Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2009
Υπ. Οικ. 21.12.2009/Πολ. 1155

Αποστολή ελεγκτικών αποτελεσμάτων στη Διεύθυνση Ελέγχου.

Υπ. Οικ. 21.12.2009/Πολ. 1155

1. Όπως είναι γνωστό, η συνεχής παρακολούθηση των ελεγκτικών αποτελεσμάτων τόσο από τις ίδιες τις ελεγκτικές υπηρεσίες όσο και κεντρικά, έχει καθοριστική σημασία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και την υλοποίηση του έργου και της αποστολής του Υπουργείου Οικονομικών.
Ειδικότερα, οι ελεγκτικές υπηρεσίες οφείλουν να παρακολουθούν την πορεία και τα αποτελέσματα του ελεγκτικού τους έργου, το οποίο άλλωστε αποτελεί την κύρια αποστολή τους, ώστε να είναι σε θέση να επιβεβαιώνουν το βαθμό υλοποίησης του ελεγκτικού τους προγραμματισμού και να προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες για τη βελτίωση των ελεγκτικών αποτελεσμάτων και τη μέγιστη δυνατή αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους.
Εξάλλου, η συνεχής και έγκαιρη αποστολή των ελεγκτικών αποτελεσμάτων από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες στην κεντρική διοίκηση είναι επιβεβλημένη, καθόσον πέραν του ότι αποτελεί την αποκλειστική πηγή ενημέρωσης της υπηρεσιακής και πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου επί της πορείας των φορολογικών ελέγχων, αποτελεί περαιτέρω και βασική πηγή ενημέρωσης για την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού καθώς και τη χάραξη στρατηγικής και σχεδιασμού ελέγχων.

2. Ενόψει των ανωτέρω, η Διεύθυνση Eλέγχου έχει ήδη αναπτύξει συγκεκριμένες εφαρμογές στο εσωτερικό δίκτυο του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (site) http://10.16.5.21, μέσω των οποίων οι ελεγκτικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα) οφείλουν να αποστέλλουν τα αντίστοιχα κατά περίπτωση στοιχεία και αποτελέσματα ελέγχων.
Ειδικότερα:

α.
Η αποστολή των στοιχείων των εκδιδόμενων εντολών ελέγχου και των αποτελεσμάτων ελέγχου γίνεται μέσω της εφαρμογής «Διαχείριση εντολών ελέγχου», όπου κάθε ελεγκτική υπηρεσία πρέπει να καταχωρεί όλες τις εντολές ελέγχου που εκδίδει καθώς και τα αποτελέσματα των διενεργουμένων σχετικών ελέγχων.
Κάθε στάδιο του ελέγχου (έκδοση εντολής, έναρξη ελέγχου, έλεγχος, καταλογισμός, βεβαίωση, συμβιβασμός, προσφυγή, οριστικοποίηση, αποφάσεις δικαστηρίων) καθώς και λοιπές πληροφορίες, πρέπει να καταχωρούνται άμεσα όταν πράγματι συμβαίνουν οι σχετικές διαδικασίες και το αργότερο μέχρι τις 5 του αμέσως επόμενου μήνα.
Μέσω της εφαρμογής «Διαχείριση εντολών ελέγχου» παρέχονται οι ακόλουθες δυνατότητες:
- Kάθε ελεγκτική υπηρεσία και συγκεκριμένα κάθε προϊστάμενος Ελέγχου έχει τη δυνατότητα να πληροφορείται σε εκτυπωμένο αρχείο για όλες τις εκδοθείσες και καταχωρημένες μέχρι εκείνη τη στιγμή εντολές ελέγχου που διαχειρίζεται και αν ο σχετικός έλεγχος για κάθε εντολή έχει ολοκληρωθεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς και το στάδιο αυτού.
- Κάθε ελεγκτική υπηρεσία έχει τη δυνατότητα πλήρους επισκόπησης όλων των ελέγχων που διενεργεί σε οποιοδήποτε στάδιο αυτοί βρίσκονται και εκτύπωσης πλήθους στατιστικών πληροφοριών (στοιχείων των εντολών, ποσών βεβαίωσης, εντολές ανά ελεγκτή, στατιστικά μήνα κλπ.).
- Με την καταχώρηση κάθε εντολής ελέγχου και του ελεγχόμενου ΑΦΜ και μόνο αυτού ανακτώνται βασικά στοιχεία μητρώου της επιχείρησης, χωρίς να υπάρχει κάθε φορά ανάγκη εκ νέου καταχώρησης αυτών στην εφαρμογή.
- Υπάρχει η δυνατότητα για κάθε ελεγχόμενη επιχείρηση να ανακτώνται οι πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν προηγούμενους διενεργηθέντες στην επιχείρηση αυτή ελέγχους και τα οποία έχει συγκεντρώσει η Διεύθυνση Ελέγχου από την προηγηθείσα μηνιαία ηλεκτρονική αποστολή των αποτελεσμάτων ελέγχου των ελεγκτικών υπηρεσιών. Επίσης, υπάρχει ειδική επιλογή αναζήτησης των τυχόν παραβάσεων στις οποίες η υπό έλεγχο επιχείρηση έχει υποπέσει, στο βαθμό που αυτές είναι διαθέσιμες στη Διεύθυνση Ελέγχου. Οι παραβάσεις αυτές προέρχονται κυρίως από στοιχεία της Υ.Π.Ε.Ε. αλλά και των Δ.Ο.Υ., που έχουν αποσταλεί στην Υπηρεσία μας.
- Η Διεύθυνση Ελέγχου έχει τη δυνατότητα καλύτερης επεξεργασίας και αξιοποίησης των αποστελλόμενων από τις ελεγκτικές υπηρεσίες στοιχείων και το κυριότερο έχει τη δυνατότητα επανατροφοδότησης και πληροφόρησης των ελεγκτικών υπηρεσιών με τις επεξεργασμένες πληροφορίες και στοιχεία των αποτελεσμάτων ελέγχου των προηγουμένων χρονικών περιόδων.
Σημειώνεται ότι η εφαρμογή εμπλουτίζεται συνεχώς και με νέες δυνατότητες εκτυπώσεων και έκδοσης στατιστικών δελτίων, ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις τόσο της Διεύθυνσης Ελέγχου, όσο και των ελεγκτικών υπηρεσιών.

β.
Εκτός από τη «Διαχείριση εντολών ελέγχου», στο site της Διεύθυνσης Ελέγχου υπάρχουν και λειτουργούν, μεταξύ άλλων, ηλεκτρονικές φόρμες προκειμένου να παρακολουθούνται και τα ακόλουθα:
- Αποτελέσματα ελέγχων ΦΠΑ νομικών–φυσικών προσώπων που διενεργούνται κατόπιν διασταυρώσεων του TAXIS. Στην ίδια εφαρμογή παρακολουθούνται χωριστά και τα αποτελέσματα ανάλογων ελέγχων που διενεργούνται κατόπιν διασταυρώσεων των ίδιων των Δ.Ο.Υ. μέσω των τηρούμενων σε αυτές αρχείων. Σημειώνεται ότι τα βάσει ελέγχου αποτελέσματα των κατηγοριών αυτών (όταν εκδίδονται εντολές προσωρινού ελέγχου) καταγράφονται και στη γενική εφαρμογή «Διαχείριση εντολών ελέγχου».
- Δηλώσεις και πρόστιμα του άρθρου 4 του ν.3610/07.
- Έλεγχοι των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο μέτρο της έκδοσης στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ ή της έκδοσης αθεώρητων στοιχείων.
- Έλεγχοι που διενεργούνται από τα ειδικά συνεργεία προληπτικού ελέγχου.
Για όλα τα παραπάνω υπάρχει επίσης υποχρέωση ηλεκτρονικής αποστολής το αργότερο μέχρι τις 5 κάθε μήνα για τα δεδομένα του προηγούμενου μήνα.

γ.
Πέραν των ανωτέρω, έχει ήδη αναπτυχθεί και η νεότερη εφαρμογή «Ελεγκτικό δυναμικό», στην οποία πρέπει να καταγράφονται τα στοιχεία των υπηρετούντων ελεγκτών κάθε ελεγκτικής υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα) που ασχολούνται με τον τακτικό και τον προσωρινό έλεγχο.
Όπως και για τις προηγούμενες εφαρμογές, το ίδιο και για την ανωτέρω εφαρμογή υπάρχει υποχρέωση ηλεκτρονικής αποστολής των σχετικών στοιχείων μέχρι τις 5 κάθε μήνα για τους απασχοληθέντες ελεγκτές του προηγούμενου μήνα. Ειδικά κατά την πρώτη αποστολή στοιχείων, θα αποσταλούν μέχρι τις 5/1/2010 τα στοιχεία των ελεγκτών που απασχολήθηκαν ανά υπηρεσία στον τακτικό και προσωρινό έλεγχο κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2009.

3. Αν και επανειλημμένα έχουν δοθεί οδηγίες για την τήρηση των κατά τα ανωτέρω υποχρεώσεων και την αποστολή των σχετικών στοιχείων στην υπηρεσία μας, παρά ταύτα παρατηρείται ότι ορισμένες ελεγκτικές υπηρεσίες συνεχίζουν να μην ανταποκρίνονται, με αποτέλεσμα την ελλιπή ενημέρωση του Υπουργείου και την αδυναμία ορθού και ασφαλούς προγραμματισμού.
Κατόπιν αυτών και ενόψει της ιδιαίτερης σπουδαιότητας των ανωτέρω διαδικασιών και της ανάγκης πληροφόρησης για την πορεία του ελεγκτικού έργου, εφιστούμε όλως ιδιαιτέρως την προσοχή στην έγκαιρη και ορθή αποστολή στη Διεύθυνση Ελέγχου των αποτελεσμάτων ελέγχου και την εν γένει τήρηση των προαναφερόμενων, με ευθύνη των ίδιων των προϊσταμένων των ελεγκτικών υπηρεσιών. Υπενθυμίζεται ότι η αποστολή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πλην των παραπάνω εφαρμογών (π.χ. με fax, e-mailκλπ.) θεωρείται ως μη πραγματοποιηθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η πιστή εφαρμογή των ανωτέρω θα παρακολουθείται σχολαστικά ανά υπηρεσία, τυχόν δε περιπτώσεις μη εφαρμογής και μη ανταπόκρισης θα ελέγχονται εφεξής αυστηρά. Ειδικά οι υπηρεσίες που μέχρι σήμερα δεν έχουν ανταποκριθεί και δεν έχουν αποστείλει οποιαδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία και δεδομένα ελέγχων έτους 2009, μερικώς ή ολικώς, θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε τα στοιχεία αυτά να αποσταλούν συνολικά για όλο το έτος, για κάθε μια από τις περιγραφόμενες εφαρμογές, οπωσδήποτε μέχρι τις 5/ 1/ 2010.
Επισημαίνεται ότι ακόμη και αν δεν υφίστανται στοιχεία προς αποστολή για κάποια από τις ανωτέρω εφαρμογές (π.χ. λόγω μη διενέργειας ελέγχων σε κάποιο μήνα), θα αποστέλλονται εφεξής υποχρεωτικά μηδενικές εγγραφές σε κάθε τέτοια περίπτωση.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2056/20.09.2023
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2023-2024, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.
Κ.Υ.Α. Α 1146/26.09.2023
Τροποποίηση: α) της υπ αρ. 30/004/000/539/04.03.2019 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών (Β 803), β) της υπ αρ. 94/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β 1339/2023) και γ) της υπ αρ. 95/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β 1136/2023).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1124/07.08.2023
Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α 170) και του άρθρου 54 Α του ν. 4987/2022 (Α 206) από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων, για το έτος 2022.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1123/07.08.2023
Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 και της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4987/2022 (Α 206).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1122/07.08.2023
Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται.
Περισσότερα »

Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο