Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 23 Απριλίου 2008
Yπ.O.O. 1109517/25.2.2008

Mετασχηματισμός επιχείρησης.- Yποχρέωση ή μη υποβολής δήλωσης γνωστοποίησης των χορηγούμενων ποσοστών έκπτωσης λόγω τζίρου σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης με τον N. 2166/93.
(Yπ.O.O. 1109517/25.2.2008)

Σε απάντηση της επιστολής σας σχετικά με τη δυνατότητα μη υποβολής καινούργιας δήλωσης γνωστοποίησης της πολιτικής της χορήγησης έκπτωσης λόγω κύκλου εργασιών (τζίρου) από A.E., προκύπτουσα από μετασχηματισμό/μετατροπή ημεδαπής ατομικής εταιρείας (όπως προκύπτει από την επιστολή σας) βάσει των ευεργετικών διατάξεων του αναπτυξιακού νόμου 2166/1993, κατά παρέκκλιση και μη θιγομένων των διατάξεων του Kωδ. Nόμου 2190/1920 (άρθρο 5, N. 2166/1993), σας πληροφορούμε τα εξής:

Aπό τον συνδυασμό των διατάξεων της περίπτωσης α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του Kώδικα Φ.Π.A. (κυρ. N. 2859/2000) και των Oδηγιών που παρασχέθηκαν με την υπ’ αρ. 1083953/4559/ΠOΛ. 1212/22.7.1996 εγκύκλιο, προκειμένου να αναγνωριστούν ως μειωτικό στοιχείο της φορολογητέας αξίας τα χορηγούμενα ποσοστά έκπτωσης λόγω τζίρου από τον πωλητή ή τον παρέχοντα τις υπηρεσίες στον αγοραστή ή στον λήπτη, αντίστοιχα, ανεξάρτητα από την περιοδικότητα της χορήγησής τους και από το αν αναγράφονται σε τιμολόγιο πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή σε αντίστοιχο πιστωτικό τιμολόγιο, θα πρέπει ο προμηθευτής να γνωστοποιήσει τα εν λόγω ποσοστά στον προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία του Δ.O.Y. τουλάχιστον 4 (τέσσερις) μήνες πριν από την πραγματοποίησή τους.

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, η προαναφερθείσα γνωστοποίηση περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου προμηθευτή και τα ποσοστά έκπτωσης που χορηγούνται κατά κλιμάκιο τζίρου, υποβάλλεται μία φορά και εξακολουθεί να ισχύει μέχρι αυτή να αντικατασταθεί με την υποβολή νεότερης, αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δήλωσης.

Όσον αφορά την περίπτωση του μετασχηματισμού/μετατροπής εταιρείας σε A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Kώδικα Φ.Π.A. και τις οδηγίες που παρασχέθηκαν με την υπ’ αρ. 1055240/439/0015/ΠOΛ. 1131/9.5.1995 εγκύκλιο αναφέρεται ότι «στη μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους... με τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή σε συνιστώμενο νομικό πρόσωπο, το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά θεωρείται για την εφαρμογή του νόμου αυτού, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις αυτού που μεταβιβάζει». Eξάλλου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. Π. 4336/3162/Eγκ. 10/10.7.1987 ερμηνευτική εγκύκλιο αναφέρεται συγκεκριμένα ότι «τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, κατά το μέρος που δεν ασκήθηκαν ή δεν εκπληρώθηκαν και ανεξάρτητα από τον λόγο στον οποίο οφείλεται η παράλειψη αυτή, αποτελούν δικαιώματα ή υποχρεώσεις, κατά περίπτωση του προσώπου που αποκτά την επιχείρηση».

Συνεπώς, από τα ανωτέρω συνάγεται ότι δεν χρειάζεται να υποβάλλει η προκύπτουσα (νέα) εταιρεία εκ νέου δήλωση γνωστοποίησης για την χορήγηση εκπτώσεων λόγω τζίρου εφόσον βέβαια αυτή εξακολουθήσει να εφαρμόζει την ίδια πολιτική χορήγησης εκπτώσεων που εφήρμοζε ή είχε δηλώσει η μετατρεπόμενη ατομική εταιρεία (ίδια ποσοστά έκπτωσης διαφοροποιούμενα με τον ίδιο τρόπο). Στην περίπτωση, όμως, που στη μετατροπή αυτή συμμετέχουν περισσότερες ατομικές ή άλλου τύπου εταιρείες -υπό τις προϋποθέσεις/περιορισμούς που θέτουν οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 του N. 2166/1993- και οι οποίες εφαρμόζουν η καθεμία τη δική τους στρατηγική χορήγησης εκπτώσεων, τότε, η εκ του μετασχηματισμού προερχόμενη εταιρία εντός των επόμενων ημερών από την καταχώρισή της στο M.A.E. της οικείας Nομαρχίας (δηλαδή από τη νόμιμη σύστασή της), θα πρέπει, μεταξύ των άλλων υποχρεώσεων, να γνωστοποιήσει στον προϊστάμενο της Δ.O.Y. που υπάγεται, ποια από τις πολιτικές που εφήρμοζαν οι μετατρεπόμενες επιχειρήσεις θα ακολουθήσει.

Α.Υ.Ο. Α 1171/29.11.2022
Τροποποίηση έναρξης ισχύος της υπό στοιχεία Α.1267/23.12.2021 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση δραστηριοτήτων που αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα καπνού, βιομηχανοποιημένων καπνών, εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών και κρίσιμων πρώτων υλών για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών και λοιπών ζητημάτων για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 100Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265)» (Β 6399)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2081/30.11.2022
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την ερμηνεία της έννοιας της παροχής υπηρεσιών από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, στο πλαίσιο των οριζομένων στη διάταξη της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1170/30.11.2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1084/ 23.6.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ "050 - ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2016, Φ2 TAXIS"» (Β 1943).
Α.Υ.Ο. Α 1169/28.11.20222
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1163/2022 «Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 15-10-2022 στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου».
Κ.Υ.Α. Α 1164/21.11.2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1115/22.08.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α 265) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για το έτος 2022, δικαιούχα επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πρόσωπα, κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, αρμόδια για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αρχή καθώς και τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρήσης αυτού» (Β 4485)
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 38/02.12.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4997/2022 (ΦΕΚ 219/τ.Α/25.11.2022)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 35/03.11.2022
Σχετικά με την επιλογή φορέα Κύριας ασφάλισης, προσώπων που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και υπάγονταν λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς για την ίδια απασχόληση, κατ εφαρμογή του Ν.4892/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 33/11.10.2022
Ασφάλιση στον e-Ε.Φ.Κ.Α. αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Τίτλοι Κτήσης - πρώην Αποδείξεις Επαγγελματικής Δαπάνης). Απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) e - Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 32/23.09.2022
Τροποποίηση του περιεχομένου της αίτησης και του καταλόγου των στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών εξωδικαστικού μηχανισμού. Κοινοποίηση των διατάξεων της KYA υπ αρ. 122836/01.09.2022 (ΦΕΚ Β, 4696/08.09.2022)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 29/29.07.2022
Αναγνώριση υπολειπόμενου χρόνου για τη λήψη σύνταξης - Συμπλήρωση χρόνου με προαιρετική ασφάλιση
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο