούχο, να αναφέρονται οι κλάδοι ασφάλισης, για τους οποίους χώρησε η αχρεώστητη καταβολή, το χρονικό διάστημα, καθώς και η αιτία με περιληπτική περιγραφή. Επίσης θα πρέπει να σημειώνεται η σχέση εργασίας του δικαιούχου (μόνιμος υπάλληλος, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ κ.λπ..).
Στην αίτηση που θα υποβάλλεται από δικαιούχους εργοδότες θα πρέπει να αναφέρεται η νομική μορφή (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. κ.λπ..), καθώς και η Υπηρεσία και ο τόπος απασχόλησης του ασφαλισμένου, για τον οποίο εχώρησε η αχρεώστητη καταβολή, ειδικά όταν πρόκειται για αποκεντρωμένη περιφερειακή Υπηρεσία του Φορέα.
Αρμόδια Τοπική Δ/νση του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την υποβολή της αίτησης για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών και την έκδοση σχετικής απόφασης, ορίζεται η Τοπική Δ/νση στην ασφαλιστική - χωρική αρμοδιότητα της οποίας έχει την έδρα του ο εργοδότης - φορέας του δικαιούχου ασφαλισμένου.
Στις περιπτώσεις ωστόσο φορέων - εργοδοτών, οι οποίοι λειτουργούν αποκεντρωμένα και με μεγάλο αριθμό Περιφερειακών Υπηρεσιών - Παραρτημάτων, θα είναι δυνατή η παραλαβή των αιτήσεων και εν συνεχεία η έκδοση των σχετικών αποφάσεων από τις Τοπικές Δ/νσεις, στην ασφαλιστική περιοχή των οποίων παρασχέθηκε ή παρέχεται η απασχόληση του δικαιούχου.
Η μεταφορά της αρμοδιότητας εν προκειμένω θα αποφασίζεται και θα γνωστοποιείται από την Γενική Δ/νση Εισφορών.

Δ.2: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Ταυτόχρονα με την αίτηση επιστροφής ή και μεταγενέστερα θα πρέπει να υποβληθεί και η προβλεπόμενη από την κοινοποιούμενη Υπουργική Απόφαση ''ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ".
Στην εν λόγω "βεβαίωση", η οποία θα υπέχει τη μορφή επίσημου διοικητικού εγγράφου, αρμοδίως υπογεγραμμένου, θα πρέπει, προκειμένου για δικαιούχο ασφαλισμένο, να περιέχονται:
α) Τα ατομικά ασφαλιστικά στοιχεία.
β) Η σχέση εργασίας (Δημοσίου Δικαίου - ΙΔΑΧ - ΙΔΟΧ κ.λπ..).
γ) Το ποσό των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, ξεχωριστά για κάθε κλάδο ασφάλισης (κύριας ασφάλισης - επικουρικής ασφάλισης - εφάπαξ παροχών -υγειονομικής περίθαλψης).
δ) Η χρονική - μισθοδοτική περίοδος, κατά την οποία έλαβε χώρα η αχρεώστητη καταβολή.
ε) Η αιτία για την οποία έλαβε χώρα η αχρεώστητη καταβολή.
στ) Ειδική αναφορά ότι οι εισφορές, για τις οποίες ζητείται η επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, έχουν καταβληθεί μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.) ή μέσω τραπεζικής κατάθεσης στους λογαριασμούς των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και δεν έχουν επιστραφεί ή συμψηφισθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο.
Προκειμένου για δικαιούχο φορέα - εργοδότη, η "ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ" θα πρέπει να περιέχει την πλήρη επωνυμία του φορέα, τον Α.Μ.Ε., τον Α.Φ.Μ., τον τόπο παροχής των Υπηρεσιών του δικαιούχου ασφαλισμένου (έδρα ή περιφερειακή Υπηρεσία - παράρτημα εργοδότη), καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία που αναφέρθηκαν για τον δικαιούχο ασφαλισμένο.
Η "βεβαίωση του εκκαθαριστή μισθοδοσίας" θα πρέπει να συνοδεύεται από "ειδική κατάσταση", η οποία θα συμπληρώνεται με βάση τις επίσημες μισθοδοτικές καταστάσεις που έχουν υποβληθεί στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών, και θα περιλαμβάνει σε διακριτές στήλες:
α) τη μισθολογική περίοδο αναφοράς της αχρεώστητης καταβολής.
β) τον αριθμό της μισθοδοτικής κατάστασης, τις αποδοχές (συντάξιμες -ασφαλιστέες), επί των οποίων υπολογίστηκαν οι αχρεώστητες (επί πλέον) εισφορές.
γ) Τα ποσά που παρακρατήθηκαν ως εισφορές ασφαλισμένου.
δ) Τα ποσά που παρακρατήθηκαν ως εισφορές εργοδότη.
ε) Το ποσό εισφορών που προκύπτει ως διαφορά "επί πλέον" και πρέπει να επιστραφεί. Τα ποσά των επί μέρους στηλών θα πρέπει να εμφανίζονται και ως ετήσια σύνολα.
Στις περιπτώσεις ελλειπουσών καταβολών (επί το έλαττον), που πιθανόν να προκύπτουν για ορισμένες μισθολογικές περιόδους, αυτές θα συμψηφίζονται με τις "επί πλέον" καταβολές των επόμενων περιόδων, ώστε στο σύνολο των μισθοδοτικών περιόδων του διαστήματος που έλαβε χώρα η αχρεώστητη καταβολή να εμφανίζεται "πιστωτικό υπόλοιπο".
Ευνόητο είναι ότι, στην περίπτωση εμφάνισης "χρεωστικού υπολοίπου", αυτό θα καταλογίζεται κατά τα γνωστά.

Δ.3: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ./β-Ε.Φ.Κ.Α. - ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η αίτηση επιστροφής καταχωρείται στο Ο.Π.Σ./e-Ε.Φ.Κ.Α. από το Τμήμα Ασφάλισης - Εισφορών της αρμόδιας Τοπικής Δ/νσης του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Στην περίπτωση όπου η αίτηση επιστροφής έχει υποβληθεί σε άλλη Υπηρεσία (Υπηρεσίες του Γ.Λ.Κ. - Δ/νσεις της Γενικής Δ/νσης Εισφορών - Υπηρεσίες του Φορέα απασχόλησης), κατά την καταχώρηση στο Ο.Π.Σ.e-Ε.Φ.Κ.Α. της αίτησης, θα αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία που έλαβε η αίτηση αυτή, ώστε να λαμβάνεται υπόψη για υπολογισμό του χρόνου παραγραφής της αξίωσης προς επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.
Κατά την καταχώρηση ως ανωτέρω της αίτησης επιστροφής θα συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο "έκθεση ελέγχου", στη οποία θα προσδιορίζονται:
-Τα πλήρη στοιχεία του ασφαλισμένου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο, Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ., αρ. Μητρώου Δημόσιου Φορέα ή Ν.Π.Δ.Δ. απασχόλησης), για τον οποίο διεκπεραιώνεται το αίτημά του για επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.
Εφόσον η αίτηση αφορά σε δικαιούχο Φορέα - Εργοδότη, στην "Έκθεση Ελέγχου" θα αναγράφεται η πλήρης επωνυμία, ο Α.Μ.Ε., ο Α.Φ.Μ. και η διεύθυνση της έδρας του Φορέα.
- Η ύπαρξη ή όχι βεβαιωμένης οφειλής κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης επιστροφής ή συμψηφισμού.
- Η διαπίστωση ότι τα προς επιστροφή ή συμψηφισμό ποσά ασφαλιστικών εισφορών έχουν καταβληθεί.
- Η μη παρέλευση του χρόνου παραγραφής, λαμβανομένης υπόψη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης επιστροφής στον e-.ΕΦ.Κ.Α. ή στο Γ.Λ.Κ. ή στο Δημόσιο Φορέα απασχόλησης των δικαιούχων.
- Τα προς επιστροφή ποσά ανά χρονολογική περίοδο, για τον κλάδο κύριας σύνταξης.

Δ.4: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟ Ο.Π.Σ./e-Ε.Φ.Κ.Α. - ΕΚΔΟΣΗ ΑΠ.ΕΠ.

Καταχώρηση στο Ο.Π.Σ.e-Ε.Φ.Κ.Α. στο πεδίο  "Οικονομικές Κινήσεις Οφειλέτη" - Λοιπές Πιστωτικές Κινήσεις Οφειλέτη" του προς επιστροφή ποσού, στον δικαιούχο ασφαλισμένο ή και εργοδότη, για τον κλάδο κύριας σύνταξης, σύμφωνα με την αντίστοιχη "'Εκθεση ελέγχου". Ως ημερομηνία αναγράφεται η ημερομηνία της αίτησης. Στο πεδίο "Αιτιολογία" καταχωρείται και ο αριθμός πρωτοκόλλου με την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Επιστροφής.
Έκδοση, μέσω του Ο.Π.Σ./e-Ε.Φ.Κ.Α., "Απόφασης Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών - ΑΠ.ΕΠ." από τον αρμόδιο υπάλληλο και έγκριση από τον Προϊστάμενο της κατά τόπο αρμόδιας Υπηρεσίας της Τοπικής Διεύθυνσης του e-Ε.Φ.Κ.Α., στην ασφαλιστική περιοχή της οποίας υπάγεται η έδρα του Δημόσιου Φορέα, όπου παρασχέθηκε η συγκεκριμένη απασχόληση.
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το αίτημα για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί (π.χ. λόγω παραγραφής της αξίωσης) ή ικανοποιείται μερικώς, θα εκδίδεται αντίστοιχα απορριπτική απόφαση Δ/ντού ή απόφαση μερικής αποδοχής του αιτήματος.
Οι αποφάσεις που θα εκδίδονται θα κοινοποιούνται στους αιτούντες, στα τμήματα Ασφάλισης και Εισφορών της Τοπικής Δ/νσης και στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της αρμόδιας Π.Υ.Σ.Υ..
Εφ’ όσον όπως προαναφέρθηκε ορισθεί ως αρμόδια Τοπική Δ/νση για την εξέταση αιτήματος, εκείνη που έλαβε χώρα η απασχόληση και όχι αυτή της έδρας του φορέα - εργοδότη, οι αποφάσεις θα κοινοποιούνται και στο Τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών της Τοπικής Δ/νσης που ανήκει η έδρα του φορέα.

Ε. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Οι Αποφάσεις Δ/ντού που θα εκδοθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που περιγράφηκε, θα πρέπει να φυλάσσονται σε Ειδικό Αρχείο μαζί με την αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά προκειμένου να εξεταστούν τα αιτήματα επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών που αφορούν στους λοιπούς -πλην του κλάδου Κύριας Σύνταξης - κλάδους εφ' όσον ολοκληρωθούν από την Δ/νση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών Δημοσίου Τομέα, οι απαιτούμενοι έλεγχοι.
Της παρούσας να λάβει γνώση, με ευθύνη των Προϊσταμένων Τοπικών Διευθύνσεων και Τμημάτων, το προσωπικό αρμοδιότητάς τους.

 

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο