Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 27 Απριλίου 2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 16/2022
Χορήγηση - παράταση ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών ασφαλισμένων για το ασφαλιστικό έτος 2022.

 

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 16/2022
Αρ. Πρωτ.: 186197/20.04.22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 16

ΣΧΕΤ.: η αριθμ. 8/02.03.2022 εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ

Σας κοινοποιούμε τη διάταξη του άρθρου 76 του ν. 4915/2022 (Α'63) με τίτλο «Ασφαλιστική ικανότητα μη μισθωτών ασφαλισμένων -Τροποποίηση άρθρου 27 ν. 4892/2022 (Α' 28)» περί των χορηγήσεων και παρατάσεων ασφαλιστικής ικανότητας 2022-2023, με την οποία προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι του e-Ε.Φ.Κ.Α., ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρότες, λαμβάνουν κατ' εξαίρεση ασφαλιστική ικανότητα από 1ης.3.2022 έως 31.5.2022, ανεξαρτήτως οφειλών τους και πλήρωσης προϋποθέσεων εκ μέρους τους. Η ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων του προηγούμενου εδαφίου παρατείνεται μέχρι 28.2.2023, εφόσον έχουν καταβάλλει εντός του 2021 ή καταβάλλουν εντός του 2022, αναδρομικά για το έτος 2021, ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και σε χρήμα που προβλέπεται στο άρθρο 41 του ν. 4387/2016, σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία την οποία είχαν επιλέξει για το έτος 2021».

Σύμφωνα με την σχετική διάταξη ως προϋπόθεση για την παράταση ασφαλιστικής ικανότητας στους Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους από 1/6/2022 έως 28/2/2023 ορίζεται η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και σε χρήμα που προβλέπεται στο άρθρο 41 του ν. 4387/2016, σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία την οποία είχαν επιλέξει για το έτος 2021.

Το απαιτητό ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και σε χρήμα που προβλέπεται στο άρθρο 41 του ν. 4387/2016, σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία την οποία είχαν επιλέξει για το έτος 2021 προκύπτει από το άθροισμα των μηνιαίων εισφορών κλάδου υγείας έτους 2021.
πχ Ασφ/νος Ελ. Επαγγελματίας ή Αυτοαπασχολούμενος για όλο το έτος 2021 στην 1η ασφαλιστική κατηγορία πρέπει να έχει καταβάλει ή να καταβάλλει το ποσό των 12 * 55 = 660 €.
πχ Ασφ/νος Αγρότης για όλο το έτος 2021 στην 1η ασφαλιστική κατηγορία πρέπει να έχει καταβάλει ή να καταβάλει το ποσό των 12 * 32 = 384 €.

Με εξαίρεση τους νεοεισερχόμενους στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, ελεύθερους επαγγελματίες ή αυτοτελώς απασχολούμενους π.χ. από τον μήνα 11ο/2021 που δεν έχουν καταβάλει τις απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές και δεν δικαιώθηκαν ασφαλιστικής ικανότητας από 01/03/2022 θα πρέπει να πληρώσουν τον κλάδο υγείας μόνο του έτους 2021 (11°ς και 12°ς /2021).

Επισημαίνεται ότι στη διάταξη αυτή προβλέπεται η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στις εισφορές του κλάδου υγείας έτους 2021 κάθε μη μισθωτού ασφαλισμένου και όχι η εξόφληση των εισφορών έτους 2021.

Ως καταβληθέν ποσό (εντός του 2021 ή εντός του 2022), έναντι των εισφορών που αντιστοιχούν στην ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και σε χρήμα που προβλέπεται στο άρθρο 41 του ν. 4387/2016, για το έτος 2021, λαμβάνονται υπόψη:
- Οι εξοφλημένες μηνιαίες εισφορές (σύνολο μηνιαίας εισφοράς) έτους 2021 και έτους
2022 με οποιαδήποτε ημερομηνία εξόφλησης και
- Οποιοδήποτε πιστωτικό υπόλοιπο (με συμμετοχή στην εξόφληση)

Για την εφαρμογή των ανωτέρω θα υλοποιηθεί μηχανογραφική διαδικασία, η οποία θα εκτελεί μηνιαίως τον ανωτέρω έλεγχο προϋποθέσεων και θα χορηγεί στους δικαιούχους Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους, αυτοματοποιημένα παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας από 1/6/2022 - 28/2/2023.

Η εκτέλεση της πρώτης μηνιαίας αυτοματοποιημένης διαδικασίας θα διενεργηθεί εντός του 5/2022.

Ασφαλισμένοι στους οποίους με τις ανωτέρω αυτοματοποιημένες διαδικασίες δεν θα χορηγηθεί παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας, λόγω μη κάλυψης του απαιτητού ποσού κλάδου υγείας 2021 από τις καταβληθείσες εισφορές 2021 και 2022, πρέπει να καταβάλλουν την διαφορά (απαιτητό ποσό - καταβληθείσες εισφορές). Η ανωτέρω διαφορά πρέπει να καταβληθεί με τον κωδικό πληρωμής τρεχουσών εισφορών (RF από 1/1/2020) ώστε στην επόμενη μηνιαία αυτοματοποιημένη ροή να χορηγηθεί η παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας από την πρώτη του επόμενου μήνα.

Ασφαλισμένοι που προσέρχονται στις Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ προκειμένου να ενημερωθούν για το ποσό που πρέπει να καταβάλουν ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις παράτασης της ασφαλιστικής ικανότητας από 1/6/2022, θα ενημερώνονται από αυτές για την προκύπτουσα διαφορά (απαιτητό ποσό - καταβληθείσες εισφορές) και για την καταβολή της με τον κωδικό πληρωμής τρεχουσών εισφορών (RF από 1/1/2020).
πχ Ασφ/νος Ελ. Επαγγελματίας ή Αυτοαπασχολούμενος για όλο το έτος 2021 στην 1η ασφαλιστική κατηγορία
- έχει εξοφλήσει τις εισφορές 1/2021 - ποσό μηνιαίας εισφοράς 220 €
- έχει εξοφλήσει τις εισφορές 2/2022 - ποσό μηνιαίας εισφοράς 220 €
- έχει πιστωτικό υπόλοιπο ύψους 150 €

Συνεπώς, το σύνολο των καταβληθεισών εισφορών είναι 590€.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το απαιτητό ποσό εισφορών κλάδου υγείας έτους 2021 για τον ασφαλισμένο είναι 660 €, για την χορήγηση παράτασης της ασφαλιστικής ικανότητας από 1/6/2022 - 28/2/2023, πρέπει να καταβάλει 70 € (την διαφορά 660 € - 590 €) με τον ισχύοντα κωδικό πληρωμής εισφορών (RF) από 1/1/2020.

Στην περίπτωση που δεν έχει εξοφληθεί καμία εισφορά 2021 ή 2022 το ποσό που πρέπει να καταβληθεί με τον ισχύοντα κωδικό πληρωμής εισφορών (RF) από 1/1/2020 είναι 660 €.

Με την επιβεβαίωση της καταβολής του ανωτέρω ποσού, οι αρμόδιες υπηρεσίες δύνανται άμεσα, πριν την διενέργεια της αυτοματοποιημένης μηνιαίας διαδικασίας, να χορηγούν παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας.

Το αρμόδιο Τμήμα Εσόδων που ανήκει ο ασφαλισμένος του τ. ΟΑΕΕ βάσει της επαγγελματικής του έδρας και ο ασφαλισμένος του τ. ΕΤΑΑ και τ. ΟΓΑ βάσει του τόπου κατοικίας του θα χορηγεί υπηρεσιακό σημείωμα προς το Τμήμα Μητρώου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας.

Ειδικότερα στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται παράλληλη μισθωτή απασχόληση ή υπαγωγή στις διατάξεις του αρθ. 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει, εντός του 2021, ως καταβληθέν ποσό λαμβάνεται:
- το ποσό εισφοράς Μη Μισθωτού που καλύπτεται από την εισφορά μισθωτής απασχόλησης ή υπαγωγής στις διατάξεις του αρθ. 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει,
- οι καταβολές δόσεων εκκαθάρισης εισφορών 2021 (μετά την διενέργειά της) και
- τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα.

Επισημαίνεται ότι στους ανωτέρω μισθωτούς ασφαλισμένους που πληρούν τις προϋποθέσεις (2 μήνες ασφάλισης - 50 ημερομίσθια) έχει ήδη χορηγηθεί ασφαλιστική ικανότητα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του άρθρου 23 του νόμου 4529/2018 για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε περίπτωση ρύθμισης οφειλών η ασφαλιστική ικανότητα θα χορηγείται ανά μήνα.

Για τους εγγεγραμμένους από 01/01/2022 και μετά θα χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα μετά τη συμπλήρωση δύο μηνών από την ημερομηνία εγγραφής του και έως τη λήξη του ασφαλιστικού έτους, εφόσον πληρώσουν τις απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές 2 μηνών για το τρέχον έτος.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμόδιων υπαλλήλων και την πιστή εφαρμογή των παραπάνω αναφερομένων.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΑΓΑΔΑΚΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1093/13.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1092/13.06.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
Α.Υ.Ο. Α 1057/12.04.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1050/01.02.2019 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά» (Β 735).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2042/04.06.2024
Οδηγίες για τη θέση σε παραγωγική λειτουργία της Έκδοσης 3 (R3) του Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών (ICS2) και την υποβολή συνόλων δεδομένων της Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου (ENS) για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1090/07.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο