Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008
Α.Υ.Ο. 1124887/16.12.2008/Πολ. 1167

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α., παρακρατούμενων φόρων, τελών και εισφορών των επιχειρήσεων και νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επλήγησαν από τα επεισόδια της περιόδου από 06.12.2008 έως και 15.12.2008 στις διάφορες πόλεις της χώρας.

Α.Υ.Ο. 1124887/16.12.2008/Πολ. 1167

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν.2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν:

α) Της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 36,

β)των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2, 9 και 11 του άρθρου 38,

γ)της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και

δ)της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), περί αποδεικτικών εισπράξεως.

4. Τις διατάξεις των ακολούθων αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών:

α) 1003644/194/27/0014/ΠΟΛ. 1019/4.2.2003 (ΦΕΚ 154 Β΄)

β) 1039231/2677/600/0014/ΠΟΛ.1060/18.4.2006 (ΦΕΚ 568Β΄),

γ) 1121743/9331/1677/Α0014/ΠΟΛ. 1157/19.12.2007 (ΦΕΚ 2490Β΄)

δ) 1115002/7626/1484/Α0014/ΠΟΛ.1154/14.11.2008

5. Τις διατάξεις των άρθρων 59,60 και 107 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994 ΦΕΚ 151 Α΄), που ορίζουν τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και το χρόνο υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων του άρθρου 101.

6. Την ανάγκη αντιμετώπισης των επιπτώσεων από τις πρόσφατες καταστροφές λόγω των επεισοδίων σε διάφορες πόλεις της χώρας.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

8. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 22 του ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α΄) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

9. Την αριθ. 42362/Υ.252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948Β/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Παρατείνουμε μέχρι και 3 Μαρτίου 2009 τις προθεσμίες υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. των υποκειμένων που επλήγησαν από τα πρόσφατα επεισόδια ως εξής :

A. Τωνφορολογικώνπεριόδων του Νοεμβρίου 2008, Δεκεμβρίου 2008 και Ιανουαρίου 2009 για υποκειμένους που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ.

B. Τηςφορολογικής περιόδουτου τέταρτου τριμήνου 2008 για υποκειμένους που τηρούν βιβλία Α΄ ήΒ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ..

2. Παρατείνουμε μέχρι και 3 Μαρτίου 2009 τις προθεσμίες υποβολής των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. των υποκειμένωντης προηγούμενης παραγράφου που οι προθεσμίες υποβολής τους λήγουν από 8.12.2008 μέχρι και 3.3.2009.

3. Παρατείνουμε για ένα τρίμηνο από τη λήξη τους και το αργότερο μέχρι την 30η Απριλίου 2009 τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων των επιχειρήσεων φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επλήγησαν από τα πρόσφατα επεισόδια και οι οποίες λήγουν από 8 Δεκεμβρίου 2008 μέχρι και 30 Ιανουαρίου 2009.

4. Παρατείνουμε μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μηνός Απριλίου 2009 την προθεσμία υποβολής της οριστικής δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών των πιο πάνω φυσικών ή νομικών προσώπων.

5. Παρατείνουμε τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του ΚΦΕ που επλήγησαν από τα επεισόδια και τα οποία έκλεισαν ισολογισμό στις 31 Ιουλίου 2008, 31 Αυγούστου 2008 ή 30 Σεπτεμβρίου 2008 μέχρι 3 μήνες από τη λήξη τους.

6. Παρατείνουμε, μέχρι 30 Μαρτίου 2009 τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που κανονικά έληγαν ή θα λήξουν από 8 Δεκεμβρίου 2008 έως και 30 Ιανουαρίου 2009 για τους υπόχρεους (φυσικά και νομικά πρόσωπα).

7. Η υποβολή των παραπάνω δηλώσεων θα γίνει αποκλειστικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

8. Οι παραπάνω παρατάσεις ισχύουν με την προϋπόθεση ότι μαζί με τη δήλωση θα συνυποβάλλεται βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής με την οποία θα πιστοποιείται η καταστροφή μερική ή ολική της επιχείρησης, καθώς και η αιτία αυτής (πυρκαγιά κλπ.).

9. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2028/19.04.2024
Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1059/18.04.2024
Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς προς τα πρόσωπα της παρ. 3 άρθρου 25 του ν. 2961/2001 - «Δήλωση φόρου δωρεάς ακινήτων, κινητών και χρημάτων προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY
Α.Υ.Ο. Α 1060/19.04.2024
Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3
Α.Υ.Ο. Α 1056/12.04.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1143/21.9.2023 (Β 5599) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1055/09.04.2024
Καθορισμός της διαδικασίας αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, του χρόνου διενέργειας του ελέγχου, καθώς και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 28Α του ν. 4172/2013 (Α 167)
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2024
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, περί αναδοχής οφειλών από Ο.Τ.Α.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2024
Νέα κατάταξη, από 01.04.2024, σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2024, λόγω αύξησης του νόμιμου κατώτατου ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/2024
Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 125 ν. 5078/2023 (ΦΕΚ 211/τ.Α/20.12.23)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 8/2024
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται...
Περισσότερα »
Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο