Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων

 

Αριθμ. Πρωτ.: 46244/02.02.2022

Σας γνωρίζουμε ότι, με τις διατάξεις των άρθρων 1 - 73 του ν. 4826/2021 «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.» (Φ.Ε.Κ. 160 A'/07.09.2021) προβλέπεται, η εισαγωγή και εφαρμογή, από 01.01.2022, του κεφαλαιοποιητικού συστήματος οικονομικής λειτουργίας στην Επικουρική Ασφάλιση, καθώς και η ίδρυση ενός νέου δημόσιου ταμείου, του «Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)»

1. ΓΕΝΙΚΑ

Το Τ.Ε.Κ.Α. είναι αρμόδιο για τη διαχείριση της λειτουργίας της νέας επικουρικής ασφάλισης, ενώ παράλληλα εισάγεται και εφαρμόζεται κεφαλαιοποιητικό σύστημα οικονομικής λειτουργίας στην επικουρική ασφάλιση, με υποχρεωτική υπαγωγή σε αυτό για όσους ασφαλίζονται το πρώτον από 01.01.2022, προαιρετική υπαγωγή για τους ήδη ασφαλισμένους γεννηθέντες από 01.01.1987 και εφεξής, και παραμονή στο υφιστάμενο σύστημα για τους λοιπούς ασφαλισμένους.

2. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Κ.Α. ΠΡΟΣΩΠΑ


Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4826/2021, στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α. υπάγονται υποχρεωτικά όλα τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά από 01.01.2022 και εφεξής ασφαλιστέα εργασία - απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία υφίσταται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία υποχρέωση υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e - Ε.Φ.Κ.Α. Για τα πρόσωπα αυτά η υπαγωγή στην ασφάλιση του ταμείου λαμβάνει χώρα αντί της υπαγωγής στον κλάδο Επικουρικής ασφάλισης του e - Ε.Φ.Κ.Α.

3. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Κ.Α. (ΑΠΟ 01.01.2023)

α. Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 6 του ν.4826/2021, στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α. υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, οι ήδη ασφαλισμένοι στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e - Ε.Φ.Κ.Α. (υποχρεωτικά ή προαιρετικά ) οι οποίοι έχουν γεννηθεί από 01.01.1987 και εφεξής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του ταμείου υποβάλλοντας σχετική αίτηση κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2023 έως 31.12.2023.
Από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α., παύουν αυτοδίκαια να υπάγονται στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e - Ε.Φ.Κ.Α.

β. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4826/2021, στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α. υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, οι ασκούντες επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του τ. Ο.Γ.Α., τα πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης εξαιρούνται από την υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης, εφόσον κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο Τ.Ε.Κ.Α. δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους. Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 6, τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να ασκήσουν το σχετικό δικαίωμα από 01.01.2023 οποτεδήποτε έως τη συμπλήρωση του προαναφερθέντος ηλικιακού ορίου.

γ. Από 01.01.2021 στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e - Ε.Φ.Κ.Α. υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του τ. Ο.Γ.Α., καθώς και τα πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης νόμου εξαιρούνται από την υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης.

Από 01.01.2022 τα πρόσωπα αυτά υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e - Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

4. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ e - Ε.Φ.Κ.Α.

Κατά την διαδικασία Απογραφής του στο μητρώο του e - Ε.Φ.Κ.Α. ο μισθωτός ή μη μισθωτός ασφαλισμένος, ανάλογα με τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης στον οποίο υπάγεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά απεικονίζεται διακριτά στο μητρώο του e - Ε.Φ.Κ.Α. με την ένδειξη Παλαιό ή Νέο Επικουρικό.

Με την ηλεκτρονική έκδοση της βεβαίωσης απογραφής ο ασφαλισμένος και ο εργοδότης σε περίπτωση μισθωτής απασχόλησης, ενημερώνεται σχετικά με τον χαρακτηρισμό που φέρει ο ασφαλισμένος στο μητρώο του e - Ε.Φ.Κ.Α.

5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - Τ.Ε.Κ.Α.
(Βάση Υπολογισμού - Ανώτατο Όριο Ασφαλιστέων Αποδοχών)

Όπως προαναφέρθηκε στο νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) ασφαλίζονται υποχρεωτικά, για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, οι νέοι που εισέρχονται στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά από την 1η Ιανουαρίου 2022, ως εργαζόμενοι με υποχρέωση υπαγωγής, μέχρι τότε, στην επικουρική ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e - Ε.Φ.Κ.Α.)

Το ύψος των εισφορών για το νέο επικουρικό σύστημα ασφάλισης παραμένει ίδιο όπως και το υφιστάμενο σύστημα. Συνεπώς, οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν τις ίδιες εισφορές για την επικουρική ασφάλισή τους, είτε υπάγονται στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e -Ε.Φ.Κ.Α., είτε στο Τ.Ε.Κ.Α.

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - Τ.Ε.Κ.Α.

3,25%
από 01.01.2022 έως 31.05.2022

3,25%
από 01.01.2022 έως 31.05.2022

6,50%
από 01.01.2022 έως 31.05.2022

3,00%
από 01.06.2022

3,00%
από 01.06.2022

6,00%
από 01.06.2022


Το ύψος των απαιτητών εισφορών επικουρικού κλάδου ανέρχεται σήμερα στο 6,5% των ασφαλιστέων αποδοχών των εργαζομένων (3,25% για τον εργοδότη και 3,25% για τον εργαζόμενο) ενώ, από 01.06.2022 το ποσοστό μειώνεται στο 6% (3% για τον εργοδότη και 3% για τον εργαζόμενο)

Τα ανωτέρω ποσοστά αφορούν την πλειοψηφία των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, υπάρχουν και κατηγορίες μισθωτών με διαφοροποιημένα ποσοστά εισφορών (π.χ. μισθωτοί σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, οικοδόμοι κ.α. Βλέπε ακόλουθη 6η ενότητα)

Ασφαλιστέες αποδοχές είναι οι αποδοχές για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών. Συγκεκριμένα, ως βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του Τ.Ε.Κ.Α., ορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές των εργαζομένων ιδιωτικού τομέα, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας.

Για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου) στο Δημόσιο, από 01.07.2018, ως βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του Τ.Ε.Κ.Α., ορίζονται οι τακτικά καταβαλλόμενες αποδοχές, όπως αυτές καθορίζονται κατά περίπτωση για τους μονίμους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μετά την 01.01.1993 (Σχετ. η υπ' αριθμ. Φ10042/οικ.13567/329/08.06.2018 ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το υπ' αριθμ.Φ10042/11457/294/13-3- 2020 έγγραφο της ΓΓΚΑ, και η με αριθμ. αριθμ. 10/2020 ΕΓΚ. του e - Ε.Φ.Κ.Α.)

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών (πλαφόν) επί του οποίου υπολογίζεται η ασφαλιστική εισφορά ορίζεται μηνιαίως στο ποσό των 6.500,00 € (αποσυνδέεται πλέον από το βασικό μισθό μισθωτού σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.38 του ν.4387/2016 και την με αριθ. πρωτ. Δ.15/Δ'/οικ.13648/330/13-04-2020, εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

6. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ:

6.1. Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

6.2. Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των υπαγόμενων στην ασφαλιστική κάλυψη του Τ.Ε.Κ.Α. αναφερόμενων στο θέμα της παρούσας προσώπων, πραγματοποιείται με υποβολή διακριτής Α.Π.Δ. (Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α.) στην ίδια εφαρμογή υποδοχής ασφαλιστικών στοιχείων στον e - Ε.Φ.Κ.Α., μέσω Α.Π.Δ. για Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, αντιστοίχως, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης που ήδη διαθέτουν για την υποβολή Α.Π.Δ., μέσω διαδικτύου.

Επισημαίνεται ότι, η υποβολή της Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. (01 κανονική ή 04 συμπληρωματική) πρέπει να ακολουθεί χρονικά την υποβολή της Α.Π.Δ. (Κοινών Επιχειρήσεων ή Οικοδομοτεχνικών Έργων, αντιστοίχως) με τους λοιπούς κλάδους ασφάλισης στον e - Ε.Φ.Κ.Α., για την εκάστοτε μισθολογική περίοδο.

6.1. ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Για την απεικόνιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης στην Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων, έχει δημιουργηθεί νέος διακριτός Κ.Α.Δ. 0083 με λεκτική περιγραφή:«Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)» ο οποίος έχει συνδεθεί με τους ακόλουθους οκτώ (8) Κωδικούς Ειδικότητας:
 

000706:

«Ασφαλισμένοι Τ.Ε.Κ.Α. - Μισθωτοί Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα (ι.δ.α.χ. - ι.δ.ο.χ.)»

000707:

«Ασφαλισμένοι Τ.Ε.Κ.Α. - Μισθωτοί Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα (ι.δ.α.χ. - ι.δ.ο.χ.) - ΒΑΡΕΑ»

000709:

«Ασφαλισμένοι Τ.Ε.Κ.Α. - Έμμισθοι Δικηγόροι 1η ασφαλιστική κατηγορία»

000710:

«Ασφαλισμένοι Τ.Ε.Κ.Α. - Έμμισθοι Δικηγόροι 2η ασφαλιστική κατηγορία»

000711:

«Ασφαλισμένοι Τ.Ε.Κ.Α. - Έμμισθοι Δικηγόροι 3η ασφαλιστική κατηγορία»

000712:

«Ασφαλισμένοι Τ.Ε.Κ.Α. - Μισθωτοί Μηχανικοί 1η ασφαλιστική κατηγορία»

000713:

«Ασφαλισμένοι Τ.Ε.Κ.Α. - Μισθωτοί Μηχανικοί 2η ασφαλιστική κατηγορία»

000714:

«Ασφαλισμένοι Τ.Ε.Κ.Α. - Μισθωτοί Μηχανικοί 3η ασφαλιστική κατηγορία»

Οι ανωτέρω Κωδικοί Ειδικότητας έχουν συνδεθεί με τους ακόλουθους νέους διακριτούς Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) :

4169

«Τ.Ε.Κ.Α.»

4161

«ΒΑΡΕΑ - Τ.Ε.Κ.Α.»

4163

«Τ.Ε.Κ.Α. - Έμμισθοι Δικηγόροι 1η ασφαλιστική κατηγορία»

4164

«Τ.Ε.Κ.Α. - Έμμισθοι Δικηγόροι 2η ασφαλιστική κατηγορία»

4165

«Τ.Ε.Κ.Α. - Έμμισθοι Δικηγόροι 3η ασφαλιστική κατηγορία»

4166

«Τ.Ε.Κ.Α. - Μισθωτοί Μηχανικοί 1η ασφαλιστική κατηγορία»

4167

«Τ.Ε.Κ.Α. - Μισθωτοί Μηχανικοί 2η ασφαλιστική κατηγορία»

4168

«Τ.Ε.Κ.Α. - Μισθωτοί Μηχανικοί 3η ασφαλιστική κατηγορία»


ΣΥΝΔΕΣΗ Κωδικών Ειδικότητας με Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης:

Η σύνδεση του ανωτέρω Κ.Α.Δ. με τους Κωδικούς Ειδικοτήτων και τους Κ.Π.Κ. των αντίστοιχων καλύψεων έχει ως ακολούθως:
Κωδικός Ειδικότητας : 000706 με Κ.Π.Κ. : 4169
Κωδικός Ειδικότητας : 000707 με Κ.Π.Κ. : 4161
Κωδικός Ειδικότητας : 000709 με Κ.Π.Κ. : 4163
Κωδικός Ειδικότητας : 000710 με Κ.Π.Κ. : 4164
Κωδικός Ειδικότητας : 000711 με Κ.Π.Κ. : 4165
Κωδικός Ειδικότητας : 000712 με Κ.Π.Κ. : 4166
Κωδικός Ειδικότητας : 000713 με Κ.Π.Κ. : 4167
Κωδικός Ειδικότητας : 000714 με Κ.Π.Κ. : 4168

Ανά κατηγορία απασχολούμενων πρέπει να χρησιμοποιείται ανάλογη κωδικοποίηση, ως ακολούθως:

6.1.1. ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ και ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.)

- Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0083» με λεκτική περιγραφή: «Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)»
- Κωδικός Ειδικότητας «000706» με λεκτική περιγραφή : «Ασφαλισμένοι Τ.Ε.Κ.Α.
- Μισθωτοί Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα (Ι.Δ.Α.Χ.-Ι.Δ.Ο.Χ.)»
- Κωδικός Ειδικότητας «000707» με λεκτική περιγραφή : «Ασφαλισμένοι Τ.Ε.Κ.Α. - Μισθωτοί Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα (Ι.Δ.Α.Χ.-Ι.Δ.Ο.Χ.) - ΒΑΡΕΑ»

Οι ανωτέρω κωδικοί πρέπει να συνδυάζονται, ώστε να προκύπτουν οι κάτωθι Κωδικοί Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

Κ.Α.Δ.

ΚΩΔ. ΕΙΔ.

Κ.Π.Κ. Τ.Ε.Κ.Α.

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

0083

000706

4169

3,25%
από 01.01.2022 έως 31.05.2022

3,25%
από 01.01.2022 έως 31.05.2022

6,50%
από 01.01.2022 έως 31.05.2022

3,00%
από 01.06.2022

3,00%
από 01.06.2022

6,00%
από 01.06.2022

 

Τ.Ε.Κ.Α. - ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) - ΒΑΡΕΑ

Κ.Α.Δ.

ΚΩΔ. ΕΙΔ.

Κ.Π.Κ. Τ.Ε.Κ.Α.

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

0083

000707

4161

3,25%
από 01.01.2022 έως 31.05.2022

3,25%
από 01.01.2022 έως 31.05.2022

6,50%
από 01.01.2022 έως 31.05.2022

3,00%
από 01.06.2022

3,00%
από 01.06.2022

6,00%
από 01.06.2022

ΒΑΡΕΑ Τ.Ε.Κ.Α.

1,25%

0,75%

2,00%

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

4,50%
από 01.01.2022 έως 31.05.2022

4,00%
από 01.01.2022 έως 31.05.2022

8,50%
από 01.01.2022 έως 31.05.2022

4,250%
από 01.06.2022

3,75%
από 01.06.2022

8,00%
από 01.06.2022


6.1.2. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ - ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
(με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων)

- Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0083» με λεκτική περιγραφή: «Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)»
- Κωδικός Ειδικότητας «000709» με λεκτική περιγραφή : «Ασφαλισμένοι Τ.Ε.Κ.Α.- Έμμισθοι Δικηγόροι 1η ασφαλιστική κατηγορία»
- Κωδικός Ειδικότητας «000710» με λεκτική περιγραφή : «Ασφαλισμένοι Τ.Ε.Κ.Α. - Έμμισθοι Δικηγόροι 2η ασφαλιστική κατηγορία»
- Κωδικός Ειδικότητας «000711» με λεκτική περιγραφή : «Ασφαλισμένοι Τ.Ε.Κ.Α. - Έμμισθοι Δικηγόροι 3η ασφαλιστική κατηγορία»
- Κωδικός Ειδικότητας «000712» με λεκτική περιγραφή : «Ασφαλισμένοι Τ.Ε.Κ.Α. - Μισθωτοί Μηχανικοί 1η ασφαλιστική κατηγορία»
- Κωδικός Ειδικότητας «000713» με λεκτική περιγραφή : «Ασφαλισμένοι Τ.Ε.Κ.Α. - Μισθωτοί Μηχανικοί 2η ασφαλιστική κατηγορία»
- Κωδικός Ειδικότητας «000714» με λεκτική περιγραφή : «Ασφαλισμένοι Τ.Ε.Κ.Α.- Μισθωτοί Μηχανικοί 3η ασφαλιστική κατηγορία»

Οι ανωτέρω κωδικοί πρέπει να συνδυάζονται, ώστε να προκύπτουν οι κάτωθι Κωδικοί Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:
 

Τ.Ε.Κ.Α. - ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Κ.Α.Δ.

Ασφαλιστικές Κατηγορίες

ΚΩΔ. ΕΙΔ.

Κ.Π.Κ. Τ.Ε.Κ.Α.

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Πλασματικό Ποσό

0083

1η κατηγορία

000709

4163

3,25%

3,25%

6,50%

646,15 €
από 01.01.2022 έως 31.05.2022

21,00 €

21,00 €

42,00 €

3,00%

3,00%

6,00%

650,00 €
από 01.06.2022

19,50 €

19,50 €

39,00 €

2η κατηγορία

000710

4164

3,25%

3,25%

6,50%

784,60 €
από 01.01.2022 έως 31.05.2022

25,50 €

25,50 €

51,00 €

3,00%

3,00%

6,00%

783,30 €
από 01.06.2022

23,50 €

23,50 €

47,00 €

3η κατηγορία

000711

4165

3,25%

3,25%

6,50%

938,46 €
από 01.01.2022 έως 31.05.2022

30,50 €

30,50 €

61,00 €

3,00%

3,00%

6,00%

933,30 €
από 01.06.2022

28,00 €

28,00 €

56,00 €

 

Τ.Ε.Κ.Α. - ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Κ.Α.Δ.

Ασφαλιστικές Κατηγορίες

ΚΩΔ. ΕΙΔ.

Κ.Π.Κ. Τ.Ε.Κ.Α.

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Πλασματικό Ποσό

0083

1η κατηγορία

000712

4166

3,25%

3,25%

6,50%

646,15 €
από 01.01.2022 έως 31.05.2022

21,00 €

21,00 €

42,00 €

3,00%

3,00%

6,00%

650,00 €
από 01.06.2022

19,50 €

19,50 €

39,00 €

2η κατηγορία

000713

4167

3,25%

3,25%

6,50%

784,60 €
από 01.01.2022 έως 31.05.2022

25,50 €

25,50 €

51,00 €

3,00%

3,00%

6,00%

783,30 €
από 01.06.2022

23,50 €

23,50 €

47,00 €

3η κατηγορία

000714

4168

3,25%

3,25%

6,50%

938,46 €
από 01.01.2022 έως 31.05.2022

30,50 €

30,50 €

61,00 €

3,00%

3,00%

6,00%

933,30 €
από 01.06.2022

28,00 €

28,00 €

56,00 €


Με δεδομένο ότι, οι διατάξεις του ν.4756/2020, εφαρμόζονται ενιαία, τόσο για τους αυτοαπασχολούμενους/ελεύθερους επαγγελματίες, όσο και για τους πριν και μετά την 1η.01.1993 ασφαλισμένους, έμμισθους δικηγόρους και μισθωτούς μηχανικούς των οικείων τομέων του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. Ε.Τ.Α.Α., προβλέπεται καταβολή συγκεκριμένων ποσών σε ευρώ, κατόπιν επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας. Δηλαδή, δεν διενεργείται υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών βάσει ποσοστών επί των πραγματικών, ονομαστικών (μεικτών) αποδοχών, που συνήθως καταχωρούνται στην Α.Π.Δ.

Ως εκ τούτου, για να καταστεί δυνατή η απεικόνιση των επιμέρους ασφαλιστικών κατηγοριών στην Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. πρέπει να καταχωρείται στο πεδίο 39 «ΑΠΟΔΟΧΕΣ» συγκεκριμένο πλασματικό ποσό, ώστε, να υπολογίζονται, σύμφωνα με τα ισχύοντα ποσοστά, τα προβλεπόμενα για κάθε ασφαλιστική κατηγορία καταβλητέα ποσά σε ευρώ, τόσο για τον ασφαλισμένο, όσο και για τον εργοδότη.

Παράδειγμα:

Για την απεικόνιση της επικουρικής ασφάλισης του Τ.Ε.Κ.Α. στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2022 έως 31.05.2022, πρέπει στο πεδίο 39 : «ΑΠΟΔΟΧΕΣ» της Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων να καταχωρηθεί το ποσό των 646,15 ευρώ, ως «πλασματικό ποσό», προκειμένου να καταστεί δυνατή η απεικόνιση για την 1η ασφαλιστική κατηγορία, η οποία αντιστοιχεί σε καταβολή εισφορών από τον ασφαλισμένο και τον εργοδότη σε ποσό 21 ευρώ για καθένα ξεχωριστά, έτσι ώστε, σε σύνολο να υπολογίζονται 42 ευρώ.

Για τις υπόλοιπες ασφαλιστικές κατηγορίες στο πεδίο 39 : «ΑΠΟΔΟΧΕΣ» θα καταχωρείται αντίστοιχα το πλασματικό ποσό, όπως αυτό αναφέρεται αναλυτικά στους ανωτέρω πίνακες.

Επισημαίνεται ότι, η ανωτέρω κωδικοποίηση αφορά την απεικόνιση της επικουρικής ασφάλισης στην Α.Π.Δ. του Τ.Ε.Κ.Α. των νεοεισερχόμενων μισθωτών απασχολούμενων, που βάσει των διατάξεων του ν.4826/2021, υπάγονται σε αυτό.

6.2. ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Για την απεικόνιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης στην Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. Οικοδομοτεχνικών Έργων των απασχολούμενων σε αυτά προσώπων, έχει δημιουργηθεί νέος διακριτός Κ.Α.Δ. 0084 με λεκτική περιγραφή: «Τ.Ε.Κ.Α. - ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ», ο οποίος έχει συνδεθεί με διακριτούς Κωδικό Ειδικότητας και Κ.Π.Κ., ως ακολούθως:
- Κωδικός Ειδικότητας «000708» με λεκτική περιγραφή: «ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Τ.Ε.Κ.Α. - ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ»
- Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «4162» με λεκτική περιγραφή: «Τ.Ε.Κ.Α. - ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ»

Ο ανωτέρω Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) φέρει τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:
 

Τ.Ε.Κ.Α. ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ - ΒΑΡΕΑ

Κ.Α.Δ.

ΚΩΔ. ΕΙΔ.

Κ.Π.Κ. Τ.Ε.Κ.Α.

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

0084

000708

4162

3,250%
από 01.01.2022 έως 31.05.2022

4,062%

από 01.01.2022 έως 31.05.2022

7,312%
από 01.01.2022 έως 31.05.2022

3,000%
από 01.06.2022

3,750%

από 01.06.2022

6,750%
από 01.06.2022

ΒΑΡΕΑ Τ.Ε.Κ.Α. ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

1,250%

0,940%

2,190%

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

4,500%
από 01.01.2022 έως 31.05.2022

4,250%
από 01.06.2022

5,002%
από 01.01.2022 έως 31.05.2022

4,690%
από 01.06.2022

9,502%
από 01.01.2022 έως 31.05.2022

8,940%
από 01.06.2022


7. Α.Π.Δ. e - Ε.Φ.Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Τ.Ε.Κ.Α.

Για την ασφαλιστική τακτοποίηση των προσώπων της 5ης ενότητας της παρούσας στον e - Ε.Φ.Κ.Α., πρέπει στην υποβαλλόμενη Α.Π.Δ. e - Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων να επιλέγεται/χρησιμοποιείται κωδικοποίηση, η οποία δεν περιλαμβάνει τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης.

Ως γνωστόν, η εξαίρεση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης επιτυγχάνεται με καταχώρηση στο πεδίο 31 της Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων Κωδικού Ειδικής περίπτωσης, που εξαιρεί τον εν λόγω κλάδο.

Συνεπώς, στην Α.Π.Δ. e - Ε.Φ.Κ.Α. πρέπει να χρησιμοποιείται η ήδη προβλεπόμενη, κατά περίπτωση, κωδικοποίηση (Κ.Α.Δ., ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, Κ.Π.Κ.) προσθέτοντας στο πεδίο 31 : «ΕΙΔ. ΠΕΡΙΠΤ. ΑΣΦΑΛ.» (π.χ. 9, 22) με κατάλληλα συμπληρωμένο το πεδίο 31, ώστε να προκύπτει Κ.Π.Κ. που δεν περιλαμβάνει τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, η απεικόνιση του οποίου, όπως προαναφέρθηκε, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας στην Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων.

Για τους εμμίσθους δικηγόρους και τους μισθωτούς μηχανικούς δεν απαιτείται η καταχώριση ειδικής περίπτωσης, αφού υφίσταται κωδικοποίηση με εξαίρεση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης, η οποία και πρέπει να επιλεγεί (Εγκύκλιες: 47/2020 & 8/2021 του e - Ε.Φ.Κ.Α.)

Για την υποβολή Α.Π.Δ. e - Ε.Φ.Κ.Α. οικοδομοτεχνικών έργων με ασφαλισμένους υποχρεωτικά υπαγόμενους στο Τ.Ε.Κ.Α. θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.

8. ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α (νομοθεσία - κυρώσεις)

Η υποβολή της Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. διέπεται από τις ίδιες διατάξεις, που ισχύουν για την υποβολή της Α.Π.Δ. e - Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρα 14 και 15 του ν.4075/2012, όπως ισχύουν)

Ως εκ τούτου, η Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. υποβάλλεται από τους εργοδότες αποκλειστικά μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του επόμενου (ή μεθεπόμενου για Δημόσιο Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) μήνα της απασχόλησης, αμέσως μετά την υποβολή της Α.Π.Δ. e - Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων ή Οικοδομοτεχνικών Έργων. Μετά τη λήξη της οριζόμενης προθεσμίας, η υποβολή της, πραγματοποιείται με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο στην αρμόδια Τοπική Υπηρεσία e - Ε.Φ.Κ.Α., στην οποία υπάγεται η έδρα του εργοδότη.

Για το τρέχον έτος, οι προθεσμίες υποβολής Α.Π.Δ. έχουν γνωστοποιηθεί με το υπ' αριθμ. πρωτ.496587/02-12-2021 Γενικό έγγραφο του e - Ε.Φ.Κ.Α.

Σε περιπτώσεις μη ή εκπρόθεσμης υποβολή της Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παρ.1 του άρθρου 7 του ν.2972/2001, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.3232/2004 και την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.4075/2012.

Οι ασφαλιστικές εισφορές εισπράττονται για λογαριασμό του Τ.Ε.Κ.Α. από τον e - Ε.Φ.Κ.Α. και στη συνέχεια αποδίδονται εντός δύο (2) μηνών από την είσπραξή τους και κατά προτεραιότητα στο Τ.Ε.Κ.Α. (παρ.3 του άρθρου 43 του ν.4826/2021)

Η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Τ.Ε.Κ.Α. για τους μισθωτούς (υπαγόμενους στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α.) πραγματοποιείται από όλους τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων, αποκλειστικά, με τη χρήση ιδιαίτερης Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε. Τ.Ε.Κ.Α.), η οποία είναι ανεξάρτητη, από αυτήν που χρησιμοποιούν (Τ.Π.Τ.Ε. e - Ε.Φ.Κ.Α.) για την καταβολή των τρεχουσών εισφορών για την ασφάλιση των εργαζομένων τους σε όλους τους λοιπούς κλάδους ή τομείς (Κύριας Σύνταξης, Ασθενείας, Πρόνοιας, κ.λ.π.)

Για όλους τους υφιστάμενους εργοδότες δημιουργήθηκαν οίκοθεν Τ.Π.Τ.Ε. Τ.Ε.Κ.Α., για τις οποίες μπορούν να ενημερωθούν μέσω του δικτυακού τόπου του e - Ε.Φ.Κ.Α. στην οθόνη υποβολής Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α.

Για τους νέους εργοδότες η Τ.Π.Τ.Ε. Τ.Ε.Κ.Α. δημιουργείται με αυτοματοποιημένη διαδικασία μαζί με την Τ.Π.Τ.Ε. e - Ε.Φ.Κ.Α. και αναγράφεται στη βεβαίωση απογραφής τους.

Εφιστάται η προσοχή των εργοδοτών κατά τη χρήση των δύο ταυτοτήτων πληρωμής τρεχουσών εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.), ώστε να αποδίδονται μέσω αυτών ορθά επιμερισμένες οι αντίστοιχες τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη) υπέρ Τ.Ε.Κ.Α. καταβάλλονται από τον εργοδότη έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης. Εφόσον δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα, επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη, από την επόμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία έληξε η κατά νόμο προθεσμία καταβολής τους (άρθρο 21 του ν.4075/2012 και περ.11 της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ.ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο δεύτερο παρ.4 του ν.4158/2013)

9. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ e - Ε.Φ.Κ.Α.

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Ε.Κ.Α., όπως και οι λοιπές συνεισπραττόμενες από τον e - Ε.Φ.Κ.Α. εισφορές, λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.) από τον e - Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρα 23-30 του ν.4611/2019 και η υπ' αριθμ. 15435/913/16-04-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύουν)

Με ευθύνη των οικείων προϊσταμένων των Τοπικών Διευθύνσεων να λάβουν γνώση του παρόντος οι υπάλληλοι των Τμημάτων Ασφάλισης και Εισφορών.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1097/14.06.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1096/14.06.2024
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ρυμουλκών ή ναυαγοσωστικών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) με ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων γίνεται από εταιρείες του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1095/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1122/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται» (Β 4976).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1094/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1102/13.7.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (Β 4650)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1093/13.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο