Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021

www.totsisgroup.gr  Est.1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες Άρθρου
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020
Αρθρο του Δημήτρη Τσαγκάρη
Εως 11 Μαρτίου 2020 αίτηση στην Αρχή, ...όμως ποσά που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται!


Αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα. Η απουσία οποιασδήποτε εγκυκλίου και οδηγίας μέχρι σήμερα στις ΔΟΥ καθιστά τη σχετική μεταβατική διάταξη άνευ εφαρμογής και ουσιαστικού περιεχομένου

Είναι γνωστό ότι το κύριο πρόβλημα της φορολογίας στη χώρα μας έχει να κάνει με τη δευτερογενή νομοθεσία (εγκύκλιοι, ερμηνευτικές εγκύκλιοι, αποφάσεις και απόψεις της διοίκησης κ.λπ.)

Πολλές φορές μάλιστα υπάρχει τεράστιος όγκος εγγράφων δύσκολο και να αναγνωστεί -για μελέτη ούτε λόγος- με σοβαρές αποκλίσεις από το κυρίως κείμενο του νόμου, γεγονός που οδηγεί -ή ανοίγει βέβαιο δρόμο- για δικαστική διερεύνηση των εννοιών ενώ η ασάφεια στη διατύπωση, τα κενά, οι αντιφάσεις και η έλλειψη συνοχής δείχνουν να είναι ο κανόνας!

Αυτός ο νομοθετικός και «παρανομοθετικός» πληθωρισμός, συνδυαζόμενος με τη νομολογία, καταφέρνει συχνά να ανατρέπει την αρχική βούληση ρύθμισης του ίδιου του νομοθέτη!

Προσφάτως:

Με το άρθρο 34 του Ν. 4646/2019 τροποποιήθηκε το άρθρο 50 του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και επήλθαν ουσιώδεις αλλαγές όσον αφορά την αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα, η οποία αλλάζει ριζικά την φιλοσοφία και τον τρόπο ευθύνης σε σχέση με το προϋφιστάμενο καθεστώς.

Δυό βασικές αρχικές επισημάνσεις είναι:
α. ότι για τις οφειλές που προκύπτουν κατόπιν ελέγχου σε ένα νομικό πρόσωπο ευθύνεται καταρχήν αυτός που είχε την ιδιότητα κατά τον χρόνο που αναφέρονται οι οφειλές που προέκυψαν κατόπιν ελέγχου. Αυτό αποκαθιστά τεράστιες αδικίες και αδιέξοδα που παρήγαγε το προϊσχύον καθεστώς και συχνά μεταγενέστεροι διοικούντες χρεώνονταν, χωρίς να φταίνε, τα αμαρτήματα προγενέστερων διοικήσεων επειδή ο έλεγχος «έσκασε» στη δική τους «βάρδια».
β. Δεύτερη γενικότερη παρατήρηση είναι η εισαγωγή της έννοιας της υπαιτιότητας ως σωρευτικής προϋπόθεσης για την ενεργοποίηση αλληλέγγυου ευθύνης υπό οποιαδήποτε ιδιότητα.

Αυτό, αποτελεί μια αόριστη νομική έννοια την οποία ο νόμος δεν έχει εξειδικεύσει καθόλου περιπτωσιολογικά και προβλέπει δυνητικά την έκδοση απόφασης από τον υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή ΑΑΔΕ.

Το ενδιαφέρον είναι, ότι από τις νέες καταρχήν ευνοϊκότερες προβλέψεις του νόμου μπορούν να επωφεληθούν πρόσωπα τα οποία έχουν βρεθεί βεβαρημένα με χρέη ως αλληλέγγυα για οφειλές νομικών προσώπων, για τις οποίες υπό την εφαρμογή των νέων οριζόμενων σωρευτικών προϋποθέσεων δεν θα ευθύνονταν.

Ειδικότερα, στην παράγραφο 29 του άρθρου 66 Ν. 4646/2019 (μεταβατικές διατάξεις) ορίζεται ότι άτομα ευθυνόμενα για χρέη νομικών προσώπων υπό το καθεστώς των προϋφιστάμενων δυσμενέστερων διατάξεων δύνανται εφόσον δεν πληρούνται στο πρόσωπό τους οι σωρευτικές προϋποθέσεις του νέου νόμου, να υποβάλουν αίτημα στη Δ.Ο.Υ. της έδρας του νομικού προσώπου που έχουν γίνει οι ταμειακές βεβαιώσεις χρεών και να ζητήσουν την απαλλαγή τους.

Το πλέον κρίσιμο ζήτημα είναι ότι η σχετική δυνατότητα δεν είναι απρόθεσμη αλλά πρέπει να γίνει εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου 4646/2019, ήτοι μέχρι 11-3-2020.

Περιπτώσεις ιδίως προσώπων που ως τελευταίοι διαχειριστές του νομικού προσώπου πριν την εκκαθάριση αυτού βρέθηκαν να χρωστούν ποσά οφειλών που προέκυψαν και βεβαιώθηκαν στο νομικό πρόσωπο κατόπιν ελέγχου για έτη που δεν είχαν τη σχετική ιδιότητα, είναι μια πρόδηλη περίπτωση που μπορεί να γίνει δεκτή από την ίδια τη Δ.Ο.Υ.

Στις περιπτώσεις όπου το αίτημα συνδέεται κυρίως με -λόγω απαλλαγής- την έλλειψη υπαιτιότητας στο πρόσωπό τους, ενόψει ότι ο νόμος δεν εξειδικεύει, θα ακολουθήσουν το πιο πιθανό την δικαστική οδό για τελική ερμηνεία...

Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει ο υπουργός Οικονομικών και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ να εκδώσουν την προβλεπόμενη απόφαση που θα δώσει κατευθύνσεις στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ώστε να μην απορρίπτονται όλα τα αιτήματα που θα έχουν ως λόγο απαλλαγής την υπαιτιότητα ενώ επίσης δεδομένου ότι έχουν περάσει σχεδόν δυο μήνες από την τασσόμενη προθεσμία για υποβολή αιτήματος χωρίς έκδοση υπουργικής απόφασης, το σχετικό διάστημα για λόγους χρηστής διοίκησης και ισότητας πρέπει να παραταθεί για εύλογο χρόνο.

Αλλιώς η απουσία οποιασδήποτε εγκυκλίου και οδηγίας μέχρι σήμερα στις Δ.Ο.Υ. καθιστά την σχετική μεταβατική διάταξη άνευ εφαρμογής και ουσιαστικού περιεχομένου.


Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2154/23.07.2021
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 27/1975 (Α' 77) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4808/2021(Α' 101) περί υπολογισμού φόρου των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1169/21.07.2021
Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2153/19.07.2021
Παροχή οδηγιών σχετικά με: (α) την τήρηση διατυπώσεων εξόδου εμπορευμάτων που εξάγονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης στο πλαίσιο Ενιαίας Σύμβασης Μεταφοράς και (β) την οριστικοποίηση ανοιχτών εξαγωγών με τελωνείο εξόδου το τελωνείο Αερολιμένα "Ελ. Βενιζέλος".
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2152/22.07.2021
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου δεύτερου του ν. 4810/2021 (Α' 107/25.06.2021)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2149/19.07.2021
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 67, 129, 146, 147, 148, 149, 151 και 158 ν. 4808/2021 (Α 101/19.06.-2021)
Περισσότερα »
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/01.02.2021
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021
Εγκύκλιος 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Περισσότερα »
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότση
Νικόλαος Χρ. Τότση
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μετασχηματισμοί Ν. 4601/2019 και εμπειρογνώμονες
Αρθρο Γιώργου Δαλιάνη
Κρυπτονομίσματα και φορολογία
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Oι επιχειρήσεις-δικαιούχοι απαλλαγής ενοικίων για Ιανουάριο - Φεβρουάριο και οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες
Αρθρο του Κων/ντινου Ι. Νιφορόπουλου
Το «ταξίδι» της λέξης «Λογιστική» στην Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και θέση οχημάτων σε ακινησία
Αρθρο του Γεωργίου Ι. Δουκίδη
Η Στρατηγική Σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσόστομου Π. Γκίκα και Σπύρου ΣΤ. Δελλαπόρτα
H ορθή εφαρμογή του άρθρου 23 περ. β του Κ.Φ.Ε περί απόρριψης δαπανών άνω των 500,00 ευρώ επειδή η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου. Οι καινοτομίες του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο