Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και θέση οχημάτων σε ακινησία

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ Δικηγόρος-Φορολογικός Σύμβουλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ Eκδότης - Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Με την Α.Υ.Ο. Α. 1266/8.12.2020 που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος (βλ. σελ.211), η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2021, που έληγε στις 31.12.2020, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, παρατείνεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου 2021, ήτοι μέχρι 26.2.2021. Η απόφαση αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄5501/14.12.2020.

Το κούρεμα των 120 δόσεων για οφειλές προς τους Δήμους

Όπως είναι γνωστό, η αρχική διάταξη που παρουσιάστηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εσωτερικών προέβλεπε ρύθμιση σε 120 δόσεις κάθε είδους οφειλής προς τους Δήμους που θα έχει βεβαιωθεί μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021. Όμως στις 21.12.2020 λίγη ώρα πριν από την ψήφισή της, η διάταξη τροποποιήθηκε και πλέον, οι οφειλές προς τους δήμους θα μπορούν να ρυθμίζονται μέχρι και σε 100 δόσεις και θα αφορούν μόνον όσες από αυτές βεβαιώθηκαν μετά την 15η Φεβρουαρίου του 2020. Στη ρύθμιση θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν τα φυσικά πρόσωπα και όσες επιχειρήσεις πλήττονται από την πανδημία.

Τελικά μετά τις νομοθετικές τροποποιήσεις, η ρύθμιση αφορά:

α) Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15 Φεβρουαρίου 2020 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021 και β) οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων από 15 Φεβρουαρίου 2020 μέχρι τη δημοσίευση του νόμου. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίστηκαν οι ΚΑΔ των δικαιούμενων της ρύθμισης νομικών προσώπων και τα κριτήρια υπαγωγής των φυσικών προσώπων.

Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεως

Όπως είναι γνωστό, με το άρθρο 16 του Ν. 4714/2020 συστάθηκε στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (βλ. αιτιολογική έκθεση του νόμου επιμέλεια Νικολάου Τότση στο «Λογιστή» Σεπτεμβρίου 2020, σελ. 900). Στην παράγραφο 11 του ανωτέρω άρθρου ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε ειδικότερο ή λεπτομερειακό ζήτημα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής, καθώς και την παράταση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης που αρχικώς ήταν μέχρι 31.12.2020. Σε εκτέλεση της διατάξεως αυτής εκδόθηκε η Α.Υ.Ο. 127569/6.11.2020 που δημοσιεύτηκε στο «Λογιστή» Δεκεμβρίου 2020, σελ. 1360 και στη συνέχεια η Α.Υ.Ο. 148348/30.12.2020 που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος (βλ. σελ. 233). Με την τελευταία αυτή απόφαση παρατείνεται η προβλεπόμενη στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 4714/2020 προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενώπιον της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, από την 31.12.2020 μέχρι και την 31.2.2021.

Επί του θέματος αυτού σημειώνουμε ότι ασκήθηκε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣΤΕ από την Π.Ε.Φ.Ε. και τον κ. Μανούσο Ι. Ντουκάκη, για την κήρυξη ως αντισυνταγματικών των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4714/2020 για την επιτροπή εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών. Βλ. το κείμενο της αίτησης ακύρωσης στον «ηλεκτρονικό Λογιστή»

Ποιες κατηγορίες οχημάτων δεν αποτελούν παροχή σε είδος

Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013), δεν καταλαμβάνουν τα κάτωθι οχήματα:

α) τα αυτοκίνητα, τα οποία παρέχουν οι επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους πωλητές, τεχνικούς και λοιπούς εργαζομένους, των οποίων η εργασία απαιτεί συχνή μετακίνηση εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη (tool cars) και χρησιμοποιούνται για την επιχειρηματική δραστηριότητα του εργοδότη, ανεξάρτητα αν τα αυτοκίνητα αυτά μπορεί να χρησιμοποιούνται από τον δικαιούχο και εκτός του ωραρίου εργασίας τους. Αντιθέτως, καταλαμβάνεται και αποτελεί παροχή σε είδος η κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόμενη αγοραία αξία των αυτοκινήτων που παρέχονται στους εργαζόμενους λόγω της θέσης τους (π.χ. σε διευθυντές και επιθεωρητές πωλήσεων, τεχνικούς διευθυντές και λοιπά στελέχη).

β) τα αυτοκίνητα δοκιμών (test-drive), που διαθέτουν οι επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων,

γ) τα αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού (π.χ. mini-bus),

δ) τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις (π.χ. ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) για μεταφορά καλεσμένων ή πελατών τους,

ε) τα αυτοκίνητα τα οποία διαθέτουν οι επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης (service) αυτοκινήτων προσωρινά σε αντικατάσταση των επισκευαζόμενων,

στ) τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται από τις αεροπορικές εταιρείες και τις επιχειρήσεις διαχείρισης αεροδρομίων για την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών και των επιβατών τους (αυτοκίνητα πίστας) καθώς και για την μεταφορά VIPS ή προσωπικού.

(βλ. εγκύκλιο ΠΟΛ. 1219/6.10.2014)

Συμψηφισμός του 5ου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής, με την επιστρεπτέα προκαταβολή του 4ου κύκλου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών, τίθεται σε εφαρμογή ο 5ος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής και θα ακολουθήσει και 6ος κύκλος για την μείωση του τζίρου των πρώτων μηνών του 2021. Η επιστρεπτέα προκαταβολή Νο 5 θα έχει ως κατώτερο όριο ενισχύσεως τα 1000 ευρώ και θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι πληττόμενες επιχειρήσεις, οι ατομικές επιχειρήσεις (με ή χωρίς προσωπικό και χωρίς ταμειακή μηχανή), οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι νέες επιχειρήσεις.

Εξαιρούνται από τη επιστρεπτέα προκαταβολή οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 1000 ατόμων προσωπικό. Προϋπόθεση εντάξεως είναι η μείωση του τζίρου το τετράμηνο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου κατά τουλάχιστον 20%. Ωστόσο, ο 4ος κύκλος αφορούσε την απώλεια τζίρου έως και τον Νοέμβριο και η επιστρεπτέα Νο 5 θα κληθεί να καλύψει τις απώλειες του Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι από το ποσό της νέας επιστρεπτέας θα αφαιρεθούν τα χρήματα τα οποία εκταμιεύθηκαν στην 4η επιστρεπτέα.

Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο. Κατά τη διάρκεια του 2021 η ΑΑΔΕ έχει προγραμματίσει να διενεργηθούν 25.500 φορολογικοί έλεγχοι

Με την απόφαση Α. 1288/24.12.2020 της ΑΑΔΕ που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος (βλ. σελ. 227), κατά το 2021 θα διενεργηθούν είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ελέγχων του προηγούμενου εδαφίου, θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Πέραν του αριθμού των φορολογικών ελέγχων που ορίζονται στην παρ. 1 της παρούσας, το έτος 2021 θα διενεργηθούν από τις ως άνω ελεγκτικές υπηρεσίες δύο χιλιάδες πεντακόσιοι (2.500) έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.

Αλλαγή φορολογικών συντελεστών της κλίμακας του άρθρου 15 παρ. 1 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013), για τα εισοδήματα που αποκτώνται στο φορολογικό έτος 2020 και θα δηλωθούν το 2021.

Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρη΅ατική Δραστηριότητα) σε ευρώ

Φορολογικός συντελεστής (%)

0-10.000

9%

10.001-20.000

22%

20.001-30.000

28%

30.001-40.000

36%

40.001 -

44%

 

Ηλεκτρονικά θα γίνονται από τον προσεχή Ιούλιο οι μεταβιβάσεις των ακινήτων

Από την 1η Ιουλίου τρέχοντος έτους ανοίγει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την ηλεκτρονική υποβολή όλων των δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου. Κάθε δήλωση θα συντάσσεται και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον συμβολαιογράφο στο σύστημα Taxisnet. Στη συνέχεια θα γίνεται ηλεκτρονικά ο έλεγχος των στοιχείων, θα βεβαιώνεται ο φόρος και θα εκδίδεται η Ταυτότητα Οφειλής (ΤΟ) για την καταβολή του από το φορολογούμενο.

Πως θα αντιμετωπιστεί η επιτάχυνση εκδόσεως των συντάξεων

Όπως είναι γνωστό, μέγα ζήτημα έχει δημιουργηθεί με τη αργή πορεία των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης. Για τον λόγο αυτόν και για την ταχύτερη έκδοση των συντάξεων, κατατέθηκε διάταξη σε νομοσχέδιο που προβλέπει την πρόσληψη συνταξιούχων υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ με γνώση στα συνταξιοδοτικά θέματα. Επίσης θα γίνονται και μετατάξεις και επιστρατεύσεις μετακλητών υπαλλήλων, που γνωρίζουν τις διαδικασίες απονομής συντάξεων, ώστε να λυθεί επί τέλους το πρόβλημα που ταλανίζει χιλιάδες ανθρώπους.

Ενδικοφανείς προσφυγές. Παράταση άσκησης έως και τις 31 Μαρτίου 2021

Με την απόφαση Α. 1273/14.12.2020 του Υπ. Οικ. και της ΑΑΔΕ που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος (βλ. σελ. 217) χορηγήθηκε αναστολή και παράταση ως προς την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής, καθώς και την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του Ν.4174/2013. Οι προθεσμίες παρατείνονται μέχρι και την 31η Μαρτίου 2021.

Η ηλεκτρονική σύσταση όλων των νομικών μορφών εταιρειών με πρότυπο καταστατικό (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε.)

Με το άρθρο 13 της Κ.Υ.Α. 63577/13.6.2018, που δημοσιεύεται στη σελ. 246 του Κώδικα ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ του Χρήστου Νικ. Τότση, θεσμοθετήθηκε η σύσταση εταιρείας με την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ). Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης και Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, έθεσε σε εφαρμογή την ανωτέρω υπουργική απόφαση για τη σύσταση ΙΚΕ αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο.

Για τη σύσταση ΙΚΕ δεν απαιτείται πλέον επίσκεψη σε καμία Δημόσια Υπηρεσία, καθώς η σύσταση ολοκληρώνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά σε λίγα μόλις λεπτά, από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που για τη σύσταση απαιτείται ο συμβολαιογραφικός τύπος.

Το πρότυπο καταστατικό ΙΚΕ με πρόσθετο περιεχόμενο δεν περιλαμβάνει μόνο τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρείας δηλ. ελάχιστο περιεχόμενο καταστατικού, αλλά δίδεται πλέον η δυνατότητα προσθήκης και επιπλέον άρθρων, κατά βούληση των ενδιαφερομένων, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ενός πιο πλήρους καταστατικού που να ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες των ιδρυτών, υπό την προϋπόθεση η προσθήκη του επιπλέον περιεχομένου να μη συνιστά τροποποίηση ή κατάργηση των στοιχείων του ελάχιστα υποχρεωτικού περιεχομένου.

Φορολογικά κίνητρα προσέλκυσης φυσικών προσώπων στην Ελλάδα

Με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4758/2020 που δημοσιεύονται στη φορολογική νομοθεσία του παρόντος τεύχους (βλ. σελ. 204) θεσπίζεται ειδικός τρόπος φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Η ρύθμιση αυτή που κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου εφαρμόζεται από 1.1.2021, προβλέπει ότι το 50% του εισοδήματος από μισθωτή εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα δεν φορολογείται και επιπλέον απαλλάσσεται από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, ενώ παράλληλα δεν εφαρμόζονται τα ετήσια τεκμήρια κατοικίας και Ι.Χ. αυτοκινήτου (βλ. παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου). Η μέγιστη διάρκεια του καθεστώτος είναι 7 χρόνια, ενώ για την ένταξη απαιτείται δήλωση του ενδιαφερομένου ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για μια διετία.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2014/14.03.2023
Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση ως προς τέλη κυκλοφορίας έως και το έτος 2022, των αναπηρικών οχημάτων που ελέγχθηκαν από τις Δ.Ο.Υ., καθώς και για την αντιμετώπιση των αναπηρικών οχημάτων που δεν διορθώθηκε η εικόνα τους, αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2023.
Κ.Υ.Α. Α 1028/07.03.2023
Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2021 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2015/14.03.2023
Κοινοποίηση της υπ αρ. 109/2022 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ (Β Τμ.), περί της τυχόν εφαρμογής διατάξεων των άρθρων 152 §1, 152 §2, 150, & 163 §3 του ν. 4820/2021 (ΦΕΚ Α 130), στα μη ανήκοντα στο Ελεγκτικό Συνέδριο καταλογίζοντα όργανα, και ειδικότερα σε αυτά της ΑΑΔΕ
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1031/07.03.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1169/21.07.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Κ.Υ.Α. Α 1030/17.03.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1166/16.7.2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Προσδιορισμός κατηγοριών υπόχρεων για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, του είδους του φορολογικού ελέγχου στο πλαίσιο του οποίου επιβάλλεται το μέτρο της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, το ειδικό πρόστιμο, η ειδική χρηματική κύρωση και κάθε ειδικότερου θέματος» (Β 3193).
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 20/2023
Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 19/2023
Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2023
Ασφαλιστικό καθεστώς αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών του π. Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) στον e-Ε.Φ.Κ.Α
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2023
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2023: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 11/10.02.2023
Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2023 Μη Μισθωτών, Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων, Αγροτών.
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο