Τρίτη, 24 Μαϊου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια


Η μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019

Σύμφωνα με την παράγραφο 59 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013, που προστέθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 4714/2020, «ειδικά για το φορολογικό έτος 2019, το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς ΦΠΑ του 1ου εξαμήνου του 2020 έναντι του 1ου εξαμήνου του 2019, ως εξής :

Μείωση 1ου εξαμήνου 2020

Μείωση προκαταβολής φόρου

5% έως και 15%

30%

15,01% έως και 25%

50%

25,01% έως και 35%

70%

Ανω των 35%

100%

Με την εγκύκλιο 2132/2020 της ΑΑΔΕ, που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος, κοινοποιούνται οι ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4714/2020 και παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Ειδικότερα: για τον υπολογισμό της μείωσης του κύκλου εργασιών λαμβάνονται υπόψη:

1) οι δηλώσεις ΦΠΑ του 1ου εξαμήνου 2019 που έχουν υποβληθεί μέχρι τις 31.07.2020 και 2) οι δηλώσεις του 1ου εξαμήνου του 2020, ως εξής:

α) για τηρούντες απλογραφικά λογιστικά αρχεία η δήλωση ΦΠΑ του 1ου τριμήνου που έχει υποβληθεί μέχρι 31.07.2020 και η δήλωση ΦΠΑ του 2ου τριμήνου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.07.2020 ή

β) για τηρούντες διπλογραφικά λογιστικά αρχεία, οι δηλώσεις ΦΠΑ Ιανουαρίου – Μαΐου που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου και η δήλωση ΦΠΑ Ιουνίου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.07.2020. Με την ίδια ως άνω εγκύκλιο δίνονται επτά αναλυτικά παραδείγματα.

Υπόψη και η υπ’ αριθμ. Α 1186/7.8.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος του «Λογιστή», σύμφωνα με την οποία «σε περίπτωση υποβολής αρχικής δήλωσης χωρίς να έχει υπολογισθεί μειωμένη προκαταβολή, η μείωση αυτής επέρχεται με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για το σκοπό αυτό. Η τροποποιητική αυτή δήλωση δύναται να υποβληθεί μέχρι 30.12.2020. Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν εγκαίρως με ένα εξατομικευμένο μήνυμα στη θυρίδα τους στο myTaxisnet με τις σχετικές οδηγίες.

Παράθυρο για διατήρηση της μείωσης έως 100% της προκαταβολής φόρου για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις και για το επόμενο έτος αφήνει ανοικτό η κυβέρνηση με σχετική ανακοίνωση του Υπουργού Οικονομικών.


Μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μειωμένη είσπραξη μισθωμάτων. Έκπτωση φόρου 20%

Με την απόφαση Α. 1193/24.8.2020 του Υφυπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος του «Λογιστή», ορίζεται ότι οι εκμισθωτές φυσικά πρόσωπα που εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 40%, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών, κατά τους οποίους εισέπραξαν το μειωμένο μίσθωμα.

Το ποσό της έκπτωσης μειώνει οφειλές προς τη Φορολογική Αρχή με την ακόλουθη σειρά:

α) Τον φόρο εισοδήματος, εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος, φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

β) Τον ΕΝΦΙΑ

γ) Τον ΦΠΑ και

δ) Οποιοδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στον ΚΦΔ.

Ευνόητο τυγχάνει ότι τα μη εισπραχθέντα ποσά από το μίσθωμα, δεν αποτελούν φορολογητέο εισόδημα.


ΕΝΦΙΑ

Όπως είναι γνωστό ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1-13 του Ν. 4223/2013 και ισχύει από 1.1.2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ίδιου νόμου. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος χορηγούνται εκπτώσεις 50% ή 100%, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013.

Επίσης ισχύει για την φετινή χρονιά η απαλλαγή από τον συμπληρωματικό φόρο των αγροτεμαχίων και των εκτός σχεδίου πόλεως οικοπέδων.

Παρά τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης για μείωση του φόρου, ο ΕΝΦΙΑ έμεινε αμετάβλητος σε σχέση με πέρυσι λόγω της πανδημίας που επήλθε και η οποία ανέτρεψε τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών. Η μόνη διαφορά είναι ότι η εξόφληση του φόρου γίνεται φέτος σε 6 μηνιαίες δόσεις (Σεπτέμβριος 2020 – Φεβρουάριος 2021) αντί των 5 που ίσχυε μέχρι τώρα.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής δεν παρέχεται έκπτωση. Η έκπτωση του 2% αφορά μόνο τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που ψηφίστηκε με το άρθρο 82 του Ν. 4706/2020.

Σύμφωνα, όμως, με όσα εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου 2020, ο ΕΝΦΙΑ καταργείται από το 2020 για 25 μικρά νησιά του Αιγαίου και για 3 του Ιουνίου πελάγους.

Φορολογική κατοικία φυσικών προσώπων και μόνιμη εγκατάσταση επιχειρήσεων

Με την Ε. 2113/22.7.20 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος, προβλέπεται ότι για τα πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής και βρίσκονταν στην Ελλάδα για το διάστημα από 18 Μαρτίου έως 15 Ιουνίου 2020, το διάστημα αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, περί φορολογικής κατοικίας, αναφορικά με τις 183 ημέρες παραμονής στην Ελλάδα σε διάστημα 12μήνου. Για το διάστημα πριν από την 18η Μαρτίου ή από την 15η Ιουνίου 2020 και μετά θα εξετάζεται ανά περίπτωση η τυχόν λήψη μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και αδυναμίας μετακίνησης.

Περαιτέρω κατά την εφαρμογή των διατάξεων των Σ.Α.Δ.Φ. περί μόνιμης εγκατάστασης σε γενικές γραμμές δεν είναι πιθανό να δημιουργηθεί ζήτημα αλλαγής του προσδιορισμού της λόγω του εξαιρετικού και προσωρινού χαρακτήρα των ειδικών περιστάσεων, που προκαλεί η πανδημία. Περαιτέρω ακολουθούν διευκρινίσεις που αφορούν:

1) Στο κατά πόσον οι υπάλληλοι επιχειρήσεων που παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως σε Κράτος διαφορετικό από αυτό της συνήθους εργασίας τους, λόγω των περιοριστικών της πανδημίας COVID-19, θεωρείται ότι δημιουργούν μόνιμη εγκατάσταση για την επιχείρηση στο Κράτος αυτό.

2) Στο κατά πόσον οι υπάλληλοι επιχειρήσεων που συνάπτουν τακτικά συμφωνίες στο όνομα της επιχείρησης σε Κράτος διαφορετικό από αυτό της συνήθους εργασίας τους λόγω των περιοριστικών της πανδημίας COVID-19, συμβάλλουν στη δημιουργία μόνιμης εγκατάστασης για την επιχείρηση στο Κράτος αυτό και

3) Στο κατά πόσον επηρεάζεται από τις εν λόγω συνθήκες το χρονικό όριο πάνω από το οποίο ένα εργοτάξιο ή έργο κατασκευής ή εγκατάστασης συνιστά μόνιμη εγκατάσταση.

Ποια είναι τα νέα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου 2020 για την τόνωση της οικονομίας

1. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών το 2021 κατά 3 μονάδες, ήτοι από 39,7% που είναι τώρα σε 36,7%.

2. Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για ένα έτος (2021) για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, επαγγελματίες και αγρότες.

3. Αμεση θεσμοθέτηση του Προγράμματος Επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας.

4. Ενίσχυση του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και επέκταση αυτού ως το τέλος του 2020.

5. Αμεσο άνοιγμα του 3ου κύκλου ευνοϊκής χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, ύψους 1,5 δισ. ευρώ και δρομολόγηση του 4ου κύκλου για τον Νοέμβριο, ύψους 600 εκ. ευρώ.

6. Θέσπιση του μέτρου των υπερ αποσβέσεων σε ύψος 200% για τα έτη 2021 – 2023.

7. Καταβολή αναδρομικών ύψους 1,4 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο σε 1 εκατομμύριο συνταξιούχους, σε συμμόρφωση των δικαστικών αποφάσεων.

8. Αμεση κατάργηση του ΕΝΦΙΑ (από το 2020) για 28 μικρά νησιά.

9. Αναβολή μέχρι και τον Απρίλιο του 2021 της καταβολής των οφειλών που είχαν ανασταλεί στην πρώτη φάση της πανδημίας.

10. Επέκταση για 6 μήνες του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στις μεταφορές, στον καφέ, στα μη αλκοολούχα ποτά, στις τουριστικές υπηρεσίες και στους κινηματογράφους.

11. Αναβολή των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών μέχρι το τέλος του 2020.

12. Παράταση 2 ακόμα μηνών όλων των επιδομάτων ανεργίας που μόλις έληξαν και μείωση σε 50 αντί των 100 του αριθμού των ενσήμων για την χορήγηση της ενίσχυσης.


Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1062/19.05.2022
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2022
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1061/17.05.2022
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α 129), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2045/17.05.2022
Οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση του Κοινού Κεφαλαίου και των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν κεφαλαιουχικές εταιρείες - φορείς γενικής κυβέρνησης, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4916/2022 (Α 65).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2043/12.05.2022
Απαγόρευση πώλησης ειδών πολυτελείας σε φυσικά πρόσωπα ταξιδιώτες εγκατεστημένους στη Ρωσία - εφαρμογή ΚΑΝ (ΕΕ) 2022/428
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2042/10.05.2022
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα πρόστιμα που αφορούν τις παραβάσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών, καθώς και καταχώρισης στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, κατόπιν έκδοσης της υπ αρ. 2319/2021 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο