Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 26/15.07.2022
Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία για την Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης ν. 4387/2016, Μη Μισθωτών, Ελεύθερων Επαγγελματιών - Αυτοαπασχολούμενων, Αγροτών

 

Αρ. πρωτ. 341658/Σ.476

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26

ΣΧΕΤ: 1. Οι διατάξεις του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν, και της αρ. Φ. 80000/οικ.21628/936 /17.5.2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης
2. Η αρ. 3/2018 Εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ

Στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 18, 34 παρ. 2 και 37 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ. Α'/12/5/2016) και των οριζόμενων στην ΚΥΑ αρ. Φ. 80000/οικ.21628/936 /17.5.2017 (Β' 1721/18/5/2017), εκδόθηκε η αρ. 3/2018 εγκύκλιος της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, κοινοποιώντας τις διατάξεις με τις οποίες ρυθμίζεται με ενιαίο τρόπο η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ από 1.1.2017. Ορίζονται, μεταξύ άλλων, οι όροι, οι προϋποθέσεις καθώς και ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών, γνωστοποιώντας στους ασφαλισμένους το νέο καθεστώς και παρέχοντας την δυνατότητά τους για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης. Επιπλέον, με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4670/2020, οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 37 ν. 4387/2016, εισάγεται νέος τρόπος υπολογισμού εισφοράς προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης για μη μισθωτούς ασφαλισμένους, από 1.1.2020, σε συνάρτηση με την επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία.

Στο πλαίσιο των δράσεων που αναπτύσσονται για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του e-ΕΦΚΑ, με σκοπό τη διευκόλυνση των ασφαλισμένων και την επίσπευση των διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν, και αφορούν στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων, δημιουργήθηκε και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης Μη Μισθωτών».

Με την παρούσα γνωστοποιούνται το πεδίο εφαρμογής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, οι λειτουργικές προδιαγραφές και η διαδικασία αξιοποίησής της από ασφαλισμένους και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Γενικά

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία απευθύνεται σε πρόσωπα που η τελευταία ασφάλισή τους ήταν με την ιδιότητα του Μη Μισθωτού (Ελεύθεροι Επαγγελματίες - Αυτοαπασχολούμενοι - Αγρότες), έχουν διακόψει την ασφάλισή τους και επιθυμούν να συνεχίσουν την ασφάλισή τους προαιρετικά για Κλάδο Κύριας Σύνταξης ή/και Ασθένειας ή/και Επικουρικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην εγκύκλιο οδηγία 3/2018 του e-ΕΦΚΑ. Η νέα διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει εφεξής, τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και επιπλέον τις κάτωθι λειτουργικές δυνατότητες:
■ Δρομολόγηση του αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ.
■ Έλεγχος των προϋποθέσεων προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης με αυτοματοποιημένες διαδικασίες.
■ Ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση και κοινοποίηση διοικητικών αποφάσεων.
■ Ηλεκτρονική διαδικασία ανάρτησης εισφορών προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης για την πληρωμή μέσω Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), με χρήση κωδικού εντολής πληρωμής (RF).
■ Αυτοματοποιημένες ροές παρακολούθησης και εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών.
■ Αυτοματοποιημένες, τακτικές ροές ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων.
■ Ηλεκτρονική παρακολούθηση της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης (έναρξη, διακοπή, απώλεια κ.α).

Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης από τον ασφαλισμένο

Η πρόσβαση στη διαδικτυακή υπηρεσία παρέχεται από τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων ν. 4387/2016».
Για την υποβολή σχετικής αίτησης, ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία από τον ενδιαφερόμενο. Συγκεκριμένα:
■ Είσοδος στην ηλεκτρονική υπηρεσία με χρήση των κωδικών taxisnet του ενδιαφερόμενου και του ΑΜΚΑ. Έλεγχος αυθεντικοποίησης.
■ Ανάκτηση στοιχείων Μητρώου και ταυτοποίηση του αιτούντος.
■ Επιλογή από το μενού -> Αίτηση Προαιρετικής Συνέχισης της Ασφάλισης -> Νέα Αίτηση.
■ Αυτόματη άντληση βασικών στοιχείων επικοινωνίας, διεύθυνσης.
■ Έλεγχος από τον χρήστη της ορθότητας των στοιχείων επικοινωνίας, διεύθυνσης, με δυνατότητα τροποποίησης.
Ειδικά, για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων π. ΟΑΕΕ εμφανίζονται τα στοιχεία διεύθυνσης που αφορούν την έδρα της τελευταίας επαγγελματικής δραστηριότητας δεδομένου ότι αυτή προσδιορίζει την αρμόδια Τοπική Διεύθυνση.
■ ’ντληση και Επιλογή αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης / Υπηρεσίας σύμφωνα με την δηλωθείσα διεύθυνση.

Προσοχή:
- Κατά την υποβολή του αιτήματος πρέπει να καταχωρούνται τα ορθά στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνσης προκειμένου να διασφαλιστεί η δρομολόγηση της αίτησης στην ορθή, αρμόδια Υπηρεσία.
- Σε περίπτωση εμφάνισης περισσότερων της μίας Τοπικών Διευθύνσεων/Υπηρεσίας, ο χρήστης θα πρέπει να εισέλθει στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ «Μάθε που ανήκεις» προκειμένου να εντοπίσει την αρμόδια Τοπική Διεύθυνση και να την επιλέξει.
■ Εμφάνιση τύπου προαιρετικής: «Προαιρετική Συνέχιση Ασφάλισης ν. 4387/2016».
■ Επιλογή Κλάδου Προαιρετικής (πχ. Κλάδος Κύριας Σύνταξης).

Προσοχή: Για κάθε Κλάδο Ασφάλισης υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση και εκδίδεται αντίστοιχη απόφαση.
■ Επιλογή/Δήλωση ασφαλιστικής κατηγορίας από σχετική λίστα (1η-6η για Κλάδο Σύνταξης και Κλάδο Υγείας και 1η-3η για Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης) ανάλογα με την ιδιότητα του ασφαλισμένου (Ελεύθεροι Επαγγελματίες - Αυτοαπασχολούμενοι, Αγρότες).
■ Η ημερομηνία έναρξης της περιόδου ασφάλισης είναι προσυμπληρωμένη με την πρώτη (1η) του μήνα υποβολής της αίτησης (προαιρετική η συμπλήρωση της λήξης).
■ Δήλωση υποχρέωσης προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, εφόσον κατά τον έλεγχο κριθεί απαραίτητο.
■ Αποθήκευση αίτησης.
■ Οριστική υποβολή αίτησης.

Προσοχή, μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών οι αποθηκευμένες αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί οριστικά, διαγράφονται.
■ Εμφάνιση μηνύματος σχετικά με την επιτυχή υποβολή της αίτησης.

Αναλυτικές οδηγίες, για την υποβολή της αίτησης, διατίθενται και στο Εγχειρίδιο Χρήσης που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ.

Προσδιορισμός εισφορών

Οι Μη Μισθωτοί ασφαλισμένοι, που αιτούνται την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους καταβάλλουν την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 39, του άρθρου 40, του άρθρου 41 και του άρθρου 97 του Ν.4387/2016 ασφαλιστική εισφορά, όπως ισχύουν. Από 01.01.2020 και εντεύθεν, η μηνιαία εισφορά προσδιορίζεται με βάση την επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη της πρώτης (1ης) ασφαλιστικής κατηγορίας. Ειδικότερα, ισχύουν τα εξής:
■ Εάν κατά το έτος υποβολής αίτησης για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης υπήρχε ενεργή ασφάλιση και άρα είχε γίνει επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας, η εισφορά προσδιορίζεται επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας.
Για τις περιπτώσεις ένταξης στην Ειδική ασφαλιστική κατηγορία, θα πρέπει να γίνει επιλογή/δήλωση ασφαλιστικής κατηγορίας, με ελάχιστη την εισφορά που αντιστοιχεί στην 1η ασφαλιστική κατηγορία.
■ Εάν κατά το έτος υποβολής της αίτησης δεν υπήρχε ενεργή ασφάλιση μη μισθωτού, πραγματοποιείται επιλογή/δήλωση της ασφαλιστικής κατηγορία, που επιθυμεί ο αιτών για την μηνιαία εισφορά της προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης.
■ Η ασφαλιστική κατηγορία ένταξης στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης προσδιορίζεται άπαξ, κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης, χωρίς δικαίωμα μεταγενέστερης αλλαγής κατηγορίας.
■ Στις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης (μισθωτός και μη μισθωτός, εγκύκλιος 3/2018), ο ασφαλισμένος επιλέγει τον π. Φορέα που επιθυμεί να υπαχθεί για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής του και εφόσον επιλέξει την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης του ως Μη Μισθωτός, οι εισφορές υπολογίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω.
■ Στις περιπτώσεις υπαγωγής στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, όπως ισχύει, οι εισφορές προσδιορίζονται με βάση την επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία και σύμφωνα με τα ανωτέρω.
■ Κατά τον προσδιορισμό της εισφοράς για την συνέχιση προαιρετικής ασφάλισης δεν λαμβάνεται υπόψη καμία μείωση (π.χ. μητρότητα παρ.2 του άρθρου 141 του Ν.3655/2008).

Διαδικασίες Διαχείρισης Αιτημάτων/Αποφάσεων

Α. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, έχουν την δυνατότητα επισκόπησης των υποβληθέντων ηλεκτρονικών αιτημάτων ανά Τοπική Διεύθυνση, με υποχρέωση δρομολόγησης των προβλεπόμενων εργασιών για τον έλεγχο των προϋποθέσεων και την έκδοση σχετικής απόφασης (π.χ. ασφαλιστικός, οικονομικός έλεγχος, παραπομπή σε Υγειονομική Επιτροπή).

Β. Για την διαχείριση των εκκρεμών υποθέσεων/αιτήσεων, όπως:
1) περιπτώσεις ασφαλισμένων που είχαν ενταχθεί στο καθεστώς προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης έως 31.12.2016 και δεν έχουν αναζητηθεί εισφορές από 1.1.2017 και
2) αιτήματα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης Μη Μισθωτών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, που έχουν υποβληθεί μετά την 1.1.2017 έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, να ολοκληρωθούν, κατά προτεραιότητα, οι προβλεπόμενες εργασίες για τον έλεγχο των προϋποθέσεων (π.χ. ασφαλιστικός, οικονομικός έλεγχος, παραπομπή σε Υγειονομική Επιτροπή), από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, καθώς θα ακολουθήσουν αναλυτικές οδηγίες για την ολοκλήρωση της διαχείρισής τους, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Επισήμανση:
Για τις παραπάνω περιπτώσεις, δεν απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους των ασφαλισμένων, καθώς θα ενημερωθούν για την πορεία του αιτήματος από την αρμόδια υπηρεσία που υπάγονται, με την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών και ελέγχων.

Διακοπή - Λήξη - Απώλεια Προαιρετικής Συνέχισης της ασφάλισης

Στα πλαίσια της ηλεκτρονικής παρακολούθησης - διαχείρισης μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, στη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία ενσωματώνονται και οι λειτουργικότητες των διαδικασιών διακοπής - λήξης - απώλειας προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, όπως αναφέρονται στην εγκύκλιο 3/2018 του e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα,
■ Η διακοπή - λήξη της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσα από την νέα υπηρεσία υποβάλλοντας σχετική αίτηση και με δυνατότητα έκδοσης και ανάρτησης απόφασης διακοπής - λήξης προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης.
■ Για περιπτώσεις που επέρχεται απώλεια, δεν θα εκδίδεται σχετική Απόφαση, δεν θα αναρτώνται εισφορές προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης και θα ενημερώνεται ο ασφαλισμένος με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

Σε κάθε περίπτωση, θα διενεργούνται τακτικοί, αυτοματοποιημένοι έλεγχοι της υπηρεσίας, για την τήρηση των προϋποθέσεων, και σε περίπτωση ελλείψεως αυτών, θα εκδίδονται σχετικές αποφάσεις, όπου προβλέπεται.

Ωστόσο, αποτελεί υποχρέωση του ασφαλισμένου η ενημέρωση του φορέα για οποιαδήποτε ασφαλιστική μεταβολή, με αξιοποίηση των λειτουργικοτήτων της ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Παρακαλούμε με ευθύνη των Προϊσταμένων Δ/νσεων και Τμημάτων, να λάβει γνώση το προσωπικό των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους.


Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ e-ΕΦΚΑ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
α/α
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1093/13.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1092/13.06.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
Α.Υ.Ο. Α 1057/12.04.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1050/01.02.2019 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά» (Β 735).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2042/04.06.2024
Οδηγίες για τη θέση σε παραγωγική λειτουργία της Έκδοσης 3 (R3) του Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών (ICS2) και την υποβολή συνόλων δεδομένων της Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου (ENS) για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1090/07.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο