Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 19 Απριλίου 2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ

Αρ. πρωτ. 160679/Σ.47922

ΣΧΕΤΙΚΑ: Η διάταξη του άρθρου 22 του ν. 4892/2022 (ΦΕΚ 28/22.2.2022 τ. Α)

Με την διάταξη του άρθρου 22 του ν. 4892/2022, και στα πλαίσια εκσυγχρονισμού και απλούστευσης των διαδικασιών του e-ΕΦΚΑ, προστίθεται στο ν.4387/2016 άρθρο 39Α (ΦΕΚ 28/22-2-2022 τ.Α), με το οποίο ορίζεται νέα διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής των Μη Μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα:

- Καταργείται η υποχρέωση απογραφικής δήλωσης («προεγγραφής») στον e-ΕΦΚΑ ή οποιουδήποτε εγγράφου, βεβαίωσης ή ασφαλιστικής ενημερότητας, ως δικαιολογητικό για την έναρξη ή μεταβολή εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση.

- Η εγγραφή στον e-ΕΦΚΑ, διενεργείται μετά την έναρξη ή μεταβολή εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση, κατόπιν σχετικής αίτησης του υπόχρεου και σε περίπτωση μη υποβολής αιτήματος αυτεπάγγελτα, με πράξη του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου.

- Πραγματοποιείται απευθείας εγγραφή του πολίτη, ως ασφαλισμένου Μη Μισθωτού, υποβάλλοντας αίτηση ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία, μέσω διασταύρωσης στοιχείων που τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης.

Με την παρούσα γνωστοποιούνται το πεδίο εφαρμογής, η έναρξη ισχύος της νέας διάταξης, οι μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στην λειτουργικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τη μηχανογραφική εφαρμογή «Έσοδα - Ασφάλιση Μη Μισθωτών», για την εγγραφή/επανεγγραφή των Μη Μισθωτών στον e-ΕΦΚΑ μετά την έναρξη ή μεταβολή εργασιών.

Γενικά

Όπως είναι γνωστό, η λήψη της Βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης «προεγγραφής» του e-ΕΦΚΑ μέχρι τη δημοσίευση της νέας διάταξης, αποτελούσε για τους μη μισθωτούς προαπαιτούμενο για την έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ και την οριστική υπαγωγή στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, όσων η έναρξη ασφάλισης συνδέεται με την έναρξη/μεταβολή εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση. Με την νέα διάταξη του άρθρου 39Α του ν. 4387/2016, καταργείται:
1. Η υποχρέωση υποβολής απογραφικής δήλωσης (προεγγραφής) στον e-ΕΦΚΑ, για περιπτώσεις εγγραφής/επανεγγραφής στον φορέα.
2. Η προσκόμιση οποιουδήποτε εγγράφου, βεβαίωσης ή ασφαλιστικής ενημερότητας του e-ΕΦΚΑ, για περιπτώσεις μεταβολής εργασιών στην Φορολογική Διοίκηση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και στο πλαίσιο των δράσεων που αναπτύσσονται για την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και ροών εργασίας (με ηλεκτρονικό ή φυσικό τρόπο), ο e-ΕΦΚΑ αντλεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) και διασταυρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, προκειμένου να αξιοποιηθούν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στον φορέα.

Οι Μη Μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρότες που αναλαμβάνουν υπακτέα στον e-ΕΦΚΑ απασχόληση ή αποκτούν στον e- ΕΦΚΑ ιδιότητα, για την οποία απαιτείται έναρξη εργασιών στην Φορολογική Διοίκηση (Δ.Ο.Υ), υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ από την πρώτη ημέρα έναρξης ή μεταβολής εργασιών στην Δ.Ο.Υ και μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα διακοπής άσκησης της σχετικής δραστηριότητας στην Δ.Ο.Υ.

'Εναρξη Ισχύος

Ως ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας εγγραφής και υπαγωγής στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, ορίζεται η 22.2.2022.

Πεδίο Εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων εμπίπτουν Μη Μισθωτοί, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι και Αγρότες, που αναλαμβάνουν υπακτέα απασχόληση ή αποκτούν ιδιότητα υπακτέα στον e-ΕΦΚΑ, για την οποία απαιτείται έναρξη εργασιών στην Φορολογική Διοίκηση.

Διαδικασία Εγγραφής και Υπαγωγής Μη Μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Η εγγραφή/επανεγγραφή/μεταβολή δραστηριότητας των Μη Μισθωτών διενεργείται μετά από την έναρξη ή μεταβολή εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση.

Για την εν λόγω διαδικασία απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που διατίθενται στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ ή μέσω φυσικού κύκλου εργασιών.

Περιγραφή νέας διαδικασίας

- Η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνει τον υπόχρεο στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, για την σχετική υποχρέωση, μετά την έναρξη ή την μεταβολή εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ.
- Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία μέχρι την δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα έναρξης ή μεταβολής εργασιών στην Φορολογική Διοίκηση.
- Ο e-ΕΦΚΑ αντλεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) και διασταυρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που είναι διαθέσιμα από την Φορολογική Διοίκηση και ακολουθούν εργασίες ολοκλήρωσης της υπαγωγής στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και έναρξης εισφοροδότησης.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Για την υποστήριξη της νέας διαδικασίας εγγραφής /επανεγγραφής/μεταβολής δραστηριότητας μη μισθωτών, έχουν γίνει οι απαραίτητες αλλαγές και θα ακολουθήσουν περαιτέρω τροποποιήσεις στη λειτουργικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Η νέα διαδικασία εξακολουθεί να υποστηρίζεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του e- ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), μέσω της διαδρομής:
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Ελεύθερους Επαγγελματίες/Αυτοαπασχολούμενους/Αγρότες -> Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη ασφάλισης -> επιλογή της υπηρεσίας. Αίτηση εγγραφής - Δήλωση μεταβολής δραστηριότητας - Αίτηση επανεγγραφής. Οι ροές εργασιών (επαλήθευση και καταχώρηση στοιχείων, καταχώρηση ΚΑΔ, συμπλήρωση ερωτηματολογίων, επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κ.α) εξακολουθούν να υφίστανται, προκειμένου να προσδιοριστεί η ορθή υπαγωγή στην ασφάλιση και η εισφοροδότηση στον e- ΕΦΚΑ.

Αναλυτικότερα, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

1. Παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους μετά την έναρξη/μεταβολή εργασιών στην ΑΑΔΕ να υποβάλλουν ηλεκτρονικά:
• Αίτηση εγγραφής.
• Δήλωση μεταβολής δραστηριότητας (προσθήκη ή αφαίρεση ΚΑΔ).
• Αίτηση επανεγγραφής.

2. Παράγεται αυτοματοποιημένα, Αποδεικτικό υποβολής αίτησης εγγραφής/επανεγγραφής και δήλωσης μεταβολής δραστηριότητας (προσθήκη - αφαίρεση ΚΑΔ), με στοιχεία Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης αυτού.

Μετά την άντληση της πληροφορίας από την Φορολογική Διοίκηση, περί έναρξης/μεταβολής εργασιών και σε συνδυασμό με τα στοιχεία που δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση από τον ασφαλισμένο, επιτυγχάνεται αυτοματοποιημένα η έναρξη ασφάλισης και εισφοροδότησης και αναρτώνται οι Αποφάσεις Εγγραφής και Επανεγγραφής.

Προσοχή

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, για την έναρξη εργασιών και μεταβολή δραστηριότητας στη ΔΟΥ δεν απαιτείται πλέον η προσκόμιση οποιουδήποτε εγγράφου, βεβαίωσης ή ασφαλιστικής ενημερότητας του e-ΕΦΚΑ και κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις επανεγγραφής και μεταβολής δραστηριότητας δεν διενεργείται έλεγχος ασφαλιστικής ενημερότητας.

Αυτεπάγγελτη Εγγραφή

Σε περίπτωση παράλειψης ή εκπρόθεσμης υποβολής αίτησης του υπακτέου στην ασφάλιση μη μισθωτού, η εγγραφή στον e-ΕΦΚΑ θα πραγματοποιηθεί αυτεπάγγελτα, δεδομένου ότι η υπαγωγή στην ασφάλιση είναι υποχρεωτική από την πρώτη ημέρα το μήνα έναρξης εργασιών.

Ειδικότερα:

α) Εφόσον τα διαθέσιμα στοιχεία και ιδίως ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που δηλώθηκε στην ΑΑΔΕ, επαρκεί για την υπαγωγή στην ασφάλιση, ο υπόχρεος ασφαλίζεται αυτεπάγγελτα στους π. φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς του e- ΕΦΚΑ και καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, όπως εκάστοτε ισχύει, και κατατάσσεται στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία.

β) Εφόσον τα στοιχεία δεν είναι επαρκή για την υπαγωγή στην ασφάλιση, ο e-ΕΦΚΑ θα κατατάσσει τον υπόχρεο στην ασφάλιση του π. ΟΑΕΕ- στη δεύτερη (2η) ασφαλιστική κατηγορία των άρθρων 39 και 41 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει.

Επισήμανση:

Στις περιπτώσεις αυτεπάγγελτης εγγραφής, ο ασφαλισμένος δύναται με την προσκόμιση στοιχείων στον e-ΕΦΚΑ να ζητήσει την αναδρομική διόρθωση της υπαγωγής στην ασφάλιση που προέκυψε και μετάταξης σε ασφαλιστική κατηγορία κατ' εφαρμογή των άρθρων 35, 39, 40, 41 και 97 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν.

Με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων να λάβει γνώση της παρούσας το προσωπικό των υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους.


Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ e-ΕΦΚΑ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΠΡΑΛΟΥ

Α.Υ.Ο. Α.1102/27.07.2022
Καθορισμός της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζεται στο προϊόν απόσταξης που παράγεται από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α' 281), των όρων, των προϋποθέσεων, των διαδικασιών και της απόδοσης των πρώτων υλών σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη για την εφαρμογή της παρ. Ε' του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, της διαδικασίας σφράγισης και αποσφράγισης των χρησιμοποιούμενων από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς αποστακτικών μηχανημάτων, καθώς και των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 4 του ιδίου ως άνω νόμου.
Α.Υ.Ο. Α 1101/27.07.2022
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1100/21.07.2022
Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων, για το έτος 2022.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2055/21.07.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 2960/2001, όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 13 και του άρθρου 50, του ν. 4955/2022 με θέμα «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (L58), άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου, λοιπές τελωνειακές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α 139/14.07.2022).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2054/20.07.2022
Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της Α 1257/20.12.2021 (Β 6180) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 16/2022
Χορήγηση - παράταση ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών ασφαλισμένων για το ασφαλιστικό έτος 2022.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο