Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021

www.totsisgroup.gr  Est.1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Κυριακή 24 Μαϊου 2020
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ιστορική αναδρομή ποσοστών προκαταβολής φόρου εισοδήματος και παρατηρήσεις για τη συνταγματικότητα του θεσμούOι εισπρακτικές ανάγκες του κράτους δημιούργησαν το θεσμό της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος, ο οποίος εδράζεται στην αντίληψη ότι κατά τεκμήριο ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα το οποίο δεν είναι κατώτερο σε σημαντικό βαθμό του εισοδήματος που απέκτησε το προηγούμενο έτος.
Για τα φυσικά πρόσωπα η προκαταβολή του φόρου εμφανίσθηκε με το άρθρο 15 του Ν. Δ/τος 3323/1955 ενώ για τα νομικά πρόσωπα με το άρθρο 14 του νδ/τος 3843/1958 και το ποσοστό εξελίχθηκε με τις ακόλουθες διατάξεις, ως εξής :

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μέχρι 31/12/2013 περιλαμβάνονται στα φυσικά πρόσωπα οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου,που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες τηςπαρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ/τος 186/1992 περίΚώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (άρθρ. 3 παρ.3 Ν.Δ.3323/1955 και άρθρ.2 παρ. 4 Ν.2238/1994)

Ν.Δ 3323/1955: (50%) του φόρου του προκύπτοντος εκ των βεβαιωτικών τίτλων.
- Επί εμπορίας καπνού: (2%) επί της αξίας τουτιμολογίου των εξαγομένων εις την αλλοδαπήκαι (1%) επί του πωλουμένου στο εσωτερικόκαπνού σε φύλλα.

Ν.Δ 3516/1956, άρθρ.4: (3/4) του φόρου, που προκύπτει βάσει των βεβαιωτικών τίτλων.

Ν. 1828/1989, άρθρ. 11 παρ.1 (αντικατάσταση):
(50%) του φόρου που προκύπτει από τους βεβαιωτικούς τίτλους, για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου οικονομικού έτους.
- Για αρχιτέκτονες και μηχανικούς:
α) (4%) προκειμένου για εκπόνηση μελετών καισχεδίων που αφορούν λιμενικά έργα κάθεείδους στα οποία, υδραυλικά έργα οδοποϊίας και σιδηροδρόμων, καθώς και τοπογραφικέςγενικά εργασίες.β) (10%) προκειμένου για εκπόνηση μελετώνκαι σχεδίων που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσεως έργα και για την επίβλεψη αυτών.

Ν. 2238/1994 άρθρ.52: (50%) του φόρου που προκύπτει από τους βεβαιωτικούς τίτλους, για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου οικονομικού έτους.
- Για τους αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς:α) Σε τέσσερα τοις εκατό (4%) της νόμιμης αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων πουαφορούν λιμενικά έργα κάθε είδους, υδραυλικά έργα και έργα οδοποιίας και σιδηροδρόμων,καθώς και τοπογραφικές γενικά εργασίες.β) Σε δέκα τοις εκατό (10%) της νόμιμης αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων πουαφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα καιγια την επίβλεψη της εκτέλεσης αυτών.

Ν. 2579/1998 άρθρ.3 παρ.9: (55%) για εισοδήματα από 1/1/1997

Ν. 3943/2011, παρ.5 άρθρου 20: (15%) επί των δικηγορικών αμοιβών

Ν. 4172/2013, άρθρ.69:(55%) - για τους αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς:α) Σε τέσσερα τοις εκατό (4%) της συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β` και δ`της παραγράφου 5 του άρθρου 49.β) Σε δέκα τοις εκατό (10%) της συμβατικήςαμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίωνπου αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργακαι για την επίβλεψη της εκτέλεσης αυτών.(15%) επί των αμοιβών Δικηγόρων.

Ν. 4336/2015, άρθρ.2:(100%) από 19/8/2015, του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για τοφόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους.ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Από 1/1/2014 και εφεξής, σύμφωνα με το άρθρο45 του Ν.4172/2013, σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται:α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκανστην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκανστην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,γ) τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και σταοποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθεείδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά τηνεπιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, ταοποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου,δ) συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών,ε) κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ήεπάγγελμα,στ) κοινοπραξίες,ζ) οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν περιλαμβάνονται σε μιααπό τις προηγούμενες περιπτώσεις.

Ν.Δ 3843/1958 άρθρ.1450 % του φόρου επί του εισοδήματος τηςληξάσης διαχειριστικής περιόδου ή ημερολογιακού έτους,

Ν. 2238/1994, άρθρ.111 – (50%) του φόρουπου αναλογεί στα εισοδήματα της διαχειριστικής περιόδου ή του ημερολογιακού έτους, κατάπερίπτωση, που έληξε.

Ν. 2459/1997, παρ.5 άρθρου 13:(60%) ειδικά για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στηνΕλλάδα και ισχύει για κέρδη που προκύπτουναπό ισολογισμούς που κλείνουν με 31 Δεκεμβρίου 1996 και μετά.

Ν. 2579/1998, παρ.10 άρθρ.3: (55%). Ισχύς για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1998

Ν. 3453/2006, άρθρ.10:(65%). Το ως άνω ποσοστό αυξάνεται σε ογδόντα τοις εκατό (80%) ειδικά για τις τραπεζικέςημεδαπές ανώνυμες εταιρίες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Ειδικά για τα νομικάπρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 101του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, το ωςάνω ποσοστό ορίζεται σε πενήντα πέντε τοιςεκατό (55%).

Ν. 3634/2008, άρθρο 26 παρ.3:(65%) για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματοςοικονομικού έτους 2008 και επομένων.(100%) ειδικά για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στηνΕλλάδα.

Ν. 3697/2008, παρ.2 άρθρ.19: (80%) και εφαρμόζεται για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2009 και επομένων.

Ν. 4172/2013 άρθρ. 71:(80%) του φόρου που αναλογεί στα εισοδήματατου φορολογικού έτους που έληξε. Το εν λόγωποσοστό αυξάνεται σε εκατό τοις εκατό (100%)ειδικά για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμεςεταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπώντραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

Ν. 4223/2013, άρθρο 25 παρ.4.α:(80%) του φόρου που προκύπτει για το φόροπου αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενουφορολογικού έτους.(100%) ειδικά για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στηνΕλλάδα.Για νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων β΄, γ΄, ε΄και στ΄ μόνο για τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε, το ποσοστό είναι πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).
Ν.4334/2015 άρθρο 1 παρ.5α:(100%) του φόρου που προκύπτει για το φόροπου αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενουφορολογικού έτους. Το ίδιο ποσοστό ισχύει καιγια τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείεςκαι τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζώνπου λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.Για νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων β΄, γ΄,ε΄ και στ΄ μόνο για τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών του άρθρου 45 Κ.Φ.Ε (Ν.4172/2013), το ποσοστό είναι πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).

Ν. 4336/2015. Παρ.Δ, υποπ.Δ-1 περ.11β, Ισχύςαπό 19/8/2015:Για νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων β΄, γ΄,ε΄ και στ΄ μόνο για τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών του άρθρου 45 Κ.Φ.Ε(Ν.4172/2013), το ποσοστό γίνεται (100%).

Ν. 4646/2019, άρθρ.26:Μόνο για το φορολογικό έτος 2018,βεβαιώνεται ποσό ίσο με το ενενήντα πέντε τοιςεκατό (95%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για τον φόρο πουαναλογεί στο εισόδημα του έτους αυτού.


Εχει κριθεί από το Σ.τ.Ε ότι ο θεσμός της προκαταβολής δεν αντίκειται στα άρθρα 4 παρ. 5 (αρχή της ισότητας) και 78 ( δεν επιβάλλεται φόρος χωρίς νόμο) του Συντάγματος (Σ.τ.Ε 3004/2001. Βλ. Μελέτη Πολ. Καραστεργίου, Φορολ.Επιθ. 1998 σελ.240).
Παρατηρούμε, όμως, ότι η νομολογία του Σ.τ.Ε εκδόθηκε σε εποχή που οι ατομικές επιχειρήσεις είχαν προκαταβολή 55% ή και μικρότερη και τα νομικά πρόσωπα είχαν προκαταβολή 80% ή και μικρότερη. Από το 2015, όμως, η προκαταβολή τόσο για ατομικές επιχειρήσεις όσο και για τα κάθε τύπου νομικά πρόσωπα ορίστηκε στο 100%, με αποτέλεσμα την πρόκληση οικονομικής ασφυξίας στις επιχειρήσεις λόγω πλήρους έλλειψης ρευστότητας.
Εν όψει τούτων θεωρούμε ότι οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 και του άρθρου 1 παρ. 5α του Ν.4334/2015, με τις οποίες καθορίσθηκε το ποσοστό προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 100% αντιβαίνουν σαφώς τόσο στην αρχή της ισότητας όσο και στην αρχή της οικονομικής ελευθερίας (άρθρα 4 και 5 του Συντάγματος).
Ο αντίλογος είναι ότι το τεκμήριο πως ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα το οποίο δεν είναι κατώτερο σε σημαντικό βαθμό του εισοδήματος που απέκτησε το προηγούμενο έτος είναι μαχητό, διότι, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν.2238/1994 και το άρθρο 70 του Ν.4172/2013, ο φορολογούμενος μπορεί να αποδείξει σημαντική μείωση του εισοδήματος κατά το διανυόμενο οικονομικό έτος και να προκαταβάλει αναλόγως μειωμένο φόρο.
Πράγματι, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, σε περίπτωση που τυχόν μειωθεί το εισόδημα άνω του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση του φόρου που βεβαιώθηκε. Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του μήνα Σεπτεμβρίου φορολογικού έτους στο οποίο έγινε η βεβαίωση και αφορά στα ποσά του φόρου για τις δόσεις που δεν έγιναν ληξιπρόθεσμες κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Κατά την εκτίμηση της μείωσης του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη:
α) Το ποσό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης στο τρέχον φορολογικό έτος, συγκρινόμενο με τα ακαθάριστα έσοδα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου φορολογικού έτους.
β) Το ποσοστό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης επί των ακαθάριστων εσόδων του τρέχοντος φορολογικού έτους σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό του προηγούμενου φορολογικού έτους. γ) Οι ουσιώδεις μεταβολές που τυχόν επήλθαν στους παράγοντες διαμόρφωσης του μικτού κέρδους της επιχείρησης κατά το τρέχον φορολογικό έτος σε σχέση με το προηγούμενο.
δ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο πιθανολογείται μείωση του κέρδους του τρέχοντος φορολογικού έτους.

Η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει στην επαλήθευση της αίτησης που υποβλήθηκε και υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή της, να ανακοινώνει στον φορολογούμενο τα αποτελέσματα του ελέγχου. Αν διαπιστώσει ότι το εισόδημα μειώθηκε πραγματικά κατά το ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου, η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει στην έκπτωση ανάλογου, με τη μείωση που επήλθε, ποσού φόρου από τις επόμενες δόσεις που οφείλονται.
Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, ο φορολογούμενος μπορεί να καταβάλλει τις, από τη λήξη της προθεσμίας και μετά, απαιτητές δόσεις του φόρου μειωμένες κατά το ποσοστό της μείωσης των εισοδημάτων του, όπως αυτό αναφέρεται στην αίτηση που υπέβαλε για το σκοπό αυτό, με επιφύλαξη να καταβάλει τον τυχόν επιπλέον οφειλόμενο φόρο κατά τον έλεγχο της δήλωσης και την οριστική εκκαθάρισή του.
Εκ πρώτης όψεως, η ρύθμιση αυτή φαίνεται να εξισορροπεί την κατάσταση. Ομως, στην πραγματικότητα ο φορολογούμενος θα είναι στο έλεος του εκάστοτε προϊστάμενου της ελεγκτικής υπηρεσίας. Διότι αν η φορολογική διοίκηση απορρίψει τους ισχυρισμούς του και απαντήσει αρνητικά ο φορολογούμενος θα πρέπει να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή και κατά πάσα πιθανότητα να προσφύγει ακολούθως στα διοικητικά δικαστήρια για να δικαιωθεί, ενδεχομένως, αρκετά χρόνια μετά το κλείσιμο της επιχείρησής του λόγω έλλειψης ρευστότητας. Δεν μπορεί, λοιπόν, η δυνατότητα υποβολής αίτησης για τη μείωση της προκαταβολής να αποτελέσει αντίβαρο στην αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 και του άρθρου 1 παρ. 5α του Ν.4334/2015, με τις οποίες καθορίσθηκε το ποσοστό προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 100%.
Οι σκέψεις αυτές αποτελούν μικρή συνεισφορά στο λόγο που γίνεται αυτή τη στιγμή για μείωση του ποσοστού προκαταβολής του φόρου εισοδήματος σε λογικά πλαίσια.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2193/19.10.2021
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρων τεσσαρακοστού τέταρτου, πεντηκοστού τέταρτου, πεντηκοστού έκτου, πεντηκοστού έβδομου, πεντηκοστού όγδοου, πεντηκοστού ένατου, εξηκοστού έκτου, εξηκοστού έβδομου και εξηκοστού ένατου του ν. 4839/2021 (Α 181).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2192/18.10.2021
Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με τις μεταβολές που επήλθαν στη διαδικασία πτώχευσης με τον ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α 207) για την είσπραξη οφειλών πτωχών οφειλετών του Δημοσίου
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1229/07.10.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.31/13/3.6.2003 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β' 816) «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2191/11.10.2021
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2021-2022, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας
Α.Υ.Ο. Α 1227/07.10.2021
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Τοπικές Κοινότητες Λιγορτύνου, Τεφελίου και Χαρακίου της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων και στις Τοπικές Κοινότητες Πεζών, Χουδετσίου, Αγίου Βασιλείου, Δαμανίων, Καλλονής, Αλαγνίου, Αστριτσίου, Μελεσών, Μυρτιάς, Κουνάβων, Μεταξοχωρίου και Αγίων Παρασκιών της Δημοτικής Ενότητας Ν. Καζαντζάκη του Δήμου Αρχανών - Αστερουσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω του σεισμού που εκδηλώθηκε στην περιοχή στις 27/09/2021.
Περισσότερα »
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/01.02.2021
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021
Εγκύκλιος 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Περισσότερα »
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μετασχηματισμοί Ν. 4601/2019 και εμπειρογνώμονες
Αρθρο Γιώργου Δαλιάνη
Κρυπτονομίσματα και φορολογία
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Oι επιχειρήσεις-δικαιούχοι απαλλαγής ενοικίων για Ιανουάριο - Φεβρουάριο και οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες
Αρθρο του Κων/ντινου Ι. Νιφορόπουλου
Το «ταξίδι» της λέξης «Λογιστική» στην Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και θέση οχημάτων σε ακινησία
Αρθρο του Γεωργίου Ι. Δουκίδη
Η Στρατηγική Σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσόστομου Π. Γκίκα και Σπύρου ΣΤ. Δελλαπόρτα
H ορθή εφαρμογή του άρθρου 23 περ. β του Κ.Φ.Ε περί απόρριψης δαπανών άνω των 500,00 ευρώ επειδή η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου. Οι καινοτομίες του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο