Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 27 Απριλίου 2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 16/2022
Χορήγηση - παράταση ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών ασφαλισμένων για το ασφαλιστικό έτος 2022.

 

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 16/2022
Αρ. Πρωτ.: 186197/20.04.22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 16

ΣΧΕΤ.: η αριθμ. 8/02.03.2022 εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ

Σας κοινοποιούμε τη διάταξη του άρθρου 76 του ν. 4915/2022 (Α'63) με τίτλο «Ασφαλιστική ικανότητα μη μισθωτών ασφαλισμένων -Τροποποίηση άρθρου 27 ν. 4892/2022 (Α' 28)» περί των χορηγήσεων και παρατάσεων ασφαλιστικής ικανότητας 2022-2023, με την οποία προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι του e-Ε.Φ.Κ.Α., ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρότες, λαμβάνουν κατ' εξαίρεση ασφαλιστική ικανότητα από 1ης.3.2022 έως 31.5.2022, ανεξαρτήτως οφειλών τους και πλήρωσης προϋποθέσεων εκ μέρους τους. Η ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων του προηγούμενου εδαφίου παρατείνεται μέχρι 28.2.2023, εφόσον έχουν καταβάλλει εντός του 2021 ή καταβάλλουν εντός του 2022, αναδρομικά για το έτος 2021, ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και σε χρήμα που προβλέπεται στο άρθρο 41 του ν. 4387/2016, σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία την οποία είχαν επιλέξει για το έτος 2021».

Σύμφωνα με την σχετική διάταξη ως προϋπόθεση για την παράταση ασφαλιστικής ικανότητας στους Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους από 1/6/2022 έως 28/2/2023 ορίζεται η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και σε χρήμα που προβλέπεται στο άρθρο 41 του ν. 4387/2016, σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία την οποία είχαν επιλέξει για το έτος 2021.

Το απαιτητό ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και σε χρήμα που προβλέπεται στο άρθρο 41 του ν. 4387/2016, σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία την οποία είχαν επιλέξει για το έτος 2021 προκύπτει από το άθροισμα των μηνιαίων εισφορών κλάδου υγείας έτους 2021.
πχ Ασφ/νος Ελ. Επαγγελματίας ή Αυτοαπασχολούμενος για όλο το έτος 2021 στην 1η ασφαλιστική κατηγορία πρέπει να έχει καταβάλει ή να καταβάλλει το ποσό των 12 * 55 = 660 €.
πχ Ασφ/νος Αγρότης για όλο το έτος 2021 στην 1η ασφαλιστική κατηγορία πρέπει να έχει καταβάλει ή να καταβάλει το ποσό των 12 * 32 = 384 €.

Με εξαίρεση τους νεοεισερχόμενους στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, ελεύθερους επαγγελματίες ή αυτοτελώς απασχολούμενους π.χ. από τον μήνα 11ο/2021 που δεν έχουν καταβάλει τις απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές και δεν δικαιώθηκαν ασφαλιστικής ικανότητας από 01/03/2022 θα πρέπει να πληρώσουν τον κλάδο υγείας μόνο του έτους 2021 (11°ς και 12°ς /2021).

Επισημαίνεται ότι στη διάταξη αυτή προβλέπεται η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στις εισφορές του κλάδου υγείας έτους 2021 κάθε μη μισθωτού ασφαλισμένου και όχι η εξόφληση των εισφορών έτους 2021.

Ως καταβληθέν ποσό (εντός του 2021 ή εντός του 2022), έναντι των εισφορών που αντιστοιχούν στην ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και σε χρήμα που προβλέπεται στο άρθρο 41 του ν. 4387/2016, για το έτος 2021, λαμβάνονται υπόψη:
- Οι εξοφλημένες μηνιαίες εισφορές (σύνολο μηνιαίας εισφοράς) έτους 2021 και έτους
2022 με οποιαδήποτε ημερομηνία εξόφλησης και
- Οποιοδήποτε πιστωτικό υπόλοιπο (με συμμετοχή στην εξόφληση)

Για την εφαρμογή των ανωτέρω θα υλοποιηθεί μηχανογραφική διαδικασία, η οποία θα εκτελεί μηνιαίως τον ανωτέρω έλεγχο προϋποθέσεων και θα χορηγεί στους δικαιούχους Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους, αυτοματοποιημένα παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας από 1/6/2022 - 28/2/2023.

Η εκτέλεση της πρώτης μηνιαίας αυτοματοποιημένης διαδικασίας θα διενεργηθεί εντός του 5/2022.

Ασφαλισμένοι στους οποίους με τις ανωτέρω αυτοματοποιημένες διαδικασίες δεν θα χορηγηθεί παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας, λόγω μη κάλυψης του απαιτητού ποσού κλάδου υγείας 2021 από τις καταβληθείσες εισφορές 2021 και 2022, πρέπει να καταβάλλουν την διαφορά (απαιτητό ποσό - καταβληθείσες εισφορές). Η ανωτέρω διαφορά πρέπει να καταβληθεί με τον κωδικό πληρωμής τρεχουσών εισφορών (RF από 1/1/2020) ώστε στην επόμενη μηνιαία αυτοματοποιημένη ροή να χορηγηθεί η παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας από την πρώτη του επόμενου μήνα.

Ασφαλισμένοι που προσέρχονται στις Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ προκειμένου να ενημερωθούν για το ποσό που πρέπει να καταβάλουν ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις παράτασης της ασφαλιστικής ικανότητας από 1/6/2022, θα ενημερώνονται από αυτές για την προκύπτουσα διαφορά (απαιτητό ποσό - καταβληθείσες εισφορές) και για την καταβολή της με τον κωδικό πληρωμής τρεχουσών εισφορών (RF από 1/1/2020).
πχ Ασφ/νος Ελ. Επαγγελματίας ή Αυτοαπασχολούμενος για όλο το έτος 2021 στην 1η ασφαλιστική κατηγορία
- έχει εξοφλήσει τις εισφορές 1/2021 - ποσό μηνιαίας εισφοράς 220 €
- έχει εξοφλήσει τις εισφορές 2/2022 - ποσό μηνιαίας εισφοράς 220 €
- έχει πιστωτικό υπόλοιπο ύψους 150 €

Συνεπώς, το σύνολο των καταβληθεισών εισφορών είναι 590€.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το απαιτητό ποσό εισφορών κλάδου υγείας έτους 2021 για τον ασφαλισμένο είναι 660 €, για την χορήγηση παράτασης της ασφαλιστικής ικανότητας από 1/6/2022 - 28/2/2023, πρέπει να καταβάλει 70 € (την διαφορά 660 € - 590 €) με τον ισχύοντα κωδικό πληρωμής εισφορών (RF) από 1/1/2020.

Στην περίπτωση που δεν έχει εξοφληθεί καμία εισφορά 2021 ή 2022 το ποσό που πρέπει να καταβληθεί με τον ισχύοντα κωδικό πληρωμής εισφορών (RF) από 1/1/2020 είναι 660 €.

Με την επιβεβαίωση της καταβολής του ανωτέρω ποσού, οι αρμόδιες υπηρεσίες δύνανται άμεσα, πριν την διενέργεια της αυτοματοποιημένης μηνιαίας διαδικασίας, να χορηγούν παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας.

Το αρμόδιο Τμήμα Εσόδων που ανήκει ο ασφαλισμένος του τ. ΟΑΕΕ βάσει της επαγγελματικής του έδρας και ο ασφαλισμένος του τ. ΕΤΑΑ και τ. ΟΓΑ βάσει του τόπου κατοικίας του θα χορηγεί υπηρεσιακό σημείωμα προς το Τμήμα Μητρώου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας.

Ειδικότερα στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται παράλληλη μισθωτή απασχόληση ή υπαγωγή στις διατάξεις του αρθ. 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει, εντός του 2021, ως καταβληθέν ποσό λαμβάνεται:
- το ποσό εισφοράς Μη Μισθωτού που καλύπτεται από την εισφορά μισθωτής απασχόλησης ή υπαγωγής στις διατάξεις του αρθ. 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει,
- οι καταβολές δόσεων εκκαθάρισης εισφορών 2021 (μετά την διενέργειά της) και
- τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα.

Επισημαίνεται ότι στους ανωτέρω μισθωτούς ασφαλισμένους που πληρούν τις προϋποθέσεις (2 μήνες ασφάλισης - 50 ημερομίσθια) έχει ήδη χορηγηθεί ασφαλιστική ικανότητα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του άρθρου 23 του νόμου 4529/2018 για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε περίπτωση ρύθμισης οφειλών η ασφαλιστική ικανότητα θα χορηγείται ανά μήνα.

Για τους εγγεγραμμένους από 01/01/2022 και μετά θα χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα μετά τη συμπλήρωση δύο μηνών από την ημερομηνία εγγραφής του και έως τη λήξη του ασφαλιστικού έτους, εφόσον πληρώσουν τις απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές 2 μηνών για το τρέχον έτος.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμόδιων υπαλλήλων και την πιστή εφαρμογή των παραπάνω αναφερομένων.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΑΓΑΔΑΚΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

Α.Υ.Ο. Α 1127/22.09.2022
Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 19ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2074/12.09.2022
Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής επί των εντύπων: 1) «Αίτηση για την εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος» και 2) «Ετήσια αίτηση επιστροφής φόρου εισοδήματος»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2073/20.09.2022
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2022-2023, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2072/15.09.2022
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. 1125/02.09.2022
Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης, καθώς και της αναβίωσης της διαδικασίας της εκκαθάρισης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4919/2022 (Α 71).
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 32/23.09.2022
Τροποποίηση του περιεχομένου της αίτησης και του καταλόγου των στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών εξωδικαστικού μηχανισμού. Κοινοποίηση των διατάξεων της KYA υπ αρ. 122836/01.09.2022 (ΦΕΚ Β, 4696/08.09.2022)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 29/29.07.2022
Αναγνώριση υπολειπόμενου χρόνου για τη λήψη σύνταξης - Συμπλήρωση χρόνου με προαιρετική ασφάλιση
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 28/26.07.2022
Προαιρετική ασφάλιση ανασφάλιστων διαζευγμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4529/2018, προκειμένου να διατηρήσουν το δικαίωμα για παροχές σε είδος από τον e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 27/15.07.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 56 του ν. 4940/2022 (ΦΕΚ Α 112) σχετικά με την χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Βεβαίωσης Οφειλής για την μεταβίβαση ακινήτου ή την σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ αυτού
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 26/15.07.2022
Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία για την Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης ν. 4387/2016, Μη Μισθωτών, Ελεύθερων Επαγγελματιών - Αυτοαπασχολούμενων, Αγροτών
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο