Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 40/2022
Υπολογισμός Ημερών Ασφάλισης των μελών Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιρειών και Αγροτικών Συνεταιρισμών για αμοιβές που λαμβάνουν, από 01.01.2020 και μετέπειτα. Απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) e - Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων.

 

Αθήνα 12.12.2022
Αριθμ. Πρωτ.: 588102


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 40


ΣΧΕΤ: α) Η με αριθ. 4/2017 Εγκύκλιος του e - Ε.Φ.Κ.Α. και
β) το με αριθ. Δ.15/Δ/οικ.13648/330/13.4.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων(Α.Δ.Α. Ω7ΞΟ46ΜΤΛΚ-ΔΥΒ)

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 34, του ν. 4670/2020 (Φ.Ε.Κ. 43/τ.Α/28.02.2020) που αντικαθιστούν αυτές του άρθρου 38, του ν. 4387/2016, όπως αυτό ίσχυε. Ειδικότερα, ως προς την ασφάλιση των μελών Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών και Αγροτικών Συνεταιρισμών, από 01.01.2020, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των ημερών ασφάλισης.

Ως γνωστόν, με τις διατάξεις των παραγράφων 3.δ και 3.ε, του άρθρου 38, του ν. 4387/2016, εντάχθηκαν, από 01.01.2017, ως νέα κατηγορία ασφαλισμένων - εισφερόντων, στον e - Ε.Φ.Κ.Α. τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) Ανωνύμων Εταιρειών και Αγροτικών Συνεταιρισμών, για τις αμοιβές που λαμβάνουν με την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ., οι οποίες δεν σχετίζονται με σύναψη σχέσης εξαρτημένης εργασίας. 

Ως ημέρες ασφάλισης των ανωτέρω προσώπων λογίζονταν οι πραγματικές ημέρες συμμετοχής στο Δ.Σ. (Αναλυτικές οδηγίες παρασχέθηκαν με την 4/2017 εγκύκλιο του e - Ε.Φ.Κ.Α.)

Επισημαίνεται ότι, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις επέρχεται αλλαγή μόνο ως προς τον τρόπο υπολογισμού των ημερών ασφάλισης, από 01.01.2020, ενώ, ΔΕΝ επέρχεται μεταβολή στα ακόλουθα:

- Οι κλάδοι ασφάλισης παραμένουν οι ίδιοι, όπως προσδιορίζονται στην Εγκύκλιο 4/2017 e - Ε.Φ.Κ.Α.

- Όταν τα εν λόγω πρόσωπα συνδέονται με τον ίδιο εργοδότη και με σχέση εξαρτημένης εργασίας, η καταχώρηση της ασφάλισής τους στην Α.Π.Δ. γίνεται με αντίστοιχες διαφορετικές/αυτοτελείς εγγραφές. Εάν το σύνολο των ακαθάριστων μηνιαίων τους αποδοχών από παροχή εξαρτημένης εργασίας υπερβαίνουν το εκάστοτε ισχύον ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, δεν δηλώνονται, για την ίδια μισθολογική περίοδο, οι αμοιβές λόγω της ιδιότητος του μέλους Δ.Σ.

- Συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή τα ισχύοντα για τα πρόσωπα που ως διευθυντές , γενικοί διευθυντές, εντεταλμένοι, διευθύνοντες ή συμπράττοντες σύμβουλοι, διοικητές εταιριών ή συνεταιρισμών παρέχουν τις υπηρεσίες τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Οι ασφαλιστικές εισφορές στην περίπτωση αυτή υπολογίζονται επί του συνολικού ποσού των αμοιβών τους.

- Εάν, η αμοιβή καταβάλλεται άπαξ κατ έτος ή κατά εξάμηνο, τρίμηνο κ.λ.π. επιμερίζεται εξίσου στους δώδεκα (12) έξι (6) ή τρεις μήνες (3) μήνες αντιστοίχως και υπολογίζονται οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές με τον περιορισμό του εκάστοτε ισχύοντος ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών.

- Οι αμοιβές δηλώνονται με την Α.Π.Δ. του μήνα καταβολής τους και σε περίπτωση τελικής εκκαθάρισής τους το ποσό που προκύπτει από αυτήν δηλώνεται με την μισθολογική περίοδο του μήνα καταβολής της, ενώ, οι εισφορές υπολογίζονται εκ νέου για όλη την περίοδο που αφορούν.

Α. ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΠΟ 01.01.2020

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ως προαναφέρθηκε, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης, από 01.01.2020.

Συγκεκριμένα, ορίζεται πλέον ρητά ότι:

Εφόσον, το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που καταβλήθηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3, του άρθρου 34, του ν.4670/2020, αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το ποσό εισφοράς επί του εκάστοτε ισχύοντος βασικού μισθού μισθωτού, θεωρείται ότι ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης τον μήνα.

Σε περίπτωση που το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς υπολείπεται του ποσού της εισφοράς επί του βασικού μισθού μισθωτού, ο χρόνος ασφάλισης, κατά μήνα, προκύπτει από το πηλίκο της καταβληθείσας ασφαλιστικής εισφοράς, δια του ποσού εισφοράς, επί του βασικού μισθού μισθωτού, πολλαπλασιαζόμενο, επί 25.

Ως ποσό ασφαλιστικής εισφοράς θεωρείται το ποσό που αντιστοιχεί στον κλάδο κύριας σύνταξης (20%)

Η μηνιαία εισφορά αποτελεί το γινόμενο: Μηνιαία αμοιβή Χ 20%.

Με βάση τα ανωτέρω και την εξέλιξη, από 01.01.2020, του βασικού μισθού, ο υπολογισμός των ημερών ασφάλισης της εν λόγω κατηγορίας προσώπων, διαμορφώνεται, ως εξής:

- Από 01.01.2020 έως 31.12.2021: Βασικός μισθός: 650,00 ευρώ. Ποσό εισφοράς επί του βασικού μισθού : 650,00 ευρώ X 20% = 130,00 ευρώ.
Άρα, συντελεστής περιόδου: 130

Για μικτές μηνιαίες αμοιβές ≥ των 650,00 ευρώ: 25 ημέρες ασφάλισης.
Για μικτές μηνιαίες αμοιβές < των 650,00 ευρώ, ο υπολογισμός των ημερών ασφάλισης γίνεται βάσει του τύπου:
(Μηνιαία εισφορά/130) Χ 25

- Από 01.01.2022 έως 30.04.2022: Βασικός μισθός : 663,00 ευρώ. Ποσό εισφοράς επί του βασικού μισθού: 663,00 X 20% = 132,60 ευρώ.
Άρα, συντελεστής περιόδου: 132,6

Για μικτές μηνιαίες αμοιβές ≥ των 663,00 ευρώ: 25 ημέρες ασφάλισης.
Για μικτές μηνιαίες αμοιβές < των 663,00 ευρώ, ο υπολογισμός των ημερών ασφάλισης γίνεται βάσει του τύπου:
(Μηνιαία εισφορά/132,6) Χ 25

- Από 01.05.2022 και μετέπειτα: Βασικός μισθός: 713,00 ευρώ. Ποσό εισφοράς επί του βασικού μισθού: 713,00 X 20% = 142,60 ευρώ.
Άρα, συντελεστής περιόδου: 142,6
Για μικτές μηνιαίες αμοιβές ≥ των 713,00 ευρώ: 25 ημέρες ασφάλισης.
Για μικτές μηνιαίες αμοιβές < των 713,00 ευρώ, ο υπολογισμός των ημερών ασφάλισης γίνεται
βάσει του τύπου: (Μηνιαία εισφορά/142,6) Χ 25

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν, από τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος, τότε, το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο στρογγυλοποιείται ως προς το πρώτο δεκαδικό ψηφίο και αυτό ως προς την ακέραιη μονάδα, με τις τιμές 0 έως 4 να στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω και τις τιμές 5 έως 9 προς τα πάνω (π.χ. 17,27 στρογγυλοποιείται σε 17 ημέρες ασφάλισης, ενώ, 17,45 σε 18 ημέρες ασφάλισης)

Β. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. e - Ε.Φ.Κ.Α. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. e - Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων της ασφάλισης των εν λόγω προσώπων, πρέπει, καταρχήν, να χρησιμοποιείται η εξής κωδικοποίηση:

Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.): «0620» με λεκτική περιγραφή: «Μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή»

Κωδικός Ειδικότητας: «001071» με λεκτική περιγραφή: «Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. αποκλειστικά για αμοιβές Δ.Σ. που λαμβάνουν»,

Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.): «071» με λεκτική περιγραφή: «Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και Αγροτικών Συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή».

Εν συνεχεία, συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία της Α.Π.Δ., αναλόγως εάν, οι αμοιβές που δηλώνονται αφορούν:
- αποκλειστικά τον μήνα αναφοράς, ή,
- περίοδο μεγαλύτερη του μήνα αναφοράς, με τον περιορισμό της καταχώρισης στα πεδία 34: «Από Ημερομηνία Απασχόλησης» και 35: «Έως Ημερομηνία Απασχόλησης» της Α.Π.Δ., τιμών, που αφορούν μισθολογικές περιόδους (π.χ. τρίμηνο, εξάμηνο, δωδεκάμηνο) του ίδιου έτους. Άρα, το έτος στα πεδία «34» και «35» ΔΕΝ δύναται να διαφέρει.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση η καταχώριση τιμών στα πεδία «34» και «35», όχι μόνο αφορά το ίδιο έτος, ως προαναφέρθηκε, αλλά επιπροσθέτως, δύναται να αναφέρεται σε περίοδο αμοιβής μέχρι ένα έτος πριν από το έτος της δήλωσης (μήνας αναφοράς: πεδίο «33» της Α.Π.Δ.)

Σύμφωνα με τα ανωτέρω διακρίνεται η υποβολή ως ακολούθως:

Β1. ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Πλην της λοιπής κωδικοποίησης που προαναφέρθηκε ως κοινή και αφορά Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κ.Π.Κ., πρέπει να καταχωρούνται τα ακόλουθα:

- Στο πεδίο «33»: «Μισθολογική περίοδος»: ο μήνας που αφορά η δηλωθείσα αμοιβή, ο οποίος ΔΕΝ μπορεί να διαφέρει του μήνα αναφοράς.

- Στο πεδίο «34»: «Από Ημερομηνία Απασχόλησης»: η πρώτη ημέρα του μήνα που αφορά η δηλωθείσα αμοιβή, ο οποίος ΔΕΝ μπορεί να διαφέρει του μήνα αναφοράς.

- Στο πεδίο «35»: «Έως Ημερομηνία Απασχόλησης»: η τελευταία ημέρα του μήνα που αφορά η δηλωθείσα αμοιβή, ο οποίος ΔΕΝ μπορεί να διαφέρει του μήνα αναφοράς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: στα πεδία «34»: «Από Ημερομηνία Απασχόλησης» και «35»: «Έως Ημερομηνία Απασχόλησης», υποχρεωτικά συμπληρώνονται τιμές του μήνα αναφοράς (πεδίο «33» «Μισθολογική περίοδος») (όχι κενό ή τιμή διάφορη της τιμής του μήνα αναφοράς)

- Στο πεδίο «36»: «Τύπος Αποδοχών» (Τ.Α.) της Α.Π.Δ. e - Ε.Φ.Κ.Α. καταχωρείται: Τύπος Αποδοχών «194»: «Αμοιβές Μελών Δ.Σ. Ν.4670/2020», ο οποίος επιδέχεται την καταχώρηση μέχρι και είκοσι πέντε (25) ημερών ασφάλισης.

- Στο πεδίο «37»: «Ημέρες Ασφάλισης» γίνεται καταχώρηση σύμφωνα με τα προαναφερόμενα του Κεφαλαίου Α.

- Στο πεδίο «39»: «Αποδοχές»: το ποσό της αμοιβής του μήνα αναφοράς.

Β2. ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ. ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ

Πλην της λοιπής κωδικοποίησης που προαναφέρθηκε ως κοινή και αφορά Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κ.Π.Κ., πρέπει να καταχωρούνται τα ακόλουθα:

- Στο πεδίο «33»: «Μισθολογική περίοδος»: ο μήνας καταβολής της εφάπαξ αμοιβής για Δ.Σ., ο οποίος ΔΕΝ μπορεί να διαφέρει του μήνα αναφοράς.

- Στο πεδίο «34»: «Από Ημερομηνία Απασχόλησης»: η πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα της περιόδου που αφορά η εφάπαξ αμοιβή.

- Στο πεδίο «35»: «Έως Ημερομηνία Απασχόλησης»: η τελευταία ημέρα του τελευταίου μήνα της περιόδου που αφορά η εφάπαξ αμοιβή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: στα πεδία «34»: «Από Ημερομηνία Απασχόλησης» και «35»: «Έως Ημερομηνία Απασχόλησης», υποχρεωτικά συμπληρώνονται τιμές των μηνών της περιόδου που αφορά η εφάπαξ αμοιβή, με τον περιορισμό οι τιμές να αφορούν αποκλειστικά το ίδιο έτος και μέχρι ένα έτος πριν από το έτος της δήλωσης (δηλαδή της τιμής του πεδίου «33»_μήνας αναφοράς, ο οποίος, ως προαναφέρθηκε, αντιστοιχεί στο μήνας καταβολής της εφάπαξ αμοιβής)

Συνεπώς, τα πεδία «34» και «35» σε καμία περίπτωση ΔΕΝ παραμένουν κενά ή δέχονται τιμή διάφορη των τηρούμενων προδιαγραφών ως αυτές προαναφέρθηκαν.

- Στο πεδίο «36» «Τύπος Αποδοχών» (Τ.Α.) της Α.Π.Δ. e - Ε.Φ.Κ.Α. καταχωρείται: Τύπος Αποδοχών «294»: «Εφάπαξ Αμοιβή Μελών Δ.Σ. μέχρι προηγούμενο έτος Ν.4670/2020», ο οποίος επιδέχεται την καταχώρηση ημερών ασφάλισης, περισσότερων των 25 ημερών ασφάλισης, αναλόγως των δηλωθεισών τιμών στα πεδία «34» και «35» της Α.Π.Δ. (με μέγιστο αριθμό ημερών ασφάλισης: 50 στο δίμηνο, 150 στο εξάμηνο, 300 στο δωδεκάμηνο) όπως αυτές προκύπτουν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Α της παρούσας, ανά μισθολογική περίοδο (μήνα)

- Στο πεδίο «37» «Ημέρες Ασφάλισης» γίνεται καταχώρηση σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και ως το παράδειγμα που αναφέρεται ακολούθως.

- Στο πεδίο «39» «Αποδοχές»: το ποσό της εφάπαξ αμοιβής της περιόδου που αναφέρεται στα πεδία «34»: «Από Ημερομηνία Απασχόλησης» και «35»: «Έως Ημερομηνία Απασχόλησης» της Α.Π.Δ.

Παράδειγμα:

Έστω, στο πεδίο «39»: «Αποδοχές» καταχωρείται, ως εφάπαξ αμοιβή για συμμετοχή σε Δ.Σ., το ποσό των 2.000,00 ευρώ και στα πεδία «34» και «35» χρονικό διάστημα που αυτή αφορά από 01.01.2022 έως 30.06.2022 (είτε, από 13.01.2022 έως 15.06.2022) Τότε, το προαναφερθέν ποσό εφάπαξ αμοιβής επιμερίζεται εξίσου στον αριθμό των αντίστοιχων μισθολογικών περιόδων (μηνών) Συνεπώς, 2.000,00 ευρώ/6 μήνες = 333,33 ευρώ.

Εν συνεχεία, υπολογίζονται οι ημέρες ασφάλισης αυτοτελώς ανά μισθολογική περίοδο (ανά μήνα) σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στο Κεφάλαιο Α της παρούσας.

Δηλαδή, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, όπου οι αποδοχές κάθε μήνα μετά τον επιμερισμό τους στην περίοδο στην οποία αναφέρονται ανέρχονται σε 333,33 ευρώ, οι ημέρες ασφάλισης ανά μήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις, ανέρχονται σε 333,33 Χ 20% = 66,66/132,60 = 0,50 Χ 25 = 12,5 = 13 Η.Α., για τους μήνες 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, άρα 13 Η.Α. Χ 4 μήνες = 52 Η.Α., ενώ, για τους μήνες 05/2022 και 06/2022 που ο συντελεστής υπολογισμού των ημερών ανέρχεται σε 142,60 οι ημέρες ασφάλισης ανά μήνα ανέρχονται σε 333,33 Χ 20% = 66,66/142,60 = 0,51 Χ 25 = 11,68 = 12 Η.Α., άρα 12 Χ 2 = 24 Η.Α. Συνεπώς, οι συνολικές Η.Α. που δύναται να καταχωρηθούν στο πεδίο «37» είναι το άθροισμα 52 Η.Α. + 24 Η.Α. = 76 Η.Α.

Επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση η απεικόνιση των ημερών ασφάλισης στον λογαριασμό του ασφαλισμένου πραγματοποιείται με μία εγγραφή/ενημέρωση συνολική των ημερών στον μήνα αναφοράς.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ:

- Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των πεδίων «34»: «Από Ημερομηνία Απασχόλησης» και «35»: «Έως Ημερομηνία Απασχόλησης» της Α.Π.Δ. με την περίοδο (μήνας, τρίμηνο, έτος, κ.λ.π.), στην οποία ανάγεται η αμοιβή που καταβλήθηκε στο μέλος Δ.Σ.

- Στο πεδίο «37» «Ημέρες Ασφάλισης» της Α.Π.Δ. καταχωρούνται οι ημέρες ασφάλισης, όπως αυτές προκύπτουν από τον υπολογισμό, που περιγράφεται στο Κεφάλαιο Α της παρούσας με τον περιορισμό των είκοσι πέντε (25) ημερών ασφάλισης, ανά μισθολογική περίοδο (μήνα).

- Εάν, η εγγραφή αφορά αμοιβή που αντιστοιχεί σε χρονική περίοδο μεγαλύτερη του μήνα (π.χ. δίμηνο, εξάμηνο, δωδεκάμηνο) στο πεδίο «Ημέρες Ασφάλισης» δύναται να καταχωρηθούν και περισσότερες από 25 ημέρες ασφάλισης (μέγιστος αριθμός : 50 στο δίμηνο, 150 στο εξάμηνο, 300 στο δωδεκάμηνο) εφόσον, αυτό προκύπτει από τον προαναφερόμενο υπολογισμό.

Γ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Κ.Α.

Για πρόσωπα υπαγόμενα στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α. χρησιμοποιείται η ακόλουθη κωδικοποίηση:

- Για υποβολή Α.Π.Δ. e - Ε.Φ.Κ.Α.
Κ.Α.Δ.: 0620
Κωδικός Ειδικότητας: 001071
Ειδική Περίπτωση: 9
Κ.Π.Κ.: 1107

- Για υποβολή Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α.
Κ.Α.Δ.: 0083
Κωδικός Ειδικότητας: 000753
Κ.Π.Κ.: 4169

Δ. ΙΣΧΥΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ - ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

- Η ισχύς των κοινοποιούμενων διατάξεων ορίζεται, ρητώς, από την 01.01.2020

- Ως πρώτη εφαρμογή των οδηγιών της παρούσας, μέσω της διαδικτυακής υποβολής Α.Π.Δ. e - Ε.Φ.Κ.Α. για την απεικόνιση της ασφάλισης των μελών Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών και Αγροτικών Συνεταιρισμών, για αμοιβές που λαμβάνουν με την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ., ορίζεται η μισθολογική περίοδος (μήνας αναφοράς) του Δεκεμβρίου 2022 (12/2022)

- Για μισθολογικές περιόδους από 01.01.2020 έως 30.11.2022, ο προσδιορισμός των ημερών ασφάλισης των εν λόγω προσώπων γίνεται από τις κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες ασφάλισης - εσόδων του Φορέα (της έδρας του εργοδότη ή της διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου) μέσω της γνωστής διαδικασίας Δελτίων Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης (Δ.Μ.Σ.Α.)

Με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, παρακαλούνται όπως λάβει γνώση της παρούσης το προσωπικό των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους.

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2011/21.02.2024
Νέα προθεσμία προσκόμισης δικαιολογητικών για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2024, λόγω αναπηρίας αφενός για τα οχήματα που δεν διορθώθηκε έως σήμερα η εικόνα τους στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων (ΠΣΟ) και αφετέρου περιπτώσεις αναπήρων που έληγε η απόφαση απαλλαγής την 31/12/2023 λόγω λήξης της γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ (ή της ΑΣΥΕ).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2010/16.02.2024
Παροχή διευκρινίσεων περί των εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014 (ΕΛΠ), για συναλλαγές που διενεργούνται μέσω Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) και εξοφλούνται μέσω EFT/POS, κατ' εφαρμογή της υπό στοιχεία Α 1098/2022 (Β 3940) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1027/16.02.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1098/13.07.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για τη διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής "είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ."» (Β 3940).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1025/16.02.2024
Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1023/20.01.2024
Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες και διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και τον Φ.Π.Α. από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) στο πλαίσιο Συμφωνίας Έδρας με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/13.02.2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 8/13.02.2024
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται...
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 01/15.01.2024
Νέο νομικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος (λόγω γήρατος/αναπηρίας), με την αντικατάσταση του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α 85). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 με παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 45/15.09.2023
Ασφαλιστικές εισφορές εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 44/30.08.2023
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθείσων εισφορών σε δικαιούχους του δημοσίου.
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο