Κυριακή, 26 Μαρτίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020
Αρθρο του Μιλτ. Κ. Λεοντάρη
Προσαρμογή καταστατικού ανώνυμης εταιρείας στις διατάξεις του ν. 4548/2018 και έλεγχος Γ.Ε.ΜΗ.


Ο νόμος 4548/2018 κατάργησε τα άρθρα 1 έως 63δ και 91 έως 146 του Κ.Ν. 2190/20 περί ανωνύμων εταιρειών, που ίσχυσε επί ένα, σχεδόν, αιώνα. Στη συνέχεια, με το νόμο 4601/2019 (βλ. άρθρο 147 αυτού) καταργήθηκαν και οι διατηρηθείσες σε ισχύ, κατά τα άνω, διατάξεις των άρθρων 66 – 89 του Κ.Ν. 2190/20 (περί μετασχηματισμών των Α.Ε.). ΄Ετσι, για όλα τα θέματα των ανωνύμων εταιρειών ισχύουν οι αλληλοσυμπληρούμενοι νόμοι 4548/2018 και 4601/2019.

Το άρθρο 183 του Ν. 4548/2018 ρυθμίζει δύο ζητήματα:
α) Με την παράγραφο 1 παρέχεται η δυνατότητα στις ανώνυμες εταιρείες να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους με τις νέες ρυθμίσεις. Οι σχετικές τροποποιήσεις, εάν λάβουν χώρα εντός έτους από την έναρξη ισχύος του Ν. 4548/2018 (δηλ. μέχρι 31/12/2019) αποφασίζονται με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Από 1ης Ιανουαρίου 2020 απαιτείται η εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 § 3 και 132 § 2 του Ν. 4548/2018.
β) Παρέχεται, επίσης, προθεσμία ενός έτους (μέχρι τέλους 2019) για την αύξηση του κεφαλαίου των ανωνύμων εταιρειών, που έχουν μετοχικό κεφάλαιο κάτω των 25.000,00 ευρώ, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο αυτών να μην υπολείπεται του οριζομένου με το άρθρο 183 § 2 κατώτατου ορίου. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Από 1ης Ιανουαρίου 2020 δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε νεότερη καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρις ότου συντελεσθεί η αύξηση.
Υπ’ όψη, ακόμα, και οι διατάξεις των άρθρων 40 § 1 και 184 § 1 και 2 του Ν. 4548/2018, οι οποίες ορίζουν ότι οι μετοχές όλων των ανωνύμων εταιρειών πρέπει να είναι ονομαστικές και ότι οι μετοχές όσων ανωνύμων έχουν εκδοθεί ως ανώνυμες πριν την ισχύ του νόμου ονομαστικοποιούνται υποχρεωτικά την 1η Ιανουαρίου 2020.

Προσαρμογή Καταστατικού Α.Ε. στις διατάξεις του Ν. 4548/2018
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 183 του Ν. 4548/2018 αναφέρει επί λέξει τα εξής: «Οι υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες μπορούν να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου». Του νόμου μη απαιτούντος κάτι περισσότερον και μη θέτοντος κάποιες προϋποθέσεις ή περιορισμούς προκύπτει αβίαστα ότι κάθε ανώνυμη εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει μόνο τα άρθρα που χρειάζονται προσαρμογή ή περισσότερα ή και όλα τα άρθρα, καθώς, επίσης, να προβεί σε αναρίθμηση ή νέα αρίθμηση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού της κατά τις γενικές διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
Το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (Κ.Μ.Π.Δ.) συστήθηκε και λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 4557/2018, όπως τροποποιήθηκε αυτός με το άρθρο 62 του Ν. 4607/2019. Το Κ.Μ.Π.Δ. είναι ένα ηλεκτρονικό μητρώο, που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Η εφαρμογή του άρχισε – δοκιμαστικά στην αρχή – και στο τέλος του 2019 είχαν καταχωρηθεί σ’ αυτά τα φυσικά πρόσωπα (πραγματικοί δικαιούχοι – beneficial owners) όλων των νομικών προσώπων και οντοτήτων που έχουν έδρα στην Ελλάδα.
Ομως, με την υπ’ αριθ. 132052 ΕΞ/21.11.2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων, ανεστάλη η λειτουργία του Μητρώου μέχρι 19 Ιανουαρίου 2020 και αναμένονται νέες νομοθετικές ρυθμίσεις. Συνεπώς, οι λογιστές των υπόχρεων νομικών προσώπων πρέπει να παρακολουθούν την περαιτέρω εξέλιξη του θέματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση «https:// www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/epiheiriseis/mitroo-pragmatikon-dikaioyhon».

Ελεγχος και καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων Α.Ε.
Με τον Ν. 4635/2019 (και συγκεκριμένα με τα άρθρα 85-116 αυτού) καταργήθηκε ο Ν. 3419/2005, οι διατάξεις του οποίου ρύθμιζαν τη σύσταση και λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).
Μετά την 30 Ιανουαρίου 2020 το Γ.Ε.ΜΗ. θα λειτουργεί βάσει των διατάξεων των άρθρων 85-116 του Ν. 4635/2019, οι οποίες προβλέπουν – μεταξύ των άλλων – ότι παύει στο εξής κάθε ελεγκτική και εγκριτική ανάμιξη των οικείων υπηρεσιών της Περιφέρειας (πρώην διευθύνσεων Α.Ε. Νομαρχιών). Κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 116 του Ν. 4635/2019, ο έλεγχος νομιμότητας, ο έλεγχος πληρότητας και η έγκριση όλων των υποβαλλομένων για καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων περιέρχεται πλέον στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ.


Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1035/22.03.2023
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2023 και επόμενων ετών.
Α.Υ.Ο. Α 1033/21.03.2023
Παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) για το έτος 2023
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1021/24.02.2023
Αναβάθμιση λειτουργούντων Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) με εξαίρεση των Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) Ταξιμέτρων.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2014/14.03.2023
Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση ως προς τέλη κυκλοφορίας έως και το έτος 2022, των αναπηρικών οχημάτων που ελέγχθηκαν από τις Δ.Ο.Υ., καθώς και για την αντιμετώπιση των αναπηρικών οχημάτων που δεν διορθώθηκε η εικόνα τους, αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2023.
Κ.Υ.Α. Α 1028/07.03.2023
Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2021 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167).
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 20/2023
Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 19/2023
Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2023
Ασφαλιστικό καθεστώς αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών του π. Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) στον e-Ε.Φ.Κ.Α
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2023
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2023: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 11/10.02.2023
Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2023 Μη Μισθωτών, Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων, Αγροτών.
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο