Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2009
Κοινή υπουργική απόφαση υπ. οικονομικών, υπ. ανάπτυξης και υπ. τουρ. ανάπτυξης 48908/30.9.2009
Τροποποίηση της ΚΥΑ με αριθμ πρωτ. 40844/21.08.2009 «Προκήρυξη για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013».

Κοινή υπουργική απόφαση υπ. οικονομικών, υπ. ανάπτυξης και υπ. τουρ. ανάπτυξης 48908/30.9.2009

Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007),
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005),
3. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αρ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13-1-2009 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ /40/Β/16-1-2009),
4. Το Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α/14.07.2000),
5. Το Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α/21.03.2002),
6. Το Π.Δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2/Β/08-07-2009),
7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 3850/ΕΥΣ523 (ΦΕΚ333/Β/29.02.08) για την Τροποποίηση (αναδιάρθρωση) της απόφασης σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως ισχύει,
8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999,
9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
10. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων,
11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα,
12. Την υπ αριθ. 2009/C83/01 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης» (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C83 της 7.4.2009),
13. Την υπ αριθμ. πρωτ. C(2009) 5729/15.07.09 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το καθεστώς ενίσχυσης Ν304/2009,
14. Τη Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 124 της 20/05/2003),
15. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C/272/05 για την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις,
16. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.), όπως εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 124125/ 22-12-08 πράξη αποδοχής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
17. Την υπ. αριθ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540Β) Υπουργική Απόφαση Σ.Δ.Ε. (ΥΠΑΣΥΔ), όπως ισχύει,
18. Την με αριθμό Ε (2007) 6015/29.11.2007 Απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός CCI 2007GR6UN5001),
19. Την με αριθμό Ε(2007) 5443/5.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006),
20. Την με αριθμό Ε(2007) 5441/5.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι (Κωδικός CCI 2007GR161PO007),
21. Την με αριθμό Ε(2007) 5337/26.10.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. Μακεδονία - Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008),
22. Την με αριθμό Ε(2007) 5332/26.10.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001),
23. Την με αριθμό Ε(2007) 5439/5.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002),
24. Την υπ αριθ. πρωτ. D(08)850ML/mw/7-11-2008 επιστολή της Danuta Hubner, Επίτροπο για την Περιφερειακή Πολιτική, προς τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης σχετικά με την αναγκαιότητα αναθεώρησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων προς την κατεύθυνση της περαιτέρω υποστήριξης για επενδύσεις ως μέσο αντίδρασης στις αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την διεθνή οικονομική κρίση,
25. Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Οικονομίας (COM(2008) 800/26.11.2008), με το οποίο αποφασίσθηκε η λήψη έκτακτων μέτρων για την ανάπτυξη και την απασχόληση με σκοπό την τόνωση της ζήτησης και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή οικονομία,
26. Την υπ αριθ. COM (2008) τελικό 876/16.12.2008 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών με θέμα «πολιτική για τη συνοχή: Επενδύοντας στην πραγματική οικονομία», η οποία υποβλήθηκε για να πλαισιώσει το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας, και έχει ως στόχο να δώσει έμφαση στη σημασία που έχουν οι επενδύσεις για την πραγματική οικονομία, μέσω της πολιτικής για τη συνοχή και να προβάλει μια σειρά μέτρων που προτείνονται για να επιταχυνθεί η συμβολή των επενδύσεων της πολιτικής για τη συνοχή,
27. Την υπ αριθμ. πρωτ. 32842 / ΕΥΣ 5239 / 30.06.2009 (ΦΕΚ 1299/Β/01.07.2009) Υπουργική Απόφαση, «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 17 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α )»,
28. Την υπ αριθμ. πρωτ. 34704 / ΕΥΣ 5269 / 09.07.2009 (ΦΕΚ 1418/Β/15.07.2009) Υπουργική Απόφαση, «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης με τη μορφή άμεσης επιδότησης στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων βάσει του Προσωρινού Πλαισίου»,
29. Την υπ αριθμ. πρωτ. 36318 / ΕΥΣ 5868 / 17.07.2009 (ΦΕΚ 1525/Β/27.07.2009) Υπουργική Απόφαση, «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την εφαρμογή των δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013, και ορισμός των ποσών, ποσοστών και ενισχύσεων»,
30. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, επιπλέον της δαπάνης που προκαλείται με την ΚΥΑ με αριθμ. 40844/ΕΥΣ6681/21.08.2009 (ΦΕΚ 1750/Β/24.08.2009), η οποία τροποποιείται με την παρούσα

Αποφασίζουμε


Την τροποποίηση της με αριθμ. 40844/ΕΥΣ6681/21.08.2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1750/Β/24.08.2009) με θέμα: «Προκήρυξη για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως ακολουθεί:

Αρθρο 1

Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:
«Αρθρο 7

1. Οι επενδυτικές προτάσεις θα υποβληθούν από 01-09-2009 έως και 18-12-2009. Η καταληκτική ώρα ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του «Εντύπου υποβολής πρότασης» από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ) είναι η 14:00.
Οι Ε.Φ.Δ. που είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση των εργασιών της Παρούσας, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΑ.
2. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής, η επενδυτική πρόταση δεν παραλαμβάνεται από τον Ε.Φ.Δ..
3. Ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης υποβάλλει την επενδυτική του πρόταση σε ένα Υποκατάστημα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) επιλέγοντας μεταξύ των Υποκαταστημάτων που έχουν οριστεί από τον Ε.Φ.Δ. για την εκτέλεση του έργου αυτού, εντός των γεωγραφικών ορίων της διοικητικής Περιφέρειας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επένδυση. Τα υποκαταστήματα των Ε.Φ.Δ. που έχουν οριστεί ως φορείς υποδοχής περιλαμβάνονται σε ηλεκτρονική μορφή στο www.ependyseis.gr.
4. Σε περίπτωση που η επένδυση πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε νησί της χώρας πλην των νήσων Κρήτης και Εύβοιας, η επενδυτική πρόταση μπορεί να υποβληθεί από το δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης σε οποιοδήποτε από τα σημεία υποδοχής που έχουν ορισθεί από τον Ε.Φ.Δ. για την εκτέλεση του παρόντος μέτρου ενίσχυσης, ανεξαρτήτως Περιφέρειας».

Αρθρο 2

Το παράρτημα Η «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» της ΚΥΑ προκήρυξης αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(I) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ


Α. Προκειμένου για Α.Ε
- Απόφαση της Γ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην οποία θα γίνεται ρητή αναφορά στον σκοπό της αύξησης
- ΦΕΚ δημοσίευσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή έγκριση της οικείας Νομαρχίας για καταχώριση στο ΜΑΕ εάν δεν έχει μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου δημοσιευθεί
- Απόφαση τoυ Δ.Σ για την πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και τo σχετικό Φ.Ε.Κ. δημοσίευσής του ή έγκριση της οικείας Νομαρχίας για καταχώρηση στο ΜΑΕ εάν δεν έχει μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου δημοσιευθεί.
- Εγγραφές αύξησης και καταβολής μετοχικού κεφαλαίου
- Παραστατικά τραπεζών (καταθετήρια) για την εν λόγω καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
Β. Προκειμένου για Ε.Π.Ε
- Απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου στην οποία θα γίνεται ρητή αναφορά στον σκοπό της αύξησης.
- Φ.Ε.Κ. αύξησης εταιρικού κεφαλαίου για τους σκοπούς της επένδυσης.
Σε περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία ελέγχου δεν έχει δημοσιευθεί, αντίγραφο του συμβολαιογραφικού εγγράφου τροποποίησης που έχει καταχωρηθεί στο οικείο Πρωτοδικείο και αντίγραφο του ΤΑΠΕΤ .
- Παραστατικά ταμειακής καταβολής για την εν λόγω αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.
- Εγγραφές αύξησης και καταβολής εταιρικού κεφαλαίου
Γ. Προκειμένου για O.Ε και Ε.Ε.
- Τροποποίηση του ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης λόγω αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου με μετρητά ειδικά για τους σκοπούς της επένδυσης το οποίο έχει καταχωρηθεί στο οικείο Πρωτοδικείο.
- Παραστατικά ταμειακής καταβολής της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, για επιχ/σεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας.
- Εγγραφές αύξησης και καταβολής εταιρικού κεφαλαίου για επιχ/σεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας. Σχετικές εγγραφές σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Β κατηγορίας.
Δ1. Προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις (με βιβλία Γ κατηγορίας) παραστατικά ταμειακής καταβολής αύξησης κεφαλαίου επιχ/σης (ίδιο κεφάλαιο)
- Εγγραφές αύξησης και καταβολής κεφαλαίου επιχ/σης
Δ2. Προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις (με βιβλία Β κατηγορίας)
- Σχετικές εγγραφές στο Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων ΚΑΙ στο Μητρώο Παγίων
Ε. Φορολογηθέντα Αποθεματικά (για τις εταιρίες που τηρούν Βιβλία Γ κατηγορίας)
Εφόσον τα φορολογηθέντα αποθεματικά προβλέπονται στην εγκριτική απόφαση ως τρόπος κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, προσκομίζεται η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας με την οποία αποφασίσθηκε η δέσμευση των αποθεματικών για την επένδυση επί μία τριετία (3ετία) από την ολοκλήρωσή της.
Επίσης απαιτείται αντίγραφο αναλυτικού καθολικού του λογαριασμού Αποθεματικά» ή οι ισολογισμοί των σχετικών χρήσεων.

(II) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

- Πρόσφατη βεβαίωση του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας περί: α) μη αίτησης σε πτώχευση και β) περί μη πτώχευσης και γ) μη θέσης αυτής σε εκκαθάριση ή λύση.
- Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί μη περαιτέρω τροποποιήσεως του καταστατικού της εταιρίας ( σε σχέση με τα προσκομισθέντα κατά την υποβολή της πρότασης αντίστοιχα δικαιολογητικά ).
- Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας ότι η δημόσια επιχορήγηση δεν έχει εκχωρηθεί κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας προκήρυξης και πρόσφατο πρακτικό του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας/ατομικής επιχείρησης για τον ορισμό εκπροσώπου για την είσπραξη της δημόσιας επιχορήγησης ή (εφόσον η δημόσια επιχορήγηση έχει εκχωρηθεί) σύμβαση εκχώρησης και εξουσιοδότηση του πιστωτικού ιδρύματος για την είσπραξη της δημόσιας επιχορήγησης.
- Φορολογική ενημερότητα εις διπλούν.
- Βεβαίωση του ΙΚΑ περί μη οφειλής, εις διπλούν


Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2056/20.09.2023
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2023-2024, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.
Κ.Υ.Α. Α 1146/26.09.2023
Τροποποίηση: α) της υπ αρ. 30/004/000/539/04.03.2019 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών (Β 803), β) της υπ αρ. 94/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β 1339/2023) και γ) της υπ αρ. 95/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β 1136/2023).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1124/07.08.2023
Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α 170) και του άρθρου 54 Α του ν. 4987/2022 (Α 206) από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων, για το έτος 2022.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1123/07.08.2023
Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 και της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4987/2022 (Α 206).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1122/07.08.2023
Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται.
Περισσότερα »

Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο