Τρίτη, 17 Μαϊου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020
Αρθρο του Δημήτρη Τσαγκάρη
Εως 11 Μαρτίου 2020 αίτηση στην Αρχή, ...όμως ποσά που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται!


Αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα. Η απουσία οποιασδήποτε εγκυκλίου και οδηγίας μέχρι σήμερα στις ΔΟΥ καθιστά τη σχετική μεταβατική διάταξη άνευ εφαρμογής και ουσιαστικού περιεχομένου

Είναι γνωστό ότι το κύριο πρόβλημα της φορολογίας στη χώρα μας έχει να κάνει με τη δευτερογενή νομοθεσία (εγκύκλιοι, ερμηνευτικές εγκύκλιοι, αποφάσεις και απόψεις της διοίκησης κ.λπ.)

Πολλές φορές μάλιστα υπάρχει τεράστιος όγκος εγγράφων δύσκολο και να αναγνωστεί -για μελέτη ούτε λόγος- με σοβαρές αποκλίσεις από το κυρίως κείμενο του νόμου, γεγονός που οδηγεί -ή ανοίγει βέβαιο δρόμο- για δικαστική διερεύνηση των εννοιών ενώ η ασάφεια στη διατύπωση, τα κενά, οι αντιφάσεις και η έλλειψη συνοχής δείχνουν να είναι ο κανόνας!

Αυτός ο νομοθετικός και «παρανομοθετικός» πληθωρισμός, συνδυαζόμενος με τη νομολογία, καταφέρνει συχνά να ανατρέπει την αρχική βούληση ρύθμισης του ίδιου του νομοθέτη!

Προσφάτως:

Με το άρθρο 34 του Ν. 4646/2019 τροποποιήθηκε το άρθρο 50 του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και επήλθαν ουσιώδεις αλλαγές όσον αφορά την αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα, η οποία αλλάζει ριζικά την φιλοσοφία και τον τρόπο ευθύνης σε σχέση με το προϋφιστάμενο καθεστώς.

Δυό βασικές αρχικές επισημάνσεις είναι:
α. ότι για τις οφειλές που προκύπτουν κατόπιν ελέγχου σε ένα νομικό πρόσωπο ευθύνεται καταρχήν αυτός που είχε την ιδιότητα κατά τον χρόνο που αναφέρονται οι οφειλές που προέκυψαν κατόπιν ελέγχου. Αυτό αποκαθιστά τεράστιες αδικίες και αδιέξοδα που παρήγαγε το προϊσχύον καθεστώς και συχνά μεταγενέστεροι διοικούντες χρεώνονταν, χωρίς να φταίνε, τα αμαρτήματα προγενέστερων διοικήσεων επειδή ο έλεγχος «έσκασε» στη δική τους «βάρδια».
β. Δεύτερη γενικότερη παρατήρηση είναι η εισαγωγή της έννοιας της υπαιτιότητας ως σωρευτικής προϋπόθεσης για την ενεργοποίηση αλληλέγγυου ευθύνης υπό οποιαδήποτε ιδιότητα.

Αυτό, αποτελεί μια αόριστη νομική έννοια την οποία ο νόμος δεν έχει εξειδικεύσει καθόλου περιπτωσιολογικά και προβλέπει δυνητικά την έκδοση απόφασης από τον υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή ΑΑΔΕ.

Το ενδιαφέρον είναι, ότι από τις νέες καταρχήν ευνοϊκότερες προβλέψεις του νόμου μπορούν να επωφεληθούν πρόσωπα τα οποία έχουν βρεθεί βεβαρημένα με χρέη ως αλληλέγγυα για οφειλές νομικών προσώπων, για τις οποίες υπό την εφαρμογή των νέων οριζόμενων σωρευτικών προϋποθέσεων δεν θα ευθύνονταν.

Ειδικότερα, στην παράγραφο 29 του άρθρου 66 Ν. 4646/2019 (μεταβατικές διατάξεις) ορίζεται ότι άτομα ευθυνόμενα για χρέη νομικών προσώπων υπό το καθεστώς των προϋφιστάμενων δυσμενέστερων διατάξεων δύνανται εφόσον δεν πληρούνται στο πρόσωπό τους οι σωρευτικές προϋποθέσεις του νέου νόμου, να υποβάλουν αίτημα στη Δ.Ο.Υ. της έδρας του νομικού προσώπου που έχουν γίνει οι ταμειακές βεβαιώσεις χρεών και να ζητήσουν την απαλλαγή τους.

Το πλέον κρίσιμο ζήτημα είναι ότι η σχετική δυνατότητα δεν είναι απρόθεσμη αλλά πρέπει να γίνει εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου 4646/2019, ήτοι μέχρι 11-3-2020.

Περιπτώσεις ιδίως προσώπων που ως τελευταίοι διαχειριστές του νομικού προσώπου πριν την εκκαθάριση αυτού βρέθηκαν να χρωστούν ποσά οφειλών που προέκυψαν και βεβαιώθηκαν στο νομικό πρόσωπο κατόπιν ελέγχου για έτη που δεν είχαν τη σχετική ιδιότητα, είναι μια πρόδηλη περίπτωση που μπορεί να γίνει δεκτή από την ίδια τη Δ.Ο.Υ.

Στις περιπτώσεις όπου το αίτημα συνδέεται κυρίως με -λόγω απαλλαγής- την έλλειψη υπαιτιότητας στο πρόσωπό τους, ενόψει ότι ο νόμος δεν εξειδικεύει, θα ακολουθήσουν το πιο πιθανό την δικαστική οδό για τελική ερμηνεία...

Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει ο υπουργός Οικονομικών και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ να εκδώσουν την προβλεπόμενη απόφαση που θα δώσει κατευθύνσεις στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ώστε να μην απορρίπτονται όλα τα αιτήματα που θα έχουν ως λόγο απαλλαγής την υπαιτιότητα ενώ επίσης δεδομένου ότι έχουν περάσει σχεδόν δυο μήνες από την τασσόμενη προθεσμία για υποβολή αιτήματος χωρίς έκδοση υπουργικής απόφασης, το σχετικό διάστημα για λόγους χρηστής διοίκησης και ισότητας πρέπει να παραταθεί για εύλογο χρόνο.

Αλλιώς η απουσία οποιασδήποτε εγκυκλίου και οδηγίας μέχρι σήμερα στις Δ.Ο.Υ. καθιστά την σχετική μεταβατική διάταξη άνευ εφαρμογής και ουσιαστικού περιεχομένου.


Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1057/03.05.2022
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που παραλήφθηκε από τους δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ., κατά το έτος 2021, καθώς και των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών, κατ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1072/22.02.2019 (Β 750) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1058/06.05.2022
Τροποποίηση της Α 1278/2019 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β 3007 και Β 3129) - Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1056/21.04.2022
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2022 και επομένων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1053/20.04.2022
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα του β' εξαμήνου έτους 2021.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1054/21.04.2022
Καθορισμός της διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τα Αιτήματά μου».
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο