Κυριακή, 22 Μαϊου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Δευτέρα 11 Μαϊου 2020
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια


Ανοιγμα taxis για τις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Από την 15η Απριλίου έχει τεθεί σε λειτουργία η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 30 Ιουνίου τ.έ., αλλά θεωρείται βέβαιο ότι θα χορηγηθεί παράταση τουλάχιστον ενός μηνός. Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 67 παρ. 6 Ν. 4172/2013) η καταβολή του φόρου γίνεται σε 3 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και η κάθε μία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, από την προθεσμία υποβολής της δήλωσης.
Σύμφωνα με την διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 67 του Ν. 4172/2013 το οποίο προστέθηκε με την παρ. 15β του άρθρου 115 του Ν. 4549/2018 και ισχύει από 14.6.2018, η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία γίνεται σε δύο (2) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου και η δεύτερη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Νοεμβρίου.
Το Υπουργείο Οικονομικών όμως εξετάζει και προσανατολίζεται στην παράταση της προθεσμίας πληρωμής του φόρου ή ακόμα και στην καταβολή μηνιαίων δόσεων αντί των διμηνιαίων και τούτο για να μοιραστεί καλύτερα το φορολογικό βάρος.
Επίσης σχεδιάζεται και η μείωση των φόρων κατά 5% έως 10%, υπό την προϋπόθεση της εφάπαξ εξόφλησης, όπως ίσχυε και παλαιότερα.

Τύπος και περιεχόμενο των εντύπων Ε1 και Ε2 των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και κοινή δήλωση εγγάμων.
Με την υπ’ αριθμ. Α. 1070/31.3.2020 απόφαση που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος (βλ. σελ. 571), ορίσθηκε ο τύπος και το περιεχόμενο των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου στο σύστημα ΤΑΧΙSnet με τη χρήση κωδικών πρόσβασης. Ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, υποβάλλονται και οι εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, καθώς και οι εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής. Κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, καταχωρούνται πρώτα τα έντυπα Ε2 και Ε3, όταν απαιτούνται, και κατόπιν το έντυπο Ε1. Η σειρά καταχώρησης των συνυποβαλλόμενων εντύπων Ε2 και Ε3 επιλέγεται από τον φορολογούμενο. Το έντυπο Ε16 δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
Σε κάθε περίπτωση εγγάμων που υποβάλλουν κοινή δήλωση θα διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου και θα εκδίδονται δύο εκκαθαριστικά σημειώματα, ένα για κάθε σύζυγο. Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου δεν θα συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά του άλλου. Παραδείγματος χάριν αν από την κοινή δήλωση προκύψει χρεωστικό ποσό φόρου προς καταβολή ύψους 1000 ευρώ για τον σύζυγο και επιστροφή φόρου 500 ευρώ για τη σύζυγο, δεν θα γίνεται συμψηφισμός των δύο ποσών σε ένα ενιαίο εκκαθαριστικό. Στην περίπτωση αυτή ο σύζυγος θα καλείται με δικό του εκκαθαριστικό να πληρώσει 1000 ευρώ και η σύζυγος θα καλείται, με δικό της εκκαθαριστικό, να εισπράξει επιστροφή φόρου 500 ευρώ. Στην περίπτωση που έχουν και οι δύο σύζυγοι εκκαθαριστικά με πιστωτικά ποσά, αυτά θα επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά.

Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για το 2020.
Η προθεσμία επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας για το 2020 για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, έληξε στις 13.3.2020.
Να σημειωθεί όμως ότι κάθε χρόνο ο ασφαλισμένος θα έχει δικαίωμα να επιλέξει αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας, την οποία και θα πρέπει να εξυπηρετεί για 12 μήνες έως ότου προχωρήσει σε νέα επιλογή.
Μέχρι τις 13 Μαρτίου τ.έ. είχαν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία 358.659 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι καθώς και 63.812 νέοι ασφαλισμένοι (κάτω της 5ετίας). Από τους 358.659 ασφαλισμένους το 75% επέλεξε την 1η (δηλ. την υποχρεωτική) κατηγορία, ενώ το 25% επέλεξε από την 2η έως την 6η ασφαλιστική κατηγορία, προσδοκώντας σε μεγαλύτερη σύνταξη.

Παράταση μέχρι 31 Αυγούστου τ.έ. της προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ.
Με την ΑΥΟ Α. 1054/20.3.2020 που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος (βλ. σελ.619) αποφασίστηκε η παράταση μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2020 των προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσόν φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), που λήγουν ή έληξαν από 11.3.2020 έως και 30.4.2020 των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν ως ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20.3.2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα της απόφασης. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

Ρύθμιση οφειλών που έχουν ήδη δημιουργηθεί αλλά και θα δημιουργηθούν αργότερα με τις δηλώσεις του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ.
Ζήτημα προέκυψε και τέθηκε και σχετικό ερώτημα στο Υπουργείο Οικονομικών, εάν τα συσσωρευμένα χρέη που θα δημιουργηθούν, θα ρυθμιστούν σε 48 ή σε 120 δόσεις.
Το πιθανότερο σενάριο είναι οι 48 δόσεις που σήμερα είναι ο αριθμός της πάγιας ρύθμισης για φόρους από κληρονομιές ή από κάποια έκτακτη αιτία, όπως π.χ. η επιβολή προστίμων. Δεν αποκλείεται όμως και η ρύθμιση των 120 δόσεων αν και τα 10 χρόνια είναι πολλά για να μεταφερθούν όλα τα χρέη (υφιστάμενα και προστεθησόμενα) όπως ο φόρος εισοδήματος και ο ΕΝΦΙΑ.
Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται και η έκπτωση 25% στις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων, εφόσον αυτές εξοφληθούν εμπρόθεσμα. Τούτο θεσπίστηκε με την από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4684/2020.

Η εφαρμογή της παράτασης των 75 ημερών για την πληρωμή των επιταγών.
Όπως είναι γνωστό, με το άρθρο δεύτερο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), ανεστάλησαν οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου.
Η εν λόγω πράξη προνοεί ότι οι εκδότες των επιταγών θα πρέπει να ενημερώνουν την τράπεζά τους εάν επιθυμούν ή όχι να υπαχθούν στην ευνοϊκή διάταξη της παράτασης των 75 ημερών.
Οι τράπεζες, όμως, για να είναι κατοχυρωμένες, ανεξαρτήτως της βούλησης των εκδοτών και επιταγών, επιστρέφουν όλες τις επιταγές στις εταιρείες, με την εντολή να εμφανισθούν σε 75 ημέρες, καίτοι πολλές από αυτές μπορούν να εξοφληθούν διότι υπάρχει σχετικό αντίκρισμα και διότι οι εκδότες επιθυμούν να ικανοποιήσουν τους κομιστές. Η ανωτέρω σύγχυση που έχει δημιουργηθεί, προκαλεί προβλήματα στην εμπορική δραστηριότητα, γι’ αυτό και πρέπει να εκδοθεί κάποια διευκρινιστική οδηγία.

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Κατάστασης Συμφωνητικών.
Με την υπ’ αριθμ. Α. 1092/2020 απόφαση της ΑΑΔΕ που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος (βλ. σελ. 617), παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής, μέσω εφαρμογής TAXISnet, της Κατάστασης Συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 του Α’ τριμήνου 2020 (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος) μέχρι την 20ή ημέρα του μηνός Ιουλίου 2020.

Ο χρόνος παραγραφής των τελών χαρτοσήμου.
Με την απόφαση 432/2020 του Συμβουλίου της Επικρατείας, που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος (σελ. 560), κρίθηκε ότι η προθεσμία παραγραφής των τελών χαρτοσήμου είναι 5ετής και όχι εικοσαετής και τούτο διότι στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να εφαρμοσθούν οι γενικές διατάξεις περί παραγραφής του Αστικού Κώδικα, όπως η διάταξη του άρθρου 249 Α.Κ. που ορίζει «Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, οι αξιώσεις παραγράφονται σε είκοσι χρόνια». Η διάταξη αυτή αφορά αστικές σχέσεις και δικαιώματα και όχι φορολογικές διαφορές. (Βλ. και σχετικό άρθρο της Τζένης Πάνου στο παρόν τεύχος).
Σημειώνεται εδώ και η διάταξη του άρθρου 36 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ. που ισχύει όμως από 1.1.2014 και μετά, με την οποία ορίζεται ότι «Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης». Στις διατάξεις αυτές εμπίπτουν και τα τέλη χαρτοσήμου (βλ. άρθρο 2 παρ. 1 περ. ε’ Ν. 4174/2013).

Νομιμοποίηση ανώνυμης εταιρείας ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Με την απόφαση 209/2020 της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος (βλ. σελ. 557) κρίθηκε ότι η προσκόμιση ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου περί παροχής πληρεξουσιότητας προς τον υπογράφοντα το δικόγραφο προσφυγής δικηγόρο, αρκεί για την νομιμοποίηση ανώνυμης εταιρείας ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, εφ’ όσον στο εν λόγω πληρεξούσιο βεβαιώνεται η ύπαρξη των λοιπών νομιμοποιητικών στοιχείων (ήτοι του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κ.λπ.), από τα οποία προκύπτει ότι το πρόσωπο που χορήγησε την πληρεξουσιότητα στον ως άνω δικηγόρο ήταν όντως το, κατά το νόμο και το καταστατικό, αρμόδιο για την εκπροσώπηση της εταιρείας όργανο, χωρίς να απαιτείται, στην τελευταία αυτή περίπτωση, για το παραδεκτό της προσφυγής εξ απόψεως νομιμοποιήσεως της εταιρείας, η επιπλέον προσκόμιση των στοιχείων αυτών στο δικαστήριο.

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1062/19.05.2022
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2022
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1061/17.05.2022
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α 129), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2045/17.05.2022
Οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση του Κοινού Κεφαλαίου και των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν κεφαλαιουχικές εταιρείες - φορείς γενικής κυβέρνησης, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4916/2022 (Α 65).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2043/12.05.2022
Απαγόρευση πώλησης ειδών πολυτελείας σε φυσικά πρόσωπα ταξιδιώτες εγκατεστημένους στη Ρωσία - εφαρμογή ΚΑΝ (ΕΕ) 2022/428
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2042/10.05.2022
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα πρόστιμα που αφορούν τις παραβάσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών, καθώς και καταχώρισης στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, κατόπιν έκδοσης της υπ αρ. 2319/2021 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο