Τρίτη, 17 Μαϊου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε κεφαλαιουχική εταιρεία

Σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του εμπορικού δικαίου, μετατροπή υπάρχει όταν μια εταιρεία με νομική προσωπικότητα μεταβάλει την μορφή, τον εταιρικό τύπο, υπό τον οποίο υφίστατο μέχρι το χρονικό σημείο της μεταβολής, χωρίς να επέρχεται καμιά μεταβολή στη νομική της προσωπικότητα (Εφ. Αθηνών 2268/2005, Δελτίο Συνδέσμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 2006 σελ. 350).
Με την έννοια αυτή της «μετατροπής», η μεταβολή εταιρικού τύπου με μετατροπή αναγνωρίζεται μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οποίες ορίζονται ρητά στο νόμο, και ιδιαίτερα στο μέρος Δ περί μετατροπών άρθρα 104 έως 139 του Ν. 4601/2019 (περί εταιρικών μετασχηματισμών).
Απαραίτητο εννοιολογικό στοιχείο της μετατροπής είναι η νομική προσωπικότητα της μετατρεπόμενης εταιρείας. Ετσι, δεν είναι νοητή η μετατροπή εταιρείας χωρίς νομική προσωπικότητα, όπως είναι π.χ. κατά κανόνα η αστική εταιρεία των άρθρων 741 επ. του Αστικού Κώδικα, η αφανής εταιρεία, σε (άλλη) εταιρεία με νομική προσωπικότητα. Στις περιπτώσεις αυτές δεν πρόκειται για μετατροπή, αλλά για ίδρυση νέας εταιρείας. Κατά μείζονα, λοιπόν, λόγο δε νοείται μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρεία, αλλά πρόκειται στην περίπτωση αυτή για ίδρυση νέας εταιρείας (Εφ. Αθηνών 2268/2005, Δελτίο Συνδέσμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 2006 σελ. 350 και Γ. Αληφαντή «Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρεία ή σε Ε.Π.Ε» Ναυτεμπορική 9.1.2014 και Λογιστής 2014 σελ. 275).
Η σύσταση νέας εταιρείας, από μετατροπή ατομικής επιχείρησης, ή κοινωνίας του αστικού δικαίου ή και από συγχώνευση τέτοιων μορφών επιχειρήσεων (καταχρηστική συγχώνευση) που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε ανώνυμη εταιρεία ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, αλλά μόνο από τους αναπτυξιακούς νόμους (Ν.Δ. 1297/1972, Ν. 2Ι66/ Ι993) εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες στα νομοθετήματα αυτά προϋποθέσεις ( ΑΑΔΕ Ε. 2063/2019, και Εφ. Αθηνών 2268/2005, Δελτίο Συνδέσμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 2006 σελ. 350) και δη συγκεκριμένα στην ερμηνευτική οδηγία του Ν. 2166/1993 επί του άρθρου 1 (Υπ. Οικονομικών πολ. 1080/1994) και στην ερμηνευτική οδηγία επί του άρθρου 1, του Ν.Δ. 1297/1972 (Υπ. Οικονομικών πολ. 25/1973).

1. Η νέα νομοθεσία για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς του Ν. 4601/2019. Από της 15.4.2019 για τους μετασχηματισμούς των επιχειρήσεων (συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μετατροπές) ισχύει η νέα νομοθεσία του Ν. 4601/2019 σχετικά με τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.
Στους μετασχηματισμούς του Ν. 4601/2019 δεν εμπίπτουν, εκτός των άλλων, η ατομική εμπορική επιχείρηση ενός φυσικού προσώπου. Επομένως, η μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρεία ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε δεν αποτελεί μετατροπή κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 118 έως 133 του Ν. 4601/2019, οι οποίες ρυθμίζουν τα της μετατροπής προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, αλλά εισφορά σε είδος σε περίπτωση ίδρυσης ή αύξησης κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. η οποία ρυθμίζεται επαρκώς από τις κοινές διατάξεις του εταιρικού και του αστικού δικαίου, ενώ, όπου κρίνεται αναγκαία η παροχή φορολογικών κινήτρων σε αυτήν, ο φορολογικός νομοθέτης δεν εμποδίζεται να θεσπίσει τέτοια κίνητρα, χωρίς να παραβλάπτεται το σύστημα του ιδιωτικού δικαίου (αιτιολογική έκθεση, άρθρου 2, Ν. 4601/2019, και ΑΑΔΕ Ε 2048/2019 , Β 5).

2.Εννοια περιουσίας στην περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.
Μεταβιβάζεται η περιουσία της επιχείρησης και όχι η περιουσία του ατόμου. Όπως έχει γίνει δεκτό με την αριθ. 466/πολ.25/1973 ερμηνευτική εγκύκλιο του Ν.Δ. 1297/1972, για την εφαρμογή των διατάξεων του νομοθετήματος αυτού, πρέπει να μεταβιβάζεται στη νέα επιχείρηση, προκειμένου περί ατομικών επιχειρήσεων, όχι ολόκληρη η περιουσία του ατόμου, αλλά μόνο της επιχειρήσεως αυτού, δηλαδή τα πάγια αυτά περιουσιακά στοιχεία να ανήκουν στην κυριότητα της ατομικής επιχείρησης και όχι του φορέα αυτής (φυσικού προσώπου), το οποίο ως θέμα πραγματικό διαπιστώνεται από την αρμόδια Φορολογούσα Αρχή. (Υπ. Οικονομικών 1115478/2008, παρ. 4, και ΣΛΟΤ 1846/2019)

3. Η λογιστική της εισφοράς σε είδος του ενεργητικού και του παθητικού της ατομικής επιχείρησης σε κεφαλαιουχική εταιρεία.
Από τη θεωρία του εμπορικού δικαίου έχει γίνει δεκτό ότι κατά την εισφορά σε είδος (ή κατά τη «μετατροπή») ατομικής επιχείρησης σε κεφαλαιουχική εταιρεία (ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία) γίνεται εισφορά εις είδος του ενεργητικού και παθητικού της ατομικής επιχείρησης σε νεοϊδρυόμενο νομικό πρόσωπο. (Απόφαση Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών 2401/2017, Λογιστής 2018 σελ. 1329).
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η λογιστική διαδικασία που θα ακολουθηθεί στην περίπτωση της εισφοράς σε είδος από την εισφέρουσα (ή μετατρεπόμενη) ατομική επιχείρηση σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή ΙΚΕ, περιγράφεται στη γνωμάτευση του ΣΛΟΤ 1846/2019.

3.1. Απογραφή λήξης της εισφέρουσας (ή «μετατρεπόμενης») ατομικής. Η εισφέρουσα την περιουσία (ή «μετατρεπόμενη») ατομική επιχείρηση, κατ΄αρχήν, θα προβεί σε απογραφή λήξης και εν συνεχεία θα συντάξει ισολογισμό. Τα στοιχεία του ισολογισμού αυτού αποτελούν την σε είδος εισφορά στην κεφαλαιουχική εταιρεία. Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της εισφέρουσας (ή μετατρεπόμενης) επιχείρησης θα γίνει σε τιμές κτήσεως. Επίσης, το αποτέλεσμα το οποίο προκύπτει από την ημέρα της σύνταξης του άνω ισολογισμού έως την ημέρα κατά την οποία συστάθηκε η κεφαλαιουχική εταιρεία ή έγινε αύξηση κεφαλαίου θα φορολογηθεί στο όνομα του επιχειρηματία-φυσικού προσώπου. (1115478 /2008, παρ. 5, ΣΛΟΤ 1846/2019).
Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (βλέπε ανωτέρω παρ. 2) στη νέα επιχείρηση μεταβιβάζεται η περιουσία της επιχείρησης και όχι ολόκληρη η περιουσία του ατόμου.

3.2. Απογραφή έναρξης της κεφαλαιουχικής εταιρείας. Η κεφαλαιουχική εταιρεία στην οποία έγινε εισφορά σε είδος με την περιουσία της εισφέρουσας (ή «μετατρεπόμενης») ατομικής επιχείρησης (ενεργητικά μείον υποχρεώσεις) συντάσσει απογραφή έναρξης κατά την ημερομηνία συστάσεως της κεφαλαιουχικής εταιρείας ή την ημέρα που η εισφορά για αύξηση κεφαλαίου καλύφθηκε και η κεφαλαιουχική εταιρεία θα φορολογηθεί για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από την ίδρυσή της και μετά (Υπ. Οικονομικών 1115478/2018, παρ.5 και ΣΛΟΤ 1846/2019). Στον ισολογισμό αυτόν θα μεταφερθούν τα υπόλοιπα κλεισίματος των λογαριασμών της ατομικής επιχείρησης, εκτός από το αποτέλεσμα της ενδιάμεσης περιόδου το οποίο ανήκει στον επιχειρηματία (φυσικό πρόσωπο). Στα υπόλοιπα αυτά θα προστεθούν οι διαφορές αποτιμήσεως των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προσδιόρισαν οι ορκωτοί λογιστές, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην επόμενη παρ. 3.3. (ΣΛΟΤ 1846/2019). Επομένως, θα υποβληθούν δύο δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος :α) μια από την ατομική επιχείρηση για τα κέρδη μέχρι την ίδρυση της κεφαλαιουχικής και β) άλλη μια από την κεφαλαιουχική για τα κέρδη από την ίδρυσή της και μετά (Υπ. Οικονομικών 1115478/2018, παρ.6)

3.3. Εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εισφερόμενης ατομικής επιχείρησης.
3.3.1 Εισφορά σε ανώνυμη εταιρεία. Η άνω εισφορά (ή «μετατροπή») ατομικής επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρεία, θεωρείται ότι είναι εισφορά σε είδος του ενεργητικού και παθητικού της ατομικής επιχείρησης στην ανώνυμη εταιρεία. Σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 1, του Ν. 4548/2018, εφόσον προβλέπεται ότι η κάλυψη του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας γίνεται με εισφορά σε είδος πρέπει να αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας ή στην απόφαση του εταιρικού οργάνου για την αύξηση του κεφαλαίου, το είδος της εισφοράς αυτής, το πρόσωπο που αναλαμβάνει την υποχρέωση να την καταβάλει και το ποσό του κεφαλαίου στο οποίο αυτή αντιστοιχεί. Οι εισφορές σε είδος αποτελούνται μόνο από στοιχεία του ενεργητικού τα οποία μπορούν να τύχουν χρηματικής αποτίμησης. Τα στοιχεία του ενεργητικού δεν μπορεί να περιλαμβάνουν απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών. Επίσης για την εξακρίβωση της αξίας των εισφορών σε είδος κατά τη σύσταση της εταιρείας, καθώς και σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 3, του Ν. 4548/2018, έκθεσης αποτίμησης από δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία ή κατά περίπτωση από δύο ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές.
Οι άνω εκτιμητές θα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με εχέγγυα αμεροληψίας. Η έκθεση αποτίμησης δεν υπόκειται σε αποδοχή από τη Διοίκηση, αφού αποστέλλεται κατευθείαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα των ενδιαφερομένων. Επί νέων εταιρειών η δημοσιότητα πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την εγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και πάλι όμως δεν ελέγχεται από τον τηρούντα το Γ.Ε.ΜΗ. Εξάλλου, τίθεται απώτατο όριο ενός εξαμήνου μετά τη σύνταξη της έκθεσης για την πραγματοποίηση της εισφοράς σε είδος. (αιτιολογική έκθεση επι του άρθρου 17, Ν. 4548/2018) .
3.3.2. Εισφορά σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Οι εισφορές σε είδος σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης επιτρέπονται μόνο αν το εισφερόμενο περιουσιακό στοιχείο αποτελεί περιουσιακό αγαθό το οποίο είναι δεκτικό χρηματικής αποτίμησης. Η αποτίμηση της αξίας των σε είδος εισφορών κατά τη σύσταση της εταιρείας ως και κατά πάσα αύξηση του κεφαλαίου αυτής γίνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 ( άρθρο 5, παρ. 1 και 2, Ν. 3190/1955).
3.3.3. Εισφορά σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία. Στο άρθρο 77 παρ. 1 και 2, του Ν. 4072/2012 αναλύονται οι κεφαλαιακές εισφορές ως εξής : Οι «κεφαλαιακές εισφορές» αποτελούν εισφορές σε μετρητά ή σε είδος που σχηματίζουν το κεφάλαιο της εταιρείας. Κεφαλαιακές εισφορές σε είδος επιτρέπονται μόνο αν το εισφερόμενο αποτελεί στοιχείο ενεργητικού, που μπορεί να τύχει χρηματικής αποτίμησης κατά την έννοια του Ν. 4548/2018. Η αποτίμηση αυτή γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018. Αποτίμηση δεν απαιτείται, αν η αξία της εισφοράς, κατά το καταστατικό ή την απόφαση που αυξάνει το κεφάλαιο, δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

3.4. Φορολογία υπεραξίας η οποία προκύπτει από την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της «μετατρεπόμενης» ατομικής επιχείρησης . Από το Υπ. Οικονομικών διευκρινίζεται ότι στα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν περιλαμβάνονται αυτά που προκύπτουν από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 στην εύλογη αξία (Ν. 4308/2014), δεδομένου ότι κατά τον ως άνω χρόνο δεν προκύπτει κανένα έσοδο από επιχειρηματική συναλλαγή για το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα, αλλά το όποιο έσοδο εισόδημα θα προκύψει κατά τη ρευστοποίηση των υπόψη στοιχείων (Υπ. Οικονομικών πολ. 1059/2015, παρ. Β 2).
Επομένως η άνω υπεραξία η προκύπτουσα από την εκτίμηση των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της «μετατρεπόμενης» ατομικής σε εύλογες αξίες καταχωρείται σε λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων ως «Διαφορά εύλογης αξίας» και θα φορολογηθεί στο μέλλον όταν η άνω υπεραξία καταστεί βέβαιο έσοδο σύμφωνα με τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014).

3.5. Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου. Κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε κεφαλαιουχική εταιρεία από 7.5.2014 δεν επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου κατ΄ εφαρμογή του Ν. 4254/2014 διότι η μετατροπή εν προκειμένω διενεργείται με σύσταση εταιρείας και όχι με μεταβολή του νομικού τύπου υφιστάμενης εταιρείας (Απόφαση Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών 2401/2017, Λογιστής 2018 σελ. 1329, και Υπ. Οικονομικών πολ. 1042/2017).

4. Φορολογικά κίνητρα για την εισφορά ( ή «μετατροπή») ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.

4.1.Κίνητρα Ν.Δ. 1297/1972: Από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ.1297/1972, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 1 του άρθρου 322 του Ν.4072/2012 προκύπτει, ότι είναι δυνατή η μετατροπή με τις ευεργετικές διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972 ατομικής επιχείρησης ή και κοινωνίας αστικού δικαίου σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή σε ανώνυμη εταιρεία, καθώς και σε Ι.Κ.Ε. (ΑΑΔΕ 1084102/2016).

4.2.Κίνητρα Ν. 2166/1993: Με την πολ.1080/1994 εγκύκλιο, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν.2166/1993, διευκρινίστηκε ότι οι ευεργετικές διατάξεις του εν λόγω νόμου εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, και επί μετατροπής ατομικής επιχείρησης ή και κοινωνίας αστικού δικαίου σε ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή Ι.Κ.Ε. (ΑΑΔΕ 1084102/2016). Όμως, η έκθεση των ορκωτών λογιστών ελεγκτών με την οποία πιστοποιείται η λογιστική αξία της εισφερόμενης ατομικής επιχείρησης στους μετασχηματισμούς του Ν. 2166/1993 δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του άνω άρθρου 17 για την αύξηση του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας στην οποία εισφέρεται η περιουσία της ατομικής επιχείρησης γιατί δεν συνιστά έκθεση αποτίμησης, αλλά έκθεση λογιστικής αξίας.

4.3. Κίνητρα Ν.4172/2013 : Στις διατάξεις των άρθρων 52 έως και 54 του Ν. 4172/2013 δεν εμπίπτουν οι μετατροπές επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής σε άλλη νομική μορφής. (Υπ. Οικονομικών πολ. 1057/2017, σελ.3) Επίσης, δεν εμπίπτουν οι μετασχηματισμοί ατομικών επιχειρήσεων και οι μετασχηματισμοί προσωπικών εταιριών με τη μορφή της συγχώνευσης με απορρόφηση από υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία ή ΕΠΕ ή με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας ή ΕΠΕ. (Υπ. Οικονομικών πολ. 1057/2017, παρ. 4 και «Διανεμόμενα Κέρδη Α.Ε. και Ε.Π.Ε.» Γ. Αληφαντή έκδοση 8η, Διπλογραφία 2019, σελ. 675).
Παράδειγμα: Ο Α ο οποίος ασκεί το επάγγελμα του βιοτέχνη αποφάσισε να εισφέρει την ατομική αυτή επιχείρηση και να ιδρύσει την ανώνυμη εταιρεία Χ με μοναδικό μέτοχο τον ίδιο (Α). Την 31.12.2018 ο Α συνέταξε απογραφή λήξεως της περιουσίας και των υποχρεώσεων της άνω ατομικής επιχείρησης την οποία αποτίμησε σε τιμές κτήσεως και προσδιόρισε τα εξής: Ενεργητικά στοιχεία ευρώ 50.000 τα οποία αποτελούνται από α) άυλο περιουσιακό στοιχείο με απεριόριστη διάρκεια ζωής αξίας ευρώ 10.000 και β) λοιπά ευρώ 40.000. Υποχρεώσεις ευρώ 25.000, υπόλοιπο καθαρή θέση ευρώ 25.000 στην οποία δεν περιλαμβάνονται τα καθαρά κέρδη της χρήσεως 2018 που αναλογούν στον Α ο οποίος θα φορολογηθεί για τα κέρδη αυτά. Την 1.1.2019 την άνω ατομική επιχείρηση του Α εκτίμησε ορκωτός ελεγκτής λογιστής ο οποίος προσδιόρισε την αξία της εισφοράς σε είδος στο ποσό ευρώ 28.800 ως εξής: ενεργητικά στοιχεία – άυλο στοιχείο ευρώ 15.000 και λοιπά ευρώ 40.000, μείον υποχρεώσεις ευρώ 26.200 οι οποίες αναλύονται: α) αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση επί της υπεραξίας από την εκτίμηση του άυλου περιουσιακού στοιχείου της ατομικής επιχείρησης (ευρώ 5.000 Χ συντελεστή φορολογίας κερδών 24% =) ευρώ 1.200 και β) λοιπές υποχρεώσεις ευρώ 25.000. Επομένως, από την εκτίμηση προσδιορίσθηκε «Διαφορά εύλογης αξίας μετά την φορολογία» ευρώ (5.000 – 1.200=) 3.800. Στη συνέχεια την 1.1.2019 ιδρύθηκε η ανώνυμη εταιρεία «Χ», με μοναδικό μέτοχο τον Α η οποία συνέταξε τον ισολογισμό ενάρξεως 1.1.2019 ως εξής:

Ισολογισμός 1.1.2019 «Χ»

Ενεργητικό   Παθητικό
    Μετοχικό κεφάλαιο 25.000
Άυλο 15.000 Διαφορά εύλογης αξίας μετά φορολογία 3.800
Λοιπά 40.000 Αναβαλλόμενη φορολογική Υποχρ. 1.200
    Υποχρεώσεις 25.000
Σύνολο 55.000 Σύνολο 55.000

Η ανώνυμη εταιρεία Χ θα φορολογηθεί για τα κέρδη τα οποία θα πραγματοποιήσει από 1.1.2019 και μετά. Στο παρόν παράδειγμα ο συντελεστής φορολογίας των κερδών χρήσεως 2019 λαμβάνεται 24%.
Εστω ότι την 31.12.2019 το άυλο περιουσιακό στοιχείο πωλήθηκε μετρητοίς στην τιμή των ευρώ 22.000 και προέκυψε κέρδος για την ανώνυμη εταιρεία Χ ευρώ (22.000-15.000=) 7.000, το οποίο είναι και το μόνο κέρδος της χρήσεως 2019 που είχε η Χ . Στην περίπτωση αυτή ο φόρος εισοδήματος βάσει των κερδών αυτών προσδιορίσθηκε ως εξής(1):

Δήλωση φόρου εισοδήματος ΕισόδημαΤρέχων φόρος εισοδήματος με συντελεστή 24%
    Δαπάνη φόρου που αναλογεί στο εισόδημα Αναλογούν φόρος στην εύλογη αξία Οφειλόμενος φόρος (ή τρέχων φόρος)
Κέρδος προ φόρου 7.000 1.680   1.680
Πλέον: Οριστική εύλογη αξία άυλου 5.000   1.200 1.200
Κέρδος φορολογικό 12.000 1.680 1.200 2.880


Η άνω δαπάνη φόρου εισοδήματος ευρώ 1.680 και ο τρέχων φόρος εισοδήματος ευρώ 2.880 θα καταχωρηθούν την 31.12.2019 στα λογιστικά βιβλία ως εξής:

Λογαριασμός Χρέωση Πίστωση
Αποτελέσματα χρήσεως – Δαπάνη φόρου 1.680  
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 1.200  
Υποχρέωση προς Ελληνικό Δημόσιο   2.880

Την 31.12.2019 με την άνω πώληση του άυλου περιουσιακού στοιχείου η «Διαφορά εύλογης αξίας μετά φορολογία» ευρώ 3.800 έγινε βεβαία και εκκαθαρισμένη και μεταφέρεται στο λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέον».
Βάσει των άνω δεδομένων οι οικονομικές καταστάσεις 31.12.2019 της Χ είναι οι ακόλουθες ( υποθέτουμε ότι την 31.12.2019 τα λοιπά ενεργητικά περιουσιακά στοιχεία είναι ευρώ 40.000 και οι λοιπές υποχρεώσεις είναι ευρώ 25.000):

Ισολογισμός 1.1.2019 «Χ»

Ενεργητικό   Παθητικό
    Μετοχικό κεφάλαιο 25.000
Ταμείο 22.000 Κέρδος μετά φορολογία (7.000-1.680=) 5.320
Λοιπά 40.000 Υπόλοιπο κερδών εις νέον 3.800
    Ελληνικό δημόσιο 2.880
    Υποχρεώσεις 25.000
Σύνολο 62.000 Σύνολο 62.000


______________________
(1) Γ. Αληφαντή «Αποτίμηση-επιμέτρηση στην εύλογη αξία ακινητών, χρεογράφων, βιολογικών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων». Εκδοση Διπλογραφία Αθήνα 2017, σελ. 125 κ.ε.Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1057/03.05.2022
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που παραλήφθηκε από τους δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ., κατά το έτος 2021, καθώς και των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών, κατ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1072/22.02.2019 (Β 750) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1058/06.05.2022
Τροποποίηση της Α 1278/2019 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β 3007 και Β 3129) - Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1056/21.04.2022
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2022 και επομένων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1053/20.04.2022
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα του β' εξαμήνου έτους 2021.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1054/21.04.2022
Καθορισμός της διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τα Αιτήματά μου».
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο