Κυριακή, 22 Μαϊου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Παρασκευή 8 Μαϊου 2020
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Eξελίξεις στην παραγραφή των τελών χαρτοσήμου


Τo θέμα του χρόνου της παραγραφής των υποθέσεων τελών χαρτοσήμου έχει απασχολήσει τις επιχειρήσεις και τις φορολογικές αρχές επί σειρά ετών. Για τις χρήσεις έως την 31.12.2013 δεν υπήρχε ειδική διάταξη, η οποία να καθορίζει την προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος της φορολογικής διοίκησης να επιβάλει τέλος χαρτοσήμου. Ωστόσο, είχε κριθεί από την νομολογία ότι ελλείψει ειδικής διάταξης, ισχύει η γενική εικοσαετής προθεσμία παραγραφής του Αστικού Κώδικα (249 Α.Κ.).
Με βάση την νομολογία αυτή, οι ελεγκτικές φορολογικές αρχές βεβαίωναν τέλη χαρτοσήμου σε επιχειρήσεις σε χρήσεις έως και 20 έτη παλαιές, οι οποίες από πλευράς φορολογίας εισοδήματος (και ΦΠΑ) είχαν ήδη παραγραφεί.
Ωστόσο, με την πρόσφατη απόφαση απόφαση 433/2020(1) του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε οριστικά, ότι η αξίωση του Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου (και της συνακόλουθης εισφοράς υπέρ ΟΓΑ) υπόκειται κατ’ αρχήν σε πενταετή προθεσμία παραγραφής από το τέλος του έτους εντός του οποίου γεννάται η υποχρέωση καταβολής τέλους χαρτοσήμου, με αναλογική εφαρμογή (για τις ένδικες χρήσεις) της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 84 του προγενέστερου Κ.Φ.Ε., (Ν. 2238/1994). Κατ’ εξαίρεση, ισχύει η δεκαετής προθεσμία παραγραφής, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 84, π.χ. στην περίπτωση από συμπληρωματικά στοιχεία, εξακριβώνεται ότι το εισόδημα του φορολογουμένου υπερβαίνει το δηλωθέν.
Ισχύουν, δηλαδή, και στην περίπτωση των τελών χαρτοσήμου ο κανόνας της πενταετούς παραγραφής και οι σχετικές εξαιρέσεις των διατάξεων της Φορολογίας Εισοδήματος, ως ίσχυαν για τις χρήσεις έως την 31/12/2013. Αντίθετα, δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής η εικοσαετής παραγραφή του Αστικού Κώδικα, καθόσον ρυθμίζει αστικές σχέσεις και δικαιώματα και δεν διέπει τις φορολογικές διαφορές.
Όπως αναφέρεται στην ΣτΕ 433/2020 « Τούτο, δε, διότι η φορολογική αρχή (οφείλει να) διαπιστώνει την οικεία οφειλή και επιβάλλει τα τέλη χαρτοσήμου και την κατ’ άρθρο 11 παρ. 1 περ. Γ του ν. 4169/1961 εισφορά επί τη βάσει δεδομένων που προκύπτουν από στοιχεία που τηρεί ο φορολογούμενος στο πλαίσιο υποχρεώσεων που του επιβάλλονται από τη νομοθεσία περί φορολογικών στοιχείων με σκοπό την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων του ίδιου και των συναλλασσόμενων με αυτόν και ιδίως την εκπλήρωση της υποχρέωσης σε φορολόγηση του εισοδήματός του, ο περί της οποίας φορολογικός έλεγχος πρέπει, κατά την έννοια των προαναφερόμενων διατάξεων του Κ.Φ.Ε.(βλ. ΣτΕ 2934/2017 7μ.), να διενεργείται, κατ’ αρχήν, εντός πενταετίας και, κατ’ εξαίρεση, εντός δεκαετίας από το τέλος του έτους, εντός του οποίου έληξε η προθεσμία για την επίδοση της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.»
Εν όψει αυτής της θετικής απόφασης, οι φορολογικές αρχές δεν δικαιούνται κατ’ αρχήν να βεβαιώνουν τέλη χαρτοσήμου σε χρήσεις προ της 31/12/2013, ενώ οι φορολογούμενοι μπορούν ενδεχομένως να επικαλεστούν την παραγραφή σε σχετικές υποθέσεις τους που εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ή της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις χρήσεις από 1/1/2014 και εφεξής, για τις οποίες ισχύει ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Ν. 4174/2013, εφαρμόζεται πλέον και στα τέλη χαρτοσήμου ο κανόνας της πενταετούς παραγραφής, με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 36. Αυτό αναγνωρίστηκε και στην προαναφερθείσα ΣτΕ, η οποία αναφέρει ότι και « με τις μεταγενέστερες διατάξεις ΚΦΔ, στο πεδίο εφαρμογής του οποίου εμπίπτουν και τα τέλη χαρτοσήμου ο νομοθέτης θέσπισε ως κανόνα την κριθείσα από τον ίδιο ως επαρκή για την άσκηση της ελεγκτικής αρμοδιότητας της Διοίκησης, περαιτέρω δε και εύλογη πενταετή προθεσμία παραγραφής από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης».
Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε πρόσφατα σε πιλοτική δίκη (ΣτΕ320/2020), ότι δεν είναι νόμιμος ο επανέλεγχος από τη Φορολογική Διοίκηση χρήσεων, για τις οποίες είχε εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό από νόμιμους ελεγκτές χωρίς επιφύλαξη και οι οποίες είχαν περαιωθεί βάσει της ΠΟΛ 1159/2011. Ουσιαστικά, η απόφαση αφορά τις χρήσεις έως και το 2013 και καταλαμβάνει και τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

____________________
(1) Ομοια η υπ΄αριθ. 432/2020 που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1062/19.05.2022
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2022
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1061/17.05.2022
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α 129), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2045/17.05.2022
Οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση του Κοινού Κεφαλαίου και των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν κεφαλαιουχικές εταιρείες - φορείς γενικής κυβέρνησης, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4916/2022 (Α 65).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2043/12.05.2022
Απαγόρευση πώλησης ειδών πολυτελείας σε φυσικά πρόσωπα ταξιδιώτες εγκατεστημένους στη Ρωσία - εφαρμογή ΚΑΝ (ΕΕ) 2022/428
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2042/10.05.2022
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα πρόστιμα που αφορούν τις παραβάσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών, καθώς και καταχώρισης στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, κατόπιν έκδοσης της υπ αρ. 2319/2021 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο