Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2021

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2020
Αρθρο του Μιλτ. Κ. Λεοντάρη
Οικονομολόγου - εργασιολόγου
Η μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων Α.Ε. από επαχθή αιτία πριν και μετά το ν. 4548/2018

Η μεταβίβαση των μετοχών ανωνύμων εταιρειών, μη εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, από επαχθή αιτία (πώληση, ανταλλαγή) παρουσιάζει σοβαρές και ουσιαστικές αλλαγές στη διαδικασία μετά το νέο νόμο 4548/2018, σε σύγκριση με το προϊσχύσαν καθεστώς.

Τι ίσχυε πριν το Ν. 4548/2018.
Σύμφωνα με το προϊσχύσαν δίκαιο (Κ.Ν. 2190/20), οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών μπορούσαν να είναι ανώνυμες ή ονομαστικές. Για τη μεταβίβαση κάθε μιας κατηγορίας των μετοχών αυτών ακολουθούνταν διαφορετική διαδικασία.

Η μεταβίβαση των ανωνύμων μετοχών, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/20 (όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 13 του Ν. 3604/2007 και ίσχυσε μέχρι την 31/12/2018, οπότε αντικαταστάθηκε ο Κ.Ν. 2190/20 από το Ν. 4548/2018), γίνονταν σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη μεταβίβαση κινητών πραγμάτων (βλ. άρθρο 1034 Αστικού Κώδικα), δηλ. με την παράδοση της νομής των ανωνύμων μετοχών από τον κύριο σ’ αυτόν που την αποκτά και συμφωνία (γραπτή ή προφορική) ότι μετατίθεται η κυριότητα.

Σύμφωνη και η νομολογία: Η κυριότητα επί της ανώνυμης μετοχής (στον κομιστή) Α.Ε., που αποτελεί πράγμα, όσο και το ενσωματούμενο σ’ αυτήν δικαίωμα, μεταβιβάζονται από τον κύριό της, όπως σε κάθε κινητό πράγμα (κατά τα άρθρα 1035 επ. Α.Κ.) με την παράδοση της νομής της μετοχής από τον κύριο αυτής στον αποκτώντα και με συμφωνία των μερών περί μεταθέσεως της κυριότητας. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής είναι αποκλειστικό μέσο νομιμοποιήσεως για την άσκησή του σ’ αυτόν παριστωμένου και ενσωματουμένου δικαιώματος. Τα άρθρα 888 και 889 Αστικού Κώδικα εφαρμόζονται και επί των ανωνύμων μετοχών. Έτσι, η κατοχή των τίτλων αυτών δημιουργεί νόμιμο μαχητό τεκμήριο για τον κομιστή τους ότι έχει το δικαίωμα διαθέσεώς τους (βλ. αποφάσεις Αρείου Πάγου 345/1981 και 471/84).

Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνονταν με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο Μετόχων, που είχε υποχρέωση να τηρεί η εταιρεία, η οποία χρονολογούνταν και υπογράφονταν από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα.

Τι ισχύει μετά το Ν. 4548/2018.
Μετά την ισχύ του Ν. 4548/2018 (δηλ. από 1/1/2019), όλες οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών είναι υποχρεωτικά ονομαστικές (άρθρο 40 § 1 Ν. 4548/2018).

Η εταιρεία οφείλει να τηρεί Βιβλίο Μετόχων (άρθρο 40 § 2 Ν. 4548/2018), το οποίο δεν απαιτείται να είναι θεωρημένο και μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Δήλωση στη Δ.Ο.Υ. της μεταβίβασης και φορολόγηση της υπεραξίας.
Να σημειωθεί και η μεταβολή που επήλθε στο φορολογικό κομμάτι της μεταβίβασης μετοχών ανώνυμης εταιρείας μη εισηγμένης σε χρηματιστηριακή αγορά από 1/1/2014 με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013).

Μέχρι 31/12/2013, η προκύπτουσα κατά τη μεταβίβαση των μετοχών αυτών υπεραξία φορολογούνταν με τον προβλεπόμενο από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2238/94 συντελεστή και ο φόρος καταβάλλονταν συγχρόνως με την υποβαλλόμενη δήλωση στη Δ.Ο.Υ. πριν τη μεταβίβαση. Τώρα, σύμφωνα με τα άρθρα 42 – 43 του Ν. 4172/2013, η μεταβίβαση μετοχών από επαχθή αιτία συντελείται με μόνη την καταχώρηση στο Βιβλίο Μετόχων, κατά τα άνω, χωρίς να υποβάλλεται δήλωση στη Δ.Ο.Υ. ούτε να πληρώνεται φόρος για την τυχόν προκύπτουσα υπεραξία. Απλώς, ο πωλητής των μετοχών υποχρεούται να δηλώσει το τίμημα της πώλησης και την τυχόν προκύπτουσα υπεραξία στη δήλωση φορολογίας εισοδημάτων του κατά το φορολογικό έτος της πώλησης και θα ελεγχθεί αρμοδίως.


Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2221/23.11.2021
Διευκρινίσεις σχετικά με την αναστολή εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2222/25.11.2021
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την υπαγωγή σε ρύθμιση έως 48 δόσεις των οφειλών που προκύπτουν από δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης του άρθ.14 του ΚΦΔ.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2220/24.11.2021
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη φορολογητέα αξία για σκοπούς Φ.Π.Α. κατά την παράδοση ακινήτου στο πλαίσιο της έκτακτης διαδικασίας ειδικής διαχείρισης του ν. 4307/2014 (Α 246)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2219/24.11.2021
Υπολογισμός εκπιπτόμενων από τα ακαθάριστα έσοδα αποσβέσεων επί της αξίας των εισφερομένων παγίων περιουσιακών στοιχείων από την συγχωνευόμενη ή μετατρεπόμενη με βάση τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 επιχείρηση, όταν η αξία κατόπιν εκτίμησης είναι μικρότερη από τη φορολογικά αναπόσβεστη αξία των εισφερόμενων παγίων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2218/24.11.2021
Παροχή οδηγιών για τη φορολογική αντιμετώπιση των αναδρομικών ποσών που καταβλήθηκαν στους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και τους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το χρονικό διάστημα από 11-6-2015 μέχρι 12-5-2016 κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του ν. 4734/2020 (Α 196)
Περισσότερα »

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/01.02.2021
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021
Εγκύκλιος 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Περισσότερα »
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μετασχηματισμοί Ν. 4601/2019 και εμπειρογνώμονες
Αρθρο Γιώργου Δαλιάνη
Κρυπτονομίσματα και φορολογία
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Oι επιχειρήσεις-δικαιούχοι απαλλαγής ενοικίων για Ιανουάριο - Φεβρουάριο και οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες
Αρθρο του Κων/ντινου Ι. Νιφορόπουλου
Το «ταξίδι» της λέξης «Λογιστική» στην Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και θέση οχημάτων σε ακινησία
Αρθρο του Γεωργίου Ι. Δουκίδη
Η Στρατηγική Σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσόστομου Π. Γκίκα και Σπύρου ΣΤ. Δελλαπόρτα
H ορθή εφαρμογή του άρθρου 23 περ. β του Κ.Φ.Ε περί απόρριψης δαπανών άνω των 500,00 ευρώ επειδή η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου. Οι καινοτομίες του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο