Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2021

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Παρασκευή 8 Μαϊου 2020
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Eξελίξεις στην παραγραφή των τελών χαρτοσήμου


Τo θέμα του χρόνου της παραγραφής των υποθέσεων τελών χαρτοσήμου έχει απασχολήσει τις επιχειρήσεις και τις φορολογικές αρχές επί σειρά ετών. Για τις χρήσεις έως την 31.12.2013 δεν υπήρχε ειδική διάταξη, η οποία να καθορίζει την προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος της φορολογικής διοίκησης να επιβάλει τέλος χαρτοσήμου. Ωστόσο, είχε κριθεί από την νομολογία ότι ελλείψει ειδικής διάταξης, ισχύει η γενική εικοσαετής προθεσμία παραγραφής του Αστικού Κώδικα (249 Α.Κ.).
Με βάση την νομολογία αυτή, οι ελεγκτικές φορολογικές αρχές βεβαίωναν τέλη χαρτοσήμου σε επιχειρήσεις σε χρήσεις έως και 20 έτη παλαιές, οι οποίες από πλευράς φορολογίας εισοδήματος (και ΦΠΑ) είχαν ήδη παραγραφεί.
Ωστόσο, με την πρόσφατη απόφαση απόφαση 433/2020(1) του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε οριστικά, ότι η αξίωση του Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου (και της συνακόλουθης εισφοράς υπέρ ΟΓΑ) υπόκειται κατ’ αρχήν σε πενταετή προθεσμία παραγραφής από το τέλος του έτους εντός του οποίου γεννάται η υποχρέωση καταβολής τέλους χαρτοσήμου, με αναλογική εφαρμογή (για τις ένδικες χρήσεις) της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 84 του προγενέστερου Κ.Φ.Ε., (Ν. 2238/1994). Κατ’ εξαίρεση, ισχύει η δεκαετής προθεσμία παραγραφής, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 84, π.χ. στην περίπτωση από συμπληρωματικά στοιχεία, εξακριβώνεται ότι το εισόδημα του φορολογουμένου υπερβαίνει το δηλωθέν.
Ισχύουν, δηλαδή, και στην περίπτωση των τελών χαρτοσήμου ο κανόνας της πενταετούς παραγραφής και οι σχετικές εξαιρέσεις των διατάξεων της Φορολογίας Εισοδήματος, ως ίσχυαν για τις χρήσεις έως την 31/12/2013. Αντίθετα, δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής η εικοσαετής παραγραφή του Αστικού Κώδικα, καθόσον ρυθμίζει αστικές σχέσεις και δικαιώματα και δεν διέπει τις φορολογικές διαφορές.
Όπως αναφέρεται στην ΣτΕ 433/2020 « Τούτο, δε, διότι η φορολογική αρχή (οφείλει να) διαπιστώνει την οικεία οφειλή και επιβάλλει τα τέλη χαρτοσήμου και την κατ’ άρθρο 11 παρ. 1 περ. Γ του ν. 4169/1961 εισφορά επί τη βάσει δεδομένων που προκύπτουν από στοιχεία που τηρεί ο φορολογούμενος στο πλαίσιο υποχρεώσεων που του επιβάλλονται από τη νομοθεσία περί φορολογικών στοιχείων με σκοπό την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων του ίδιου και των συναλλασσόμενων με αυτόν και ιδίως την εκπλήρωση της υποχρέωσης σε φορολόγηση του εισοδήματός του, ο περί της οποίας φορολογικός έλεγχος πρέπει, κατά την έννοια των προαναφερόμενων διατάξεων του Κ.Φ.Ε.(βλ. ΣτΕ 2934/2017 7μ.), να διενεργείται, κατ’ αρχήν, εντός πενταετίας και, κατ’ εξαίρεση, εντός δεκαετίας από το τέλος του έτους, εντός του οποίου έληξε η προθεσμία για την επίδοση της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.»
Εν όψει αυτής της θετικής απόφασης, οι φορολογικές αρχές δεν δικαιούνται κατ’ αρχήν να βεβαιώνουν τέλη χαρτοσήμου σε χρήσεις προ της 31/12/2013, ενώ οι φορολογούμενοι μπορούν ενδεχομένως να επικαλεστούν την παραγραφή σε σχετικές υποθέσεις τους που εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ή της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις χρήσεις από 1/1/2014 και εφεξής, για τις οποίες ισχύει ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Ν. 4174/2013, εφαρμόζεται πλέον και στα τέλη χαρτοσήμου ο κανόνας της πενταετούς παραγραφής, με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 36. Αυτό αναγνωρίστηκε και στην προαναφερθείσα ΣτΕ, η οποία αναφέρει ότι και « με τις μεταγενέστερες διατάξεις ΚΦΔ, στο πεδίο εφαρμογής του οποίου εμπίπτουν και τα τέλη χαρτοσήμου ο νομοθέτης θέσπισε ως κανόνα την κριθείσα από τον ίδιο ως επαρκή για την άσκηση της ελεγκτικής αρμοδιότητας της Διοίκησης, περαιτέρω δε και εύλογη πενταετή προθεσμία παραγραφής από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης».
Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε πρόσφατα σε πιλοτική δίκη (ΣτΕ320/2020), ότι δεν είναι νόμιμος ο επανέλεγχος από τη Φορολογική Διοίκηση χρήσεων, για τις οποίες είχε εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό από νόμιμους ελεγκτές χωρίς επιφύλαξη και οι οποίες είχαν περαιωθεί βάσει της ΠΟΛ 1159/2011. Ουσιαστικά, η απόφαση αφορά τις χρήσεις έως και το 2013 και καταλαμβάνει και τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

____________________
(1) Ομοια η υπ΄αριθ. 432/2020 που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2221/23.11.2021
Διευκρινίσεις σχετικά με την αναστολή εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2222/25.11.2021
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την υπαγωγή σε ρύθμιση έως 48 δόσεις των οφειλών που προκύπτουν από δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης του άρθ.14 του ΚΦΔ.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2220/24.11.2021
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη φορολογητέα αξία για σκοπούς Φ.Π.Α. κατά την παράδοση ακινήτου στο πλαίσιο της έκτακτης διαδικασίας ειδικής διαχείρισης του ν. 4307/2014 (Α 246)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2219/24.11.2021
Υπολογισμός εκπιπτόμενων από τα ακαθάριστα έσοδα αποσβέσεων επί της αξίας των εισφερομένων παγίων περιουσιακών στοιχείων από την συγχωνευόμενη ή μετατρεπόμενη με βάση τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 επιχείρηση, όταν η αξία κατόπιν εκτίμησης είναι μικρότερη από τη φορολογικά αναπόσβεστη αξία των εισφερόμενων παγίων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2218/24.11.2021
Παροχή οδηγιών για τη φορολογική αντιμετώπιση των αναδρομικών ποσών που καταβλήθηκαν στους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και τους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το χρονικό διάστημα από 11-6-2015 μέχρι 12-5-2016 κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του ν. 4734/2020 (Α 196)
Περισσότερα »

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/01.02.2021
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021
Εγκύκλιος 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Περισσότερα »
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μετασχηματισμοί Ν. 4601/2019 και εμπειρογνώμονες
Αρθρο Γιώργου Δαλιάνη
Κρυπτονομίσματα και φορολογία
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Oι επιχειρήσεις-δικαιούχοι απαλλαγής ενοικίων για Ιανουάριο - Φεβρουάριο και οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες
Αρθρο του Κων/ντινου Ι. Νιφορόπουλου
Το «ταξίδι» της λέξης «Λογιστική» στην Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και θέση οχημάτων σε ακινησία
Αρθρο του Γεωργίου Ι. Δουκίδη
Η Στρατηγική Σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσόστομου Π. Γκίκα και Σπύρου ΣΤ. Δελλαπόρτα
H ορθή εφαρμογή του άρθρου 23 περ. β του Κ.Φ.Ε περί απόρριψης δαπανών άνω των 500,00 ευρώ επειδή η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου. Οι καινοτομίες του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο