Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 20/2023
Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022

 

Αριθμ. Πρωτ. 98672/Σ.30029

Ημερ. 28.02.2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20

ΣΧΕΤ: Οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4997/2022.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3996/2011 οι ασκούμενοι δικηγόροι από την εγγραφή τους στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο και οι ασκούμενοι δικαστικοί επιμελητές από την εγγραφή τους στον οικείο Σύλλογο Δικαστικών επιμελητών υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των πρώην Τομέων Υγείας Δικηγόρων του e-ΕΦΚΑ και καταβάλλουν μηνιαίως την προβλεπόμενη εισφορά Κλάδου Υγείας.

Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4997/2022 αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 3996/2011 και ορίζεται ότι οι ασκούμενοι δικηγόροι και δικαστικοί επιμελητές, από την εγγραφή τους στον οικείο Σύλλογο, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των πρώην Τομέων Υγείας Δικηγόρων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και καταβάλλουν από 01.01.2017 μηνιαίως την εισφορά που προβλέπεται για τους ασφαλισμένους της πρώτης πενταετίας του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 37 του ν. 4670/2020, για παροχές σε είδος και σε χρήμα.

Με το παρόν έγγραφο δίνονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή της νέας διάταξης.

Έναρξη ισχύος.

Η ανωτέρω διάταξη ισχύει από 01.01.2017 για όσους ασφαλίζονται αποκλειστικά με την ιδιότητα του Ασκούμενου. 

Διαδικασία εισφοροδότησης.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω, προκειμένου οι ασφαλισμένοι με την ιδιότητα του ασκούμενου να καταβάλλουν για το χρονικό διάστημα 01.01.2017 έως 31.12.2019 την εισφορά κλάδου υγείας της πρώτης πενταετίας ασφάλισης και για το χρονικό διάσημα από 01.01.2020 και εφεξής την εισφορά κλάδου υγείας της Ειδικής ασφαλιστικής κατηγορίας, υλοποιήθηκαν τα εξής:

- Από 01.01.2020 και εφεξής για το χρονικό διάστημα ασφάλισης λόγω της άσκησης, εντάχθηκαν στην Ειδική ασφαλιστική κατηγορία και επαναπροσδιορίσθηκαν, όπου απαιτούνταν, αντίστοιχα οι εισφορές.

- Για το χρονικό διάστημα 01.01.2017 έως 31.12.2019, στις περιπτώσεις, που η εισφοροδότηση δεν έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τους ασφαλισμένους με χρόνο ασφάλισης κάτω της πενταετίας, οι τροποποιήσεις/διορθώσεις ολοκληρώθηκαν εντός του Ιανουαρίου 2023.

- Τα πιστωτικά υπόλοιπα, που δημιουργούνται από την ανωτέρω τροποποίηση εξοφλημένων εισφορών, συμψηφίζονται με τις τρέχουσες εισφορές και δύναται να επιστραφούν στους ασφαλισμένους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές, μετά από αίτησή τους, μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας που τηρείται στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους (Ηλ. Υπηρεσίες → Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης → Επιστροφές → "Αίτηση Επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντων").

Επισήμανση

Το χρονικό διάστημα ασφάλισης ασκούμενου (δικηγόρου ή δικαστικού επιμελητή) δεν λαμβάνεται υπόψη για την συμπλήρωση της 1ης πενταετίας στην ασφάλιση, προκειμένου να υπαχθούν στην Ειδική ασφαλιστική κατηγορία, εφόσον την επιλέξουν, κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη ασφάλισης ως αυτοτελώς απασχολούμενοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 3 του ν. 4670/2020.

Παρακαλούμε με ευθύνη των Προϊσταμένων Δ/νσεων και Τμημάτων, να λάβει γνώση το προσωπικό της αρμοδιότητάς τους.


Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Δ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
α.α.
Π. ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ

 

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2055/15.09.2023
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Εγκύκλιος κοινοποίησης διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2023/1594 του Συμβουλίου της 03ης Αυγούστου 2023 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λευκορωσία και της εμπλοκής της Λευκορωσίας στην επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και παροχής οδηγιών.
Κ.Υ.Α Α.1142/14.09.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Φ 1188105/22.12.2016 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα» (Β 4241)
Α.Υ.Ο. Α 1143/21.09.2023
Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1139/13.09.2023
Αλλαγή Τράπεζας κατάθεσης του αποθεματικού της Ο.Φ.Α.Ε.
Α.Υ.Ο. Α 1141/15.09.2023
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023.
Περισσότερα »

Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο