Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021

www.totsisgroup.gr  Est.1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Απαλλαγή από το φόρο κατά την μεταβίβαση μετοχών από εταιρείες


Ο πρόσφατος φορολογικός νόμος 4646/2019 εισάγει το νέο άρθρο 48Α στον Ν. 4172/2013(1) και προβλέπει ότι, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μια ελληνική εταιρεία μπορεί να μεταβιβάσει συμμετοχές που κατέχει σε άλλο νομικό πρόσωπο, χωρίς να φορολογηθεί για την υπεραξία που θα προκύψει. Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του νόμου, οι σχετικές διατάξεις στοχεύουν στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας για την υποδοχή ή διακράτηση επενδύσεων μέσω ελληνικών επενδυτικών σχημάτων, καθώς τα κέρδη από την διάθεση θυγατρικών απαλλάσσονται του φόρου στις περισσότερες χώρες της ΕΕ.

Προϋποθέσεις απαλλαγής

Αναλυτικότερα, οι νέες διατάξεις προβλέπουν τα εξής:

Το εισόδημα, που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο και το οποίο εισπράττεται από ένα νομικό πρόσωπο (ΑΕ, ΕΠΕ,ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, κλπ.) που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, απαλλάσσεται από τον φόρο, εάν το νομικό πρόσωπο του οποίου οι τίτλοι μεταβιβάζονται πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Έχει μια από τις νομικές μορφές που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α’ της Οδηγίας 2011/96/Ε.Ε., σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών.
β) Είναι φορολογικός κάτοικος κράτους-μέλους της Ε.Ε. (της χώρας μας συμπεριλαμβανομένης), σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρείται κάτοικος τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε. κατ’ εφαρμογήν όρων σύμβασης περί αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος, και
γ) Υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής σε εταιρικό φόρο και συγκεκριμένα έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι Μέρος Β’ της προαναφερθείσας Οδηγίας 2011/96/ΕΕ ή σε οποιονδήποτε άλλον φόρο αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς.

Επίσης προκειμένου να τύχει εφαρμογής η απαλλαγή, η ελληνική εταιρεία που μεταβιβάζει της συμμετοχές θα πρέπει
(α) να κατέχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 10% της αξίας ή του πλήθους του μετοχικού κεφαλαίου ή βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού προσώπου του οποίου οι τίτλοι συμμετοχής μεταβιβάζονται, και
(β) να έχει διακρατήσει το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον είκοσι τέσσερις μήνες.
Κατ’ εξαίρεση, τα σχετικά κέρδη δεν θα υπαχθούν σε φορολογία εισοδήματος ούτε κατά την διανομή ή την κεφαλαιοποίηση τους (σε αντίθεση με ότι γενικά ισχύει για τα έσοδα για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος, αρ. 47 παρ. 1 ΚΦΕ).

Διευκρινίζουμε ότι, εφ΄ όσον δεν πληρούνται σωρευτικά όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις, το κέρδος από την πώληση των συμμετοχών υπόκειται κανονικά σε φορολογία εισοδήματος, συναθροιζόμενο με τα λοιπά φορολογητέα έσοδα της μεταβιβάζουσας εταιρείας.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιουλίου 2020 και μετά. Έως την ημερομηνία αυτή, τυχόν κέρδη από την πώληση συμμετοχών φορολογούνται κανονικά, ενώ η σχετική ζημία εκπίπτει υπό τις ισχύουσες προϋποθέσεις.

Εκπτωση δαπανών/ζημιών

Ωστόσο, σε περίπτωση μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής κατά τα ανωτέρω μετά την 1/7/2020, η φορολογούμενη εταιρεία δεν μπορεί να εκπέσει τις επιχειρηματικές δαπάνες (π.χ. τόκους δάνειων, κλπ.) ή τυχόν ζημία που συνδέεται με τη συμμετοχή αυτή (δεδομένου ότι και τα αντίστοιχα κέρδη απαλλάσσονται της φορολογίας).

Εξαιρετικά, οι ζημίες ενός νομικού προσώπου που προέρχοναι από τη μεταβίβαση των ανωτέρω τίτλων συμμετοχής, μπορούν να αναγνωριστούν προς έκπτωση μετά την 1.1.2020, υπό τις εξής προϋποθέσεις (σωρευτικά):
(α) να έχουν αποτιμηθεί μέχρι την 31.12.2019 και να έχουν εγγραφεί στα βιβλία της εταιρείας ή να αποτυπώνονται σε οικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από ορκωτούς ελεγκτές, και
(β) οι ζημίες να καταστούν οριστικές (δηλ. οι συμμετοχές να μεταβιβαστούν) έως την 31.12.2022.

Εάν οι ζημίες κατά τον χρόνο οριστικοποίησης είναι μικρότερες από τις ζημίες που αποτιμήθηκαν, αναγνωρίζεται το μικρότερο ποσό, ενώ εάν είναι μεγαλύτερες, αναγνωρίζεται μόνο το ποσό που αποτιμήθηκε.

Με την ανωτέρω μεταβατική ρύθμιση (άρθρο 66 παρ. 18β Ν.4646/2019) λαμβάνεται μέριμνα, ώστε οι εταιρείες που απέκτησαν συμμετοχές τα τελευταία χρόνια, πριν ή κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης, να μην υποστούν τις δυσμενείς συνέπειες από την τυχόν ζημία που θα οριστικοποιηθεί κατά την μεταβίβαση αυτών μέχρι την 31/12/2022.

Τονίζουμε ότι, οι ανωτέρω διατάξεις είναι πολύ πρόσφατες και δεν έχουν ακόμη ερμηνευθεί ή διευκρινισθεί από την φορολογική Διοίκηση μέσω της έκδοσης σχετικής εγκυκλίου. Συνεπώς, αρκετά σημεία παραμένουν αδιευκρίνιστα, κυρίως ως προς το θέμα της μη έκπτωσης των δαπανών που σχετίζονται με τις συμμετοχές αυτές, την υπό προϋποθέσεις αναγνώριση των ζημιών, κλπ.

____________________
(1) Βλ. άρθρο 20 Ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201Α/12.12.19) στο «Λογιστή» Ιανουαρίου 2020, σελ. 85


Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2193/19.10.2021
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρων τεσσαρακοστού τέταρτου, πεντηκοστού τέταρτου, πεντηκοστού έκτου, πεντηκοστού έβδομου, πεντηκοστού όγδοου, πεντηκοστού ένατου, εξηκοστού έκτου, εξηκοστού έβδομου και εξηκοστού ένατου του ν. 4839/2021 (Α 181).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2192/18.10.2021
Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με τις μεταβολές που επήλθαν στη διαδικασία πτώχευσης με τον ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α 207) για την είσπραξη οφειλών πτωχών οφειλετών του Δημοσίου
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1229/07.10.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.31/13/3.6.2003 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β' 816) «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2191/11.10.2021
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2021-2022, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας
Α.Υ.Ο. Α 1227/07.10.2021
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Τοπικές Κοινότητες Λιγορτύνου, Τεφελίου και Χαρακίου της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων και στις Τοπικές Κοινότητες Πεζών, Χουδετσίου, Αγίου Βασιλείου, Δαμανίων, Καλλονής, Αλαγνίου, Αστριτσίου, Μελεσών, Μυρτιάς, Κουνάβων, Μεταξοχωρίου και Αγίων Παρασκιών της Δημοτικής Ενότητας Ν. Καζαντζάκη του Δήμου Αρχανών - Αστερουσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω του σεισμού που εκδηλώθηκε στην περιοχή στις 27/09/2021.
Περισσότερα »
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/01.02.2021
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021
Εγκύκλιος 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Περισσότερα »
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μετασχηματισμοί Ν. 4601/2019 και εμπειρογνώμονες
Αρθρο Γιώργου Δαλιάνη
Κρυπτονομίσματα και φορολογία
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Oι επιχειρήσεις-δικαιούχοι απαλλαγής ενοικίων για Ιανουάριο - Φεβρουάριο και οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες
Αρθρο του Κων/ντινου Ι. Νιφορόπουλου
Το «ταξίδι» της λέξης «Λογιστική» στην Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και θέση οχημάτων σε ακινησία
Αρθρο του Γεωργίου Ι. Δουκίδη
Η Στρατηγική Σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσόστομου Π. Γκίκα και Σπύρου ΣΤ. Δελλαπόρτα
H ορθή εφαρμογή του άρθρου 23 περ. β του Κ.Φ.Ε περί απόρριψης δαπανών άνω των 500,00 ευρώ επειδή η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου. Οι καινοτομίες του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο