Κυριακή, 22 Μαϊου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2020
Αρθρο του Μιλτ. Κ. Λεοντάρη
Οικονομολόγου - εργασιολόγου
Η μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων Α.Ε. από επαχθή αιτία πριν και μετά το ν. 4548/2018

Η μεταβίβαση των μετοχών ανωνύμων εταιρειών, μη εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, από επαχθή αιτία (πώληση, ανταλλαγή) παρουσιάζει σοβαρές και ουσιαστικές αλλαγές στη διαδικασία μετά το νέο νόμο 4548/2018, σε σύγκριση με το προϊσχύσαν καθεστώς.

Τι ίσχυε πριν το Ν. 4548/2018.
Σύμφωνα με το προϊσχύσαν δίκαιο (Κ.Ν. 2190/20), οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών μπορούσαν να είναι ανώνυμες ή ονομαστικές. Για τη μεταβίβαση κάθε μιας κατηγορίας των μετοχών αυτών ακολουθούνταν διαφορετική διαδικασία.

Η μεταβίβαση των ανωνύμων μετοχών, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/20 (όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 13 του Ν. 3604/2007 και ίσχυσε μέχρι την 31/12/2018, οπότε αντικαταστάθηκε ο Κ.Ν. 2190/20 από το Ν. 4548/2018), γίνονταν σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη μεταβίβαση κινητών πραγμάτων (βλ. άρθρο 1034 Αστικού Κώδικα), δηλ. με την παράδοση της νομής των ανωνύμων μετοχών από τον κύριο σ’ αυτόν που την αποκτά και συμφωνία (γραπτή ή προφορική) ότι μετατίθεται η κυριότητα.

Σύμφωνη και η νομολογία: Η κυριότητα επί της ανώνυμης μετοχής (στον κομιστή) Α.Ε., που αποτελεί πράγμα, όσο και το ενσωματούμενο σ’ αυτήν δικαίωμα, μεταβιβάζονται από τον κύριό της, όπως σε κάθε κινητό πράγμα (κατά τα άρθρα 1035 επ. Α.Κ.) με την παράδοση της νομής της μετοχής από τον κύριο αυτής στον αποκτώντα και με συμφωνία των μερών περί μεταθέσεως της κυριότητας. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής είναι αποκλειστικό μέσο νομιμοποιήσεως για την άσκησή του σ’ αυτόν παριστωμένου και ενσωματουμένου δικαιώματος. Τα άρθρα 888 και 889 Αστικού Κώδικα εφαρμόζονται και επί των ανωνύμων μετοχών. Έτσι, η κατοχή των τίτλων αυτών δημιουργεί νόμιμο μαχητό τεκμήριο για τον κομιστή τους ότι έχει το δικαίωμα διαθέσεώς τους (βλ. αποφάσεις Αρείου Πάγου 345/1981 και 471/84).

Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνονταν με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο Μετόχων, που είχε υποχρέωση να τηρεί η εταιρεία, η οποία χρονολογούνταν και υπογράφονταν από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα.

Τι ισχύει μετά το Ν. 4548/2018.
Μετά την ισχύ του Ν. 4548/2018 (δηλ. από 1/1/2019), όλες οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών είναι υποχρεωτικά ονομαστικές (άρθρο 40 § 1 Ν. 4548/2018).

Η εταιρεία οφείλει να τηρεί Βιβλίο Μετόχων (άρθρο 40 § 2 Ν. 4548/2018), το οποίο δεν απαιτείται να είναι θεωρημένο και μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Δήλωση στη Δ.Ο.Υ. της μεταβίβασης και φορολόγηση της υπεραξίας.
Να σημειωθεί και η μεταβολή που επήλθε στο φορολογικό κομμάτι της μεταβίβασης μετοχών ανώνυμης εταιρείας μη εισηγμένης σε χρηματιστηριακή αγορά από 1/1/2014 με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013).

Μέχρι 31/12/2013, η προκύπτουσα κατά τη μεταβίβαση των μετοχών αυτών υπεραξία φορολογούνταν με τον προβλεπόμενο από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2238/94 συντελεστή και ο φόρος καταβάλλονταν συγχρόνως με την υποβαλλόμενη δήλωση στη Δ.Ο.Υ. πριν τη μεταβίβαση. Τώρα, σύμφωνα με τα άρθρα 42 – 43 του Ν. 4172/2013, η μεταβίβαση μετοχών από επαχθή αιτία συντελείται με μόνη την καταχώρηση στο Βιβλίο Μετόχων, κατά τα άνω, χωρίς να υποβάλλεται δήλωση στη Δ.Ο.Υ. ούτε να πληρώνεται φόρος για την τυχόν προκύπτουσα υπεραξία. Απλώς, ο πωλητής των μετοχών υποχρεούται να δηλώσει το τίμημα της πώλησης και την τυχόν προκύπτουσα υπεραξία στη δήλωση φορολογίας εισοδημάτων του κατά το φορολογικό έτος της πώλησης και θα ελεγχθεί αρμοδίως.


Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1062/19.05.2022
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2022
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1061/17.05.2022
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α 129), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2045/17.05.2022
Οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση του Κοινού Κεφαλαίου και των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν κεφαλαιουχικές εταιρείες - φορείς γενικής κυβέρνησης, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4916/2022 (Α 65).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2043/12.05.2022
Απαγόρευση πώλησης ειδών πολυτελείας σε φυσικά πρόσωπα ταξιδιώτες εγκατεστημένους στη Ρωσία - εφαρμογή ΚΑΝ (ΕΕ) 2022/428
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2042/10.05.2022
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα πρόστιμα που αφορούν τις παραβάσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών, καθώς και καταχώρισης στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, κατόπιν έκδοσης της υπ αρ. 2319/2021 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο