Κυριακή, 26 Μαρτίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Απαλλαγή από το φόρο κατά την μεταβίβαση μετοχών από εταιρείες


Ο πρόσφατος φορολογικός νόμος 4646/2019 εισάγει το νέο άρθρο 48Α στον Ν. 4172/2013(1) και προβλέπει ότι, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μια ελληνική εταιρεία μπορεί να μεταβιβάσει συμμετοχές που κατέχει σε άλλο νομικό πρόσωπο, χωρίς να φορολογηθεί για την υπεραξία που θα προκύψει. Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του νόμου, οι σχετικές διατάξεις στοχεύουν στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας για την υποδοχή ή διακράτηση επενδύσεων μέσω ελληνικών επενδυτικών σχημάτων, καθώς τα κέρδη από την διάθεση θυγατρικών απαλλάσσονται του φόρου στις περισσότερες χώρες της ΕΕ.

Προϋποθέσεις απαλλαγής

Αναλυτικότερα, οι νέες διατάξεις προβλέπουν τα εξής:

Το εισόδημα, που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο και το οποίο εισπράττεται από ένα νομικό πρόσωπο (ΑΕ, ΕΠΕ,ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, κλπ.) που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, απαλλάσσεται από τον φόρο, εάν το νομικό πρόσωπο του οποίου οι τίτλοι μεταβιβάζονται πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Έχει μια από τις νομικές μορφές που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α’ της Οδηγίας 2011/96/Ε.Ε., σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών.
β) Είναι φορολογικός κάτοικος κράτους-μέλους της Ε.Ε. (της χώρας μας συμπεριλαμβανομένης), σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρείται κάτοικος τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε. κατ’ εφαρμογήν όρων σύμβασης περί αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος, και
γ) Υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής σε εταιρικό φόρο και συγκεκριμένα έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι Μέρος Β’ της προαναφερθείσας Οδηγίας 2011/96/ΕΕ ή σε οποιονδήποτε άλλον φόρο αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς.

Επίσης προκειμένου να τύχει εφαρμογής η απαλλαγή, η ελληνική εταιρεία που μεταβιβάζει της συμμετοχές θα πρέπει
(α) να κατέχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 10% της αξίας ή του πλήθους του μετοχικού κεφαλαίου ή βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού προσώπου του οποίου οι τίτλοι συμμετοχής μεταβιβάζονται, και
(β) να έχει διακρατήσει το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον είκοσι τέσσερις μήνες.
Κατ’ εξαίρεση, τα σχετικά κέρδη δεν θα υπαχθούν σε φορολογία εισοδήματος ούτε κατά την διανομή ή την κεφαλαιοποίηση τους (σε αντίθεση με ότι γενικά ισχύει για τα έσοδα για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος, αρ. 47 παρ. 1 ΚΦΕ).

Διευκρινίζουμε ότι, εφ΄ όσον δεν πληρούνται σωρευτικά όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις, το κέρδος από την πώληση των συμμετοχών υπόκειται κανονικά σε φορολογία εισοδήματος, συναθροιζόμενο με τα λοιπά φορολογητέα έσοδα της μεταβιβάζουσας εταιρείας.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιουλίου 2020 και μετά. Έως την ημερομηνία αυτή, τυχόν κέρδη από την πώληση συμμετοχών φορολογούνται κανονικά, ενώ η σχετική ζημία εκπίπτει υπό τις ισχύουσες προϋποθέσεις.

Εκπτωση δαπανών/ζημιών

Ωστόσο, σε περίπτωση μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής κατά τα ανωτέρω μετά την 1/7/2020, η φορολογούμενη εταιρεία δεν μπορεί να εκπέσει τις επιχειρηματικές δαπάνες (π.χ. τόκους δάνειων, κλπ.) ή τυχόν ζημία που συνδέεται με τη συμμετοχή αυτή (δεδομένου ότι και τα αντίστοιχα κέρδη απαλλάσσονται της φορολογίας).

Εξαιρετικά, οι ζημίες ενός νομικού προσώπου που προέρχοναι από τη μεταβίβαση των ανωτέρω τίτλων συμμετοχής, μπορούν να αναγνωριστούν προς έκπτωση μετά την 1.1.2020, υπό τις εξής προϋποθέσεις (σωρευτικά):
(α) να έχουν αποτιμηθεί μέχρι την 31.12.2019 και να έχουν εγγραφεί στα βιβλία της εταιρείας ή να αποτυπώνονται σε οικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από ορκωτούς ελεγκτές, και
(β) οι ζημίες να καταστούν οριστικές (δηλ. οι συμμετοχές να μεταβιβαστούν) έως την 31.12.2022.

Εάν οι ζημίες κατά τον χρόνο οριστικοποίησης είναι μικρότερες από τις ζημίες που αποτιμήθηκαν, αναγνωρίζεται το μικρότερο ποσό, ενώ εάν είναι μεγαλύτερες, αναγνωρίζεται μόνο το ποσό που αποτιμήθηκε.

Με την ανωτέρω μεταβατική ρύθμιση (άρθρο 66 παρ. 18β Ν.4646/2019) λαμβάνεται μέριμνα, ώστε οι εταιρείες που απέκτησαν συμμετοχές τα τελευταία χρόνια, πριν ή κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης, να μην υποστούν τις δυσμενείς συνέπειες από την τυχόν ζημία που θα οριστικοποιηθεί κατά την μεταβίβαση αυτών μέχρι την 31/12/2022.

Τονίζουμε ότι, οι ανωτέρω διατάξεις είναι πολύ πρόσφατες και δεν έχουν ακόμη ερμηνευθεί ή διευκρινισθεί από την φορολογική Διοίκηση μέσω της έκδοσης σχετικής εγκυκλίου. Συνεπώς, αρκετά σημεία παραμένουν αδιευκρίνιστα, κυρίως ως προς το θέμα της μη έκπτωσης των δαπανών που σχετίζονται με τις συμμετοχές αυτές, την υπό προϋποθέσεις αναγνώριση των ζημιών, κλπ.

____________________
(1) Βλ. άρθρο 20 Ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201Α/12.12.19) στο «Λογιστή» Ιανουαρίου 2020, σελ. 85


Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1035/22.03.2023
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2023 και επόμενων ετών.
Α.Υ.Ο. Α 1033/21.03.2023
Παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) για το έτος 2023
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1021/24.02.2023
Αναβάθμιση λειτουργούντων Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) με εξαίρεση των Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) Ταξιμέτρων.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2014/14.03.2023
Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση ως προς τέλη κυκλοφορίας έως και το έτος 2022, των αναπηρικών οχημάτων που ελέγχθηκαν από τις Δ.Ο.Υ., καθώς και για την αντιμετώπιση των αναπηρικών οχημάτων που δεν διορθώθηκε η εικόνα τους, αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2023.
Κ.Υ.Α. Α 1028/07.03.2023
Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2021 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167).
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 20/2023
Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 19/2023
Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2023
Ασφαλιστικό καθεστώς αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών του π. Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) στον e-Ε.Φ.Κ.Α
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2023
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2023: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 11/10.02.2023
Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2023 Μη Μισθωτών, Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων, Αγροτών.
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο