Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια


Η μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019

Σύμφωνα με την παράγραφο 59 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013, που προστέθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 4714/2020, «ειδικά για το φορολογικό έτος 2019, το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς ΦΠΑ του 1ου εξαμήνου του 2020 έναντι του 1ου εξαμήνου του 2019, ως εξής :

Μείωση 1ου εξαμήνου 2020

Μείωση προκαταβολής φόρου

5% έως και 15%

30%

15,01% έως και 25%

50%

25,01% έως και 35%

70%

Ανω των 35%

100%

Με την εγκύκλιο 2132/2020 της ΑΑΔΕ, που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος, κοινοποιούνται οι ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4714/2020 και παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Ειδικότερα: για τον υπολογισμό της μείωσης του κύκλου εργασιών λαμβάνονται υπόψη:

1) οι δηλώσεις ΦΠΑ του 1ου εξαμήνου 2019 που έχουν υποβληθεί μέχρι τις 31.07.2020 και 2) οι δηλώσεις του 1ου εξαμήνου του 2020, ως εξής:

α) για τηρούντες απλογραφικά λογιστικά αρχεία η δήλωση ΦΠΑ του 1ου τριμήνου που έχει υποβληθεί μέχρι 31.07.2020 και η δήλωση ΦΠΑ του 2ου τριμήνου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.07.2020 ή

β) για τηρούντες διπλογραφικά λογιστικά αρχεία, οι δηλώσεις ΦΠΑ Ιανουαρίου – Μαΐου που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου και η δήλωση ΦΠΑ Ιουνίου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.07.2020. Με την ίδια ως άνω εγκύκλιο δίνονται επτά αναλυτικά παραδείγματα.

Υπόψη και η υπ’ αριθμ. Α 1186/7.8.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος του «Λογιστή», σύμφωνα με την οποία «σε περίπτωση υποβολής αρχικής δήλωσης χωρίς να έχει υπολογισθεί μειωμένη προκαταβολή, η μείωση αυτής επέρχεται με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για το σκοπό αυτό. Η τροποποιητική αυτή δήλωση δύναται να υποβληθεί μέχρι 30.12.2020. Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν εγκαίρως με ένα εξατομικευμένο μήνυμα στη θυρίδα τους στο myTaxisnet με τις σχετικές οδηγίες.

Παράθυρο για διατήρηση της μείωσης έως 100% της προκαταβολής φόρου για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις και για το επόμενο έτος αφήνει ανοικτό η κυβέρνηση με σχετική ανακοίνωση του Υπουργού Οικονομικών.


Μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μειωμένη είσπραξη μισθωμάτων. Έκπτωση φόρου 20%

Με την απόφαση Α. 1193/24.8.2020 του Υφυπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος του «Λογιστή», ορίζεται ότι οι εκμισθωτές φυσικά πρόσωπα που εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 40%, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών, κατά τους οποίους εισέπραξαν το μειωμένο μίσθωμα.

Το ποσό της έκπτωσης μειώνει οφειλές προς τη Φορολογική Αρχή με την ακόλουθη σειρά:

α) Τον φόρο εισοδήματος, εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος, φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

β) Τον ΕΝΦΙΑ

γ) Τον ΦΠΑ και

δ) Οποιοδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στον ΚΦΔ.

Ευνόητο τυγχάνει ότι τα μη εισπραχθέντα ποσά από το μίσθωμα, δεν αποτελούν φορολογητέο εισόδημα.


ΕΝΦΙΑ

Όπως είναι γνωστό ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1-13 του Ν. 4223/2013 και ισχύει από 1.1.2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ίδιου νόμου. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος χορηγούνται εκπτώσεις 50% ή 100%, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013.

Επίσης ισχύει για την φετινή χρονιά η απαλλαγή από τον συμπληρωματικό φόρο των αγροτεμαχίων και των εκτός σχεδίου πόλεως οικοπέδων.

Παρά τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης για μείωση του φόρου, ο ΕΝΦΙΑ έμεινε αμετάβλητος σε σχέση με πέρυσι λόγω της πανδημίας που επήλθε και η οποία ανέτρεψε τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών. Η μόνη διαφορά είναι ότι η εξόφληση του φόρου γίνεται φέτος σε 6 μηνιαίες δόσεις (Σεπτέμβριος 2020 – Φεβρουάριος 2021) αντί των 5 που ίσχυε μέχρι τώρα.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής δεν παρέχεται έκπτωση. Η έκπτωση του 2% αφορά μόνο τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που ψηφίστηκε με το άρθρο 82 του Ν. 4706/2020.

Σύμφωνα, όμως, με όσα εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου 2020, ο ΕΝΦΙΑ καταργείται από το 2020 για 25 μικρά νησιά του Αιγαίου και για 3 του Ιουνίου πελάγους.

Φορολογική κατοικία φυσικών προσώπων και μόνιμη εγκατάσταση επιχειρήσεων

Με την Ε. 2113/22.7.20 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος, προβλέπεται ότι για τα πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής και βρίσκονταν στην Ελλάδα για το διάστημα από 18 Μαρτίου έως 15 Ιουνίου 2020, το διάστημα αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, περί φορολογικής κατοικίας, αναφορικά με τις 183 ημέρες παραμονής στην Ελλάδα σε διάστημα 12μήνου. Για το διάστημα πριν από την 18η Μαρτίου ή από την 15η Ιουνίου 2020 και μετά θα εξετάζεται ανά περίπτωση η τυχόν λήψη μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και αδυναμίας μετακίνησης.

Περαιτέρω κατά την εφαρμογή των διατάξεων των Σ.Α.Δ.Φ. περί μόνιμης εγκατάστασης σε γενικές γραμμές δεν είναι πιθανό να δημιουργηθεί ζήτημα αλλαγής του προσδιορισμού της λόγω του εξαιρετικού και προσωρινού χαρακτήρα των ειδικών περιστάσεων, που προκαλεί η πανδημία. Περαιτέρω ακολουθούν διευκρινίσεις που αφορούν:

1) Στο κατά πόσον οι υπάλληλοι επιχειρήσεων που παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως σε Κράτος διαφορετικό από αυτό της συνήθους εργασίας τους, λόγω των περιοριστικών της πανδημίας COVID-19, θεωρείται ότι δημιουργούν μόνιμη εγκατάσταση για την επιχείρηση στο Κράτος αυτό.

2) Στο κατά πόσον οι υπάλληλοι επιχειρήσεων που συνάπτουν τακτικά συμφωνίες στο όνομα της επιχείρησης σε Κράτος διαφορετικό από αυτό της συνήθους εργασίας τους λόγω των περιοριστικών της πανδημίας COVID-19, συμβάλλουν στη δημιουργία μόνιμης εγκατάστασης για την επιχείρηση στο Κράτος αυτό και

3) Στο κατά πόσον επηρεάζεται από τις εν λόγω συνθήκες το χρονικό όριο πάνω από το οποίο ένα εργοτάξιο ή έργο κατασκευής ή εγκατάστασης συνιστά μόνιμη εγκατάσταση.

Ποια είναι τα νέα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου 2020 για την τόνωση της οικονομίας

1. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών το 2021 κατά 3 μονάδες, ήτοι από 39,7% που είναι τώρα σε 36,7%.

2. Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για ένα έτος (2021) για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, επαγγελματίες και αγρότες.

3. Αμεση θεσμοθέτηση του Προγράμματος Επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας.

4. Ενίσχυση του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και επέκταση αυτού ως το τέλος του 2020.

5. Αμεσο άνοιγμα του 3ου κύκλου ευνοϊκής χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, ύψους 1,5 δισ. ευρώ και δρομολόγηση του 4ου κύκλου για τον Νοέμβριο, ύψους 600 εκ. ευρώ.

6. Θέσπιση του μέτρου των υπερ αποσβέσεων σε ύψος 200% για τα έτη 2021 – 2023.

7. Καταβολή αναδρομικών ύψους 1,4 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο σε 1 εκατομμύριο συνταξιούχους, σε συμμόρφωση των δικαστικών αποφάσεων.

8. Αμεση κατάργηση του ΕΝΦΙΑ (από το 2020) για 28 μικρά νησιά.

9. Αναβολή μέχρι και τον Απρίλιο του 2021 της καταβολής των οφειλών που είχαν ανασταλεί στην πρώτη φάση της πανδημίας.

10. Επέκταση για 6 μήνες του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στις μεταφορές, στον καφέ, στα μη αλκοολούχα ποτά, στις τουριστικές υπηρεσίες και στους κινηματογράφους.

11. Αναβολή των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών μέχρι το τέλος του 2020.

12. Παράταση 2 ακόμα μηνών όλων των επιδομάτων ανεργίας που μόλις έληξαν και μείωση σε 50 αντί των 100 του αριθμού των ενσήμων για την χορήγηση της ενίσχυσης.


Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2014/14.03.2023
Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση ως προς τέλη κυκλοφορίας έως και το έτος 2022, των αναπηρικών οχημάτων που ελέγχθηκαν από τις Δ.Ο.Υ., καθώς και για την αντιμετώπιση των αναπηρικών οχημάτων που δεν διορθώθηκε η εικόνα τους, αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2023.
Κ.Υ.Α. Α 1028/07.03.2023
Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2021 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2015/14.03.2023
Κοινοποίηση της υπ αρ. 109/2022 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ (Β Τμ.), περί της τυχόν εφαρμογής διατάξεων των άρθρων 152 §1, 152 §2, 150, & 163 §3 του ν. 4820/2021 (ΦΕΚ Α 130), στα μη ανήκοντα στο Ελεγκτικό Συνέδριο καταλογίζοντα όργανα, και ειδικότερα σε αυτά της ΑΑΔΕ
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1031/07.03.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1169/21.07.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Κ.Υ.Α. Α 1030/17.03.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1166/16.7.2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Προσδιορισμός κατηγοριών υπόχρεων για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, του είδους του φορολογικού ελέγχου στο πλαίσιο του οποίου επιβάλλεται το μέτρο της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, το ειδικό πρόστιμο, η ειδική χρηματική κύρωση και κάθε ειδικότερου θέματος» (Β 3193).
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 20/2023
Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 19/2023
Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2023
Ασφαλιστικό καθεστώς αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών του π. Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) στον e-Ε.Φ.Κ.Α
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2023
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2023: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 11/10.02.2023
Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2023 Μη Μισθωτών, Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων, Αγροτών.
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο