Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 1/03.01.2023
Μονιμη μειωση ασφαλιστικων εισφορων για συνεισπραττομενους κλαδους και απεικονιση στην αναλυτικη περιοδικη δηλωση (απδ).- Μόνιμη μείωση ασφαλιστικών εισφορών για τους συνεισπραττόμενους κλάδους των υπαλλήλων που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4997/2022.

 

Αριθμ. Πρωτ. 2832/03.01.2023

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 5 Κεφ. Γ του Ν.4997/2022 (ΦΕΚ 219/25-11-2022 τ. Α), με τις οποίες προβλέπεται, από 1/1/2023, μόνιμη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη - ασφαλισμένου, που αφορούν στις συνεισπραττόμενες εισφορές υπέρ των κλάδων ή λογαριασμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα και για τους οποίους υπάρχει υποχρέωση απεικόνισης της ασφάλισής τους στην ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους.

1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 Κεφ. Γ του Ν.4997/2022, προβλέπεται η μόνιμη μείωση των συνεισπραττόμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ των κλάδων ή Λογαριασμών της Δ.ΥΠ.Α, από 1-1-2023 και ειδικότερα ορίζεται ότι:

«Από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι κρατήσεις των μισθωτών εργαζομένων υπέρ των κλάδων ή λογαριασμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α), οι οποίες συνεισπράττονται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων, καθορίζονται ως ακολούθως

α) υπέρ ανεργίας του άρθρου 32 του ν.δ. 2961/1954 (Α197), περί πόρων της Δ. ΥΠ. Α., σε ποσοστό δυο κόμμα σαράντα τοις εκατό (2,40%) επί των αποδοχών, το οποίο κατανέμεται κατά ένα κόμμα δύο τοις εκατό (1,2%) στον εργοδότη και κατά ένα κόμμα δύο τοις εκατό (1,2%) στον εργαζόμενο,

β) υπέρ του Λογαριασμού Προστασίας Εργαζομένων από της Αφερεγγυότητα του Εργοδότη του άρθρου 16 του ν. 1836/1989 (Α 79), περί Λογαριασμού Προστασίας Εργαζομένων από την Αφερεγγυότητα του Εργοδότη, σε ποσοστό μηδέν κόμμα δεκαπέντε τοις εκατό (0,15%) επί των αποδοχών που αφορά εργοδοτική εισφορά,

γ) εισφορά της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α 88), περί Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών, σε ποσοστό μηδέν κόμμα δεκαέξι τοις εκατό (0,16%) επί των αποδοχών, το οποίο κατανέμεται κατά μηδέν κόμμα μηδέν έξι τοις εκατό (0,06%) στον εργοδότη και κατά μηδέν κόμμα δέκα τοις εκατό (0,10%) στον εργαζόμενο και

δ) εισφορά της περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν.4144/2013, σε ποσοστό μηδέν κόμμα τριάντα πέντε τοις εκατό (0,35%) επί των αποδοχών, που αφορά εισφορά εργαζομένου υπέρ πρώην Οργανισμού Εργατικής Εστίας (π. Ο.Ε.Ε.) του άρθρου 3 του ν.678/1977 (Α246) και της περ. Γ του άρθρου 7 του ν.3144/2003 Α 111)».

Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, διευκρινίζεται ότι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπεται από τις κοινοποιούμενες διατάξεις, συνολικά κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες από 1-1-2023, αφορά στις συνεισπραττόμενες εισφορές υπέρ κλάδου ανεργίας, καθώς και υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

1. Για τον κλάδο Ανεργίας Δ.ΥΠ.Α η μείωση ανέρχεται σε 1,85 ποσοστιαίες μονάδες, αφορά σε ασφαλισμένους και εργοδότες και επιμερίζεται κατά 0,925 ποσοστιαίες μονάδες στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,925 ποσοστιαίες μονάδες στο ασφάλιστρο του ασφαλισμένου.

Κατά συνέπεια, το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας Δ.ΥΠ.Α. διαμορφώνεται σε 2,40% και κατανέμεται κατά 1,2% στον εργοδότη και κατά 1,2% στον ασφαλισμένο.

2. Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ.4 του Ν. 4144/2013 όπως ισχύει, ο Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής (με έσοδα προερχόμενα από τους καταργούμενους λογαριασμούς του ΟΕΚ και του ΟΕΕ) και ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) ενοποιήθηκαν λειτουργικά σε λογαριασμό με την επωνυμία Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π). Για τον εν λόγω λογαριασμό η μείωση ανέρχεται ΣΥΝΟΛΙΚΑ σε 1,15 ποσοστιαίες μονάδες, ήτοι: α) σε 0,30 ποσοστιαίες μονάδες για τον Λ.Α.Ε.Κ και αφορά μόνο στους εργοδότες και β) σε 0,85 ποσοστιαίες μονάδες για τον Ο.Ε.Κ, (οι εισφορές υπέρ του οποίου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποτελούν πόρο του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής και συνακόλουθα του Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) και αφορά μόνο στους ασφαλισμένους.

Κατά συνέπεια, το συνολικό ασφάλιστρο για τον Ενιαίο Λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) Δ.ΥΠ.Α. διαμορφώνεται σε 0,16% και κατανέμεται κατά 0,06% στον εργοδότη και κατά 0,10% στον ασφαλισμένο.

Υπέρ του Ο.Ε.Κ. δεν προβλέπεται καταβολή εισφορών τόσο για τον εργοδότη, όσο και για τον ασφαλισμένο.

Διευκρινίζεται ότι οι υπόλοιπες προβλεπόμενες εισφορές, που αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω (ΛΠΕΑΕ,ΟΕΕ), εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.

Συγκεκριμένα οι συνεισπραττόμενες εισφορές διαμορφώνονται ως εξής:

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

 
 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΡΓΙΑ (ΑΝΕ)

1,200%

1,200%

2,400%

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (ΕΡΕ)

0,000%

0,350%

0,350%

ΛΑΕ

0,060%

0,100%

0,160%

ΛΠΕ

0,150%

0,000%

0,150%

ΟΕΚ

0,000%

0,000%

0,000%

ΣΥΝΟΛΟ

1,410%

1,650%

3,060%

2. ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 του Ν. 4997/2022, ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της εν λόγω διάταξης ορίζεται η 1-1-2023.

Κατά συνέπεια, τα νέα ποσοστά συνεισπραττόμενων εισφορών, όπως παρουσιάζονται στον ανωτέρω πίνακα, θα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των εισφορών περιόδων ασφάλισης από 1-1-2023 και εφεξής.

3. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΝΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Όπως είναι γνωστό, η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων και των εισφορών των τακτικών μονίμων υπαλλήλων, μετακλητών και λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και των ένστολων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που από 1-1-2017 εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ και ήδη e-ΕΦΚΑ, περιλαμβάνεται στις αναλυτικές εγγραφές της Α.Π.Δ Δημοσίου Τομέα που υποβάλλει ο εργοδότης/Δημόσιος Τομέας στον e-ΕΦΚΑ.

Με την υπ αριθμ. 10/2020 εγκύκλιο e-ΕΦΚΑ και το υπ αριθμ 257127/14-10-2020 Γενικό Έγγραφο e-ΕΦΚΑ, παρασχέθηκαν οδηγίες απεικόνισης της ασφάλισης στη νέα εφαρμογή ΑΠΔ του Δημοσίου Τομέα, με καταχώρηση ξεχωριστών εγγραφών ανά κλάδο ασφάλισης για κάθε ασφαλισμένο, μεταξύ των οποίων και η απεικόνιση των συνεισπραττόμενων εισφορών (για όσες περιπτώσεις υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφοράς υπέρ συνεισπραττόμενων κλάδων).

Για την απεικόνιση των νέων ποσοστών συνεισπραττόμενων εισφορών θα χρησιμοποιηθούν οι Κωδικοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) με τους αντίστοιχους Κωδικούς Ειδικότητας, σε συνδυασμό με τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης (ΚΠΚ), όπως αναλυτικά ανά περίπτωση αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΝΕΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΣΧΥΣ

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 

0821-0822-0823­0824-0825

001043

Ο.Ε.Κ.

134

1%

0

1%

1/1/2017

0,85%

0,00%

0,85%

1/6/2020

0,00%

0,00%

0,00%

1/1/2023

0821-0822-0823­0824-0825

001044

Ο.Ε.Κ. (ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ) ΕΡΓΟΔΟΤΗ

3015

0%

1%

1%

1/1/2017

0,00%

0,85%

0,85%

1/6/2020

0,00%

0,00%

0,00%

1/1/2023

0821-0822-0823­0824-0825

000145

Συνεισπραττόμενες Εισφορές

100

3,28%

3,68%

6,96%

1/1/2017

2,86%

3,20%

6,06%

1/6/2020

1,65%

1,41%

3,06%

1/1/2023

0821-0822-0823­0824-0825

000284

Ο.Ε.Κ. - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

134

1%

0

1%

1/1/2017

0,85%

0,00%

0,85%

1/6/2020

0,00%

0,00%

0,00%

1/1/2023

0821-0822-0823­0824-0825

000285

Ο.Ε.Κ. (ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ) ΕΡΓΟΔΟΤΗ - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

3015

0%

1%

1%

1/1/2017

0,00%

0,85%

0,85%

1/6/2020

0,00%

0,00%

0,00%

1/1/2023

0821-0822-0823­0824-0825

000286

Συνεισπραττόμενες Εισφορές - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

100

3,28%

3,68%

6,96%

1/1/2017

2,86%

3,20%

6,06%

1/6/2020

1,65%

1,41%

3,06%

1/1/2023

0821-0822-0823­0824-0825

000476

Συνεισπραττόμενες Εισφορές Δημοσιογράφων και Ανεργία τ.ΤΣΠΕΑΘ

400

1,45%

2,51%

3,96%

1/1/2017

1,30%

2,51%

3,81%

1/6/2020

0,45%

2,21%

2,66%

1/1/2023

0821-0822-0823­0824-0825

000477

Συνεισπραττόμενες Εισφορές Δημοσιογράφων και Ανεργία τ.ΤΣΠΕΑΘ με εξαίρεση ΟΕΚ

498

0,45%

2,51%

2,96%

1/1/2017

0,45%

2,21%

2,66%

1/1/2023

0821-0822-0823­0824-0825

000688

Συνεισπραττόμενες Εισφορές Δημοσιογράφων και Ανεργία τ.ΤΣΠΕΑΘ 1%

1251

1,45%

1,51%

2,96%

1/1/2017

1,30%

1,51%

2,81%

1/6/2020

0,45%

1,21%

1,66%

1/1/2023

0821-0822-0823­0824-0825

000689

Συνεισπραττόμενες Εισφορές Δημοσιογράφων και Ανεργία τ.ΤΣΠΕΑΘ 1% με εξαίρεση ΟΕΚ

1252

0,45%

1,51%

1,96%

1/1/2017

0,45%

1,21%

1,66%

1/1/2023

0821-0822-0823­0824-0825

000691

Συνεισπραττόμενες Εισφορές Δημοσιογράφων και Ανεργία τ.ΤΣΠΕΑΘ 0,50%

1261

1,45%

1,01%

2,46%

1/1/2017

1,30%

1,01%

2,31%

1/6/2020

0,45%

0,71%

1,16%

1/1/2023

0821-0822-0823­0824-0825

000692

Συνεισπραττόμενες Εισφορές Δημοσιογράφων και Ανεργία τ.ΤΣΠΕΑΘ 0,50% με εξαίρεση ΟΕΚ

1262

0,45%

1,01%

1,46%

1/1/2017

0,45%

0,71%

1,16%

1/1/2023

Τέλος σας πληροφορούμε ότι η ανωτέρω κωδικοποίηση θα αναρτηθεί στον ΟΣΥΚ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και θα είναι διαθέσιμη και ηλεκτρονικά προς διευκόλυνση όλων των εκκαθαριστών του Δημοσίου.

 

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1093/13.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1092/13.06.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
Α.Υ.Ο. Α 1057/12.04.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1050/01.02.2019 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά» (Β 735).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2042/04.06.2024
Οδηγίες για τη θέση σε παραγωγική λειτουργία της Έκδοσης 3 (R3) του Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών (ICS2) και την υποβολή συνόλων δεδομένων της Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου (ENS) για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1090/07.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο