Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 28/26.07.2022
Προαιρετική ασφάλιση ανασφάλιστων διαζευγμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4529/2018, προκειμένου να διατηρήσουν το δικαίωμα για παροχές σε είδος από τον e-ΕΦΚΑ

 

Αρ. Πρωτ.: 350158

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 28

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. πρωτ. 80000/85840/774/3-11-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ 4 του άρθρου 22 του ν. 4529/2018 (Α' 56), με τις οποίες εξακολουθεί να παρέχεται η δυνατότητα στους ανασφάλιστους διαζευγμένους συζύγους να διατηρήσουν το δικαίωμα ασφάλισης για παροχές ασθενείας σε είδος από τον e-ΕΦΚΑ και σας γνωρίζουμε τα κάτωθι για την ενιαία εφαρμογή τους:

ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.1469/1984 (Α 111) δόθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα στον ανασφάλιστο διαζευγμένο σύζυγο να διατηρήσει σαν άμεσα ασφαλισμένος το δικαίωμα παροχών ασθενείας σε είδος, που είχε κατά το χρόνο λύσης του γάμου στο Δημόσιο ή στον ασφαλιστικό οργανισμό αρμοδιότητας του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που ήταν ασφαλισμένος για παροχές ασθενείας ο άλλος σύζυγος. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4488/2017 (Α 137), αντικαταστάθηκε το άρθρο 30 του ν.1469/1984 και από την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτού, δηλαδή από τις 13/9/2017 παρεχόταν στον ανασφάλιστο διαζευγμένο σύζυγο το δικαίωμα να διατηρήσει ως άμεσα ασφαλισμένος τις παροχές ασθένειας σε είδος, από τον ΕΟΠΥΥ ή άλλο φορέα ασφάλισης ασθενείας, που είχε κατά το χρόνο λύσης του γάμου ο έτερος (πρώην) σύζυγος, καταβάλλοντας ο ίδιος τις εισφορές.

ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις συνεχίζεται η δυνατότητα στον ανασφάλιστο διαζευγμένο σύζυγο να διατηρήσει το δικαίωμα για παροχές ασθένειας σε είδος, από τον ΕΟΠΥΥ ή άλλο φορέα ασφάλισης ασθενείας, αλλάζει όμως το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει αυτό. Ειδικότερα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4529/2018 ρυθμίστηκαν ενιαία τα ζητήματα που αφορούν στην υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη από τον ΕΟΠΥΥ, για ασφαλισμένους σε ενταγμένους στον e- ΕΦΚΑ φορείς.

Με την παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4529/2018, επαναλαμβάνονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4488/2017, χωρίς όμως να γίνεται αναφορά για κατάργηση ή τροποποίηση αυτών.

Με βάση όμως τη γενική αρχή του δικαίου ότι ο μεταγενέστερος νόμος υπερισχύει του προγενέστερου, οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4529/2018, υπερισχύουν των προγενέστερων από την 1/3/2018, ημερομηνία που τέθηκαν σε ισχύ και επομένως για το εν λόγω θέμα εφαρμόζονται οι νεότερες διατάξεις.

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο δόθηκαν διευκρινήσεις από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για θέματα που δεν ρυθμίζονταν από τις κοινοποιούμενες διατάξεις, και ειδικότερα για την προθεσμία καταβολής εισφορών την επιβολή προστίμων, τη διακοπή, την απώλεια και την επάνοδο στην προαιρετική ασφάλιση. Σύμφωνα με αυτό θα εφαρμοστούν αναλογικά οι διατάξεις περί προαιρετικής υπαγωγής του άρθρου 18 του ν.4387/2016 και της κατ εξουσιοδότηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ αρ. Φ.80000/οικ.21628/936/17-05-2017 (Β 1721).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν. 4529/2018

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις ο/η ανασφάλιστος/η διαζευγμένος/η σύζυγος δύναται να διατηρήσει το ασφαλιστικό δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Π.Υ. που είχε κατά το χρόνο λύσης του γάμου, στο φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό που εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ, που ήταν ασφαλισμένος για παροχές ασθένειας ο άλλος σύζυγος, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) ο γάμος θα πρέπει να έχει λυθεί μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του,
β) δεν θα πρέπει να έχει άλλο δικαίωμα άμεσης ή έμμεσης ασφάλισης για παροχές ασθένειας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο,
γ) Θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτημα εντός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της οριστικής απόφασης του διαζυγίου (αντί της τελεσίδικης απόφασης που ίσχυε με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.1469/1984).

Σε περίπτωση που ο/η ανασφάλιστος/η διαζευγμένος/η έχει οφειλή από μη μισθωτή απασχόληση θα πρέπει να προβεί σε ρύθμιση αυτής και να τηρεί τους όρους αυτής.

Τα παραπάνω ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4387/2016, και για τους ανασφάλιστους συμβαλλόμενους σε σύμφωνο συμβίωσης του ν. 4356/2015 (Α 181) το οποίο λύθηκε.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Ο διαζευγμένος σύζυγος, θα πρέπει να καταβάλλει στον e-ΕΦΚΑ μηνιαίως ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης σε είδος σε ποσοστό 6,45% επί του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε βασικό μισθό άγαμου μισθωτού.

Συνεπώς, από 13.09.2017 μέχρι και 31.01.2019 (διάστημα ισχύος του ν.1469/1984, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4488/2017) θα πρέπει να καταβάλλει μηνιαία εισφορά 37,80 € (6,45% χ 586,08€), από 01.02.2019 μέχρι 31.12.2021, μηνιαία εισφορά 41,93€ (6,45% χ 650,00€), από 01.01.2022 μέχρι 30.04.2022, μηνιαία εισφορά 42,76€ (6,45% χ 663,00€) και από 01.05.2022 μηνιαία εισφορά 45,99 € (6,45% χ 713,00€).

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Διενεργείται για μισθωτούς ασφαλισμένους για είκοσι πέντε ημέρες ασφάλισης τον μήνα και τριακόσιες ημέρες ασφάλισης το έτος, εκτός από τον μήνα υποβολής της αίτησης εάν αυτή δεν υποβληθεί στην αρχή του μήνα, και για μη μισθωτούς ασφαλισμένους, για τουλάχιστον ένα μήνα ή δώδεκα μήνες ανά έτος.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ

Η μηνιαία εισφορά θα πρέπει να καταβληθεί από τον ανασφάλιστο/η διαζευγμένο/νη εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών που ισχύουν από τη νομοθεσία που διέπει τις ασφαλιστικές εισφορές υποχρεωτικής ασφάλισης, δηλαδή θα πρέπει να καταβληθεί ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα που αφορά η εισφορά, κατ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 10 της σχετικής ΚΥΑ.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς, αυτή επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαρύνσεις.

ΔΙΑΚΟΠΗ - ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η διακοπή/λήξη της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται:

1) Με την υποβολή έγγραφης δήλωσης από το δικαιούχο ότι δεν επιθυμεί την συνέχιση της ασφάλισης. Στην περίπτωση εφαρμόζεται αναλογικά η περ. α του άρθρου 7 της ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία η διακοπή ή λήξη της ασφάλισης επέρχεται από την πρώτη του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης.
2) Με την ανάληψη εργασίας ή δραστηριότητας ή απόκτησης ιδιότητας ασφαλιστέας στον e- ΕΦΚΑ, η οποία οδηγεί σε άμεση ασφάλιση.
3) Με τη δυνατότητα ασφάλισης ως έμμεσα ασφαλισμένου.
4) Με την συνταξιοδότηση από τον e- ΕΦΚΑ ή από άλλο φορέα εκτός e-ΕΦΚΑ, η οποία παρέχει πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη (περ. β της παρ. 4 του άρθρου 22)
5) Με το θάνατο του διαζευγμένου (αναλογική εφαρμογή της περ. γ του άρθρου 7 της ΚΥΑ)
6) Με την τέλεση γάμου ανεξάρτητα από την εξασφάλιση ή όχι ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές ασθένειας σε είδος, καθώς απαιτείται ο αιτών να παραμένει «διαζευγμένος» (παρ. 4 του άρθρου 22)

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Η απώλεια του δικαιώματος επέρχεται στις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς πέραν των δύο ετών από τότε που αυτή κατέστη απαιτητή.
2. Σε περίπτωση που ο/η ανασφάλιστος/η διαζευγμένος/η είχε οφειλές από μη μισθωτή απασχόληση και είχε προβεί σε ρύθμιση αυτών, η απώλεια της ρύθμισης καταβολής της οφειλής σε δόσεις πέραν του μήνα από την ημερομηνία που έγινε απαιτητή, επιφέρει και απώλεια του δικαιώματος συνέχισης της προαιρετικής ασφάλισης.

Επισημαίνεται ότι, στις ανωτέρω περιπτώσεις η απώλεια του δικαιώματος καθίσταται οριστική, δεδομένου ότι υπάρχει ο χρονικός περιορισμός της άσκησης του δικαιώματος, εντός ενός έτους από την έκδοση της οριστικής απόφασης του διαζυγίου και δεν εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί επανόδου των εδαφίων β και γ του άρθρου 8 της ΚΥΑ.

Σε περίπτωση που ο/η ανασφάλιστος/η διαζευγμένος/νη καταστεί μελλοντικά εκ νέου διαζευγμένος από άλλο γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης, μπορεί να υποβάλλει εκ νέου αίτημα υπαγωγής στις ανωτέρω διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή θα εξεταστούν εκ νέου οι προϋποθέσεις υπαγωγής, καθώς θα πρόκειται για νέο αίτημα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΟΠΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Προκειμένου να επιτευχθεί η εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, δημιουργήθηκε νέος ΚΠΚ 3340 με λεκτική περιγραφή «ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΤΟΥ Ν. 4488/2017 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν. 4529/2018», ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τον ήδη υπάρχοντα τύπο προαιρετικής (05)

 Κ.Π.Κ.  ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ  ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  ΣΥΝΟΛΟ
 3340  ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΑΕΙ 6,45%
Από 13/9/2017
0,00%
Από 13/9/2017
6,45%
Από 13/9/2017

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί Απόφαση, θα πρέπει οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου για λόγους χρηστής διοίκησης να προβαίνουν στις εξής ενέργειες:

Να επικοινωνούν με τους/τις αιτούντες /αιτούσες προκειμένου να επιβεβαιώσουν τη συνέχιση της βούλησής τους για ένταξη στις ανωτέρω διατάξεις, με βάση την υποβληθείσα αίτηση και σε περίπτωση που:

α) ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί πλέον την υπαγωγή του στη ρύθμιση αυτή, θα πρέπει να ανακαλέσει την αίτηση του.
β) ο ενδιαφερόμενος εξακολουθεί να επιθυμεί την υπαγωγή του στις ανωτέρω διατάξεις, και δεδομένου ότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να έχει απολάβει όφελος (λήψη παροχών σε είδος), δύναται να υποβάλει νέο αίτημα ανακαλώντας το προηγούμενο.

Θα ακολουθήσουν οδηγίες παραμετροποίησης του μηχανογραφικού συστήματος , διαχείρισης εκκρεμών αιτήσεων και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για μη μισθωτούς ασφαλισμένους για όλες τις περιπτώσεις.

Με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, παρακαλούνται όπως λάβει γνώση της παρούσας το προσωπικό των υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους.


Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2011/21.02.2024
Νέα προθεσμία προσκόμισης δικαιολογητικών για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2024, λόγω αναπηρίας αφενός για τα οχήματα που δεν διορθώθηκε έως σήμερα η εικόνα τους στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων (ΠΣΟ) και αφετέρου περιπτώσεις αναπήρων που έληγε η απόφαση απαλλαγής την 31/12/2023 λόγω λήξης της γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ (ή της ΑΣΥΕ).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2010/16.02.2024
Παροχή διευκρινίσεων περί των εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014 (ΕΛΠ), για συναλλαγές που διενεργούνται μέσω Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) και εξοφλούνται μέσω EFT/POS, κατ' εφαρμογή της υπό στοιχεία Α 1098/2022 (Β 3940) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1027/16.02.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1098/13.07.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για τη διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής "είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ."» (Β 3940).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1025/16.02.2024
Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1023/20.01.2024
Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες και διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και τον Φ.Π.Α. από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) στο πλαίσιο Συμφωνίας Έδρας με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/13.02.2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 8/13.02.2024
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται...
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 01/15.01.2024
Νέο νομικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος (λόγω γήρατος/αναπηρίας), με την αντικατάσταση του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α 85). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 με παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 45/15.09.2023
Ασφαλιστικές εισφορές εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 44/30.08.2023
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθείσων εισφορών σε δικαιούχους του δημοσίου.
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο