Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2020
Αρθρο του Μιλτ. Κ. Λεοντάρη
Οικονομολόγου - εργασιολόγου
Η μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων Α.Ε. από επαχθή αιτία πριν και μετά το ν. 4548/2018

Η μεταβίβαση των μετοχών ανωνύμων εταιρειών, μη εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, από επαχθή αιτία (πώληση, ανταλλαγή) παρουσιάζει σοβαρές και ουσιαστικές αλλαγές στη διαδικασία μετά το νέο νόμο 4548/2018, σε σύγκριση με το προϊσχύσαν καθεστώς.

Τι ίσχυε πριν το Ν. 4548/2018.
Σύμφωνα με το προϊσχύσαν δίκαιο (Κ.Ν. 2190/20), οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών μπορούσαν να είναι ανώνυμες ή ονομαστικές. Για τη μεταβίβαση κάθε μιας κατηγορίας των μετοχών αυτών ακολουθούνταν διαφορετική διαδικασία.

Η μεταβίβαση των ανωνύμων μετοχών, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/20 (όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 13 του Ν. 3604/2007 και ίσχυσε μέχρι την 31/12/2018, οπότε αντικαταστάθηκε ο Κ.Ν. 2190/20 από το Ν. 4548/2018), γίνονταν σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη μεταβίβαση κινητών πραγμάτων (βλ. άρθρο 1034 Αστικού Κώδικα), δηλ. με την παράδοση της νομής των ανωνύμων μετοχών από τον κύριο σ’ αυτόν που την αποκτά και συμφωνία (γραπτή ή προφορική) ότι μετατίθεται η κυριότητα.

Σύμφωνη και η νομολογία: Η κυριότητα επί της ανώνυμης μετοχής (στον κομιστή) Α.Ε., που αποτελεί πράγμα, όσο και το ενσωματούμενο σ’ αυτήν δικαίωμα, μεταβιβάζονται από τον κύριό της, όπως σε κάθε κινητό πράγμα (κατά τα άρθρα 1035 επ. Α.Κ.) με την παράδοση της νομής της μετοχής από τον κύριο αυτής στον αποκτώντα και με συμφωνία των μερών περί μεταθέσεως της κυριότητας. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής είναι αποκλειστικό μέσο νομιμοποιήσεως για την άσκησή του σ’ αυτόν παριστωμένου και ενσωματουμένου δικαιώματος. Τα άρθρα 888 και 889 Αστικού Κώδικα εφαρμόζονται και επί των ανωνύμων μετοχών. Έτσι, η κατοχή των τίτλων αυτών δημιουργεί νόμιμο μαχητό τεκμήριο για τον κομιστή τους ότι έχει το δικαίωμα διαθέσεώς τους (βλ. αποφάσεις Αρείου Πάγου 345/1981 και 471/84).

Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνονταν με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο Μετόχων, που είχε υποχρέωση να τηρεί η εταιρεία, η οποία χρονολογούνταν και υπογράφονταν από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα.

Τι ισχύει μετά το Ν. 4548/2018.
Μετά την ισχύ του Ν. 4548/2018 (δηλ. από 1/1/2019), όλες οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών είναι υποχρεωτικά ονομαστικές (άρθρο 40 § 1 Ν. 4548/2018).

Η εταιρεία οφείλει να τηρεί Βιβλίο Μετόχων (άρθρο 40 § 2 Ν. 4548/2018), το οποίο δεν απαιτείται να είναι θεωρημένο και μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Δήλωση στη Δ.Ο.Υ. της μεταβίβασης και φορολόγηση της υπεραξίας.
Να σημειωθεί και η μεταβολή που επήλθε στο φορολογικό κομμάτι της μεταβίβασης μετοχών ανώνυμης εταιρείας μη εισηγμένης σε χρηματιστηριακή αγορά από 1/1/2014 με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013).

Μέχρι 31/12/2013, η προκύπτουσα κατά τη μεταβίβαση των μετοχών αυτών υπεραξία φορολογούνταν με τον προβλεπόμενο από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2238/94 συντελεστή και ο φόρος καταβάλλονταν συγχρόνως με την υποβαλλόμενη δήλωση στη Δ.Ο.Υ. πριν τη μεταβίβαση. Τώρα, σύμφωνα με τα άρθρα 42 – 43 του Ν. 4172/2013, η μεταβίβαση μετοχών από επαχθή αιτία συντελείται με μόνη την καταχώρηση στο Βιβλίο Μετόχων, κατά τα άνω, χωρίς να υποβάλλεται δήλωση στη Δ.Ο.Υ. ούτε να πληρώνεται φόρος για την τυχόν προκύπτουσα υπεραξία. Απλώς, ο πωλητής των μετοχών υποχρεούται να δηλώσει το τίμημα της πώλησης και την τυχόν προκύπτουσα υπεραξία στη δήλωση φορολογίας εισοδημάτων του κατά το φορολογικό έτος της πώλησης και θα ελεγχθεί αρμοδίως.


Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2011/21.02.2024
Νέα προθεσμία προσκόμισης δικαιολογητικών για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2024, λόγω αναπηρίας αφενός για τα οχήματα που δεν διορθώθηκε έως σήμερα η εικόνα τους στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων (ΠΣΟ) και αφετέρου περιπτώσεις αναπήρων που έληγε η απόφαση απαλλαγής την 31/12/2023 λόγω λήξης της γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ (ή της ΑΣΥΕ).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2010/16.02.2024
Παροχή διευκρινίσεων περί των εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014 (ΕΛΠ), για συναλλαγές που διενεργούνται μέσω Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) και εξοφλούνται μέσω EFT/POS, κατ' εφαρμογή της υπό στοιχεία Α 1098/2022 (Β 3940) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1027/16.02.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1098/13.07.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για τη διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής "είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ."» (Β 3940).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1025/16.02.2024
Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1023/20.01.2024
Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες και διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και τον Φ.Π.Α. από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) στο πλαίσιο Συμφωνίας Έδρας με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/13.02.2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 8/13.02.2024
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται...
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 01/15.01.2024
Νέο νομικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος (λόγω γήρατος/αναπηρίας), με την αντικατάσταση του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α 85). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 με παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 45/15.09.2023
Ασφαλιστικές εισφορές εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 44/30.08.2023
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθείσων εισφορών σε δικαιούχους του δημοσίου.
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο