Τρίτη, 6 Ιουνίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020
Αρθρο του Δημήτρη Τσαγκάρη
Εως 11 Μαρτίου 2020 αίτηση στην Αρχή, ...όμως ποσά που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται!


Αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα. Η απουσία οποιασδήποτε εγκυκλίου και οδηγίας μέχρι σήμερα στις ΔΟΥ καθιστά τη σχετική μεταβατική διάταξη άνευ εφαρμογής και ουσιαστικού περιεχομένου

Είναι γνωστό ότι το κύριο πρόβλημα της φορολογίας στη χώρα μας έχει να κάνει με τη δευτερογενή νομοθεσία (εγκύκλιοι, ερμηνευτικές εγκύκλιοι, αποφάσεις και απόψεις της διοίκησης κ.λπ.)

Πολλές φορές μάλιστα υπάρχει τεράστιος όγκος εγγράφων δύσκολο και να αναγνωστεί -για μελέτη ούτε λόγος- με σοβαρές αποκλίσεις από το κυρίως κείμενο του νόμου, γεγονός που οδηγεί -ή ανοίγει βέβαιο δρόμο- για δικαστική διερεύνηση των εννοιών ενώ η ασάφεια στη διατύπωση, τα κενά, οι αντιφάσεις και η έλλειψη συνοχής δείχνουν να είναι ο κανόνας!

Αυτός ο νομοθετικός και «παρανομοθετικός» πληθωρισμός, συνδυαζόμενος με τη νομολογία, καταφέρνει συχνά να ανατρέπει την αρχική βούληση ρύθμισης του ίδιου του νομοθέτη!

Προσφάτως:

Με το άρθρο 34 του Ν. 4646/2019 τροποποιήθηκε το άρθρο 50 του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και επήλθαν ουσιώδεις αλλαγές όσον αφορά την αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα, η οποία αλλάζει ριζικά την φιλοσοφία και τον τρόπο ευθύνης σε σχέση με το προϋφιστάμενο καθεστώς.

Δυό βασικές αρχικές επισημάνσεις είναι:
α. ότι για τις οφειλές που προκύπτουν κατόπιν ελέγχου σε ένα νομικό πρόσωπο ευθύνεται καταρχήν αυτός που είχε την ιδιότητα κατά τον χρόνο που αναφέρονται οι οφειλές που προέκυψαν κατόπιν ελέγχου. Αυτό αποκαθιστά τεράστιες αδικίες και αδιέξοδα που παρήγαγε το προϊσχύον καθεστώς και συχνά μεταγενέστεροι διοικούντες χρεώνονταν, χωρίς να φταίνε, τα αμαρτήματα προγενέστερων διοικήσεων επειδή ο έλεγχος «έσκασε» στη δική τους «βάρδια».
β. Δεύτερη γενικότερη παρατήρηση είναι η εισαγωγή της έννοιας της υπαιτιότητας ως σωρευτικής προϋπόθεσης για την ενεργοποίηση αλληλέγγυου ευθύνης υπό οποιαδήποτε ιδιότητα.

Αυτό, αποτελεί μια αόριστη νομική έννοια την οποία ο νόμος δεν έχει εξειδικεύσει καθόλου περιπτωσιολογικά και προβλέπει δυνητικά την έκδοση απόφασης από τον υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή ΑΑΔΕ.

Το ενδιαφέρον είναι, ότι από τις νέες καταρχήν ευνοϊκότερες προβλέψεις του νόμου μπορούν να επωφεληθούν πρόσωπα τα οποία έχουν βρεθεί βεβαρημένα με χρέη ως αλληλέγγυα για οφειλές νομικών προσώπων, για τις οποίες υπό την εφαρμογή των νέων οριζόμενων σωρευτικών προϋποθέσεων δεν θα ευθύνονταν.

Ειδικότερα, στην παράγραφο 29 του άρθρου 66 Ν. 4646/2019 (μεταβατικές διατάξεις) ορίζεται ότι άτομα ευθυνόμενα για χρέη νομικών προσώπων υπό το καθεστώς των προϋφιστάμενων δυσμενέστερων διατάξεων δύνανται εφόσον δεν πληρούνται στο πρόσωπό τους οι σωρευτικές προϋποθέσεις του νέου νόμου, να υποβάλουν αίτημα στη Δ.Ο.Υ. της έδρας του νομικού προσώπου που έχουν γίνει οι ταμειακές βεβαιώσεις χρεών και να ζητήσουν την απαλλαγή τους.

Το πλέον κρίσιμο ζήτημα είναι ότι η σχετική δυνατότητα δεν είναι απρόθεσμη αλλά πρέπει να γίνει εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου 4646/2019, ήτοι μέχρι 11-3-2020.

Περιπτώσεις ιδίως προσώπων που ως τελευταίοι διαχειριστές του νομικού προσώπου πριν την εκκαθάριση αυτού βρέθηκαν να χρωστούν ποσά οφειλών που προέκυψαν και βεβαιώθηκαν στο νομικό πρόσωπο κατόπιν ελέγχου για έτη που δεν είχαν τη σχετική ιδιότητα, είναι μια πρόδηλη περίπτωση που μπορεί να γίνει δεκτή από την ίδια τη Δ.Ο.Υ.

Στις περιπτώσεις όπου το αίτημα συνδέεται κυρίως με -λόγω απαλλαγής- την έλλειψη υπαιτιότητας στο πρόσωπό τους, ενόψει ότι ο νόμος δεν εξειδικεύει, θα ακολουθήσουν το πιο πιθανό την δικαστική οδό για τελική ερμηνεία...

Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει ο υπουργός Οικονομικών και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ να εκδώσουν την προβλεπόμενη απόφαση που θα δώσει κατευθύνσεις στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ώστε να μην απορρίπτονται όλα τα αιτήματα που θα έχουν ως λόγο απαλλαγής την υπαιτιότητα ενώ επίσης δεδομένου ότι έχουν περάσει σχεδόν δυο μήνες από την τασσόμενη προθεσμία για υποβολή αιτήματος χωρίς έκδοση υπουργικής απόφασης, το σχετικό διάστημα για λόγους χρηστής διοίκησης και ισότητας πρέπει να παραταθεί για εύλογο χρόνο.

Αλλιώς η απουσία οποιασδήποτε εγκυκλίου και οδηγίας μέχρι σήμερα στις Δ.Ο.Υ. καθιστά την σχετική μεταβατική διάταξη άνευ εφαρμογής και ουσιαστικού περιεχομένου.


Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2039/30.05.2023
Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων αναφορικά με την απαλλαγή από το ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών και στην παράδοση αγαθών για εκδηλώσεις που οργανώνονται από δικαιούχα πρόσωπα για την οικονομική τους ενίσχυση βάσει της περ. ιη, της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α 248).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2038/30.05.2023
Παροχή διευκρινίσεων για τη χορήγηση απαλλαγής α κατοικίας από τους φόρους μεταβίβασης κεφαλαίου με βάση την απογραφή πληθυσμού έτους 2021.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1085/30.05.2023
Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2037/26.05.2023
Διευκρινίσεις ως προς τη φορολογική μεταχείριση της καταβαλλόμενης στους Ευρωβουλευτές της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποζημίωσης, μετά την έκδοση της με αριθ. 431/2023 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και την προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 12 του ν. 4172/2013 (Α 167) με τη παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 5036/2023 (Α 77)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1083/25.05.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1137/12.09.2017 (β 3293) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του εδαφίου γ της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4428/2016 (Α 190) και σχετικά με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και της περ. β της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013 (α 163), έναντι της Ελλάδας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 22/2023
Ασφαλιστικές Εισφορές Διατακτικών Σίτισης - Ασφαλιστικές εισφορές επί των διατακτικών σίτισης - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 145 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 20/2023
Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 19/2023
Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2023
Ασφαλιστικό καθεστώς αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών του π. Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) στον e-Ε.Φ.Κ.Α
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2023
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2023: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο