Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021

www.totsisgroup.gr  Est.1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020
Αρθρο του Μιλτ. Κ. Λεοντάρη
Προσαρμογή καταστατικού ανώνυμης εταιρείας στις διατάξεις του ν. 4548/2018 και έλεγχος Γ.Ε.ΜΗ.


Ο νόμος 4548/2018 κατάργησε τα άρθρα 1 έως 63δ και 91 έως 146 του Κ.Ν. 2190/20 περί ανωνύμων εταιρειών, που ίσχυσε επί ένα, σχεδόν, αιώνα. Στη συνέχεια, με το νόμο 4601/2019 (βλ. άρθρο 147 αυτού) καταργήθηκαν και οι διατηρηθείσες σε ισχύ, κατά τα άνω, διατάξεις των άρθρων 66 – 89 του Κ.Ν. 2190/20 (περί μετασχηματισμών των Α.Ε.). ΄Ετσι, για όλα τα θέματα των ανωνύμων εταιρειών ισχύουν οι αλληλοσυμπληρούμενοι νόμοι 4548/2018 και 4601/2019.

Το άρθρο 183 του Ν. 4548/2018 ρυθμίζει δύο ζητήματα:
α) Με την παράγραφο 1 παρέχεται η δυνατότητα στις ανώνυμες εταιρείες να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους με τις νέες ρυθμίσεις. Οι σχετικές τροποποιήσεις, εάν λάβουν χώρα εντός έτους από την έναρξη ισχύος του Ν. 4548/2018 (δηλ. μέχρι 31/12/2019) αποφασίζονται με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Από 1ης Ιανουαρίου 2020 απαιτείται η εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 § 3 και 132 § 2 του Ν. 4548/2018.
β) Παρέχεται, επίσης, προθεσμία ενός έτους (μέχρι τέλους 2019) για την αύξηση του κεφαλαίου των ανωνύμων εταιρειών, που έχουν μετοχικό κεφάλαιο κάτω των 25.000,00 ευρώ, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο αυτών να μην υπολείπεται του οριζομένου με το άρθρο 183 § 2 κατώτατου ορίου. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Από 1ης Ιανουαρίου 2020 δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε νεότερη καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρις ότου συντελεσθεί η αύξηση.
Υπ’ όψη, ακόμα, και οι διατάξεις των άρθρων 40 § 1 και 184 § 1 και 2 του Ν. 4548/2018, οι οποίες ορίζουν ότι οι μετοχές όλων των ανωνύμων εταιρειών πρέπει να είναι ονομαστικές και ότι οι μετοχές όσων ανωνύμων έχουν εκδοθεί ως ανώνυμες πριν την ισχύ του νόμου ονομαστικοποιούνται υποχρεωτικά την 1η Ιανουαρίου 2020.

Προσαρμογή Καταστατικού Α.Ε. στις διατάξεις του Ν. 4548/2018
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 183 του Ν. 4548/2018 αναφέρει επί λέξει τα εξής: «Οι υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες μπορούν να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου». Του νόμου μη απαιτούντος κάτι περισσότερον και μη θέτοντος κάποιες προϋποθέσεις ή περιορισμούς προκύπτει αβίαστα ότι κάθε ανώνυμη εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει μόνο τα άρθρα που χρειάζονται προσαρμογή ή περισσότερα ή και όλα τα άρθρα, καθώς, επίσης, να προβεί σε αναρίθμηση ή νέα αρίθμηση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού της κατά τις γενικές διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
Το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (Κ.Μ.Π.Δ.) συστήθηκε και λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 4557/2018, όπως τροποποιήθηκε αυτός με το άρθρο 62 του Ν. 4607/2019. Το Κ.Μ.Π.Δ. είναι ένα ηλεκτρονικό μητρώο, που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Η εφαρμογή του άρχισε – δοκιμαστικά στην αρχή – και στο τέλος του 2019 είχαν καταχωρηθεί σ’ αυτά τα φυσικά πρόσωπα (πραγματικοί δικαιούχοι – beneficial owners) όλων των νομικών προσώπων και οντοτήτων που έχουν έδρα στην Ελλάδα.
Ομως, με την υπ’ αριθ. 132052 ΕΞ/21.11.2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων, ανεστάλη η λειτουργία του Μητρώου μέχρι 19 Ιανουαρίου 2020 και αναμένονται νέες νομοθετικές ρυθμίσεις. Συνεπώς, οι λογιστές των υπόχρεων νομικών προσώπων πρέπει να παρακολουθούν την περαιτέρω εξέλιξη του θέματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση «https:// www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/epiheiriseis/mitroo-pragmatikon-dikaioyhon».

Ελεγχος και καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων Α.Ε.
Με τον Ν. 4635/2019 (και συγκεκριμένα με τα άρθρα 85-116 αυτού) καταργήθηκε ο Ν. 3419/2005, οι διατάξεις του οποίου ρύθμιζαν τη σύσταση και λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).
Μετά την 30 Ιανουαρίου 2020 το Γ.Ε.ΜΗ. θα λειτουργεί βάσει των διατάξεων των άρθρων 85-116 του Ν. 4635/2019, οι οποίες προβλέπουν – μεταξύ των άλλων – ότι παύει στο εξής κάθε ελεγκτική και εγκριτική ανάμιξη των οικείων υπηρεσιών της Περιφέρειας (πρώην διευθύνσεων Α.Ε. Νομαρχιών). Κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 116 του Ν. 4635/2019, ο έλεγχος νομιμότητας, ο έλεγχος πληρότητας και η έγκριση όλων των υποβαλλομένων για καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων περιέρχεται πλέον στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2155/27.07.2021
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18, 46 και 66 του ν. 4818/18.7.2021 (Α' 124)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2154/23.07.2021
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 27/1975 (Α' 77) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4808/2021(Α' 101) περί υπολογισμού φόρου των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1169/21.07.2021
Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2153/19.07.2021
Παροχή οδηγιών σχετικά με: (α) την τήρηση διατυπώσεων εξόδου εμπορευμάτων που εξάγονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης στο πλαίσιο Ενιαίας Σύμβασης Μεταφοράς και (β) την οριστικοποίηση ανοιχτών εξαγωγών με τελωνείο εξόδου το τελωνείο Αερολιμένα "Ελ. Βενιζέλος".
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2152/22.07.2021
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου δεύτερου του ν. 4810/2021 (Α' 107/25.06.2021)
Περισσότερα »
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/01.02.2021
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021
Εγκύκλιος 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Περισσότερα »
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότση
Νικόλαος Χρ. Τότση
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μετασχηματισμοί Ν. 4601/2019 και εμπειρογνώμονες
Αρθρο Γιώργου Δαλιάνη
Κρυπτονομίσματα και φορολογία
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Oι επιχειρήσεις-δικαιούχοι απαλλαγής ενοικίων για Ιανουάριο - Φεβρουάριο και οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες
Αρθρο του Κων/ντινου Ι. Νιφορόπουλου
Το «ταξίδι» της λέξης «Λογιστική» στην Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και θέση οχημάτων σε ακινησία
Αρθρο του Γεωργίου Ι. Δουκίδη
Η Στρατηγική Σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσόστομου Π. Γκίκα και Σπύρου ΣΤ. Δελλαπόρτα
H ορθή εφαρμογή του άρθρου 23 περ. β του Κ.Φ.Ε περί απόρριψης δαπανών άνω των 500,00 ευρώ επειδή η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου. Οι καινοτομίες του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο