Κυριακή, 22 Μαϊου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020
Αρθρο του Μιλτ. Κ. Λεοντάρη
Προσαρμογή καταστατικού ανώνυμης εταιρείας στις διατάξεις του ν. 4548/2018 και έλεγχος Γ.Ε.ΜΗ.


Ο νόμος 4548/2018 κατάργησε τα άρθρα 1 έως 63δ και 91 έως 146 του Κ.Ν. 2190/20 περί ανωνύμων εταιρειών, που ίσχυσε επί ένα, σχεδόν, αιώνα. Στη συνέχεια, με το νόμο 4601/2019 (βλ. άρθρο 147 αυτού) καταργήθηκαν και οι διατηρηθείσες σε ισχύ, κατά τα άνω, διατάξεις των άρθρων 66 – 89 του Κ.Ν. 2190/20 (περί μετασχηματισμών των Α.Ε.). ΄Ετσι, για όλα τα θέματα των ανωνύμων εταιρειών ισχύουν οι αλληλοσυμπληρούμενοι νόμοι 4548/2018 και 4601/2019.

Το άρθρο 183 του Ν. 4548/2018 ρυθμίζει δύο ζητήματα:
α) Με την παράγραφο 1 παρέχεται η δυνατότητα στις ανώνυμες εταιρείες να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους με τις νέες ρυθμίσεις. Οι σχετικές τροποποιήσεις, εάν λάβουν χώρα εντός έτους από την έναρξη ισχύος του Ν. 4548/2018 (δηλ. μέχρι 31/12/2019) αποφασίζονται με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Από 1ης Ιανουαρίου 2020 απαιτείται η εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 § 3 και 132 § 2 του Ν. 4548/2018.
β) Παρέχεται, επίσης, προθεσμία ενός έτους (μέχρι τέλους 2019) για την αύξηση του κεφαλαίου των ανωνύμων εταιρειών, που έχουν μετοχικό κεφάλαιο κάτω των 25.000,00 ευρώ, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο αυτών να μην υπολείπεται του οριζομένου με το άρθρο 183 § 2 κατώτατου ορίου. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Από 1ης Ιανουαρίου 2020 δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε νεότερη καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρις ότου συντελεσθεί η αύξηση.
Υπ’ όψη, ακόμα, και οι διατάξεις των άρθρων 40 § 1 και 184 § 1 και 2 του Ν. 4548/2018, οι οποίες ορίζουν ότι οι μετοχές όλων των ανωνύμων εταιρειών πρέπει να είναι ονομαστικές και ότι οι μετοχές όσων ανωνύμων έχουν εκδοθεί ως ανώνυμες πριν την ισχύ του νόμου ονομαστικοποιούνται υποχρεωτικά την 1η Ιανουαρίου 2020.

Προσαρμογή Καταστατικού Α.Ε. στις διατάξεις του Ν. 4548/2018
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 183 του Ν. 4548/2018 αναφέρει επί λέξει τα εξής: «Οι υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες μπορούν να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου». Του νόμου μη απαιτούντος κάτι περισσότερον και μη θέτοντος κάποιες προϋποθέσεις ή περιορισμούς προκύπτει αβίαστα ότι κάθε ανώνυμη εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει μόνο τα άρθρα που χρειάζονται προσαρμογή ή περισσότερα ή και όλα τα άρθρα, καθώς, επίσης, να προβεί σε αναρίθμηση ή νέα αρίθμηση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού της κατά τις γενικές διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
Το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (Κ.Μ.Π.Δ.) συστήθηκε και λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 4557/2018, όπως τροποποιήθηκε αυτός με το άρθρο 62 του Ν. 4607/2019. Το Κ.Μ.Π.Δ. είναι ένα ηλεκτρονικό μητρώο, που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Η εφαρμογή του άρχισε – δοκιμαστικά στην αρχή – και στο τέλος του 2019 είχαν καταχωρηθεί σ’ αυτά τα φυσικά πρόσωπα (πραγματικοί δικαιούχοι – beneficial owners) όλων των νομικών προσώπων και οντοτήτων που έχουν έδρα στην Ελλάδα.
Ομως, με την υπ’ αριθ. 132052 ΕΞ/21.11.2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων, ανεστάλη η λειτουργία του Μητρώου μέχρι 19 Ιανουαρίου 2020 και αναμένονται νέες νομοθετικές ρυθμίσεις. Συνεπώς, οι λογιστές των υπόχρεων νομικών προσώπων πρέπει να παρακολουθούν την περαιτέρω εξέλιξη του θέματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση «https:// www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/epiheiriseis/mitroo-pragmatikon-dikaioyhon».

Ελεγχος και καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων Α.Ε.
Με τον Ν. 4635/2019 (και συγκεκριμένα με τα άρθρα 85-116 αυτού) καταργήθηκε ο Ν. 3419/2005, οι διατάξεις του οποίου ρύθμιζαν τη σύσταση και λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).
Μετά την 30 Ιανουαρίου 2020 το Γ.Ε.ΜΗ. θα λειτουργεί βάσει των διατάξεων των άρθρων 85-116 του Ν. 4635/2019, οι οποίες προβλέπουν – μεταξύ των άλλων – ότι παύει στο εξής κάθε ελεγκτική και εγκριτική ανάμιξη των οικείων υπηρεσιών της Περιφέρειας (πρώην διευθύνσεων Α.Ε. Νομαρχιών). Κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 116 του Ν. 4635/2019, ο έλεγχος νομιμότητας, ο έλεγχος πληρότητας και η έγκριση όλων των υποβαλλομένων για καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων περιέρχεται πλέον στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ.


Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1062/19.05.2022
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2022
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1061/17.05.2022
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α 129), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2045/17.05.2022
Οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση του Κοινού Κεφαλαίου και των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν κεφαλαιουχικές εταιρείες - φορείς γενικής κυβέρνησης, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4916/2022 (Α 65).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2043/12.05.2022
Απαγόρευση πώλησης ειδών πολυτελείας σε φυσικά πρόσωπα ταξιδιώτες εγκατεστημένους στη Ρωσία - εφαρμογή ΚΑΝ (ΕΕ) 2022/428
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2042/10.05.2022
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα πρόστιμα που αφορούν τις παραβάσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών, καθώς και καταχώρισης στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, κατόπιν έκδοσης της υπ αρ. 2319/2021 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο