Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008
Υπ. Οικ. 1092366/12.09.2008/Πολ. 1126

Φόρος προστιθέμενης αξίας.- Κοινοποίηση τηςΚ.Υ.Α. Φ. 23/51193/5992/2007 (ΦΕΚ 786/Β2007) και οδηγίες εφαρμογής για την απόδοση του Φ.Π.Α. στα τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου από τα Δημόσια ΚΤΕΟ
(Υπ. Οικ. 1092366/12.09.2008/Πολ. 1126)

1. Σας κοινοποιούμε την με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.23/51193/5992/2007 (ΦΕΚ 786 Β' /18-5-2007) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα: «Καθορισμός των τελών διενέργειας των τεχνικών ελέγχων από τα Δημόσια ΚΤΕΟ, των τελών έκδοσης εθνικών εγκρίσεων τύπου και δελτίων κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων της διαδικασίας επιβολής και είσπραξής τους» και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή της.

2. Με την απόφαση αυτή ορίζονται οι τιμές των τελών που απαιτούνται για τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου για κάθε κατηγορία οχημάτων. Ο τεχνικός έλεγχος ορισμένων κατηγοριών οχημάτων υπάγεται σε Φ.Π.Α. με τον κανονικό συντελεστή (19%). Η υπαγωγή στο φόρο των εν λόγω τεχνικών ελέγχων υπαγορεύεται από τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), καθώς ο τεχνικός έλεγχος των ίδιων κατηγοριών οχημάτων διενεργείται παράλληλα και από τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2963/01 (ΦΕΚ 268/Α/23.11.2001), όπως ισχύει και του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/10.3.2006).

Συγκεκριμένα στο ΦΠΑ υπάγεται ο τεχνικός έλεγχος των κατωτέρω κατηγοριών οχημάτων:
- Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης (ταξί)
- Ασθενοφόρα
- Νεκροφόρες
- Μηχανοκίνητα τροχόσπιτα (αυτοκινούμενα)
- Φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους

3. Για τις ανωτέρω κατηγορίες οχημάτων, εμπεριέχεται ΦΠΑ στα τέλη που οφείλονται για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο (παρ. 1 του άρθρου 1), τον τεχνικό έλεγχο που πραγματοποιείται μετά από αίτηση του κατόχου (παρ. 7 του άρθρου 2), καθώς και τον ειδικό τεχνικό έλεγχο που προβλέπεται για τα εκπαιδευτικά επιβατικά οχήματα (παρ. 8 του άρθρου 2 - κατ. 1), ο οποίος διενεργείται πάντα μαζί με τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο, καθώς επίσης και για τον ενδεχόμενο επανέλεγχο στις περιπτώσεις αυτές. Η φορολογητέα αξία, καθώς και ο εμπεριεχόμενος ΦΠΑ στις περιπτώσεις αυτές εξευρίσκεται με τους κανόνες της εσωτερικής υφαίρεσης και με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Για τη διευκόλυνσή σας ακολουθεί πίνακας στον οποίο εμφαίνονται τα τέλη τεχνικού ελέγχου, η φορολογητέα αξία και ο αναλογών ΦΠΑ, για κάθε κατηγορία οχήματος και είδος τεχνικού ελέγχου.

4. Τα τέλη που ορίζονται με την κοινοποιούμενη απόφαση και ο αναλογών Φ.Π.Α. όπου αυτός επιβάλλεται, καταβάλλονται πριν από τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου του οχήματος ή την έκδοση της σχετικής πράξης.

5. Τα τέλη αυτά αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εισάγονται τα μεν τέλη στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου (ΚΑΕ) 1375 με κατονομασία «Ειδικά Τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχημάτων» ο δε αναλογών Φ.Π.Α. στον ΚΑΕ 1119 με κατονομασία «Φ.Π.Α.σε κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττεται μέσω Δ.Ο.Υ.».

6. Για την είσπραξη των τελών από τεχνικούς ελέγχους που διενεργούν τα Δημόσια ΚΤΕΟ και για όσες περιπτώσεις υπάγονται σε Φ.Π.Α. καθορίστηκαν και κυκλοφόρησαν ειδικά έντυπα ΚΤΕΟ - Φ.Π.Α., τα οποία οι Δ.Ο.Υ. εφοδιάζονται μέσω της ΥΔΕΑΔ. Επισημαίνουμε ότι η καταβολή των τελών για τους ανωτέρω ελέγχους, μπορεί να γίνεται και με την έκδοση διπλοτύπου είσπραξης τύπου Β', εφόσον υπάρχει υπόλογος στις υπηρεσίες των Δημόσιων ΚΤΕΟ ή την έκδοση διπλοτύπου τύπου Α΄, το οποίο εκδίδεται από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., στην περίπτωση που δεν υπάρχει υπόλογος στα Δημόσια ΚΤΕΟ. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να εξακριβώνουν το είδος του τέλους και την κατηγορία του οχήματος, προκειμένου να προσδιορίσουν εάν υπάρχει υποχρέωση υπολογισμού ΦΠΑ, με βάση την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και τη βοήθεια του πίνακα που ακολουθεί και σε περίπτωση αμφιβολιών να συνεργάζονται με το αρμόδιο Δημόσιο ΚΤΕΟ. Τα ανωτέρω ισχύουν και για το ειδικό τέλος που καταβάλλεται για τον ειδικό έλεγχο καυσαερίων των ανωτέρω κατηγοριών οχημάτων που διενεργούν τα Δημόσια ΚΤΕΟ και το οποίο υπάγεται επίσης στο ΦΠΑ.

7. Τα ειδικά έντυπα παράβολα ΚΤΕΟ που διατίθενται μέχρι σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών, τα οποία δεν εμπεριέχουν ΦΠΑ και τα έσοδα των οποίων εισάγονται επίσης στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου (ΚΑΕ) 1375, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται, εναλλακτικά με τα διπλότυπα τύπου Α΄ και Β,΄ στα υπόλοιπα τέλη τεχνικών ελέγχων που διενεργούνται από τα Δημόσια ΚΤΕΟ και δεν υπάγονται στο ΦΠΑ, καθώς και στα τέλη που προβλέπονται για την εκπρόθεσμη προσκόμιση οχημάτων για τεχνικό έλεγχο, τα οποία δεν υπάγονται σε ΦΠΑ, καθώς δεν αντιπροσωπεύουν αντιπαροχή για τεχνικό έλεγχο, αλλά ποινή για μη εμπρόθεσμη διενέργεια τεχνικού ελέγχου.

8. Τα Δημόσια ΚΤΕΟ θα πρέπει να ελέγχουν τη χρήση των ορθών εντύπων παραβόλων για κάθε συγκεκριμένο τεχνικό έλεγχο, καθώς επίσης, στην περίπτωση τελών που υπάγονται σε Φ.Π.Α. και καταβάλλονται με διπλότυπο είσπραξης τύπου Α΄ ή Β΄, εάν πράγματι έχει πραγματοποιηθεί διάσπαση του συνολικού τέλους σε αξία που αφορά τον τεχνικό έλεγχο και στον αναλογούντα Φ.Π.Α.. Σε αντίθετη δε περίπτωση, θα πρέπει να μεριμνούν για τη διόρθωση πριν από τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου.

9. Οι υποκείμενοι στο φόρο που πραγματοποιούν δαπάνες για τεχνικό έλεγχο οχημάτων, έχουν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που εμπεριέχεται στα έντυπα παράβολα ΚΤΕΟ - ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ. Ο προς έκπτωση φόρος υπολογίζεται με τους κανόνες της εσωτερικής υφαίρεσης, με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονικό συντελεστή ΦΠΑ. Ως δικαιολογητικό για την εν λόγω έκπτωση ισχύει το απόκομμα του παραβόλου ΚΤΕΟ - ΦΠΑ, κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στο οποίο επισυνάπτεται το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου που έχει χορηγηθεί από το Δημόσιο ΚΤΕΟ.

10. Επισημαίνεται τέλος ότι τα νέα έντυπα παράβολα ΚΤΕΟ - ΦΠΑ χρησιμοποιούνται μόνο για τους τεχνικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται από τα Δημόσια ΚΤΕΟ. Η παρούσα εφαρμόζεται από 1.10.2008, οπότε αναμένεται να γίνει πλήρης εφοδιασμός των Δ.Ο.Υ. με τα νέα έντυπα παράβολα ΚΤΕΟ - ΦΠΑ.

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ & ΦΠΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 

Περιοδικός έλεγχος (άρθ.1.7)

Έλεγχος κατόπιν αίτησης (άρθ. 2.7)

Κάρτες

Αρχικός

Επανέλεγχος

Αρχικός

Επανέλεγχος

καυσαερίων

Τέλος

Φορ. αξία

ΦΠΑ

Τέλος

Φορ. αξία

ΦΠΑ

Τέλος

Φορ. αξία

ΦΠΑ

Τέλος

Φορ. αξία

ΦΠΑ

Τέλος

Φορ. αξία

ΦΠΑ

1.Ε.Ι.Χ. &Ε.Δ.Χ.

2.Ασθενοφόρα

3.Νεκροφόρες

4.Τροχόσπιτα(αυτοκινούμενα)

5.Φορτηγά μέχρι 3,5 τόν. Μικτό βάρος

40,00

52,00

40,00

52,00


52,00

33,61

43,70

33,61

43,70


43,70

6,39

8,30

6,39

8,30


8,30

9,00

11,00

9,00

11,00


11,00

7,56

9,24

7,56

9,24


9,24

1,44

1,76

1,44

1,76


1,76

20,00

26,00

20,00

26,00


26,00

16,81

21,85

16,81

21,85


21,85

3,19

4,15

3,19

4,15


4,15

5,00

7,00

5,00

7,00


7,00

4,20

5,88

4,20

5,88


5,88

0,80

1,12

0,80

1,12


1,12

10

13

10

13


13

8,40

10,92

8,40

10,92


10,92

1,60

2,08

1,60

2,08


2,08

Ειδικός έλεγχος εκπαιδευτικών επιβατ. οχημάτων (άρθ. 2.8.1)

20,00

16,81

3,19

5,00

4,20

0,80

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1110/09.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1249/09.12.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου δωρεών/γονικών παροχών -"Δήλωση Δωρεάς/Γονικής Παροχής"» (Β 5779).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1109/09.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1059/18.04.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς προς τα πρόσωπα της παρ. 3 άρθρου 25 του ν. 2961/2001 - "Δήλωση φόρου δωρεάς ακινήτων, κινητών και χρημάτων προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY"» (Β 2334).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1099/27.06.2024
Επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της εταιρείας «Κ.Α.Ε. Α.Ε.» ως προς τον χώρο της αποθήκης, στον Κρατικό αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης».
Α.Υ.Ο. Α 1087/28.05.2024
Είσπραξη εσόδων υπέρ της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/02.05.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1155/09.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου, του τρόπου και της διαδικασίας διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251) με τα Ταμειακά τους Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την Α.Α.Δ.Ε., καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.)». Υλοποίηση επί της αρχής "είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση παραστατικού από Ταμειακό Σύστημα"» (Β 5992 -Διόρθωση Σφάλματος Β 6514) - Ορισμός εναλλακτικών τρόπων διασύνδεσης με Μέσα Πληρωμών στην περίπτωση που ο ΦΗΜ συνεργάζεται με εμπορικό/λογιστικό Πρόγραμμα (ERP).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο