Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021

www.totsisgroup.gr  Est.1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 31 Μαρτίου 2020
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια


Ο νέος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Νέος Πρόεδρος του ΣτΕ εξελέγη από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης ο κ. Αθανάσιος Ράντος που ήταν και ο αρχαιότερος Αντιπρόεδρος από το 2009. Ο κύριος Ράντος, ο οποίος εγεννήθη στην Αθήνα το 1953, θα είναι ο 23ος Πρόεδρος το Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου. Η θητεία του νέου Προέδρου θα είναι βραχεία, διότι αποχωρεί στις 30 Ιουνίου τ.έ. λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας (67 έτη). Ο νομικός κόσμος της χώρας χαιρέτησε με ικανοποίηση την τοποθέτηση του νέου Προέδρου στο ανώτατο για τη δικαιοσύνη αξίωμα, καθόσον κατά κοινήν ομολογίαν είναι ένας από τους καλύτερα κατηρτισμένους νομικούς επιστήμονες της Χώρας. Η στήλη εύχεται κάθε επιτυχία στο έργο του.

Συγχώνευση των Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ Αθηνών και Γαλατσίου.
Με την ανωτέρω συγχώνευση που ολοκληρώθηκε στις 9/3/2020, καταργήθηκε η Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ Αθηνών και μεταφέρθηκε στη Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου.
Από τις 9 Μαρτίου, οι συναλλαγές των φορολογουμένων που υπάγονται σε αυτές τις Δ.Ο.Υ. πραγματοποιούνται στη Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Χριστιανουπόλεως 103 Γαλάτσι Τ.Κ. 111 46 τηλ. 2102926895).
Υπενθυμίζεται ότι στόχος της ΑΑΔΕ είναι η μείωση των Δ.Ο.Υ. από 115 σε 97. Με την μείωση αυτή αναμένεται και η μείωση του αριθμού των υπαλλήλων. Περίπου 300 υπάλληλοι θα μεταταχθούν από τις Δ.Ο.Υ. στα ελεγκτικά κέντρα.

Εφάπαξ απόσβεση παγίου.
Με την 646/15.02.2019 απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος, κρίθηκε ότι μοναδικό κριτήριο για την άσκηση του δικαιώματος απόσβεσης αποτελεί η αξία κτήσης του παγίου και δεν επηρεάζεται από το αν τα πάγια αποκτήθηκαν με ένα στοιχείο. Η ΔΕΔ, αφού εξέτασε τα πραγματικά περιστατικά, έκρινε, αντίθετα από τη Φορολογική Διοίκηση, ότι είναι δυνατή η κατάτμηση, κάνοντας δεκτή την εφάπαξ απόσβεση, με την αιτιολογία ότι ακόμη και αν καταστραφεί ένα από τα συγκεκριμένα πάγια, δεν σημαίνει ότι καταστρέφονται τα υπόλοιπα.

Φορολόγηση αμοιβής αθλητών.
Οι αμειβόμενοι αθλητές από τις αθλητικές Α.Ε. υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος βάσει της παρ. 1 του άρθρου 15 του Κ.Φ.Ε. (κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων), εφόσον τα ποσά τα οποία λαμβάνουν εφάπαξ ή τμηματικά για την υπογραφή του συμβολαίου μεταγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους δεν υπερβαίνουν τις 40.000 ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους. Αν το εισόδημά τους, όμως, υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ, φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 22% (αντί του 44% της κλίμακας) και με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Βλ. παράγραφο 2α του άρθρου 15 του Ν. 4172/2013 που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 76 του Ν. 4646/2019 και η οποία εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Χρήστου Ν. Τότση, έκδοση 50ή 2020, σε.133.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν. 4646/2019, η θεσμοθέτηση του συστήματος της αυτοτελούς φορολόγησης για τις αμοιβές αυτές εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη δήλωση του συνόλου των σχετικών ποσών από τους φορολογούμενους.

Τα εισπραχθέντα και μη δηλωθέντα αναδρομικά το έτος 2013 από συνταξιούχους.
Με τροπολογία που κατατέθηκε στις 26.02.2020 στη Βουλή δίνεται παράταση μέχρι τις 29 Μαΐου 2020 αντί της 28ης Φεβρουαρίου του ίδιου έτους στους συνταξιούχους οι οποίοι έλαβαν αναδρομικές αποδοχές, το έτος 2013, τις οποίες, όμως, δεν δήλωσαν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το έτος 2014.
Οι περίπου 71.000 υπόχρεοι συνταξιούχοι εντοπίστηκαν από διασταυρώσεις της τελευταίας διετίας, αλλά τα σημειώματα με τη βεβαίωση του φόρου εστάλησαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 και με προθεσμία πληρωμής του επιπλέον φόρου την 28η Φεβρουαρίου 2020.
Με νομοθετική ρύθμιση θα προβλέπονται τα εξής:
α) Η δυνατότητα κατάθεσης τροποποιητικών δηλώσεων από τους συνταξιούχους για τη δήλωση των αναδρομικών στο έτος που ανάγονται. Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί εφικτό τα ποσά να φορολογηθούν με βάση την κλίμακα κάθε έτους και όχι να προστεθούν στο σύνολό τους σε ένα έτος, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση του φόρου.
β) Η διαγραφή των ποσών φόρου που λανθασμένα βεβαιώθηκαν στους συνταξιούχους. Στην περίπτωση αυτή οι συνταξιούχοι με αίτησή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. θα μπορούν να διαγράψουν τον φόρο που τους βεβαιώθηκε.
γ) Κατά των επανεκκαθάριση των αναδρομικών θα υπάρχει έκπτωση των προσαυξήσεων κατά 80%, δηλ. οι προσαυξήσεις θα υπολογίζονται στο 20% των ποσών που δεν δηλώθηκαν εμπρόθεσμα.

Σύσταση ανώνυμης εταιρείας ηλεκτρονικά, χωρίς συμβολαιογράφο, με κόστος 18 ευρώ και με το 1% επί του κεφαλαίου υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Με τη χρήση πρότυπου καταστατικού μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), είτε των Υπηρεσιών Μίας Στάσης των Επιμελητηρίων, είναι πλέον εφικτή η σύσταση και Ανωνύμων Εταιρειών. Το κόστος σύστασης μέσω e-ΥΜΣ ανέρχεται στα 18 ευρώ και οι Α.Ε. επιβαρύνονται επιπλέον και με το 1‰ επί του κεφαλαίου υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Έτσι ολοκληρώνεται η υλοποίηση της e-ΥΜΣ, καθώς είναι πλέον εφικτή η ηλεκτρονική σύσταση εταιρειών με πρότυπο καταστατικό για όλες τις νομικές μορφές (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ) που προβλέπονται στον Νόμο 4441/2016.
Εντός του 2020 υπολογίζεται να καταστεί εφικτή και η ηλεκτρονική έναρξη ατομικής επιχειρήσεως, καθώς και άλλων νομικών μορφών εταιρειών, όπως συνεταιρισμοί, που δεν συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4441/2016.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η εταιρεία αποκτά αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και Α.Φ.Μ., εγγράφεται στο Επιμελητήριο και αυτομάτως ενημερώνεται ο ΕΦΚΑ.
Για τις προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες) το κόστος συστάσεως μέσω e-ΥΜΣ ανέρχεται στα 15 ευρώ.
Σημειώνεται ότι εάν δεν επιλεγεί το πρότυπο καταστατικό, η σύσταση των ανωνύμων εταιρειών και των ΕΠΕ γίνεται υποχρεωτικά από συμβολαιογράφο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που υπάρχει ακίνητο στο μετοχικό κεφάλαιο, οπότε πρέπει να τηρηθεί ο συμβολαιογραφικός τύπος.

Νέα ευκαιρία για τη ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις.
Με την εγκύκλιο του ΚΕΑΟ υπ’ αριθμ. 6/5.3.2020, που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος (βλ. σελ. 497)διαμορφώνονται δύο διαφορετικές κατηγορίες οφειλετών που έχουν από μία δεύτερη ευκαιρία ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων με δύο διαφορετικές καταληκτικές ημερομηνίες.
Η πρώτη κατηγορία αφορά όσους δεν κατάφεραν, χωρίς να ευθύνονται οι ίδιοι, να μπουν στο σύστημα της ρύθμισης. Αυτοί οι οφειλέτες μπορούν τώρα μέχρι τις 31 Μαρτίου να ρυθμίσουν την οφειλή τους.
Η δεύτερη κατηγορία αφορά όσους πέρασαν από το αρχικό στάδιο της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στον ΕΦΚΑ και δεν πρόλαβαν να προχωρήσουν στη δεύτερη φάση της ρύθμισης που ήταν η αξιολόγηση των οφειλών και ο επιμερισμός σε δόσεις. Αυτοί μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέχρι τις 31 Μαΐου.

Τα εταιρικά οχήματα ως παροχή σε είδος μετά τον νόμο 4646/2019.
Με το άρθρο 4 του Ν. 4646/2019 αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. για τις παροχές σε είδος και αναδιατυπώνονται όλες οι παράγραφοι του άρθρου αυτού. Ειδικότερα ως προς την παράγραφο 2 που αφορά την παραχώρηση ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, υπολογίζεται με βάση την σχετική κλίμακα, ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος. Αυτό σημαίνει ότι πλέον ο υπολογισμός της αξίας της παραχώρησης του οχήματος γίνεται κλιμακωτά με την εφαρμογή του σχετικού συντελεστή στο τμήμα της ΛΤΠΦ του οχήματος που εμπίπτει στο σχετικό «κλιμάκιο», σε αντίθεση με το προγενέστερο σύστημα, όπου το σύνολο της αξίας του οχήματος υπαγόταν σε ένα και μόνο συντελεστή. Κατά συνέπεια, από την έναρξη ισχύος της ρύθμισης ήτοι από την 01.01.2020 και με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού, η αξία της παραχώρησης για τον εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο γίνεται πλέον κλιμακωτά και οδηγεί σε χαμηλότερη επιβάρυνσή του για το ίδιο όχημα.
Βλ. το άρθρο 4 του Ν. 4646/2019 στο «Λογιστή» μηνός Ιανουαρίου 2020, σελ. 77.

Πενταετής παραγραφή για τις υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ.
Με την υπ’ αριθμ. 2087/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος (βλ. σελ.428) έγινε δεκτό το σκεπτικό της υπ’ αριθμ. 887/2018 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σύμφωνα με το οποίο το δικαίωμα του Δημοσίου να βεβαιώσει τον ένδικο φόρο για τη χρήση του 2006 σε φυσικά πρόσωπα για τα οποία υπήρχαν ενδείξεις φοροδιαφυγής, βάσει των στοιχείων της λίστας Λαγκάρντ για το υπόλοιπο των τραπεζικών λογαριασμών τους στην ελβετική τράπεζα HSBC, παραγράφηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 (με την παρέλευση της πενταετίας από το τέλος του έτους 2007, στο οποίο υποβλήθηκαν οι φορολογικές δηλώσεις για το 2006). Κι αυτό διότι όσες παρατάσεις του χρόνου παραγραφής της χρήσης αυτής και όλων των άλλων χρήσεων πέραν της πενταετίας νομοθετήθηκαν κατά καιρούς τα έτη 2012-2016 έχουν κριθεί αντισυνταγματικές με την υπ’ αριθμόν 1738/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.


Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2155/27.07.2021
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18, 46 και 66 του ν. 4818/18.7.2021 (Α' 124)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2154/23.07.2021
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 27/1975 (Α' 77) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4808/2021(Α' 101) περί υπολογισμού φόρου των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1169/21.07.2021
Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2153/19.07.2021
Παροχή οδηγιών σχετικά με: (α) την τήρηση διατυπώσεων εξόδου εμπορευμάτων που εξάγονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης στο πλαίσιο Ενιαίας Σύμβασης Μεταφοράς και (β) την οριστικοποίηση ανοιχτών εξαγωγών με τελωνείο εξόδου το τελωνείο Αερολιμένα "Ελ. Βενιζέλος".
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2152/22.07.2021
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου δεύτερου του ν. 4810/2021 (Α' 107/25.06.2021)
Περισσότερα »
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/01.02.2021
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021
Εγκύκλιος 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Περισσότερα »
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότση
Νικόλαος Χρ. Τότση
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μετασχηματισμοί Ν. 4601/2019 και εμπειρογνώμονες
Αρθρο Γιώργου Δαλιάνη
Κρυπτονομίσματα και φορολογία
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Oι επιχειρήσεις-δικαιούχοι απαλλαγής ενοικίων για Ιανουάριο - Φεβρουάριο και οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες
Αρθρο του Κων/ντινου Ι. Νιφορόπουλου
Το «ταξίδι» της λέξης «Λογιστική» στην Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και θέση οχημάτων σε ακινησία
Αρθρο του Γεωργίου Ι. Δουκίδη
Η Στρατηγική Σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσόστομου Π. Γκίκα και Σπύρου ΣΤ. Δελλαπόρτα
H ορθή εφαρμογή του άρθρου 23 περ. β του Κ.Φ.Ε περί απόρριψης δαπανών άνω των 500,00 ευρώ επειδή η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου. Οι καινοτομίες του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο