Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Παρασκευή 2 Μαϊου 2008
Υπ. Οικ. 1047709/23.04.2008

Κατάργηση του Μοναδικού Δελτίου για τη δήλωση εισαγομένων μετρητών και αξιών.
(Υπ. Οικ. 1047709/23.04.2008)

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με το 1090278/1624/Α0012/14.12.1990 έγγραφό μας και κατά εφαρμογή της 1005428/26/0012/ΠΟΛ.1020/16.1.1989 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών έγινε δεκτό, ότι μεταξύ των άλλων αποδεικτικών στοιχείων εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων στην Ελλάδα, λαμβάνεται υπόψη και το ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - Δήλωση εισαγομένων μετρητών και αξιών, που εκδίδεται από το γραφείο Συναλλάγματος, του τμήματος ασφαλείας αερολιμένων -Τελωνείων της Ελληνικής Αστυνομίας, (όταν τα χρηματικά κεφάλαια σε συνάλλαγμα ή ευρώ εισάγονται με φυσική μεταφορά από κατοίκους εξωτερικού κατά την είσοδό τους στην Ελλάδα). Σε περίπτωση που δηλώνονται ποσά σε ευρώ από χώρα προέλευσης της οποίας το εθνικό νόμισμα δεν είναι σε ευρώ, απαιτείται παράλληλα και αποδεικτικό μετατροπής του εθνικού νομίσματος της χώρας προέλευσης σε ευρώ. Στην περίπτωση που τα χρηματικά κεφάλαια που δηλώνονται στο Δελτίο Εισαγομένων μετρητών κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό, για κάλυψη τεκμηρίων, πρέπει ως αποδεικτικό εισαγωγής των κεφαλαίων αυτών να προσκομισθεί επί πλέον βεβαίωση της Τράπεζας που κατατέθηκαν.

2. Από 1.1.2002 και μετά, ως αποδεικτικό στοιχείο εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό ορίζεται το πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδεται από κάθε Τράπεζα όπως αυτό ορίζεται με την 1035772/676/Α0012/ΠΟΛ.1130/17.4.2002 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Σημειώνουμε ότι η προαναφερόμενη ΠΟΛ.1130/17.4.2002 εφαρμόζεται και σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό σε συνάλλαγμα ή σε ευρώ, είτε αυτή γίνεται από κάτοικο εξωτερικού ή από κάτοικο Ελλάδος.

3. Δεδομένου ότι: α) το ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - Δήλωση εισαγωγής μετρητών και αξιών εξυπηρετεί μόνον τους κατοίκους εξωτερικού, όταν εισέρχονται στην Ελλάδα β) η πρακτική έχει αποδείξει ότι η διακίνηση χρηματικών κεφαλαίων γίνεται πλέον μέσω τραπεζών και όχι με φυσική μεταφορά τους και
γ) πρέπει να διευκολυνθεί η διαδικασία εφαρμογής της υποχρεωτικής δήλωσης των μετρητών άνω των 10.000 ευρώ από τους ταξιδιώτες που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (σύμφωνα με τον Κανονισμό με αριθ. 1889/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), από την έκδοση του παρόντος και για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης των αποδεικτικών στοιχείων εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων στην Ελλάδα καταργείται η χρήση του παραπάνω ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ εισαγομένων Μετρητών για την κάλυψη τεκμηρίων και αποσύρεται το Δελτίο αυτό από τα γραφεία Συναλλάγματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

4. Εξυπακούεται ότι μετά την κατάργηση του « ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ - Εισαγομένων Μετρητών», ως αποδεικτικό στοιχείο εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων στην Ελλάδα για κάλυψη τεκμηρίων αποτελεί μόνο το πρωτότυπο του κατά περίπτωση εκδιδομένου από κάθε Τράπεζα παραστατικού όπως αυτό ορίζεται με την 1035772/676/ΠΟΛ.1130/17.4.2002 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1110/09.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1249/09.12.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου δωρεών/γονικών παροχών -"Δήλωση Δωρεάς/Γονικής Παροχής"» (Β 5779).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1109/09.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1059/18.04.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς προς τα πρόσωπα της παρ. 3 άρθρου 25 του ν. 2961/2001 - "Δήλωση φόρου δωρεάς ακινήτων, κινητών και χρημάτων προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY"» (Β 2334).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1099/27.06.2024
Επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της εταιρείας «Κ.Α.Ε. Α.Ε.» ως προς τον χώρο της αποθήκης, στον Κρατικό αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης».
Α.Υ.Ο. Α 1087/28.05.2024
Είσπραξη εσόδων υπέρ της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/02.05.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1155/09.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου, του τρόπου και της διαδικασίας διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251) με τα Ταμειακά τους Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την Α.Α.Δ.Ε., καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.)». Υλοποίηση επί της αρχής "είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση παραστατικού από Ταμειακό Σύστημα"» (Β 5992 -Διόρθωση Σφάλματος Β 6514) - Ορισμός εναλλακτικών τρόπων διασύνδεσης με Μέσα Πληρωμών στην περίπτωση που ο ΦΗΜ συνεργάζεται με εμπορικό/λογιστικό Πρόγραμμα (ERP).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο