Τρίτη, 17 Μαϊου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τρίτη 14 Απριλίου 2020
Αρθρο του Μιχαήλ Ε. Παλάρα
Η άρση των μέτρων σε βάρος των αλληλεγγύως ευθυνόμενων με βάση το νόμο 4646/2019 υπό το «φως» των εκτάκτων συνθηκών

Μέχρι και 11.05.2020 η προθεσμία του ν. 4646/2019 για την υποβολή αίτησης από τα αλληλεγγύως συνυπόχρεα πρόσωπα για άρση των μέτρων εκτέλεσης και διασφάλισης έχουν ληφθεί σε βάρος τους.

Με την Εγκύκλιο Ε.2043/2020 κοινοποιήθηκαν μεταξύ άλλων και οι διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 5 της Π.Ν.Π. 20-3-2020 (Α' 68) με τις οποίες προβλέπεται ότι, πάσης φύσεως προθεσμίες για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης αναστέλλονται από τις 11.3.2020 για δύο (2) μήνες. Οι διατάξεις αυτές καταλαμβάνουν και αιτήματα που υποβάλλονται στη φορολογική διοίκηση, στα οποία, μεταξύ άλλων, εμπίπτει και η αίτηση για την άρση των μέτρων που έχουν ληφθεί σε βάρος προσώπων, ως αλληλεγγύως ευθυνόμενων, για οφειλές νομικών προσώπων καθώς και για την άρση ή τον περιορισμό διασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 29 και 28, αντίστοιχα, του άρθρου 66 του ν. 4646/2019, ΦΕΚ Α' 201. Επίσης, με τις ίδιες ως άνω διατάξεις προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η ανωτέρω δίμηνη αναστολή των προθεσμιών μπορεί να συντέμνεται ή να παρατείνεται, εφόσον παραμένει άμεσος ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 31.12.2020.

Εξ όσων γνωρίζουμε οι αιτήσεις που είχαν κατατεθεί μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία της 11.03.2020 ήδη εξετάζονται. Ένα ζήτημα που τίθεται είναι η εφαρμογή της διάταξης του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 όπως ισχύει σύμφωνα με το οποίο: «Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δύνανται να ορίζονται ενδεικτικά περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας.» Από την σχετική αναζήτηση προέκυψε ότι τέτοια διευκρινιστική απόφαση δεν έχει εκδοθεί. Η ρύθμιση όμως, του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 είναι αυτοτελής και μπορεί να εφαρμοσθεί αυτοδυνάμως τουλάχιστον στις περιπτώσεις που υπάγονται ευθέως στη γραμματική διατύπωση του νόμου και δεν καταλείπεται περιθώριο αμφισβήτησης. Εργαλεία άλλωστε ερμηνευτικά δίδει η αιτιολογική έκθεση του νόμου που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Διοίκηση για την άρση τυχόν ερμηνευτικών αμφιβολιών. Κατά συνέπεια η μη έκδοση της σχετικής απόφασης δεν θα πρέπει να οδηγήσει τη Διοίκηση σε «πάγωμα» εξέτασης των υποθέσεων -ειδικά στην περίπτωση που η ευθεία εφαρμογή του νόμου είναι πρόδηλη- και σε ενδεχόμενη σιωπηρά απόρριψη αυτών. Βέβαια η παρ. 5 του άρθρου έκτου της ΠΝΠ 30.03.2020/2020 προβλέπει τα ακόλουθα: «β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αναθέτουν σχετική αρμοδιότητα στον Υπουργό Οικονομικών ή στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες δεν θίγονται, κάθε άλλη προθεσμία υποβολής οποιασδήποτε δήλωσης ή έκδοσης ή κοινοποίησης οποιασδήποτε πράξης που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις της φορολογικής, τελωνειακής ή άλλης νομοθεσίας για την εφαρμογή της οποίας είναι αρμόδια η Α.Α.Δ.Ε., δύναται να παρατείνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» συνεπώς θα μπορούσε να αποφασισθεί παράταση της προθεσμίας εξέτασης και έκδοσης των σχετικών πράξεων επί των σχετικών αιτημάτων προκειμένου να μην απορριφθούν σιωπηρά εντός του τριμήνου από την κατάθεσή τους.

Με δεδομένο όμως ότι το νέο άρθρο 50 του Κ.Φ.Δ. έχει ευεργετικό και φιλοεπενδυτικό χαρακτήρα σκόπιμο κρίνεται να αποδώσει τους καρπούς του εντός των εκτάκτων συνθηκών οι οποίες ταλανίζουν τους ανθρώπους και το επιχειρείν, αποδεσμεύοντας οικονομικούς πόρους και τονώνοντας το οικονομικό και επιχειρηματικό πράττειν που προϋποθέτει ταμειακή ρευστότητα και πιστοληπτική ικανότητα.

Πολλώ δε μάλλον που τα θεσπισμένα προστατευτικά και ευεργετικά μέτρα που αφορούν την είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών έχουν περιορισμένο πεδίο και έκταση και περιλαμβάνουν: α) την παράταση της προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων μέχρι και 31/08/2020 και β) την αναστολή μέχρι και την 31/08/2020 της είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 και την 01.04.2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων. (βλ. Α.1053/2020, Α. 1075/2020, Α.1074/2020), με συνέπεια να μην λαμβάνονται από τις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα το πρώτον μέτρα εκτέλεσης και μέτρα διασφάλισης χωρίς όμως να διευκρινίζεται το περιεχόμενο της αναστολής είσπραξης ως προς τα ήδη ληφθέντα μέτρα εκτέλεσης και τα ήδη ληφθέντα μέτρα διασφάλισης σε βάρος των οφειλετών, ήτοι για παράδειγμα στην κατάσχεση εις χείρας τρίτου εάν τα χρήματα από τον τρίτο αποδίδονται στον δανειστή του ή δεν αποδίδονται.

Καταλήγοντας θεωρούμε ότι η Φορολογική Διοίκηση, και υπό την ειδική λειτουργική κατάσταση στην οποία τελεί, υπηρετώντας στο ακέραιο το νόμο και το δημόσιο συμφέρον υπό το φως της χρηστής διοίκησης θα μεριμνήσει και ως προς τις υποθέσεις των αιτημάτων του άρθρου 50 του Κ.Φ.Δ. ενεργοποιώντας με αυτόν τον τρόπο ένα ακόμα ευεργετικό νομοθετικό εργαλείο σε ένα χειμαζόμενο περιβάλλον εκτάκτων συνθηκών, καθιστώντας τον εαυτό της μοχλό και καταλύτη εξελίξεων με θετικό πρόσημο για τη Χώρα, τους ανθρώπους της και την οικονομία.


Μιχαήλ Ε. Παλάρας
Δικηγόρος Δ.Γ. Τότσης - Μάρκου και Συνεργάτες
μέλος του Ομίλου Τότση

Michael E. Palaras
Tax Lawyer - Tax consultant
Senior Associate at Totsis Markou and Associates Law firm
Μember of Totsis Group of Companies
www.totsisgroup.gr
Στοιχεία επικοινωνίας:
m_palaras@hotmail.com
2103388040
6977450702

 

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1057/03.05.2022
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που παραλήφθηκε από τους δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ., κατά το έτος 2021, καθώς και των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών, κατ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1072/22.02.2019 (Β 750) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1058/06.05.2022
Τροποποίηση της Α 1278/2019 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β 3007 και Β 3129) - Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1056/21.04.2022
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2022 και επομένων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1053/20.04.2022
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα του β' εξαμήνου έτους 2021.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1054/21.04.2022
Καθορισμός της διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τα Αιτήματά μου».
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο