Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Παρασκευή 29 Μαϊου 2009
Υπ. Οικ. 1052101/22.5.2009/Πολ. 1068

Ενιαίο τέλος ακινήτων.
Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 3756/2009


Υπ. Οικ. 1052101/22.5.2009/Πολ. 1068

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53A΄) που αφορούν τη φορολογική αντιμετώπιση στο Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) για τα έτη 2009 και 2010, των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (νομικών προσώπων), και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:
Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών εκδόθηκε η 1036180/163/0013 ΠΟΛ 1045/2-4-2009 Α.Υ.Ο.Ο., με την οποία ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Ε.Τ.ΑΚ. νομικών προσώπων έτους 2009, για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
Η ρύθμιση αυτή αφορά αποκλειστικά τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τα έτη 2009 και 2010.

Για την υπαγωγή των ακινήτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3756/2009 πρέπει:
α) Τα ακίνητα να ιδιοχρησιμοποιούνται από την ξενοδοχειακή επιχείρηση.
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα είναι εκείνα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία στην επιχείρηση και χρησιμοποιούνται για τις λειτουργικές ανάγκες της, ως ξενοδοχειακής.
β) Να υπάρχει άδεια λειτουργίας ξενοδοχειακής επιχείρησης.

Τονίζεται ότι ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής (0,33‰) εφαρμόζεται μόνο σε ακίνητα (κτίσματα και γήπεδα) ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες του ξενοδοχείου, ανεξάρτητα αν τα ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίσματα βρίσκονται στο ίδιο ή σε διαφορετικό γήπεδο. Επισημαίνεται ότι κατά τον υπολογισμό του ΕΤΑΚ των κτισμάτων αυτών δεν εφαρμόζεται ο κανόνας του 1 € ανά τετραγωνικό μέτρο.

Συνεπώς, όταν ξενοδοχειακή επιχείρηση:
- έχει ακίνητο το οποίο είναι κενό ή εκμισθώνει ακίνητο (ολόκληρο ή μέρος αυτού) ή παραχωρεί τη χρήση σε τρίτο χωρίς αντάλλαγμα ή παραχωρεί την εκμετάλλευση του ξενοδοχείου με αντάλλαγμα ποσοστό επί των πραγματοποιούμενου κύκλου εργασιών, τότε επί της αξίας των ακινήτων αυτών εφαρμόζεται φορολογικός συντελεστής 6‰, και για τα κτίσματα ισχύει ο κανόνας του 1 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
- ασκεί και άλλη δραστηριότητα πέραν της ξενοδοχειακής, τότε για τα λοιπά ακίνητα –πλην των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις και όχι ο εν λόγω μειωμένος φορολογικός συντελεστής. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται μία μόνο δήλωση ενιαία για όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης (η δήλωση ΕΤΑΚ νομικών προσώπων μόνο για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις), επί της οποίας συμπληρώνονται οι αντίστοιχες στήλες, ανά κατηγορία ακινήτων, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.
Επισημαίνεται ότι δεν υπάγονται στη ρύθμιση αυτή ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας βρίσκονται σε αδράνεια, ή ανεγείρουν ξενοδοχεία τα οποία την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας δεν έχουν αποπερατωθεί.
Τα ακίνητα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τα οποία έχει συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, υπάγονται στις ρυθμίσεις αυτές, με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της μισθώτριας ξενοδοχειακής επιχείρησης και για όσο χρόνο διαρκεί η μίσθωση. Αυτό επιβάλλεται τόσο λόγω της νομικής φύσεως της σύμβασης αυτής, όσο και για λόγους ενιαίας και ομοιόμορφης αντιμετώπισης επιχειρήσεων με ομοειδή δραστηριότητα.
Στη δήλωση ΕΤΑΚ νομικών προσώπων, μόνο για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, έτους 2009, στον πίνακα Δ (Υπολογισμός ΕΤΑΚ Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων) αναγράφονται οι αξίες των κτισμάτων και των γηπέδων των ξενοδοχείων και υπολογίζεται το ΕΤΑΚ. Αντίστοιχα τα τετραγωνικά μέτρα των ιδιοχρησιμοποιούμενων κτισμάτων των επιχειρήσεων αυτών αναγράφονται στη στήλη 13 «Τ.Μ. ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» της δήλωσης.
Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι για τη συμπλήρωση των δηλώσεων ΕΤΑΚ νομικών προσώπων, ισχύουν οι 1046152/467/0013 ΠΟΛ 1079/18-4-2008 και 1058588/604/0013 ΠΟΛ 1086/28-5-2008 εγκύκλιοι διαταγές.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2011/21.02.2024
Νέα προθεσμία προσκόμισης δικαιολογητικών για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2024, λόγω αναπηρίας αφενός για τα οχήματα που δεν διορθώθηκε έως σήμερα η εικόνα τους στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων (ΠΣΟ) και αφετέρου περιπτώσεις αναπήρων που έληγε η απόφαση απαλλαγής την 31/12/2023 λόγω λήξης της γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ (ή της ΑΣΥΕ).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2010/16.02.2024
Παροχή διευκρινίσεων περί των εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014 (ΕΛΠ), για συναλλαγές που διενεργούνται μέσω Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) και εξοφλούνται μέσω EFT/POS, κατ' εφαρμογή της υπό στοιχεία Α 1098/2022 (Β 3940) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1027/16.02.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1098/13.07.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για τη διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής "είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ."» (Β 3940).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1025/16.02.2024
Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1023/20.01.2024
Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες και διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και τον Φ.Π.Α. από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) στο πλαίσιο Συμφωνίας Έδρας με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/13.02.2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 8/13.02.2024
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται...
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 01/15.01.2024
Νέο νομικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος (λόγω γήρατος/αναπηρίας), με την αντικατάσταση του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α 85). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 με παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 45/15.09.2023
Ασφαλιστικές εισφορές εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 44/30.08.2023
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθείσων εισφορών σε δικαιούχους του δημοσίου.
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο