Κυριακή, 22 Μαϊου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου. Οι καινοτομίες του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών


(*)

Μέχρι 14.4.2019 το εταιρικό δίκαιο αγνοούσε μεγάλο αριθμό δυνατών μετασχηματισμών. Δεν προβλέποντο, για παράδειγμα, συγχωνεύσεις μεταξύ εταιριών διαφορετικού τύπου, ούτε διασπάσεις παρά μόνον η διάσπαση ανώνυμης εταιρείας με επωφελούμενες επίσης ανώνυμες εταιρείες, ενώ αγνοούντο παντελώς παραλλαγές της διάσπασης, όπως η απόσχιση κλάδου ή η μερική διάσπαση. (αιτιολογική έκθεση Ν. 4601/2019, εισαγωγικό μέρος, παρ. 7)

Στο παραπάνω πλαίσιο, εύλογα ανέκυπτε η νομοθετική ανάγκη για αναμόρφωση και συστηματοποίηση του δικαίου των εταιρικών μετασχηματισμών, έτσι ώστε αυτοί να διέπονται από ένα ενιαίο, συμπαγές και πλήρες νομοθετικό πλαίσιο, με ρυθμίσεις που καλύπτουν κάθε πτυχή εταιρικού δικαίου με πληρότητα, συνέπεια και συμβατότητα με το ενωσιακό πλαίσιο. (αιτιολογική έκθεση Ν. 4601/2019, εισαγωγικό μέρος, παρ. 12).

Με το ν. 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, ο οποίος ισχύει από 15.4.2019, πραγματοποιήθηκε αναμόρφωση του δικαίου των εταιρικών μετασχηματισμών και η συστηματοποίησή του για πρώτη φορά σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο και συγχρόνως ρυθμίσθηκαν οι τρείς βασικές κατηγορίες μετασχηματισμών ήτοι οι συγχωνεύσεις, οι διασπάσεις και οι μετατροπές.

Ο κανόνας τον οποίο έφερε ο ν. 4601/2019 είναι ότι όλοι μπορούν να συγχωνευτούν με όλους, όλοι μπορούν να απορροφήσουν όλους, όλοι μπορούν να διασπαστούν σε όλους, όλοι μπορεί να επωφεληθούν από όλους, όλοι μπορούν να μετατραπούν σε όλους. (αιτιολογική έκθεση Ν. 4601/2019, εισαγωγικό μέρος, παρ. 15).

Ο ν. 4601/2019 αποτελείται από εκατόν σαράντα επτά (147) άρθρα, χωρισμένα σε πέντε (5) μέρη, ένα για καθεμία από τις βασικές μορφές μετασχηματισμών, πλέον το εισαγωγικό μέρος και το μέρος με τις τελικές και μεταβατικές διατάξεις. Κάθε μέρος του νόμου 4601/2019 αναφέρεται σε μία μορφή μετασχηματισμού (συγχώνευση, διάσπαση ή μετατροπή) και χωρίζεται σε κεφάλαια, εκ των οποίων το πρώτο είναι το γενικό, που αφορά τον οικείο μετασχηματισμό ανεξάρτητα από τις εταιρικές μορφές που συμμετέχουν σε αυτόν, ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια συγκροτούν το ειδικό μέρος της αντίστοιχης κατηγορίας μετασχηματισμού. Με τον τρόπο αυτόν, κάθε μορφή μετασχηματισμού διέπεται από γενικές και ειδικές διατάξεις, με τις γενικές να προβλέπουν τη διαδικασία συγχώνευσης, διάσπασης και μετατροπής ανεξαρτήτως εταιρικού τύπου των εταιριών που συμμετέχουν, και τις ειδικές να προβλέπουν αποκλίσεις ή να συμπληρώνουν κενά, όπου αυτό επιβάλλεται από το είδος του εταιρικού τύπου. Εισάγονται, έτσι, ειδικές διατάξεις για τη συγχώνευση με συμμετοχή προσωπικών εταιριών, για τη συγχώνευση με συμμετοχή Ε.Π.Ε., με συμμετοχή Α.Ε., Ι.Κ.Ε. ή συνεταιρισμών, ενώ η ίδια διάρθρωση ακολουθείται για τη διάσπαση αλλά και για τη μετατροπή. (αιτιολογική έκθεση Ν. 4601/2019, εισαγωγικό μέρος, παρ. 26).

Ως «μετασχηματισμοί» επιχειρήσεων νοούνται οι διεπόμενες από το εταιρικό δίκαιο νομικές πράξεις και διαδικασίες, με τις οποίες μεταβάλλεται η υπόσταση ενός εταιρικού φορέα άσκησης επιχείρησης, χωρίς κατά κανόνα να μεσολαβήσει λύση και εκκαθάρισή του ούτε μεταβίβαση των περιουσιακών του στοιχείων με τους κανόνες της ειδικής διαδοχής. Οι εταιρικοί μετασχηματισμοί συντελούνται με τα μέσα που προβλέπει το εταιρικό δίκαιο, τα δε νομικά αποτελέσματά τους είναι σύνθετα και επέρχονται ταυτοχρόνως και αυτοδικαίως (uno actu) με την καταχώρισή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.): σε αυτό το χρονικό σημείο, πράγματι, οι μετασχηματιζόμενοι εταιρικοί φορείς ενοποιούνται, διαιρούνται ή μεταβάλλουν, κατά περίπτωση, τη νομική μορφή τους, χωρίς να προηγηθούν οι οχληρές διατυπώσεις της λύσης και εκκαθάρισής τους, οι εταίροι τους καθίστανται αυτομάτως εταίροι των εταιρικών φορέων που προέρχονται από τον μετασχηματισμό, ενώ η μεταβίβαση της περιουσίας των μετασχηματιζόμενων φορέων πραγματοποιείται χωρίς εκκαθάριση, διανομή και εισφορά, αλλά (πλην της περίπτωσης της μετατροπής) με καθολική διαδοχή, δηλαδή, μεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού τους στον διάδοχο ή στους διάδοχους εταιρικούς φορείς, χωρίς την ανάγκη μεταβίβασης καθενός περιουσιακού στοιχείου χωριστά. (αιτιολογική έκθεση Ν. 4601/2019, εισαγωγικό μέρος, παρ. 1).

1. Οι τρείς ειδικότερες μορφές της διάσπασης.

Διάσπαση είναι η πράξη μεταβίβασης, με καθολική διαδοχή, της περιουσίας μιας εταιρίας που λύεται χωρίς εκκαθάριση, σε δύο τουλάχιστον υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες εταιρίες. (αιτιολογική έκθεση Ν. 4601/2019, εισαγωγικό μέρος, παρ.3)

Σύμφωνα με το ν. 4601/2019 (άρθρο 54) η διάσπαση διακρίνεται: α) σε κοινή διάσπαση, όπου ο ν. 4601/2019 στο άρθρο 55 επαναλαμβάνει τα αναφερόμενα στο άρθρο 81του κ.ν. 2190/1920 τα οποία στο νόμο αυτό ίσχυαν μόνο για ανώνυμες εταιρείες, σε αντίθεση με το ν. 4601/2019 όπου ισχύουν για όλες τις εταιρικές μορφές, β) στην μερική διάσπαση και γ) και την απόσχιση κλάδου.

Ειδικά η κοινή διάσπαση στην οποία συμμετέχουν μόνο ανώνυμες εταιρείες μπορεί να συντελεστεί με εξαγορά (άρθρο 83,παρ. 3, Ν. 4601/2019).

Οι άνω μορφές διασπάσεως πραγματοποιούνται είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέων εταιριών είτε με απορρόφηση και με σύσταση μιας ή περισσότερων εταιριών από τις οποίες οι δύο (μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου) αποτελούν καινοτομία του ν. 4601/2019.

Ειδικά για τις διασπάσεις η καινοτομία του ν. 4601/2019 είναι η κατά το γερμανικό πρότυπο ένταξη, στην ευρύτερη κατηγορία της διάσπασης, όχι μόνον της μερικής διάσπασης, αλλά και της απόσχισης κλάδου. Έτσι, η διάσπαση διακρίνεται πλέον σε κοινή διάσπαση, μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου ενσωματώνοντας τις αντίστοιχες κατηγορίες που προβλέπει η φορολογική Οδηγία 2009/133/ΕΚ σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το εφαρμοστέο σε συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μερικές διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού κ.λπ., αλλά και αναγνωρίζει η φορολογική νομοθεσία με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 και του ν. 4172/2013. (αιτιολογική έκθεση ν. 4601/2019, εισαγωγικό μέρος, παρ. 25).

Επίσης, ο κανόνας τον οποίο έφερε ο ν. 4601/2019 είναι ότι όλοι μπορούν να διασπαστούν σε όλους ενώ με το προηγούμενο ισχύον δίκαιο προβλέπετο μόνο διάσπαση ανώνυμης εταιρείας με επωφελούμενες ανώνυμες εταιρείες. (αιτιολογική έκθεση ν. 4601/2019, εισαγωγικό μέρος, παρ. 15)

2. Μερική διάσπαση.

Η μερική διάσπαση πραγματοποιείται είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση μίας ή περισσότερων νέων εταιρειών είτε με απορρόφηση και με σύσταση μίας ή περισσότερων νέων εταιρειών. (άρθρο 56, παρ.1, Ν. 4601/2019).

Η έννοια της μερικής διάσπασης εισήχθη για πρώτη φορά στο φορολογικό δίκαιο με το άρθρο 54 (περί συγχωνεύσεων και διασπάσεων), του ν. 4172/2013, πλην, όμως μέχρι την ισχύ του ν. 4601/2019 δεν υπήρχε στο εταιρικό δίκαιο διάταξη σχετική με τη διατήρηση της νομικής αυτοτέλειας της διασπώμενης εταιρείας και επίσης το πλεονέκτημα της καθολικής διαδοχής στην επωφελούμενη εταιρεία. Σημειώνεται ότι η άνω διάταξη του άρθρου 54 του φορολογικού νόμου ισχύει μόνο για μερική διάσπαση ανώνυμης εταιρείας ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ενώ με τις διατάξεις του ν. 4601/2019 όλοι μπορούν να διασπαστούν σε όλους. («Διανεμόμενα κέρδη Α.Ε. και Ε.Π.Ε.» Γ. Αληφαντή, έκδοση 8η, Διπλογραφία 2019, σελ. 664).

3. Απόσχιση κλάδου.

Το άρθρο 57 του ν. 4601/2019 για την απόσχιση κλάδου μας δίδει τους τρόπους με τους οποίους αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί και είναι οι εξής:

Η απόσχιση κλάδου πραγματοποιείται είτε με απορρόφηση, είτε με σύσταση μίας ή περισσότερων νέων εταιρειών, είτε με απορρόφηση και με σύσταση μίας ή περισσότερων νέων εταιρειών. (άρθρο 57, παρ.1, ν. 4601/2019).

4. Έννοια κλάδου δραστηριότητας.

Αρχικά με το ν.δ. 1297/1972 εισήχθη η έννοια του βιομηχανικού κλάδου επιχειρήσεων, και στη συνέχεια στην έννοια αυτή προστέθηκαν οι κλάδοι ή τα τμήματα οποιασδήποτε επιχείρησης (Υπ. Οικονομικών πολ. 1062/1989, ν.2166/1993).

Επίσης, τα δικαστήρια έχουν κρίνει ότι ως επιχείρηση θεωρείται και ο αυτοτελής κλάδος ο οποίος εμφανίζει λειτουργική αυτοτέλεια και ανεξαρτησία όταν αποσπάται από την εισφέρουσα ανώνυμη εταιρεία και εν συνεχεία εισφέρεται σε άλλη ανώνυμη εταιρεία (Α.Π. 736/2002, Δελτίο Συνδέσμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 2003, σελ. 534).

Ο ν. 4601/2019 (άρθρο 54, παρ.3) δίδει τον εξής ορισμό του κλάδου δραστηριότητας:

Κλάδος δραστηριότητας είναι το σύνολο των στοιχείων τόσο του ενεργητικού όσο και του παθητικού, τα οποία συνιστούν, από οργανωτική άποψη, αυτόνομη εκμετάλλευση, δηλαδή, σύνολο ικανό να λειτουργήσει αυτοδύναμα. Ο εν λόγω ορισμός εναρμονίζεται με τον αντίστοιχο της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ (άρθρο 2 στοιχείο ι') σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς στις συγχωνεύσεις και διασπάσεις. (αιτιολογική έκθεση Ν. 4601/2019, επί του άρθρου 54). Την ίδια έννοια θέτει και η παρ. 2 του άρθρου 52, του Ν. 4172/2013 όπως τροποποιημένη με το άρθρο 23, παρ. 6, του Ν. 4223/2013 ισχύει («Διανεμόμενα κέρδη Α.Ε. και Ε.Π.Ε.» Γ. Αληφαντή, έκδοση 8η, Διπλογραφία 2019, σελ. 699 έως 707).

Επομένως, ο κάθε κλάδος έχει τις δικές του ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις, τη δική του πελατεία, τη δική του εμπορική φήμη, τα δικά του αποθέματα, απαιτήσεις, διαθέσιμα, υποχρεώσεις, τους δικούς του λογαριασμούς τάξεως, τη δική του εκμετάλλευση.

Η άνω παρ. 3, του άρθρου 54, του ν. 4601/2019 εισάγει την έννοια του «κλάδου δραστηριότητας», η οποία αποκτά σημασία στο πλαίσιο τόσο της μερικής διάσπασης όσο και της απόσχισης κλάδου δραστηριότητας, εξαιτίας του γεγονότος ότι, στις δύο αυτές μορφές διάσπασης, η διασπώμενη εταιρία διατηρεί τη νομική της προσωπικότητα κι έτσι καθίσταται εφικτή η εκ μέρους της μεταβίβαση μόνον ενός ή περισσότερων κλάδων δραστηριότητάς της (αιτιολογική έκθεση ν. 4601/2019, επί του άρθρου 54).

5. Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ μερικής διάσπασης και απόσχισης κλάδου.

Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ μερικής διάσπασης και απόσχισης κλάδου έγκειται στο γεγονός ότι στη μερική διάσπαση οι εταιρικές συμμετοχές, τα εταιρικά μερίδια ή οι μετοχές στην επωφελούμενη ή στις επωφελούμενες εταιρίες διατίθενται στους μετόχους ή εταίρους της διασπώμενης εταιρίας, ενώ στην απόσχιση κλάδου διατίθενται στην ίδια τη διασπώμενη εταιρία και όχι στους μετόχους ή εταίρους αυτής. (αιτιολογική έκθεση ν. 4601/2019, εισαγωγικό μέρος, παρ. 25).

6. Ουσιώδη τυπολογικά γνωρίσματα της μερικής διάσπασης και της απόσχισης κλάδου.

Ουσιώδη τυπολογικά γνωρίσματα της μερικής διάσπασης καθώς και της απόσχισης κλάδου είναι αφενός η διατήρηση της νομικής αυτοτέλειας της διασπώμενης εταιρίας και αφετέρου η απόσπαση από αυτήν ενός ή περισσότερων κλάδων δραστηριότητας, οι οποίοι μεταβιβάζονται με το πλεονέκτημα της καθολικής διαδοχής στην επωφελούμενη εταιρία, έναντι της διάθεσης εταιρικών συμμετοχών της τελευταίας και ενδεχομένως ποσού σε μετρητά που δεν υπερβαίνει το 10% της ονομαστικής αξίας των εταιρικών αυτών συμμετοχών, προς τους μετόχους ή εταίρους της διασπώμενης εταιρίας στην περίπτωση της μερικής διάσπασης ή στην διασπώμενη εταιρεία στην περίπτωση της απόσχισης κλάδου. (αιτιολογική έκθεση ν. 4601/2019,επί των άρθρων 56 και 57)

7. Παράδειγμα: Η ανώνυμη εταιρεία Δ (διασπώμενη) έχει δύο κλάδους εκμεταλλεύσεως: τον Δ1 παραγωγή υφασμάτων και τον Δ2 εμπορία ενδυμάτων. Την 31.12.2019 η Δ συνέταξε τον ισολογισμό ως εξής : Ενεργητικά στοιχεία κλάδου Δ1 ευρώ 100.000 και κλάδου Δ2 ευρώ 70.000 ήτοι σύνολο ενεργητικού ευρώ 170.000 και παθητικά στοιχεία: α) υποχρεώσεις κλάδου Δ1 ευρώ 60.000 και κλάδου Δ2 ευρώ 30.000 ήτοι σύνολο υποχρεώσεων ευρώ 90.000 πλέον β) καθαρή θέση κλάδων Δ1 και Δ2 ευρώ 80.000 ήτοι σύνολο παθητικού ευρώ 170.000. Μέτοχοι της Δ είναι τα φυσικά πρόσωπα φ1 με ποσοστό μετοχών 50% και φ2 με ποσοστό μετοχών 50%.

Σενάριο 1ο Μερική διάσπαση της Δ με απορρόφηση:

Την 1.1.2020 πραγματοποιήθηκε μερική διάσπαση της Δ (διασπώμενη) με μεταβίβαση του κλάδου Δ1 στην επωφελούμενη ανώνυμη εταιρεία Α, η οποία Α (επωφελούμενη ) αύξησε την καθαρή θέση της κατά το ποσό ευρώ 40.000 όσο η καθαρή θέση του κλάδου Δ1 όπως εκτιμήθηκε, λόγω της διάσπασης, από τους εμπειρογνώμονες. Τις μετοχές τις οποίες η Α εξέδωσε λόγω της άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, τις έδωσε αναλογικά (pro rata) στους μετόχους της Δ τους φ1 και φ2. Μέτοχοι της επωφελούμενης Α μετά την άνω μερική διάσπαση με απορρόφηση είναι οι παλαιοί πριν τη μερική διάσπαση μέτοχοι της Α και οι νέοι μέτοχοι φ1 και φ2.

Μετά την άνω μεταβίβαση η καθαρή θέση της Δ είναι αρχικό κεφάλαιο ευρώ 80.000 μείον ζημία λόγω στέρησης περιουσιακών στοιχείων χωρίς αντάλλαγμα ευρώ (40.000) και μέτοχοι της Δ είναι οι μέτοχοι φ1 και φ2. Στην προκειμένη περίπτωση πραγματοποιείται εκούσια ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Δ για κάλυψη ζημιών και το μετοχικό κεφάλαιο της Δ διαμορφώνεται τελικά στο ποσό των 40.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι η μείωση κεφαλαίου, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ανωτέρω λαμβάνει υπόψη το άρθρο 65 του ν. 4601/2019 για την προστασία των πιστωτών οι οποίοι μετέχουν στη διάσπαση (αιτιολογική έκθεση Ν. 4601/2019 επί του άρθρου 56).

Σενάριο 2ο Απόσχιση κλάδου της Δ με απορρόφηση:

Την 1.1.2020 πραγματοποιήθηκε απόσχιση κλάδου της Δ (διασπώμενη) με μεταβίβαση του κλάδου Δ1 στην επωφελούμενη ανώνυμη εταιρεία Α, η οποία Α (επωφελούμενη ) αύξησε την καθαρή θέση της κατά το ποσό των 40.000 ευρώ, όσο η καθαρή θέση του κλάδου Δ1 όπως εκτιμήθηκε, λόγω της διάσπασης, από τους εμπειρογνώμονες. Τις μετοχές τις οποίες εξέδωσε η Α λόγω της άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου τις έδωσε στη διασπώμενη Δ η οποία μεταβίβασε τον κλάδο Δ1. Ο ισολογισμός της Δ μετά την άνω μεταβίβαση είναι ενεργητικά στοιχεία κλάδου Δ2 ευρώ 70.000 και μετοχές Α ευρώ 40.000 ήτοι σύνολο ενεργητικού ευρώ 110.000 και παθητικά στοιχεία: α) υποχρεώσεις κλάδου Δ2 ευρώ 30.000 πλέον β) καθαρή θέση Δ ευρώ 80.000 ήτοι σύνολο παθητικού ευρώ 110.000 Στην περίπτωση αυτή μέτοχοι της Δ εξακολουθούν να είναι οι φ1 και φ2. Αντιθέτως μέτοχοι της επωφελούμενης Α είναι οι παλαιοί πριν την απόσχιση κλάδου μέτοχοι της Α και ο νέος μέτοχος η ανώνυμη εταιρεία Δ. (αιτιολογική έκθεση Ν. 4601/2019, εισαγωγή παρ. 25).

(*) Ο κύριος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ είναι τέως Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και υπήρξε σύμβουλος στην εταιρεία δικηγόρων POTAMITISVEKRIS

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1062/19.05.2022
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2022
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1061/17.05.2022
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α 129), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2045/17.05.2022
Οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση του Κοινού Κεφαλαίου και των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν κεφαλαιουχικές εταιρείες - φορείς γενικής κυβέρνησης, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4916/2022 (Α 65).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2043/12.05.2022
Απαγόρευση πώλησης ειδών πολυτελείας σε φυσικά πρόσωπα ταξιδιώτες εγκατεστημένους στη Ρωσία - εφαρμογή ΚΑΝ (ΕΕ) 2022/428
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2042/10.05.2022
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα πρόστιμα που αφορούν τις παραβάσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών, καθώς και καταχώρισης στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, κατόπιν έκδοσης της υπ αρ. 2319/2021 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο