Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 32/23.09.2022
Τροποποίηση του περιεχομένου της αίτησης και του καταλόγου των στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών εξωδικαστικού μηχανισμού. Κοινοποίηση των διατάξεων της KYA υπ αρ. 122836/01.09.2022 (ΦΕΚ Β, 4696/08.09.2022)

 

Αρ. Πρωτ.: 434995

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 32


ΣΧΕΤ: Οι υπ αρ. 44/2021 και 45/2021 εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας.

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε την υπ  αρ. 122836/01.09.2022 (ΦΕΚ Β , 4696/08-09-2022) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Τροποποίηση του περιεχομένου της αίτησης και του καταλόγου των στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών των άρθρων 9 και 10 του ν. 4738/2020 (Α  207) στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α  του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου.», σύμφωνα με την οποία τροποποιούνται τα υποχρεωτικά συνυποβαλλόμενα με την αίτηση του οφειλέτη στοιχεία των άρθρων 9 και 10 του ν. 4738/2020 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την κοινοποιούμενη απόφαση καταργείται η υποχρέωση:

- αναφοράς της οικονομικής κατάστασης, των λόγων της οικονομικής αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησης του οφειλέτη,

- υποβολής της δήλωσης για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης του στοιχείου ε  του άρθρου 9,

- υποβολής της δήλωσης για κάθε καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε εντός των τελευταίων δύο (2) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης του στοιχείου β  της παρ. 2 του άρθρου 10,

- υποβολής των στοιχείων κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη στη διάρκεια των εξήντα (60) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, καθώς και των στοιχείων ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη στη διάρκεια των εξήντα (60) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του στοιχείου γ  της παρ. 2 του άρθρου 10,

- υποβολής του καταλόγου των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και της ανάλυσης των αμοιβών αυτών κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης, του στοιχείου δ  της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4738/2020.

Κατόπιν των ανωτέρω, για αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την δημοσίευση των προαναφερόμενων διατάξεων, καθώς και για όσες αιτήσεις είναι σε εκκρεμότητα εξέτασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο., δεν απαιτείται η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών για την πληρότητα της αίτησης.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η προσκόμισή τους κρίνεται απαραίτητη από τα αρμόδια όργανα, υποβάλλεται στην πλατφόρμα σχετικό αίτημα προσκόμισής τους και ο οφειλέτης υποχρεούται στην ανάρτησή τους. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση πολυμερών αιτήσεων το εν λόγω αίτημα προς τον οφειλέτη δύναται να υποβληθεί μόνο από χρηματοδοτικό φορέα ενώ στις διμερείς αιτήσεις μπορεί να υποβληθεί αίτημα από το Δημόσιο ή/και το Κ.Ε.Α.Ο..

Περαιτέρω, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, αντικαθίσταται η υποχρέωση υποβολής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του άρθρου 16 του ν. 4308/2014 των τελευταίων πέντε (5) περιόδων, και πλέον υποβάλλονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών (3) περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση.

Τέλος, από τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται ότι το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, που αντικατέστησε τα πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης/μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης κ.λπ. (σχετ. 13535/29-03-2021 ΑΔΑ:Ω1Α2Ω-41Τ), δύναται να υποκατασταθεί, εφόσον δεν είναι εφικτή η σχετική συνυποβολή του με την αίτηση, από τα εξής έγγραφα:

Α) Υπεύθυνη Δήλωση του οφειλέτη προς την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. ότι

α) δεν έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση πτώχευσης ούτε έχει υποβληθεί αίτηση για επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης ή για υπαγωγή του σε διαδικασία του ν. 3588/2007 (Α  153) ή του ν. 3869/2010 (Α  130) ή του ν. 4605/2019 (Α  52) ή του ν. 4469/2017 (Α  62) ή έχει υπάρξει έγκυρη παραίτησή του από τις εν λόγω διαδικασίες, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και

β) ότι δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής του οφειλέτη σε μία από τις προαναφερόμενες διαδικασίες ή στη διαδικασία του άρθρου 68 του ν. 4307/2014, ούτε έχει συζητηθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου αίτηση υπαγωγής του οφειλέτη στις παραπάνω διαδικασίες και εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης ή ότι έχουν παρέλθει δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μήνες από την απόφαση υπαγωγής ή ότι έχουν παρέλθει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την με οποιοδήποτε τρόπο ολοκλήρωση διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με τα άρθρα 5-30 του ν. 4738/2020 και

Β) την αίτηση του οφειλέτη προς το αρμόδιο Πρωτοδικείο για χορήγηση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας.

Τόσο η προαναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση όσο και η αίτηση προς το αρμόδιο Πρωτοδικείο συνυποβάλλονται υποχρεωτικά από τον οφειλέτη αντί του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας κατά την οριστική υποβολή της αίτησης του άρθρου 8 του ν. 4738/2020.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται προκειμένου να μην παρακωλύεται η διαδικασία οριστικής υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων από την καθυστέρηση έκδοσης του εν λόγω πιστοποιητικού.

Σε κάθε περίπτωση, για την επιτυχία της διαπραγμάτευσης και για τη διατήρηση της συναφθείσας σύμβασης αναδιάρθρωσης υποβάλλεται υποχρεωτικά το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την οριστική υποβολή της αίτησης εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν υποβάλει το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, η διαδικασία περατώνεται αυτοδικαίως ως άκαρπη ή, σε περίπτωση που έχει ήδη συναφθεί σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, αυτή ανατρέπεται αυτοδικαίως και επέρχεται η απώλεια της ρύθμισης ως προς το σύνολο των πιστωτών (παρ. 2 άρθρ. 27 ν. 4738/2020 - ΦΕΚ Α  207, αρθρ. 10 ΚΥΑ 66468/04.06.2021- ΦΕΚ Β  2484).


Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Ο.
ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ

 

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1097/14.06.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1096/14.06.2024
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ρυμουλκών ή ναυαγοσωστικών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) με ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων γίνεται από εταιρείες του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1095/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1122/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται» (Β 4976).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1094/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1102/13.7.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (Β 4650)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1093/13.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο