Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021

www.totsisgroup.gr  Est.1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε κεφαλαιουχική εταιρεία

Σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του εμπορικού δικαίου, μετατροπή υπάρχει όταν μια εταιρεία με νομική προσωπικότητα μεταβάλει την μορφή, τον εταιρικό τύπο, υπό τον οποίο υφίστατο μέχρι το χρονικό σημείο της μεταβολής, χωρίς να επέρχεται καμιά μεταβολή στη νομική της προσωπικότητα (Εφ. Αθηνών 2268/2005, Δελτίο Συνδέσμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 2006 σελ. 350).
Με την έννοια αυτή της «μετατροπής», η μεταβολή εταιρικού τύπου με μετατροπή αναγνωρίζεται μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οποίες ορίζονται ρητά στο νόμο, και ιδιαίτερα στο μέρος Δ περί μετατροπών άρθρα 104 έως 139 του Ν. 4601/2019 (περί εταιρικών μετασχηματισμών).
Απαραίτητο εννοιολογικό στοιχείο της μετατροπής είναι η νομική προσωπικότητα της μετατρεπόμενης εταιρείας. Ετσι, δεν είναι νοητή η μετατροπή εταιρείας χωρίς νομική προσωπικότητα, όπως είναι π.χ. κατά κανόνα η αστική εταιρεία των άρθρων 741 επ. του Αστικού Κώδικα, η αφανής εταιρεία, σε (άλλη) εταιρεία με νομική προσωπικότητα. Στις περιπτώσεις αυτές δεν πρόκειται για μετατροπή, αλλά για ίδρυση νέας εταιρείας. Κατά μείζονα, λοιπόν, λόγο δε νοείται μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρεία, αλλά πρόκειται στην περίπτωση αυτή για ίδρυση νέας εταιρείας (Εφ. Αθηνών 2268/2005, Δελτίο Συνδέσμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 2006 σελ. 350 και Γ. Αληφαντή «Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρεία ή σε Ε.Π.Ε» Ναυτεμπορική 9.1.2014 και Λογιστής 2014 σελ. 275).
Η σύσταση νέας εταιρείας, από μετατροπή ατομικής επιχείρησης, ή κοινωνίας του αστικού δικαίου ή και από συγχώνευση τέτοιων μορφών επιχειρήσεων (καταχρηστική συγχώνευση) που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε ανώνυμη εταιρεία ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, αλλά μόνο από τους αναπτυξιακούς νόμους (Ν.Δ. 1297/1972, Ν. 2Ι66/ Ι993) εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες στα νομοθετήματα αυτά προϋποθέσεις ( ΑΑΔΕ Ε. 2063/2019, και Εφ. Αθηνών 2268/2005, Δελτίο Συνδέσμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 2006 σελ. 350) και δη συγκεκριμένα στην ερμηνευτική οδηγία του Ν. 2166/1993 επί του άρθρου 1 (Υπ. Οικονομικών πολ. 1080/1994) και στην ερμηνευτική οδηγία επί του άρθρου 1, του Ν.Δ. 1297/1972 (Υπ. Οικονομικών πολ. 25/1973).

1. Η νέα νομοθεσία για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς του Ν. 4601/2019. Από της 15.4.2019 για τους μετασχηματισμούς των επιχειρήσεων (συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μετατροπές) ισχύει η νέα νομοθεσία του Ν. 4601/2019 σχετικά με τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.
Στους μετασχηματισμούς του Ν. 4601/2019 δεν εμπίπτουν, εκτός των άλλων, η ατομική εμπορική επιχείρηση ενός φυσικού προσώπου. Επομένως, η μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρεία ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε δεν αποτελεί μετατροπή κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 118 έως 133 του Ν. 4601/2019, οι οποίες ρυθμίζουν τα της μετατροπής προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, αλλά εισφορά σε είδος σε περίπτωση ίδρυσης ή αύξησης κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. η οποία ρυθμίζεται επαρκώς από τις κοινές διατάξεις του εταιρικού και του αστικού δικαίου, ενώ, όπου κρίνεται αναγκαία η παροχή φορολογικών κινήτρων σε αυτήν, ο φορολογικός νομοθέτης δεν εμποδίζεται να θεσπίσει τέτοια κίνητρα, χωρίς να παραβλάπτεται το σύστημα του ιδιωτικού δικαίου (αιτιολογική έκθεση, άρθρου 2, Ν. 4601/2019, και ΑΑΔΕ Ε 2048/2019 , Β 5).

2.Εννοια περιουσίας στην περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.
Μεταβιβάζεται η περιουσία της επιχείρησης και όχι η περιουσία του ατόμου. Όπως έχει γίνει δεκτό με την αριθ. 466/πολ.25/1973 ερμηνευτική εγκύκλιο του Ν.Δ. 1297/1972, για την εφαρμογή των διατάξεων του νομοθετήματος αυτού, πρέπει να μεταβιβάζεται στη νέα επιχείρηση, προκειμένου περί ατομικών επιχειρήσεων, όχι ολόκληρη η περιουσία του ατόμου, αλλά μόνο της επιχειρήσεως αυτού, δηλαδή τα πάγια αυτά περιουσιακά στοιχεία να ανήκουν στην κυριότητα της ατομικής επιχείρησης και όχι του φορέα αυτής (φυσικού προσώπου), το οποίο ως θέμα πραγματικό διαπιστώνεται από την αρμόδια Φορολογούσα Αρχή. (Υπ. Οικονομικών 1115478/2008, παρ. 4, και ΣΛΟΤ 1846/2019)

3. Η λογιστική της εισφοράς σε είδος του ενεργητικού και του παθητικού της ατομικής επιχείρησης σε κεφαλαιουχική εταιρεία.
Από τη θεωρία του εμπορικού δικαίου έχει γίνει δεκτό ότι κατά την εισφορά σε είδος (ή κατά τη «μετατροπή») ατομικής επιχείρησης σε κεφαλαιουχική εταιρεία (ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία) γίνεται εισφορά εις είδος του ενεργητικού και παθητικού της ατομικής επιχείρησης σε νεοϊδρυόμενο νομικό πρόσωπο. (Απόφαση Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών 2401/2017, Λογιστής 2018 σελ. 1329).
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η λογιστική διαδικασία που θα ακολουθηθεί στην περίπτωση της εισφοράς σε είδος από την εισφέρουσα (ή μετατρεπόμενη) ατομική επιχείρηση σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή ΙΚΕ, περιγράφεται στη γνωμάτευση του ΣΛΟΤ 1846/2019.

3.1. Απογραφή λήξης της εισφέρουσας (ή «μετατρεπόμενης») ατομικής. Η εισφέρουσα την περιουσία (ή «μετατρεπόμενη») ατομική επιχείρηση, κατ΄αρχήν, θα προβεί σε απογραφή λήξης και εν συνεχεία θα συντάξει ισολογισμό. Τα στοιχεία του ισολογισμού αυτού αποτελούν την σε είδος εισφορά στην κεφαλαιουχική εταιρεία. Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της εισφέρουσας (ή μετατρεπόμενης) επιχείρησης θα γίνει σε τιμές κτήσεως. Επίσης, το αποτέλεσμα το οποίο προκύπτει από την ημέρα της σύνταξης του άνω ισολογισμού έως την ημέρα κατά την οποία συστάθηκε η κεφαλαιουχική εταιρεία ή έγινε αύξηση κεφαλαίου θα φορολογηθεί στο όνομα του επιχειρηματία-φυσικού προσώπου. (1115478 /2008, παρ. 5, ΣΛΟΤ 1846/2019).
Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (βλέπε ανωτέρω παρ. 2) στη νέα επιχείρηση μεταβιβάζεται η περιουσία της επιχείρησης και όχι ολόκληρη η περιουσία του ατόμου.

3.2. Απογραφή έναρξης της κεφαλαιουχικής εταιρείας. Η κεφαλαιουχική εταιρεία στην οποία έγινε εισφορά σε είδος με την περιουσία της εισφέρουσας (ή «μετατρεπόμενης») ατομικής επιχείρησης (ενεργητικά μείον υποχρεώσεις) συντάσσει απογραφή έναρξης κατά την ημερομηνία συστάσεως της κεφαλαιουχικής εταιρείας ή την ημέρα που η εισφορά για αύξηση κεφαλαίου καλύφθηκε και η κεφαλαιουχική εταιρεία θα φορολογηθεί για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από την ίδρυσή της και μετά (Υπ. Οικονομικών 1115478/2018, παρ.5 και ΣΛΟΤ 1846/2019). Στον ισολογισμό αυτόν θα μεταφερθούν τα υπόλοιπα κλεισίματος των λογαριασμών της ατομικής επιχείρησης, εκτός από το αποτέλεσμα της ενδιάμεσης περιόδου το οποίο ανήκει στον επιχειρηματία (φυσικό πρόσωπο). Στα υπόλοιπα αυτά θα προστεθούν οι διαφορές αποτιμήσεως των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προσδιόρισαν οι ορκωτοί λογιστές, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην επόμενη παρ. 3.3. (ΣΛΟΤ 1846/2019). Επομένως, θα υποβληθούν δύο δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος :α) μια από την ατομική επιχείρηση για τα κέρδη μέχρι την ίδρυση της κεφαλαιουχικής και β) άλλη μια από την κεφαλαιουχική για τα κέρδη από την ίδρυσή της και μετά (Υπ. Οικονομικών 1115478/2018, παρ.6)

3.3. Εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εισφερόμενης ατομικής επιχείρησης.
3.3.1 Εισφορά σε ανώνυμη εταιρεία. Η άνω εισφορά (ή «μετατροπή») ατομικής επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρεία, θεωρείται ότι είναι εισφορά σε είδος του ενεργητικού και παθητικού της ατομικής επιχείρησης στην ανώνυμη εταιρεία. Σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 1, του Ν. 4548/2018, εφόσον προβλέπεται ότι η κάλυψη του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας γίνεται με εισφορά σε είδος πρέπει να αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας ή στην απόφαση του εταιρικού οργάνου για την αύξηση του κεφαλαίου, το είδος της εισφοράς αυτής, το πρόσωπο που αναλαμβάνει την υποχρέωση να την καταβάλει και το ποσό του κεφαλαίου στο οποίο αυτή αντιστοιχεί. Οι εισφορές σε είδος αποτελούνται μόνο από στοιχεία του ενεργητικού τα οποία μπορούν να τύχουν χρηματικής αποτίμησης. Τα στοιχεία του ενεργητικού δεν μπορεί να περιλαμβάνουν απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών. Επίσης για την εξακρίβωση της αξίας των εισφορών σε είδος κατά τη σύσταση της εταιρείας, καθώς και σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 3, του Ν. 4548/2018, έκθεσης αποτίμησης από δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία ή κατά περίπτωση από δύο ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές.
Οι άνω εκτιμητές θα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με εχέγγυα αμεροληψίας. Η έκθεση αποτίμησης δεν υπόκειται σε αποδοχή από τη Διοίκηση, αφού αποστέλλεται κατευθείαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα των ενδιαφερομένων. Επί νέων εταιρειών η δημοσιότητα πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την εγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και πάλι όμως δεν ελέγχεται από τον τηρούντα το Γ.Ε.ΜΗ. Εξάλλου, τίθεται απώτατο όριο ενός εξαμήνου μετά τη σύνταξη της έκθεσης για την πραγματοποίηση της εισφοράς σε είδος. (αιτιολογική έκθεση επι του άρθρου 17, Ν. 4548/2018) .
3.3.2. Εισφορά σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Οι εισφορές σε είδος σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης επιτρέπονται μόνο αν το εισφερόμενο περιουσιακό στοιχείο αποτελεί περιουσιακό αγαθό το οποίο είναι δεκτικό χρηματικής αποτίμησης. Η αποτίμηση της αξίας των σε είδος εισφορών κατά τη σύσταση της εταιρείας ως και κατά πάσα αύξηση του κεφαλαίου αυτής γίνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 ( άρθρο 5, παρ. 1 και 2, Ν. 3190/1955).
3.3.3. Εισφορά σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία. Στο άρθρο 77 παρ. 1 και 2, του Ν. 4072/2012 αναλύονται οι κεφαλαιακές εισφορές ως εξής : Οι «κεφαλαιακές εισφορές» αποτελούν εισφορές σε μετρητά ή σε είδος που σχηματίζουν το κεφάλαιο της εταιρείας. Κεφαλαιακές εισφορές σε είδος επιτρέπονται μόνο αν το εισφερόμενο αποτελεί στοιχείο ενεργητικού, που μπορεί να τύχει χρηματικής αποτίμησης κατά την έννοια του Ν. 4548/2018. Η αποτίμηση αυτή γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018. Αποτίμηση δεν απαιτείται, αν η αξία της εισφοράς, κατά το καταστατικό ή την απόφαση που αυξάνει το κεφάλαιο, δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

3.4. Φορολογία υπεραξίας η οποία προκύπτει από την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της «μετατρεπόμενης» ατομικής επιχείρησης . Από το Υπ. Οικονομικών διευκρινίζεται ότι στα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν περιλαμβάνονται αυτά που προκύπτουν από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 στην εύλογη αξία (Ν. 4308/2014), δεδομένου ότι κατά τον ως άνω χρόνο δεν προκύπτει κανένα έσοδο από επιχειρηματική συναλλαγή για το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα, αλλά το όποιο έσοδο εισόδημα θα προκύψει κατά τη ρευστοποίηση των υπόψη στοιχείων (Υπ. Οικονομικών πολ. 1059/2015, παρ. Β 2).
Επομένως η άνω υπεραξία η προκύπτουσα από την εκτίμηση των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της «μετατρεπόμενης» ατομικής σε εύλογες αξίες καταχωρείται σε λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων ως «Διαφορά εύλογης αξίας» και θα φορολογηθεί στο μέλλον όταν η άνω υπεραξία καταστεί βέβαιο έσοδο σύμφωνα με τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014).

3.5. Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου. Κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε κεφαλαιουχική εταιρεία από 7.5.2014 δεν επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου κατ΄ εφαρμογή του Ν. 4254/2014 διότι η μετατροπή εν προκειμένω διενεργείται με σύσταση εταιρείας και όχι με μεταβολή του νομικού τύπου υφιστάμενης εταιρείας (Απόφαση Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών 2401/2017, Λογιστής 2018 σελ. 1329, και Υπ. Οικονομικών πολ. 1042/2017).

4. Φορολογικά κίνητρα για την εισφορά ( ή «μετατροπή») ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.

4.1.Κίνητρα Ν.Δ. 1297/1972: Από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ.1297/1972, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 1 του άρθρου 322 του Ν.4072/2012 προκύπτει, ότι είναι δυνατή η μετατροπή με τις ευεργετικές διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972 ατομικής επιχείρησης ή και κοινωνίας αστικού δικαίου σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή σε ανώνυμη εταιρεία, καθώς και σε Ι.Κ.Ε. (ΑΑΔΕ 1084102/2016).

4.2.Κίνητρα Ν. 2166/1993: Με την πολ.1080/1994 εγκύκλιο, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν.2166/1993, διευκρινίστηκε ότι οι ευεργετικές διατάξεις του εν λόγω νόμου εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, και επί μετατροπής ατομικής επιχείρησης ή και κοινωνίας αστικού δικαίου σε ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή Ι.Κ.Ε. (ΑΑΔΕ 1084102/2016). Όμως, η έκθεση των ορκωτών λογιστών ελεγκτών με την οποία πιστοποιείται η λογιστική αξία της εισφερόμενης ατομικής επιχείρησης στους μετασχηματισμούς του Ν. 2166/1993 δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του άνω άρθρου 17 για την αύξηση του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας στην οποία εισφέρεται η περιουσία της ατομικής επιχείρησης γιατί δεν συνιστά έκθεση αποτίμησης, αλλά έκθεση λογιστικής αξίας.

4.3. Κίνητρα Ν.4172/2013 : Στις διατάξεις των άρθρων 52 έως και 54 του Ν. 4172/2013 δεν εμπίπτουν οι μετατροπές επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής σε άλλη νομική μορφής. (Υπ. Οικονομικών πολ. 1057/2017, σελ.3) Επίσης, δεν εμπίπτουν οι μετασχηματισμοί ατομικών επιχειρήσεων και οι μετασχηματισμοί προσωπικών εταιριών με τη μορφή της συγχώνευσης με απορρόφηση από υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία ή ΕΠΕ ή με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας ή ΕΠΕ. (Υπ. Οικονομικών πολ. 1057/2017, παρ. 4 και «Διανεμόμενα Κέρδη Α.Ε. και Ε.Π.Ε.» Γ. Αληφαντή έκδοση 8η, Διπλογραφία 2019, σελ. 675).
Παράδειγμα: Ο Α ο οποίος ασκεί το επάγγελμα του βιοτέχνη αποφάσισε να εισφέρει την ατομική αυτή επιχείρηση και να ιδρύσει την ανώνυμη εταιρεία Χ με μοναδικό μέτοχο τον ίδιο (Α). Την 31.12.2018 ο Α συνέταξε απογραφή λήξεως της περιουσίας και των υποχρεώσεων της άνω ατομικής επιχείρησης την οποία αποτίμησε σε τιμές κτήσεως και προσδιόρισε τα εξής: Ενεργητικά στοιχεία ευρώ 50.000 τα οποία αποτελούνται από α) άυλο περιουσιακό στοιχείο με απεριόριστη διάρκεια ζωής αξίας ευρώ 10.000 και β) λοιπά ευρώ 40.000. Υποχρεώσεις ευρώ 25.000, υπόλοιπο καθαρή θέση ευρώ 25.000 στην οποία δεν περιλαμβάνονται τα καθαρά κέρδη της χρήσεως 2018 που αναλογούν στον Α ο οποίος θα φορολογηθεί για τα κέρδη αυτά. Την 1.1.2019 την άνω ατομική επιχείρηση του Α εκτίμησε ορκωτός ελεγκτής λογιστής ο οποίος προσδιόρισε την αξία της εισφοράς σε είδος στο ποσό ευρώ 28.800 ως εξής: ενεργητικά στοιχεία – άυλο στοιχείο ευρώ 15.000 και λοιπά ευρώ 40.000, μείον υποχρεώσεις ευρώ 26.200 οι οποίες αναλύονται: α) αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση επί της υπεραξίας από την εκτίμηση του άυλου περιουσιακού στοιχείου της ατομικής επιχείρησης (ευρώ 5.000 Χ συντελεστή φορολογίας κερδών 24% =) ευρώ 1.200 και β) λοιπές υποχρεώσεις ευρώ 25.000. Επομένως, από την εκτίμηση προσδιορίσθηκε «Διαφορά εύλογης αξίας μετά την φορολογία» ευρώ (5.000 – 1.200=) 3.800. Στη συνέχεια την 1.1.2019 ιδρύθηκε η ανώνυμη εταιρεία «Χ», με μοναδικό μέτοχο τον Α η οποία συνέταξε τον ισολογισμό ενάρξεως 1.1.2019 ως εξής:

Ισολογισμός 1.1.2019 «Χ»

Ενεργητικό   Παθητικό
    Μετοχικό κεφάλαιο 25.000
Άυλο 15.000 Διαφορά εύλογης αξίας μετά φορολογία 3.800
Λοιπά 40.000 Αναβαλλόμενη φορολογική Υποχρ. 1.200
    Υποχρεώσεις 25.000
Σύνολο 55.000 Σύνολο 55.000

Η ανώνυμη εταιρεία Χ θα φορολογηθεί για τα κέρδη τα οποία θα πραγματοποιήσει από 1.1.2019 και μετά. Στο παρόν παράδειγμα ο συντελεστής φορολογίας των κερδών χρήσεως 2019 λαμβάνεται 24%.
Εστω ότι την 31.12.2019 το άυλο περιουσιακό στοιχείο πωλήθηκε μετρητοίς στην τιμή των ευρώ 22.000 και προέκυψε κέρδος για την ανώνυμη εταιρεία Χ ευρώ (22.000-15.000=) 7.000, το οποίο είναι και το μόνο κέρδος της χρήσεως 2019 που είχε η Χ . Στην περίπτωση αυτή ο φόρος εισοδήματος βάσει των κερδών αυτών προσδιορίσθηκε ως εξής(1):

Δήλωση φόρου εισοδήματος ΕισόδημαΤρέχων φόρος εισοδήματος με συντελεστή 24%
    Δαπάνη φόρου που αναλογεί στο εισόδημα Αναλογούν φόρος στην εύλογη αξία Οφειλόμενος φόρος (ή τρέχων φόρος)
Κέρδος προ φόρου 7.000 1.680   1.680
Πλέον: Οριστική εύλογη αξία άυλου 5.000   1.200 1.200
Κέρδος φορολογικό 12.000 1.680 1.200 2.880


Η άνω δαπάνη φόρου εισοδήματος ευρώ 1.680 και ο τρέχων φόρος εισοδήματος ευρώ 2.880 θα καταχωρηθούν την 31.12.2019 στα λογιστικά βιβλία ως εξής:

Λογαριασμός Χρέωση Πίστωση
Αποτελέσματα χρήσεως – Δαπάνη φόρου 1.680  
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 1.200  
Υποχρέωση προς Ελληνικό Δημόσιο   2.880

Την 31.12.2019 με την άνω πώληση του άυλου περιουσιακού στοιχείου η «Διαφορά εύλογης αξίας μετά φορολογία» ευρώ 3.800 έγινε βεβαία και εκκαθαρισμένη και μεταφέρεται στο λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέον».
Βάσει των άνω δεδομένων οι οικονομικές καταστάσεις 31.12.2019 της Χ είναι οι ακόλουθες ( υποθέτουμε ότι την 31.12.2019 τα λοιπά ενεργητικά περιουσιακά στοιχεία είναι ευρώ 40.000 και οι λοιπές υποχρεώσεις είναι ευρώ 25.000):

Ισολογισμός 1.1.2019 «Χ»

Ενεργητικό   Παθητικό
    Μετοχικό κεφάλαιο 25.000
Ταμείο 22.000 Κέρδος μετά φορολογία (7.000-1.680=) 5.320
Λοιπά 40.000 Υπόλοιπο κερδών εις νέον 3.800
    Ελληνικό δημόσιο 2.880
    Υποχρεώσεις 25.000
Σύνολο 62.000 Σύνολο 62.000


______________________
(1) Γ. Αληφαντή «Αποτίμηση-επιμέτρηση στην εύλογη αξία ακινητών, χρεογράφων, βιολογικών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων». Εκδοση Διπλογραφία Αθήνα 2017, σελ. 125 κ.ε.Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2155/27.07.2021
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18, 46 και 66 του ν. 4818/18.7.2021 (Α' 124)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2154/23.07.2021
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 27/1975 (Α' 77) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4808/2021(Α' 101) περί υπολογισμού φόρου των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1169/21.07.2021
Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2153/19.07.2021
Παροχή οδηγιών σχετικά με: (α) την τήρηση διατυπώσεων εξόδου εμπορευμάτων που εξάγονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης στο πλαίσιο Ενιαίας Σύμβασης Μεταφοράς και (β) την οριστικοποίηση ανοιχτών εξαγωγών με τελωνείο εξόδου το τελωνείο Αερολιμένα "Ελ. Βενιζέλος".
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2152/22.07.2021
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου δεύτερου του ν. 4810/2021 (Α' 107/25.06.2021)
Περισσότερα »
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/01.02.2021
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021
Εγκύκλιος 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Περισσότερα »
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότση
Νικόλαος Χρ. Τότση
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μετασχηματισμοί Ν. 4601/2019 και εμπειρογνώμονες
Αρθρο Γιώργου Δαλιάνη
Κρυπτονομίσματα και φορολογία
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Oι επιχειρήσεις-δικαιούχοι απαλλαγής ενοικίων για Ιανουάριο - Φεβρουάριο και οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες
Αρθρο του Κων/ντινου Ι. Νιφορόπουλου
Το «ταξίδι» της λέξης «Λογιστική» στην Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και θέση οχημάτων σε ακινησία
Αρθρο του Γεωργίου Ι. Δουκίδη
Η Στρατηγική Σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσόστομου Π. Γκίκα και Σπύρου ΣΤ. Δελλαπόρτα
H ορθή εφαρμογή του άρθρου 23 περ. β του Κ.Φ.Ε περί απόρριψης δαπανών άνω των 500,00 ευρώ επειδή η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου. Οι καινοτομίες του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο