Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2023
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2023: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση

 

--------------------------------

«Αναπροσαρμογή από 1/1/2023:
α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών,
β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και
γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου»

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2023

Αθήνα, 23/02/2023

Αριθμ. Πρωτ.: 93772

Σχετ.: Οι υπ' αριθμ. 10/2020, 7/2022, 34/2022 εγκύκλιοι και το υπ' αριθμ. 126826/19-06-2020 Γ.Ε του e-ΕΦΚΑ.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υπό δημοσίευση με αρ. πρωτ. Δ.15/Δ/9801/30.1.2023 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α), όπως ισχύουν, προβλέπεται, από 1/1/2023, αναπροσαρμογή:
α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών,
β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, για τον κλάδο εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), κατά το μέρος που αφορά τους έμμισθους δικηγόρους Δημοσίου και τους μηχανικούς - υγειονομικούς που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, και
γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α, κατά το μέρος που αφορά τους έμμισθους δικηγόρους Δημοσίου και τους μηχανικούς, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

1. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Όπως είναι ήδη γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 2 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει, ορίζεται ότι:

«Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών, ορίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο από την 1.1.2023 έως 31.12.2024 κατ' έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσό των ασφαλιστέων αποδοχών παραμένει στα επίπεδα του προηγουμένου έτους. Από 1.1.2025 και εφεξής το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών προσαυξάνεται κατ' έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη παράγραφο 4 του άρθρου 8».

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης απόφασης, εκδοθείσας, ληφθέντος υπόψη του υπ'αριθμ. 4690/17.01.2023 εγγράφου της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, από το οποίο προκύπτει ότι το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του έτους 2022 είναι 9,6452611330377%, διαπιστώνεται ότι:

«Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών της παρ. 2.α του άρθρου 5 και της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών προσαυξάνεται κατά 9,6452611330377% και διαμορφώνεται στο ποσό των 7.126,94 ευρώ».

Επομένως, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών διαμορφώνεται, από 1/1/2023, στο ποσό των 7.126,94 ευρώ μηνιαία.

2. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)

Όπως είναι ήδη γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 2 περ. γδ του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, ορίζεται ότι:

«Από την 1.1.2023 έως 31.12.2024 τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ' έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσόν της εισφοράς παραμένει στα επίπεδα του προηγουμένου έτους. Από την 1.1.2025 και εφεξής τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ' έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8».

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 της κοινοποιούμενης απόφασης διαπιστώνεται ότι:

«Τα προβλεπόμενα από την παρ. 2.γ του άρθρου 35 του ν.4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εφάπαξ παροχής των αυτοτελώς απασχολουμένων, των ελευθέρων επαγγελματιών και όλων των πριν και μετά την 01.01.1993 ασφαλισμένων εμμίσθων δικηγόρων και μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. προσαυξάνονται κατά 9,6452611330377% και διαμορφώνονται ως εξής:
 

Ασφαλιστικές Κατηγορίες

Ποσά εισφορών εφάπαξ παροχής σε ευρώ από 1.1.2023

1η κατηγορία

28,51

2η κατηγορία

33,99

3η κατηγορία

40,57»


Επομένως, τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά των τριών ασφαλιστικών κατηγοριών ισχύουν και για τους έμμισθους δικηγόρους Δημοσίου και τους μηχανικούς - υγειονομικούς που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.

Ειδικά για τους έμμισθους δικηγόρους Δημοσίου, τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται, κατά 50% στον εντολέα και κατά 50% στον ασφαλισμένο, ενώ για τους λοιπούς επιβαρύνουν στο σύνολο τον ασφαλισμένο. 

3. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Όπως είναι ήδη γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 5 του Ν.4387/2016, όπως ισχύει, ορίζεται ότι:

«Από την 1.1.2023 έως 31.12.2024 τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ' έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσόν της εισφοράς παραμένει στα επίπεδα του προηγούμενου έτους. Από 1.1.2025 και εφεξής τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ' έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8».

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 της κοινοποιούμενης απόφασης διαπιστώνεται ότι: «Τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επικουρικής ασφάλισης των αυτοτελώς απασχολουμένων, των ελευθέρων επαγγελματιών, των εμμίσθων δικηγόρων και των μισθωτών μηχανικών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του Τ.Ε.Κ.Α. προσαυξάνονται κατά 9,6452611330377% και διαμορφώνονται ως εξής:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες

Ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ από 1.1.2023

1η κατηγορία

42,76

2η κατηγορία

51,53

3η κατηγορία

61,40»


Επομένως, τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά των τριών ασφαλιστικών κατηγοριών ισχύουν και για τους έμμισθους δικηγόρους Δημοσίου και τους μηχανικούς που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.

Τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται για τους έμμισθους δικηγόρους κα για τους μηχανικούς, κατά 50% στον εργοδότη (εντολέα για έμμισθους δικηγόρους) και κατά 50% στον ασφαλισμένο.

4. ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη απόφαση, όλα τα προσαυξημένα ποσά ισχύουν από 1/1/2023. 

Ως χρόνος έναρξης εφαρμογής της νέας διαδικασίας ορίζεται η μισθολογική περίοδος μηνός Ιανουαρίου 2023. Συνεπώς, στην Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ μηνός Ιανουαρίου 2023 (μήνας αναφοράς: Ιανουάριος 2023) θα πρέπει οι εκκαθαριστές του Δημοσίου για τους απασχολούμενους έμμισθους δικηγόρους του Δημοσίου και τους μηχανικούς- υγειονομικούς, που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, να χρησιμοποιήσουν τα πλασματικά ποσά αποδοχών, όπως κατωτέρω αναφέρονται.

Ομοίως, στην Α.Π.Δ Τ.Ε.Κ.Α. Δημοσίου, για την ίδια, ως ανωτέρω, μισθολογική περίοδο, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τους έμμισθους δικηγόρους Δημοσίου και τους μηχανικούς που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, και υπάγονται για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης στο Τ.Ε.Κ.Α., η κωδικοποίηση που αναφέρεται στην κατωτέρω σχετική ενότητα.

5. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Η προαναφερόμενη, από 1/1/2023, αναπροσαρμογή των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών των κλάδων Εφάπαξ Παροχών (προνοίας) e-ΕΦΚΑ και επικουρικής ασφάλισης e-ΕΦΚΑ δεν επιφέρει καμία αλλαγή στην κωδικοποίηση για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. Δημοσίου της ασφάλισης των έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και των μηχανικών - υγειονομικών του Δημοσίου Τομέα, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, και παραμένει όπως αναλυτικά περιγράφεται στο υπ' αριθμ. 126826/19-06-2020 Γ.Ε και στην υπ' αριθμ. 34/2022 Εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ.

Η μοναδική αλλαγή που επέρχεται από 1/1/2023 αφορά τα μηνιαία ποσά ασφαλιστικής εισφοράς των τριών (3) ασφαλιστικών κατηγοριών και κατ' επέκταση τα «πλασματικά ποσά» αποδοχών, όπως αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω:

1. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)

Για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ της ασφάλισης για τον κλάδο εφάπαξ παροχών (πρόνοιας) των έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και των μηχανικών - υγειονομικών που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, θα πρέπει στο πεδίο «ΑΠΟΔΟΧΕΣ» να καταχωρηθεί από 1/1/2023 το ποσό των 712,75 ευρώ, ως «πλασματικές αποδοχές», προκειμένου να καταστεί δυνατή η απεικόνιση για την 1η ασφαλιστική κατηγορία. Για τις υπόλοιπες ασφαλιστικές κατηγορίες στο πεδίο «ΑΠΟΔΟΧΕΣ» θα καταχωρούνται αντίστοιχα οι πλασματικές αποδοχές, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΝΟΙΑΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 1/1/2023

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

28,51

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

33,99

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

40,57

 

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

712,75 ευρώ

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

849,75 ευρώ

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1.014,25 ευρώ


Υπενθυμίζεται ότι για τους έμμισθους δικηγόρους Δημοσίου, τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται, κατά 50% στον εντολέα και κατά 50% στον ασφαλισμένο, ενώ για τους λοιπούς (μηχανικούς και υγειονομικούς) επιβαρύνουν στο σύνολο τον ασφαλισμένο.

2. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ της επικουρικής ασφάλισης των έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και των μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, θα πρέπει στο πεδίο «ΑΠΟΔΟΧΕΣ» να καταχωρηθεί από 1/1/2023 το ποσό των 712,66 ευρώ, ως «πλασματικές αποδοχές», προκειμένου να καταστεί δυνατή η απεικόνιση για την 1η ασφαλιστική κατηγορία. Για τις υπόλοιπες ασφαλιστικές κατηγορίες στο πεδίο «ΑΠΟΔΟΧΕΣ» θα καταχωρούνται αντίστοιχα οι πλασματικές αποδοχές, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ 1/1/2023

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

42,76

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

51,53

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

61,40

 

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

712,66 ευρώ

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

858,83 ευρώ

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1.023,33 ευρώ


Υπενθυμίζεται ότι τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται για τους έμμισθους δικηγόρους και για τους μηχανικούς, κατά 50% στον εργοδότη (εντολέα για έμμισθους δικηγόρους) και κατά 50% στον ασφαλισμένο.

6. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. Δημοσίου της επικουρικής ασφάλισης των έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και υπάγονται στο Τ.Ε.Κ.Α., θα πρέπει να καταχωρηθούν από 1/1/2023 τα πλασματικά ποσά αποδοχών, όπως αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα:
 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Κ.Α ΑΠΟ 1/1/2023

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

42,76

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

51,53

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

61,40

 

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

712,66 ευρώ

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

858,83 ευρώ

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1.023,33 ευρώ


Τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται για τους έμμισθους δικηγόρους και για τους μηχανικούς που υπάγονται στο Τ.Ε.Κ.Α, κατά 50% στον εργοδότη (εντολέα για έμμισθους δικηγόρους) και κατά 50% στον ασφαλισμένο.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Τ.Ε.Κ.Α.:

Α) ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Ως προς την κωδικοποίηση για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α της ασφάλισης των δικηγόρων που απασχολούνται στο Δημόσιο με έμμισθη εντολή και υπάγονται στο Τ.Ε.Κ.Α, διευκρινίζεται ότι παραμένει όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ' αριθμ. 7/2022 Εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ. Η μοναδική αλλαγή που επέρχεται από 1/1/2023 αφορά τα μηνιαία ποσά ασφαλιστικής εισφοράς των τριών (3) ασφαλιστικών κατηγοριών και κατ' επέκταση τα «πλασματικά ποσά» αποδοχών, όπως αναφέρονται ανωτέρω.

Β) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Αναφορικά με τους μηχανικούς που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και υπάγονται στο Τ.Ε.Κ.Α., δημιουργείται νέα κωδικοποίηση που περιλαμβάνει τέσσερις (4) νέους κωδικούς ειδικότητας, με λεκτικές περιγραφές, ως ακολούθως:

000015

Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Μηχανικών τ. ΕΤΑΑ (ΠΑΛΑΙΟΙ)

000016

Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Μηχανικών τ. ΕΤΑΑ (ΝΕΟΙ)

000017

Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Μηχανικών τ. ΕΤΑΑ (ΠΑΛΑΙΟΙ) ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

000018

Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Μηχανικών τ. ΕΤΑΑ (ΝΕΟΙ) ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ


Ο ΚΑΔ του ΤΕΚΑ Δημοσίου 0085 έχει συνδεθεί ξεχωριστά με κάθε μία ειδικότητα που έχει δημιουργηθεί, ώστε να αποδίδεται κάθε φορά ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ, ως εξής:

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

0085

000015

2627

000016

000017

000018


Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να διευκρινισθεί ότι η ίδια ως ανωτέρω κωδικοποίηση ισχύει και για την απεικόνιση της επικουρικής ασφάλισης των μηχανικών του Δημοσίου Τομέα, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, που υπάγονται στο Τ.Ε.Κ.Α, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2022 έως 31/12/2022, ενώ ισχύουν τα ίδια ποσοστά και τα ίδια ποσά εισφορών επικουρικής ασφάλισης και πλασματικών αποδοχών για κάθε ασφαλιστική κατηγορία, όπως αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 7/2022 Εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ για τους έμμισθους δικηγόρους. 

Για καλύτερη κατανόηση παραθέτουμε πίνακες με τα ισχύοντα ποσά εισφορών και πλασματικών αποδοχών για τα χρονικά διαστήματα:
Α) από 1/1/2022 έως 31/5/2022 και
Β) από 1/6/2022 έως 31/12/2022.

Α)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΟΣΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ 1/1/2022 ΕΩΣ 31/5/2022

 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

21,00

21,00

42,00

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

25,50

25,50

51,00

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

30,50

30,50

61,00

 

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

646,15 ευρώ

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

784,60 ευρώ

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

938,46 ευρώ


Β)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΟΣΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ 1/6/2022 ΕΩΣ 31/12/2022

 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

19,50

19,50

39,00

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

23,50

23,50

47,00

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

28,00

28,00

56,00

 

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

650,00 ευρώ

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

783,30 ευρώ

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

933,30 ευρώΔιευκρινίζεται ότι για τη διαχείριση τυχόν υποβληθεισών Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ για το χρονικό διάστημα από 1/2022 έως 12/2022, οι οποίες χρήζουν μεταβολής, θα πρέπει οι εκκαθαριστές των Υπηρεσιών του Δημοσίου να ακολουθήσουν σχετικές οδηγίες που θα δοθούν από την αρμόδια Δ/νση του Τ.Ε.Κ.Α., για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι απαιτούμενες μεταβολές.

Με ευθύνη των οικείων Προϊσταμένων των Τοπικών Διευθύνσεων, οι υπάλληλοι των Τμημάτων Ασφάλισης και Εισφορών να λάβουν γνώση της παρούσας Εγκυκλίου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΣΥΚ ΤΕΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΣΧΥΣ

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 

0085

000715

Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Υπαλλήλων Δημοσίου - Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. κ.λ.π. (ΠΑΛΑΙΟΙ)

2627

3,25%

3,25%

6,50%

1/1/2022-31/5/2022

3,00%

3,00%

6,00%

1/6/2022

0085

000716

Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Υπαλλήλων Δημοσίου - Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. κ.λ.π. (ΝΕΟΙ)

2627

3,25%

3,25%

6,50%

1/1/2022-31/5/2022

3,00%

3,00%

6,00%

1/6/2022

0085

000717

Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Προσωπικού Απασχολούμενο σε Ειδικότητες του αρ. 36 του ν. 1694/1987 - ΚΒΑΕ

2628

3,25%

3,25%

6,50%

 

1,25%

0,75%

2,00%

4,50%

4,00%

8,50%

1/1/2022-31/5/2022

3,00%

3,00%

6,00%

 

1,25%

0,75%

2,00%

4,25%

3,75%

8,00%

1 6 2022

0085

000718

Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Υπαλλήλων Υπαγόμενων στα Ειδικά Μισθολόγια Ν.4472/2017

2627

3,25%

3,25%

6,50%

1/1/2022-31/5/2022

3,00%

3,00%

6,00%

1/6/2022

0085

000719

Ειδική Εισφορά επικουρικής ασφάλισης ΤΕΚΑ προσωπικού ΟΤΑ α' βαθμού

2629

1,25%

0,75%

2,00%

 

0085

000720

Προαιρετική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών επικουρικής ασφάλισης ΤΕΚΑ (ΠΑΛΑΙΟΙ)

2630

6,00%

0%

6,00%

 

0085

000721

Προαιρετική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών επικουρικής ασφάλισης ΤΕΚΑ (ΝΕΟΙ)

2630

6,00%

0%

6,00%

 

0085

000722

Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Έμμισθων Δικηγόρων τ.ΕΤΑΑ (ΠΑΛΑΙΟΙ)

2627

3,25%

3,25%

6,50%

1/1/2022-31/5/2022

3,00%

3,00%

6,00%

1/6/2022

0085

000723

Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ 'Έμμισθων Δικηγόρων τ.ΕΤΑΑ (ΝΕΟΙ)

2627

3,25%

3,25%

6,50%

1/1/2022-31/5/2022

3,00%

3,00%

6,00%

1/6/2022

0085

000724

Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Υπαλλήλων Δημοσίου - Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. κ.λ.π. (ΠΑΛΑΙΟΙ) - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

2627

3,25%

3,25%

6,50%

1/1/2022-31/5/2022

3,00%

3,00%

6,00%

1/6/2022

0085

000725

Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Υπαλλήλων Δημοσίου - Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. κ.λ.π. (ΝΕΟΙ) - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

2627

3,25%

3,25%

6,50%

1/1/2022-31/5/2022

3,00%

3,00%

6,00%

1/6/2022

0085

000726

Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Προσωπικού Απασχολούμενο σε Ειδικότητες του αρ. 36 του ν. 1694/1987 - ΚΒΑΕ-ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

2628

3,25%

3,25%

6,50%

 

1,25%

0,75%

2,00%

4,50%

4,00%

8,50%

1/1/2022-31/5/2022

3,00%

3,00%

6,00%

 

1,25%

0,75%

2,00%

4,25%

3,75%

8,00%

1/6/2022

0085

000727

Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Υπαλλήλων Υπαγόμενων στα Ειδικά Μισθολόγια Ν.4472/2017 - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

2627

3,25%

3,25%

6,50%

1/1/2022-31/5/2022

3,00%

3,00%

6,00%

1/6/2022

0085

000728

Ειδική Εισφορά επικουρικής ασφάλισης ΤΕΚΑ προσωπικού ΟΤΑ α'βαθμού - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

2629

1,25%

0,75%

2,00%

 

0085

000729

Προαιρετική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών επικουρικής ασφάλισης ΤΕΚΑ (ΠΑΛΑΙΟΙ) - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

2630

6,00%

0%

6,00%

 

0085

000730

Προαιρετική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών επικουρικής ασφάλισης ΤΕΚΑ (ΝΕΟΙ) - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

2630

6,00%

0%

6,00%

 

0085

000731

Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Έμμισθων Δικηγόρων τ. ΕΤΑΑ (ΠΑΛΑΙΟΙ) - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

2627

3,25%

3,25%

6,50%

1/1/2022-31/5/2022

3,00%

3,00%

6,00%

1/6/2022

0085

000732

Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ 'Έμμισθων Δικηγόρων τ. ΕΤΑΑ (ΝΕΟΙ) - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

2627

3,25%

3,25%

6,50%

1/1/2022-31/5/2022

3,00%

3,00%

6,00%

1 6 2022

0085

000733

Προαιρετική συνέχιση της Επικουρικής Ασφάλισης

2631

6,00%

0%

6,00%

1/6/2022

0085

000015

Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Μηχανικών τ.ΕΤΑΑ (ΠΑΛΑΙΟΙ)

2627

3,25%

3,25%

6,50%

1/1/2022-31/5/2022

3,00%

3,00%

6,00%

1/6/2022

0085

000016

Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Μηχανικών τ.ΕΤΑΑ (ΝΕΟΙ)

2627

3,25%

3,25%

6,50%

1/1/2022-31/5/2022

3,00%

3,00%

6,00%

1/6/2022

0085

000017

Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Μηχανικών τ.ΕΤΑΑ (ΠΑΛΑΙΟΙ) -ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

2627

3,25%

3,25%

6,50%

1/1/2022-31/5/2022

3,00%

3,00%

6,00%

1/6/2022

0085

000018

Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Μηχανικών τ.ΕΤΑΑ (ΝΕΟΙ) - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

2627

3,25%

3,25%

6,50%

1/1/2022-31/5/2022

3,00%

3,00%

6,00%

1/6/2022

 

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1097/14.06.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1096/14.06.2024
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ρυμουλκών ή ναυαγοσωστικών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) με ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων γίνεται από εταιρείες του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1095/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1122/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται» (Β 4976).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1094/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1102/13.7.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (Β 4650)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1093/13.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο