Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2008
Α.Υ.Ο. 1128122/29.12.2008/ Πολ. 1174

Βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών.- Τήρηση του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών και της κατάστασης ποσοτικής καταχώρησης των αποθεμάτων με εγγραφή των δεδομένων αυτών σε μία και μοναδική σύνοδο εγγραφής (NoMultisession) θεωρημένου μη επανεγγράψιμου οπτικού δίσκου.
Α.Υ.Ο. 1128122/29.12.2008/ Πολ. 1174

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γστ’ και της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92, ΦΕΚ Α’ 84/26.5.1992).
2.Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1027421/680/0006Β/ΠΟΛ. 1078/24.2.1993 (ΦΕΚ Β’ 193/3.3.1998) περί «καθορισμού διαδικασίας θεώρησης βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. για τις Δ.Ο.Υ. που εντάσσονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (TAXIS)»
3.Την 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ Β’ 1948/3.10.2007) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
4.Το νέο οργανωτικό πλαίσιο ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών (Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα, Ελεγκτικά Κέντρα, Υ.Π.Ε.Ε., ΤΑΧΙS κ.λπ.).
5.Την ανάγκη περαιτέρω διεύρυνσης του μέτρου περιορισμού των θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων, η οποία θεώρηση συνεπάγεται ιδιαίτερα μεγάλο κόστος για τις Δ.Ο.Υ. αλλά και για τις επιχειρήσεις, στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των νέων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί τόσο στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών όσο και των επιχειρήσεων.
6.Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Παρέχεται η δυνατότητα από 1/1/2009 τα δεδομένα του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) και της κατάστασης ποσοτικής καταχώρησης των αποθεμάτων ιδίων ή τρίτων που ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 27 του ιδίου Κώδικα, να εγγράφονται μέχρι την προθεσμία που ορίζεται αντίστοιχα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 17 και της υποπερίπτωσης α’ της περίπτωσης Α’ της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του Κώδικα αυτού, σε μία και μοναδική σύνοδο εγγραφής (NoMultisession) θεωρημένου οπτικού δίσκου, η τεχνολογία κατασκευής του οποίου δεν επιδέχεται διαγραφή ή επανεγγραφή των ήδη εγγεγραμμένων δεδομένων.

Η δυνατότητα αυτή αφορά την εγγραφή των δεδομένων του παραπάνω βιβλίου ή κατάστασης όλων ή μερικών εγκαταστάσεων του υπόχρεου επιτηδευματία.

2. Ο παραπάνω οπτικός δίσκος θεωρείται (σημαίνεται) από τη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται η επιχείρηση για την θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της και προστατεύεται από επιπλέον προσπάθειες εγγραφής, ώστε να διασφαλίζονται οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν. Ως θεώρηση (σήμανση) νοείται η επικόλληση επί του οπτικού δίσκου κυκλικής ετικέτας η οποία πριν από κάθε χρησιμοποίηση πρέπει να θεωρείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Για τη διαδικασία θεώρησης (σήμανσης) εφαρμόζεται αναλογικά η διαδικασία θεώρησης βιβλίων και στοιχείων και ειδικότερα:

α) Στο σημείωμα θεώρησης Κ.Β.Σ. (έντυπο Β1) και στον πίνακα που αναφέρεται στα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τα βιβλία (πίνακας β) αναγράφεται ως είδος «ετικέτες σήμανσης οπτικών δίσκων τεχνικών προδιαγραφών» ή «ετικέτες σήμανσης καταστάσεων απογραφής» κατά περίπτωση και στις στήλες από ……. έως ……., ο αύξων αριθμός του πρώτου και του τελευταίου οπτικού δίσκου, όπως αυτός προκύπτει από τις θεωρούμενες ετικέτες σήμανσης.

Η αρίθμηση των οπτικών δίσκων είναι ενιαία τουλάχιστον ανά διαχειριστική περίοδο ανά βιβλίο ή κατάσταση.

β) Για τη σήμανση-θεώρηση των οπτικών δίσκων χρησιμοποιούνται ειδικές αυτοκόλλητες ετικέτες σχήματος κυκλικού δακτυλίου αντίστοιχου προς τις διαστάσεις του οπτικού δίσκου. Οι ετικέτες επικολλούνται μετά τη θεώρησή τους στην άνω επιφάνεια του οπτικού δίσκου από τον επιτηδευματία και στη συνέχεια η επικόλληση αυτών ελέγχεται από τον υπεύθυνο για τη θεώρηση υπάλληλο του τμήματος Κ.Β.Σ. της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.. Κάθε προσπάθεια αποκόλλησης της ετικέτας, θεωρείται ως προσπάθεια αλλοίωσης του περιεχομένου του οπτικού δίσκου.

Στη μία άκρη της ετικέτας τίθεται πριν τη θεώρηση, η σφραγίδα με τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, Α.Φ.Μ. κ.λπ.), ο τίτλος «Β.ΤΕΧ.ΠΡΟ.» για το Βιβλίο Τεχνικών Προδιαγραφών ή «ΚΑΤ.ΑΠΟ.» για τις Καταστάσεις Απογραφής, ο αύξων αριθμός της ετικέτας καθώς και η πράξη θεώρησης η οποία υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή τον εξουσιοδοτημένο προς τούτο υπάλληλο και σφραγίζεται με την υπηρεσιακή σφραγίδα της Δ.Ο.Υ.

Η αυτοκόλλητη ετικέτα που εκτυπώνεται από το Σύστημα TAXIS υποσύστημα Κ.Β.Σ. για τη θεώρηση, όπως καθορίστηκε η διαδικασία αυτή από την Α.Υ.Ο. 1027421/ΠΟΛ.1078/3.3.98 (ΦΕΚ 193Β’), θα επικολλάται επί του οπτικού δίσκου. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο, λόγω χώρου, αυτή θα επικολλάται στο αντίστοιχο σημείωμα θεώρησης, κατ’ αναλογία των οριζομένων στην προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση.

3. Τα δεδομένα του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών και καταστάσεων απογραφής που εγγράφονται σε κάθε οπτικό δίσκο είναι αυτά που ορίζονται με τις κατ’ ιδίαν διατάξεις του Κ.Β.Σ. και ειδικότερα:

α) Αναφορικά με το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών:

Σε κάθε οπτικό δίσκο εγγραφής αποθηκεύονται τα δεδομένα των νέων τεχνικών προδιαγραφών ή αυτών που μεταβλήθηκαν εντός των εκάστοτε προθεσμιών που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. για την ενημέρωσή του.

β) Αναφορικά με τις καταστάσεις της ποσοτικής καταχώρησης των αποθεμάτων:

- Για υποκατάστημα ή αποθηκευτικό χώρο που λειτουργεί στον ίδιο νομό με την έδρα και στο ίδιο νησί ή σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από αυτή και δεν εξάγει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα, η καταγραφή των αποθεμάτων μπορεί να γίνεται απευθείας στον οπτικό δίσκο- κατάσταση απογραφής της έδρας διακεκριμένα.

- Για υποκατάστημα που δεν εξάγει αυτοτελές αποτέλεσμα ή αποθηκευτικό χώρο, τα αποθέματά τους καταγράφονται ποσοτικά, διαδοχικά σε δύο οπτικούς δίσκους από τους οποίους ο ένας αποστέλλεται στην έδρα μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παράγραφο 7 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ..

- Για υποκατάστημα που δεν εξάγει αυτοτελές αποτέλεσμα ή αποθηκευτικό χώρο, τα αποθέματά τους μπορεί να καταγράφονται ποσοτικά μόνο στον οπτικό δίσκο που τηρείται στην έδρα με την προϋπόθεση ότι υπάρχει απευθείας σύνδεση μεταξύ κεντρικού και υποκαταστήματος ή αποθηκευτικού χώρου και είναι δυνατή άμεσα από το υποκατάστημα ή τον αποθηκευτικό χώρο η ανάγνωση και η εκτύπωση όλων ή μερικών των ειδών των αποθεμάτων της κάθε εγκατάστασης.

4. Το λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται από την επιχείρηση πρέπει να έχει δυνατότητα ανάγνωσης, εμφάνισης και εκτύπωσης, των αποθηκευμένων δεδομένων σε οπτικό δίσκο, του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών ή της κατάστασης ποσοτικής καταχώρησης των αποθεμάτων όταν ζητείται από τον έλεγχο.

5. Οι οπτικοί δίσκοι φυλάσσονται για όσο χρόνο ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. η διαφύλαξη των βιβλίων και τα δεδομένα που εγγράφονται σ΄ αυτούς στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 17 και της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης Α της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα, εκτυπώνονται άμεσα όταν ζητηθούν από τον έλεγχο. Η μη διαφύλαξη αυτών ή η αδυναμία άμεσης αναπαραγωγής του περιεχομένου τους εξομοιώνεται: α) με μη τήρηση του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών, β) με μη καταχώρηση της ποσοτικής καταμέτρησης των αποθεμάτων όταν η μη διαφύλαξη ή η αδυναμία αναπαραγωγής του οπτικού δίσκου διαπιστώνεται μέχρι το τέλος της επόμενης διαχειριστικής περιόδου και με μη σύνταξη της απογραφής όταν η αδυναμία αυτή διαπιστώνεται μετά το τέλος της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.

6.Επί μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης του οπτικού δίσκου (βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών ή της κατάστασης ποσοτικής καταχώρησης των αποθεμάτων), έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες κυρώσεις που επιβάλλονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών ή την κατάσταση ποσοτικής καταχώρησης των αποθεμάτων, την τήρηση των οποίων υποκαθιστούν οι οπτικοί δίσκοι.

7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1110/09.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1249/09.12.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου δωρεών/γονικών παροχών -"Δήλωση Δωρεάς/Γονικής Παροχής"» (Β 5779).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1109/09.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1059/18.04.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς προς τα πρόσωπα της παρ. 3 άρθρου 25 του ν. 2961/2001 - "Δήλωση φόρου δωρεάς ακινήτων, κινητών και χρημάτων προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY"» (Β 2334).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1099/27.06.2024
Επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της εταιρείας «Κ.Α.Ε. Α.Ε.» ως προς τον χώρο της αποθήκης, στον Κρατικό αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης».
Α.Υ.Ο. Α 1087/28.05.2024
Είσπραξη εσόδων υπέρ της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/02.05.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1155/09.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου, του τρόπου και της διαδικασίας διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251) με τα Ταμειακά τους Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την Α.Α.Δ.Ε., καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.)». Υλοποίηση επί της αρχής "είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση παραστατικού από Ταμειακό Σύστημα"» (Β 5992 -Διόρθωση Σφάλματος Β 6514) - Ορισμός εναλλακτικών τρόπων διασύνδεσης με Μέσα Πληρωμών στην περίπτωση που ο ΦΗΜ συνεργάζεται με εμπορικό/λογιστικό Πρόγραμμα (ERP).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο