Τρίτη, 17 Μαϊου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020
Αρθρο του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΑΡΙΑΝΟΥ
Το τέλος επιτηδεύματος και τα ελληνικά παράλογαΗ Ελλάδα βρίσκεται σε μια τραγική οικονομική κατάσταση, μετά από δεκαετή κρίση - μοναδική στην παγκόσμια ιστορία -, μεγαλύτερη ακόμα και από εκείνη της μεγάλης ύφεσης του 1929-1932. Αυτό μαρτυρούν όλοι οι οικονομικοί δείκτες και αυτό βιώνουν οι περισσότεροι Έλληνες.

Πόσοι, όμως, από τους πολιτικούς που ασκούν εξουσία - με οποιοδήποτε τρόπο - έχουν συνειδητοποιήσει το μέγεθος και το βάθος αυτής της πληγής; Ελάχιστοι! Κι αυτό, γιατί δεν κατάλαβαν τι έγινε πραγματικά ούτε και τι προσπάθειες θα απαιτηθούν για να γίνουμε μια κανονική χώρα.

Η κυβέρνηση αντιλαμβανόμενη την τραγικότητα αυτή, άρχισε άμεσα να μειώνει τις φορολογικές επιβαρύνσεις Φυσικών και Νομικών Προσώπων, ώστε αφενός να ανακουφιστούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις και αφετέρου να ανακάμψει βαθμηδόν η ελληνική οικονομία. Και στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, ορθά, νομοθέτησε την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής Τέλους Επιτηδεύματος σε όσες επιχειρήσεις το 2018 ήταν σε αδράνεια, αφού ήταν πράγματι άδικο, μια επιχείρηση που, ουσιαστικά, δε λειτουργούσε το έτος αυτό, να καταβάλει το επιβαλλόμενο Τέλος των 1.000 ευρώ - στις περισσότερες περιπτώσεις -.

Έτσι, το αρμόδιο υπουργείο νομοθέτησε σχετικά, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, του Ν.4577/2018 (Α΄ 199) « … Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) αντικαθίσταται ως εξής: «Από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τέλους …, και οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια. Σε περίπτωση που η αδράνεια δεν καταλαμβάνει ολόκληρο το φορολογικό έτος εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος».

Δηλαδή, από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής όσες επιχειρήσεις βρίσκονται σε αδράνεια δεν καταβάλλουν Τέλος Επιτηδεύματος. Και εδώ γεννάται το ερώτημα: Όσες επιχειρήσεις ήταν σε ουσιαστική αδράνεια - δηλαδή δεν είχαν καθόλου συναλλαγές -, αλλά δεν είχαν δηλώσει την αδράνεια αυτή, έχουν το δικαίωμα να τη δηλώσουν εκπρόθεσμα και να απαλλαγούν από το Τέλος Επιτηδεύματος;

Η απάντηση είναι, ότι, βεβαιότατα, έχουν δικαίωμα να δηλώσουν εκπρόθεσμα την αδράνεια, πληρώνοντας το πρόστιμο των 100 €, όπως επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1163/2016 «… Ως ημερομηνία διακοπής (εργασιών φορολογουμένων - Φυσικών, Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων -), στην εν λόγω δήλωση, θα αναγράφεται ο πραγματικός χρόνος παύσης των εργασιών τους. Όταν η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται πέραν της ως άνω προθεσμίας, είναι εκπρόθεσμη και επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 54, παρ. 2, περ. α’ του Ν. 4174/2013 (100 ευρώ).

«Β. Για τη διαπίστωση του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Η άσκηση ή μη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, κατά το κρινόμενο διάστημα, η οποία αποδεικνύεται από την έκδοση και λήψη φορολογικών στοιχείων, όπως προκύπτει από τα υποβληθέντα αρχεία μέσω των καταστάσεων πελατών και προμηθευτών, καθώς και τα αρχεία που δημιουργούν οι Φ.Η.Μ.

Γ. Η υποβολή μηδενικών δηλώσεων, … Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων, Φ.Π.Α., καθώς και η ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών, δεν επηρεάζει τη διαπίστωση της διακοπής βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών».

Επομένως, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, υπάρχει το δικαίωμα εκπρόθεσμης δήλωσης σε περίπτωση διακοπής - εννοείται και αδράνειας -, με την υποχρέωση, όμως, της καταβολής του επιβαλλόμενου προστίμου - των 100 € - και την προϋπόθεση της διαπίστωσης του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών ή της αδράνειας, ο οποίος αποδεικνύεται από την άσκηση ή μη της επιχειρηματικής δραστηριότητας - στην περίπτωση της διακοπής -, ή της διενέργειας συναλλαγών - στην περίπτωση της αδράνειας -. Και επιπλέον, η υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φ.Π.Α. δεν επηρεάζει το γεγονός της διαπίστωσης της διακοπής ή της αδράνειας του πραγματικού χρόνου εργασιών.

Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 8, του Ν. 4281/2014, « Το άρθρο 38 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) αντικαθίσταται ως εξής:

1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες του φόρου, για τις οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30, οφείλουν να υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ για κάθε φορολογική περίοδο.

2. Η φορολογική περίοδος ορίζεται: α) Ένας ημερολογιακός μήνας προκειμένου για υπόχρεους οι οποίοι υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα, …. .

3. Δήλωση ΦΠΑ δεν υποβάλλουν οι υπόχρεοι που δηλώνουν ότι βρίσκονται σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών, από το χρόνο υποβολής σχετικής δήλωσης μεταβολής».

Άρα, η επιχείρηση που έχει δηλώσει την αδράνεια δεν υποβάλλει δηλώσεις Φ.Π.Α. Εφόσον, όμως, υπάρχει αδράνεια, αλλά αυτή δεν έχει δηλωθεί, η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει δηλώσεις ΦΠΑ. Συνεπώς, εάν σε κάποιες επιχειρήσεις υπήρχε ουσιαστική αδράνεια - δηλαδή αυτές δεν είχαν καθόλου συναλλαγές -, αλλά δεν την είχαν δηλώσει, τότε καλώς και σύμφωνα με το νόμο υπέβαλαν δηλώσεις ΦΠΑ για κάθε μήνα.

Και παρόλο που τα θέματα αυτά είναι ξεκάθαρα και παρά του ότι η θέση αρκετών προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. ήταν σύμφωνη με αυτές τις απόψεις, οι εντολές από το υπουργείο Οικονομικών προς αυτούς ήταν τελείως αντίθετες, με αποτέλεσμα οι Εφορίες να μη δέχονται την εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων σε αδράνεια, εάν είχαν υποβληθεί δηλώσεις Φ.Π.Α. (!), παραβαίνοντας ουσιαστικά τους νόμους που αυτοί οι ίδιοι είχαν θεσπίσει. Και όταν είναι τελείως σαφές, ότι, για το κρινόμενο διάστημα της παύσης των εργασιών (ή της αδράνειας) μετράει ο πραγματικός χρόνος, ο οποίος προκύπτει από τα υποβληθέντα στοιχεία, και ότι η υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φ.Π.Α. δεν επηρεάζει τον πραγματικό χρόνο της παύσης των εργασιών ή της αδράνειας.

Δηλαδή, το υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει, ότι αν μια επιχείρηση πληροί όλες τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο νόμος για να χαρακτηριστεί αδρανής, είχε υποβάλλει - υποχρεωτικά και νομότυπα - δηλώσεις ΦΠΑ το 2018, τότε αίρεται η αδράνεια αυτής της επιχείρησης και δεν εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής Τέλους Επιτηδεύματος!

Εδώ, λοιπόν, το παράλογο και αντιφατικό και πέρα από κάθε έννοια δικαίου, επιστημονικής ορθότητας, αλλά και λογικής, είναι ότι, ενώ οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης της αδράνειας, αναιρείται το δικαίωμα τούτο, με τη δικαιολογία της υποβολής δηλώσεων από τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε ουσιαστική αδράνεια και τις οποίες θέλησε να διευκολύνει ο νόμος! Και αν, επί παραδείγματι, μια επιχείρηση ήταν σε πραγματική αδράνεια τους δέκα μήνες του 2018 και υπέβαλε κανονικά και σύμφωνα με το νόμο μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ για το χρονικό αυτό διάστημα, όπως ήταν υποχρεωμένη, με την ψήφιση του νόμου περί απαλλαγής από το Τέλος Επιτηδεύματος το Νοέμβριο μήνα του 2018, θα ισχύσει η απαλλαγή αυτή μόνο για τους δύο τελευταίους μήνες του 2018; Η απάντηση είναι, φυσικά, όχι. Η απαλλαγή θα ισχύσει για όλο το 2018. Και αφού σ’ αυτήν την περίπτωση θα υπάρξει απαλλαγή από το Τέλος Επιτηδεύματος, δε θα έπρεπε να ισχύσει το ίδιο και στην περίπτωση της εκπρόθεσμης δήλωσης της αδράνειας τον επόμενο χρόνο;

Οι προαναφερόμενες απόψεις μας συμπίπτουν απόλυτα και με εκείνες του ειδικού συνεργάτη της εφημερίδας «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» κ. Γιώργου Παλαιτσάκη. Συγκεκριμένα, ο κ. Παλαιτσάκης στο φύλλο της εφημερίδας στις 02/05/2019, γράφει: «Όσοι επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» δεν έχουν δηλώσει ακόμη ότι βρίσκονταν σε «αδράνεια» για ολόκληρο το 2018, προκειμένου να απαλλαγούν πλήρως από το τέλος επιτηδεύματος κατά την εκκαθάριση των φετινών δηλώσεων εισοδήματος, θα πρέπει να υποβάλουν εκπρόθεσμα τις σχετικές δηλώσεις μεταβολής στα Τμήματα Μητρώου των αρμόδιων ΔΟΥ. Ως ημερομηνία έναρξης της «αδράνειας» θα πρέπει να δηλώσουν την 1η Ιανουαρίου 2018.

Με την υποβολή των εκπρόθεσμων δηλώσεων θα υποχρεωθούν να πληρώσουν πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα, το οποίο ανέρχεται σε 100 ευρώ για όλους τους υπόχρεους. Επιπλέον, όσες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς και όσοι εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» τέθηκαν σε «αδράνεια» κάποια χρονική στιγμή μέσα στο 2018, εφόσον έχουν ήδη δηλώσει το γεγονός αυτό στη ΔΟΥ ή εφόσον το δηλώσουν εκπρόθεσμα πληρώνοντας πρόστιμο 100 ευρώ, θα πληρώσουν φέτος το τέλος επιτηδεύματος της χρήσης του 2018 μειωμένο κατά ποσοστό ανάλογο του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο έπαψαν να έχουν δραστηριότητα μέσα στο έτος αυτό».

Και στο φύλλου της ίδιας εφημερίδας, στις 20/02/2020, αναφέρει πάλι: «Η “αδράνεια” πρέπει να έχει δηλωθεί στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. είτε εμπρόθεσμα, εντός 30 ημερών από τη στιγμή έναρξης της “αδράνειας”, είτε εκπρόθεσμα, κατόπιν πληρωμής προστίμου 100 ευρώ».

Μα και πρόσφατα, στο φύλλο της 23/06/2020, στην παρ. 4, αναφέρεται, ότι «Από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος εξαιρούνται: α) Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που κατά τη διάρκεια του 2019 βρίσκονταν σε “αδράνεια”, … . Η “αδράνεια” πρέπει να έχει δηλωθεί στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. είτε εμπρόθεσμα, εντός 30 ημερών από τη στιγμή της έναρξης της “αδράνειας”, είτε εκπρόθεσμα, κατόπιν πληρωμής προστίμου 100 ευρώ».

Θεωρούμε ότι, μετά την αναφορά των συγκεκριμένων διατάξεων και τις ανάλογες επισημάνσεις πάνω στην εφαρμογή αυτών, θα πρέπει οι αρμόδιοι του υπουργείου Οικονομικών, να δώσουν οδηγίες στις Δ.Ο.Υ., προκειμένου να εξετάσουν τον πραγματικό χρόνο της αδράνειας από το 2018 - και όχι αν υποβλήθηκαν δηλώσεις Φ.Π.Α., αφού υπήρχε τέτοια υποχρέωση, εφόσον η αδράνεια δεν είχε δηλωθεί - και να δεχτούν τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, με την καταβολή του επιβαλλόμενου προστίμου των 100 €.
Αυτό επιβάλλει η λογική και η υποχρέωση ενός ευνομούμενου κράτους απέναντι στους πολίτες, που, στην κυριολεξία - από δική του υπαιτιότητα, από τα λάθη ή τις παραλείψεις του -, μάτωσαν και ματώνουν ή καταστράφηκαν τελείως μέσα στην κρίση. Με ικανοποίηση βλέπουμε, ότι η Κυβέρνηση, σε αρκετές περιπτώσεις, έχει το σθένος να διορθώνει τα λάθη της. Ας διορθώσει κι αυτό, όσο μικρό κι αν φαντάζει συγκριτικά με τα άλλα. Μην ξεχνάμε, ότι στην κατάσταση που βρισκόμαστε, και το ελάχιστο κακό πονάει πολύ τους πολίτες.

__________________
(*) Ο κ. Παναγιώτης ψαριανός είναι Διευθύνων Σύμβουλος του «Γραφείου Ψαριανού Α.Ε.»Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1057/03.05.2022
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που παραλήφθηκε από τους δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ., κατά το έτος 2021, καθώς και των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών, κατ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1072/22.02.2019 (Β 750) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1058/06.05.2022
Τροποποίηση της Α 1278/2019 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β 3007 και Β 3129) - Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1056/21.04.2022
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2022 και επομένων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1053/20.04.2022
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα του β' εξαμήνου έτους 2021.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1054/21.04.2022
Καθορισμός της διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τα Αιτήματά μου».
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο