Τρίτη, 17 Μαϊου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 27 Μαϊου 2020
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια


Επιχειρήσεις που εξαιρούνται από την αναστολή εξόφλησης επιταγών για 75 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής τους.
Με την υπ’ αριθμ. Α. 1099/04.05.2020 Α.Υ.Ο. που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος (βλ. σελ. 747), καθορίστηκαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος διαβίβασης ή αποστολής τους στη φορολογική διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ, καθώς και όλες οι λεπτομέρειες τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία λαμβάνονται μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19.

Η μείωση του συντελεστή υπολογισμού της προκαταβολής φόρου προ των πυλών.
Οπως είναι γνωστό, το ποσοστό προκαταβολής του φόρου εισοδήματος τόσο για τα φυσικά, όσο και για τα νομικά πρόσωπα, είναι σήμερα 100% (βλ. άρθρα 69 και 71 Ν. 4172/2013). Σε περίπτωση που τυχόν μειωθεί το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα άνω του 25%, ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση του φόρου που βεβαιώθηκε (βλ. άρθρο 70 Ν. 4172/2013).
Επειδή οι κερδοφόρες επιχειρήσεις κατά το 2019 είναι αμφίβολο αν θα έχουν κέρδη και κατά το 2020, σχεδιάζεται, προκειμένου να αποφευχθεί το δυσβάστακτο βάρος του υψηλού συντελεστή προκαταβολής φόρου, να μειωθεί αυτός στο 50% ή και χαμηλότερα.
Στο Υπουργείο Οικονομικών αναγνωρίζουν ότι δεν μπορεί να ζητηθεί από μία επιχείρηση που πέρυσι ήταν κερδοφόρα, αλλά φέτος έχει παραμείνει κλειστή για δύο ή και περισσότερους μήνες να πληρώσει φόρο επί κερδών που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα υπάρχουν.
Υπενθυμίζουμε ότι «με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας αποκλειστικά και μόνο για το φορολογικό έτος 2018, βεβαιώνεται ποσό ίσο με το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του έτους αυτού» βλ. δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 71 του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που προστέθηκε με το άρθρο 26 του Ν. 4646/2019.
Για την ιστορία αναφέρουμε ότι το ποσοστό προκαταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων ήταν μέχρι το έτος 1997, 50%, πλην του οικ. έτους 1959 που για τα νομικά πρόσωπα ήταν 62,50%.
Με το νόμο 2459/1997 (άρθρο 13 παρ. 5) ο προκαταβλητέος φόρος ειδικά για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών αυξήθηκε σε 60%.
Με το νόμο 2579/1998 (άρθρο 3 παρ. 9) ο προκαταβλητέος φόρος για τα φυσικά πρόσωπα αυξήθηκε για τα εισοδήματα που αποκτώνταν από 1.1.1997 και μετά σε 55%. Το ίδιο επίσης ίσχυσε και για τα νομικά πρόσωπα (άρθρο 3 παρ. 10 ίδιου νόμου).
Με το νόμο 3453/2006 (άρθρο 10 παρ. 1) ο προκαταβλητέος φόρος για τα νομικά πρόσωπα αυξήθηκε για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2006 και επομένων σε 65%. Ειδικά δε για τις τραπεζικές ημεδαπές Α.Ε. αυξήθηκε σε 80%.
Με το νόμο 3634/2008 (άρθρο 26 παρ. 3) το ποσοστό του προκαταβλητέου φόρου για τις τραπεζικές ημεδαπές Α.Ε. αυξήθηκε σε 100% για το οικ. έτος 2008 και επομένων.
Με το νόμο 3697/2008 (άρθρο 19 παρ. 3) το ποσοστό του προκαταβλητέου για τα νομικά πρόσωπα, αυξήθηκε σε 80% για το οικ, έτος 2009 και επομένων. Για τις τραπεζικές ημεδαπές Α.Ε. παρέμεινε το ίδιο, δηλ. 100%.
Με το νόμο 4334/2015 (άρθρο 1 παρ. 5 περίπτ. α’) το ποσοστό του προκαταβλητέου φόρου για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες αυξήθηκε σε 100% από 16.7.2015 και εξισώθηκε με το ποσοστό των τραπεζικών ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών και των υποκ/των αλλοδαπών τραπεζών.
Mε το νόμο 4336/2015 (άρθρο 2 παρ. Δ υποπαρ. Δ1 περίπτ. 11δ), το ποσοστό του προκαταβλητέου φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα, αυξήθηκε και αυτό σε 100% (βλ. άρθρο 69 παρ. 1 Ν. 4172/2013).
Τέλος, με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 115 του Ν. 4549/2018 και εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2018,
«Οταν αποκτάται για πρώτη φορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ο προκαταβλητέος φόρος περιορίζεται στο μισό».
Επί του ανωτέρω θέματος της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος, βλ. ενδιαφέρον άρθρο των δικηγόρων ΧΡ. ΓΚΙΚΑ και ΣΠ. ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ στο παρόν τεύχος σελ. 653

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και η καταβολή του φόρου.
Οπως είναι γνωστό, για τα φυσικά πρόσωπα η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους (άρθρο 67 παρ. 3 Ν. 4172/2013) και για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους (άρθρο 68 παρ. 2 Ν. 4172/203).
Μέχρι τη στιγμή που γράφεται το παρόν σχόλιο, παραμένει ανοιχτό το σενάριο παράτασης κατά ένα μήνα της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από φυσικά πρόσωπα χωρίς ωστόσο να μετατίθεται η προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης που λήγει κανονικά στο τέλος Ιουλίου.
Παράλληλα θεωρείται σχεδόν βέβαιο να δοθεί η δυνατότητα στους υπόχρεους να εξοφλήσουν τον φόρο εισοδήματος σε περισσότερες μηνιαίες δόσεις, έως και 8 για όλους ανεξαιρέτως και μέχρι τον Φεβρουάριο του 2021.
Η μείωση των εισοδημάτων από ενοίκια κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάϊο κατά 40% και το κούρεμα των φόρων των ιδιοκτητών ακινήτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Οικονομικών, η φορολογική ελάφρυνση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν μόνο το 60% των ενοικίων, θα προκύψει μέσω συμψηφισμού ενός τμήματος των εισοδηματικών απωλειών με τις φορολογικές οφειλές, όπως π.χ. τον φόρο εισοδήματος που θα προκύψει από την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων και τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) που θα πρέπει να πληρώσουν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020.
Οι εν λόγω ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να δηλώσουν, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), τις απώλειες που έχουν στα εισοδήματά τους, συνυποβάλλοντας το μισθωτήριο συμβόλαιο και το αποδεικτικό είσπραξης των μειωμένων ποσών.

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1057/03.05.2022
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που παραλήφθηκε από τους δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ., κατά το έτος 2021, καθώς και των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών, κατ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1072/22.02.2019 (Β 750) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1058/06.05.2022
Τροποποίηση της Α 1278/2019 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β 3007 και Β 3129) - Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1056/21.04.2022
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2022 και επομένων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1053/20.04.2022
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα του β' εξαμήνου έτους 2021.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1054/21.04.2022
Καθορισμός της διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τα Αιτήματά μου».
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο